Urząd Gminy w Nadarzynie

Przejście do sekcji:

Treść strony 10) MPZP dla działki nr ew. 987/2 we wsi Wolica

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 18 marca 2022 r.

Nadarzyn, dnia 18.03.2022 r.

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Nadarzyn
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego w Gminie Nadarzyn

Na podstawie art. 17 pkt 1, art. 17a pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nadarzyn następujących uchwał:

 • Uchwały Nr XLVII.607.2021 z dnia 15.12.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla następujących Obszarów położonych w obrębie Kajetany:
  1) Obszar Nr I - działki nr ew. 163/6, 163/7,
  2) Obszar Nr II - działki nr ew. 161, 162/3, 162/4.
 • Uchwały Nr XLVII.608.2021 z dnia 15.12.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kostowiec i Rozalin obejmujący obszar:
  od zachodu: wzdłuż granicy gminy Nadarzyn w kierunku północnym,
  od północy: wzdłuż północno - zachodniej granicy działek nr ew. 5/1 i nr ew. 2/1 (stanowiąca część Al. Katowickiej),
  od wschodu: wzdłuż południowo - wschodniej granicy działek nr ew. 23/2, 22/16, 22/13, 3/16, 3/14 do ul. Matki Florentyny Dymman, następnie wzdłuż wschodniej granicy do narożnika działki ew. nr 3/8, następnie po granicy tej działki wraz z działką 3/9 do ul. Nauczycielskiej, następnie w kierunku południowym wzdłuż ul. Nauczycielskiej do narożnika działki ew. nr 37/24, następnie po wschodniej granicy działek 37/24 i nr 188/6, następnie po południowej granicy działek 188/6 i nr 188/1, następnie w kierunku południowym wschodnią granicą ul. Grzybowej do skrzyżowania z ul. Młochowską, następnie wzdłuż południowej granicy ul. Młochowskiej w kierunku zachodnim do drogi wewnętrznej bez nazwy, następnie wzdłuż wschodniej granicy działek nr ew. 118, 117/1, 117/6, 117/7, 117/8, 117/13 do granic obrębu Rozalin,
  od południa: po granicy obrębu Rozalin w kierunku zachodnim do granicy gminy Nadarzyn.
 • Uchwały Nr XLVII.616.2021 z dnia 15.12.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 987/2 w obrębie Wolica.
 • Uchwały Nr XLIX.632.2022 z dnia 26.01.2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla następujących Obszarów położonych w obrębie Strzeniówka:
  1) Obszar Nr I - działka nr ew. 345/3,
  2) Obszar Nr II - działka nr ew. 950.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art.. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2373) zwanej dalej „ustawą”, zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen odziaływania na środowisko, obejmujących m.in. sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko dla potrzeb projektów w/w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 54 ust. 2 w/w „ustawy” organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Nadarzyn, Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, ul. Mszczonowska 24, 05 - 830 Nadarzyn, pok. nr 113 lub 114 od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 - 15.00, po uprzednim umówieniu się telefonicznie (nr tel. 22 729-81-85, wew. 153 lub 157).

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planów miejscowych oraz prognoz oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 11.04.2022 r. Wnioski mogą być wnoszone do Wójta Gminy Nadarzyn w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby.

Wnioski w formie papierowej należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Gminy (pok.100) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn.

Wnioski w formie elektronicznej należy przesyłać za pośrednictwem:
1) poczty elektronicznej: plany@nadarzyn.pl
2) elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Nadarzyn w systemie ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Nadarzyn. Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpoznania.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), Urząd Gminy Nadarzyn informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Nadarzyn zwana dalej administratorem, reprezentowana przez Wójta Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24,05-830 Nadarzyn, tel. 227298185, fax. 227298175, e-mail: gmina@nadarzyn.pl, ePUAP: 8420yasifl/SkrytkaESP
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - rodo@nadarzyn.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze, wynikający z Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość realizacji zadania.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.
7. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych.
8. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora posiadających uprawnienia do ich przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- ich sprostowania,
- ograniczenia ich przetwarzania,
- usunięcia,
- przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu.
10. Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą to osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do wszelkich dostępnych informacji o ich źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
11. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wójt Gminy
(-) Dariusz Zwoliński

 • autor: Marzena Kucharska, data: 2022-03-18

wstecz

Banery

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85
fax 22 729 81 75
e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Lokalizacja

Gmina Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

Godziny otwarcia urzędu

pon.: 09:00 - 18:00
wt.-czw.: 08:00 - 16:00
pt.: 08:00 - 15:00