Urząd Gminy w Nadarzynie

Przejście do sekcji:

Treść strony Budowa urządzeń do zatrzymania wód opadowych

Dotacje dla mieszkańców na budowę urządzeń do zatrzymania wód opadowych i roztopowych.

Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie znajdują się pod linkiem:

https://bip.nadarzyn.pl/plik,12990,uchwala-nr-xxxviii-486-2021-zal-pdf.pdf

Wnioski można składać:

 • korespondencyjnie - możesz przesłać wypełniony wniosek w wersji papierowej na adres Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn,
 • w siedzibie UG - kancelaria, pokój 100

Krok po kroku

Na realizację inwestycji na terenie gminy Nadarzyn polegającej na:

 1. zakupie i montażu elementów studni betonowej lub z tworzywa, m.in.: żelbetonowych kręgów, betonowej zwężki, studzienki drenarskiej, skrzynki, tunelu lub komory rozsączającej z elementami łączącymi, łapacza zanieczyszczeń, wpustu do urządzenia zrzutowego, żwiru płukanego do drenażu, geowłókniny filtracyjnej, zestawu akcesoriów przyłączeniowych, centrali deszczowych, filtrów i zbieraczy wody deszczowej, urządzeń do poboru wody do nawadniania i powtórnego wykorzystania, instalacji elektrycznej i sterującej z niezbędnymi zabezpieczeniami - w przypadku urządzeń retencyjno-rozsączających;
 2. zakupie i montażu agrowłókniny, folii PVC lub EPDM, podłoża drenażowego i filtracyjnego, filtra, pompy, łapacza zanieczyszczeń, wpustu do urządzenia zrzutowego, zestawu akcesoriów przyłączeniowych, centrali deszczowych, zbieracza wody deszczowej - w przypadku oczek wodnych o charakterze retencyjnym oraz otwartych zbiorników retencyjnych i retencyjno-filtracyjnych;
 3. zakupie i montażu pojemnika na deszczówkę, zbiornika podziemnego na deszczówkę, rury wznoszącej, filtra do wody, centrali deszczowych, zestawu akcesoriów przyłączeniowych, pokrywy z zamknięciem, instalacji elektrycznej i sterującej z niezbędnymi zabezpieczeniami - w przypadku zamkniętych systemów ogrodowych na wodę deszczową;
 4. zakupie i montażu gotowych nawierzchni trawiastych, kratek trawnikowych, kruszonego kamienia, żwiru, betonowych płyt ażurowych, kostki granitowej, kostki farmerskiej, geowłókniny, tłucznia lub pospółki, podsypki piaskowej - w przypadku nawierzchni przepuszczalnych ścieżek i podjazdów.

Mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% kosztów realizacji inwestycji, jednak nie więcej niż 3 000 zł na jedną nieruchomość.

Krok 1

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek o udzielenie dotacji. Zwróć uwagę, że wnioskodawcą może być jedynie podmiot lub jednostka posiadająca udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji.
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty, w zależności od potrzeby:
  1. zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości na realizację inwestycji będącej przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji, stanowiąca załącznik nr 1 do wniosku;
  2. pełnomocnictwo do występowania w imieniu wnioskodawcy, np. do złożenia wniosku o udzielenie dotacji, zawarcia umowy o udzielenie dotacji, złożenia rozliczenia dotacji, odbioru kwoty przyznanej dotacji po zakończeniu realizacji inwestycji stanowiące załącznik nr 2 do wniosku,
  3. formularz pomocy de minimis w przypadku, gdy jesteś przedsiębiorcą lub rolnikiem oraz kopie wszystkich zaświadczeń uzyskanej pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

Krok 2

 1. Telefonicznie/mailowo zostaniesz zaproszony do Urzędu Gminy Nadarzyn w celu podpisania umowy o udzielenie dotacji.
 2. Przed podpisaniem umowy niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Krok 3

 1. Zrealizuj inwestycję.
 2. Wykonaj dokumentację fotograficzną (przed, w trakcie oraz po wykonaniu zadania).
 3. Dokonaj opisu wykonanych robót (parametry techniczne, technologia wykonania itp.).
 4. Uzyskaj oryginał faktury (rachunku) potwierdzających poniesione koszty inwestycji.

Krok 4

Złóż rozliczenie w Urzędzie Gminy Nadarzyn:

Wypełniony i podpisany druk Rozliczenia (załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania dotacji) wraz z wymaganymi załącznikami.

Krok 5

Przekazanie dotacji na wskazany we wniosku rachunek bankowy nastąpi w ciągu 21 dni od zaakceptowania złożonego Rozliczenia przez Urząd Gminy Nadarzyn.

Dodatkowe dokumenty składane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą i przedsiębiorców:

 1. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 2.  Informacje przedstawiane przez Wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014, poz. 1543), tj. formularz pomocy de minimis.

Opłaty

17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek:

Gmina Nadarzyn: 74 8002 0004 0050 0193 2030 0004

Zwolnieni z opłaty skarbowej są:

 1. małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo;
 2. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 3. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię, przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Referat odpowiedzialny

Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki - tel. 22 729 81 85 wew. 145 i 140.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).
 3. Uchwała nr XXXVIII.486.2021 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nadarzyn na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.

Banery

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85
fax 22 729 81 75
e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Lokalizacja

Gmina Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

Godziny otwarcia urzędu

Godziny pracy Urzędu Gminy

pon.: 09:00 - 18:00
wt.-czw.: 08:00 - 16:00
pt.: 08:00 - 15:00

Godziny pracy Kasy

Kasa czynna w następujących godzinach:

poniedziałek 9.00 - 17.00
wtorek 10.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.00
czwartek 10.00 - 15.00
piątek 8.00 - 14.00