Urząd Gminy w Nadarzynie

Przejście do sekcji:

Treść strony Wymiana kotłów do centralnego ogrzewania

Dotacje dla mieszkańców gminy Nadarzyn na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania.

Uwaga!

Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie znajdują się pod linkiem:

https://bip.nadarzyn.pl/plik,12992,uchwala-nr-xxxviii-487-2021-zal-nr-1-pdf.pdf

Wnioski można składać:

 • korespondencyjnie - możesz przesłać wypełniony wniosek w wersji papierowej na adres Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn,
 • w kancelarii Urzędu Gminy, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn.

Krok po kroku

Na realizację inwestycji na terenie gminy Nadarzyn polegającej na wymianie kotłów opalanych paliwem stałym - kotłów bezklasowych oraz kotłów klasy 3 i 4 i zastąpienie ich:

 1. kotłem gazowym,
 2. kotłem na paliwo olejowe,
 3. kotłem elektrycznym

mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 60% kosztów realizacji inwestycji, jednak nie więcej niż 5 000 zł na jedną nieruchomość.

Wymianie podlegają tylko te kotły, które są głównym źródłem ogrzewania lokalu.

Krok 1

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek o udzielenie dotacji. Zwróć uwagę, że wnioskodawcą może być jedynie podmiot lub jednostka, posiadające udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji.
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty, w zależności od potrzeby:
  1. oryginał zgody właściciela/współwłaścicieli nieruchomości na realizację inwestycji będącej przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji, jeśli nie realizuje jej właściciel;
  2. oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, wówczas dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu (nie dotyczy osób zwolnionych z opłaty skarbowej);
  3. formularz pomocy de minimis w przypadku gdy jesteś przedsiębiorcą lub rolnikiem oraz kopie wszystkich zaświadczeń uzyskanej pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  4. fotografię kotłów przeznaczonych do trwałej likwidacji.

Krok 2

 1. Telefonicznie/mailowo zostaniesz zaproszony do Urzędu Gminy Nadarzyn w celu podpisania umowy o udzielenie dotacji.
 2. Przed podpisaniem umowy niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Krok 3

 1. Zrealizuj inwestycję.
 2. Wykonaj dokumentację fotograficzną przedstawiającą wykonaną inwestycję.
 3. Dokonaj odbioru wykonanej inwestycji - potwierdzonego protokołem odbioru wykonanej inwestycji (montażu nowego kotła) podpisanym przez wykonawcę oraz wnioskodawcę lub pełnomocnika.
 4. Uzyskaj oryginał faktury (rachunku) za zakup kotła.
 5. Uzyskaj dokument z informacją o sprawności i mocy zakupionego nowego kotła - wystawioną przez sprzedawcę kotła lub producenta - może to być dokumentacja techniczna urządzenia lub instrukcja dla instalatorów lub certyfikat / świadectwo.
 6. Przekaż stare źródło ogrzewania podmiotowi uprawnionemu do odbioru i zagospodarowania odpadów i uzyskaj dokument potwierdzający przekazanie.

Krok 4

Złóż rozliczenie w Urzędzie Gminy Nadarzyn:

Wypełniony i podpisany druk rozliczenia (załącznik do umowy o udzielenie dotacji) wraz z wymaganymi załącznikami;

Krok 5

Przekazanie dotacji na wskazany we wniosku rachunek bankowy, w ciągu 21 dni od zaakceptowania rozliczenia przez Urząd Gminy Nadarzyn.

Dodatkowe dokumenty składane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą i przedsiębiorców:

 1. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 2. Informacje przedstawiane przez Wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014, poz. 1543), tj. formularz pomocy de minimis.

Opłaty

17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek:

Gmina Nadarzyn: 74 8002 0004 0050 0193 2030 0004

Zwolnieni z opłaty skarbowej są:

 1. małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo;
 2. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 3. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię, przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Referat odpowiedzialny

Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki - tel. 22 729 81 85 wewn. 145, 140.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).
 3. Uchwała nr XXXVIII.487.2021 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Nadarzyn kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.

Banery

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85
fax 22 729 81 75
e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Lokalizacja

Gmina Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

Godziny otwarcia urzędu

Godziny pracy Urzędu Gminy

pon.: 09:00 - 18:00
wt.-czw.: 08:00 - 16:00
pt.: 08:00 - 15:00

Godziny pracy Kasy

Kasa czynna w następujących godzinach:

poniedziałek 9.00 - 17.00
wtorek 10.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.00
czwartek 10.00 - 15.00
piątek 8.00 - 14.00