Urząd Gminy w Nadarzynie

Przejście do sekcji:

Treść strony Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Nadarzyn na lata 2024 – 2032

Nadarzyn, dnia 23 lutego 2024 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 1094 ze zm.), informujemy, że:

Wyłożono do publicznego wglądu dokument:

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nadarzyn na lata 2024 - 2032”

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ww. ustawy, informujemy o możliwościach zapoznania się z dokumentacją. Dokumenty są wyłożone do wglądu w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ref. rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki, pok. 222  oraz na stronie internetowej Urzędu Gmina Nadarzyn, https://www.nadarzyn.pl/773, ogłoszenia - na okres 21 dni tj., w dniach od 23 lutego 2024 r. do 14 marca 2024 r.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane w/w projektem mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonych do wglądu dokumentów.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • Pisemnie na adres: Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn.
  • Za pomocą środków komunikacji elektronicznej: gmina@nadarzyn.pl.
  • Opinie i uwagi złożone anonimowo i bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
  • Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nadarzyn.

 

Wójt Gminy
(-) Dariusz Zwoliński 

Banery

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85
fax 22 729 81 75
e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Lokalizacja

Gmina Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

Godziny otwarcia urzędu

pon.: 09:00 - 18:00
wt.-czw.: 08:00 - 16:00
pt.: 08:00 - 15:00