Urząd Gminy w Nadarzynie

Przejście do sekcji:

Treść strony Skarbnik Gminy Nadarzyn

Skarbnik Gminy Nadarzyn

Beata Olszewska

Kompetencje skarbnika

 1. Skarbnik Gminy koordynuje działania prowadzone przez urząd w zakresie planowania i wykonywania budżetu gminy, w tym w szczególności:
  • opracowuje projekt uchwały budżetowej gminy wraz z objaśnieniami, a także występuje z inicjatywą w sprawie zmian tej uchwały,
  • opracowuje projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami, a także występuje z inicjatywą w sprawie zmian tej uchwały,
  • opracowuje projekty zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian budżetu gminy,
  • dokonuje analiz budżetu i informuje wójta na bieżąco o jego realizacji,
  • przekazuje kierownikom referatów i pracownikom na samodzielnych stanowiskach oraz kierownikom podległych jednostek organizacyjnych wytyczne oraz dane niezbędne do opracowania projektu planu finansowego,
  • przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji w celu dostosowania projektów planów do uchwały budżetowej.
 2. Skarbnik ponosi odpowiedzialność w całości za pełne i zgodne z właściwymi przepisami wykorzystanie przez urząd pozyskanych środków finansowych oraz współuczestniczy w ich pozyskiwaniu.
 3. Skarbnik udziela kontrasygnaty na czynnościach prawnych powodujących zobowiązania pieniężne.
 4. Skarbnik dokonuje kontroli dokumentów księgowych pod względem zgodności z planem finansowym, zatwierdza je do wypłaty, podpisuje polecenia przelewu i czeki.
 5. Do obowiązków skarbnika należy czuwanie nad terminową realizacją zobowiązań finansowych gminy.
 6. Skarbnik kieruje pracą Referatu Realizacji Budżetu i organizuje jego pracę.
 7. Skarbnik czuwa nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowo-księgowej.
 8. Skarbnik sprawuje nadzór nad inwentaryzacją i wyceną aktywów i pasywów.
 9. Skarbnik prowadzi rejestr umów i porozumień.
 10. Skarbnik współdziała i nadzoruje sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, finansowej i statystycznej.
 11. Skarbnik sporządza bilans z wykonania budżetu, sprawozdanie z wykonania budżetu, bilans zbiorczy jednostek budżetowych, zbiorczy rachunek zysków i strat, zbiorcze zestawienie zmian w funduszu oraz bilans skonsolidowany.
 12. Skarbnik w miarę potrzeb uczestniczy w obradach Rady Gminy Nadarzyn i posiedzeniach komisji problemowych.

Dane kontaktowe

Banery

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85
fax 22 729 81 75
e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Lokalizacja

Gmina Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

Godziny otwarcia urzędu

Godziny pracy Urzędu Gminy

pon.: 09:00 - 18:00
wt.-czw.: 08:00 - 16:00
pt.: 08:00 - 15:00

Godziny pracy Kasy

Kasa czynna w następujących godzinach:

poniedziałek 9.00 - 17.00
wtorek 10.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.00
czwartek 10.00 - 15.00
piątek 8.00 - 14.00