Urząd Gminy w Nadarzynie

Przejście do sekcji:

Treść strony Skarbnik Gminy Nadarzyn

Skarbnik Gminy Nadarzyn - Beata Olszewska

Kompetencje skarbnika

1. Skarbnik Gminy koordynuje działania prowadzone przez urząd w zakresie planowania i wykonywania budżetu gminy, w tym w szczególności:

  • opracowuje projekt uchwały budżetowej gminy wraz z objaśnieniami, a także występuje z inicjatywą w sprawie zmian tej uchwały,
  • opracowuje projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami, a także występuje z inicjatywą w sprawie zmian tej uchwały,
  • opracowuje projekty zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian budżetu gminy,
  • dokonuje analiz budżetu i informuje wójta na bieżąco o jego realizacji,
  • przekazuje kierownikom referatów i pracownikom na samodzielnych stanowiskach oraz kierownikom podległych jednostek organizacyjnych wytyczne oraz dane niezbędne do opracowania projektu planu finansowego,
  • przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji w celu dostosowania projektów planów do uchwały budżetowej.

2. Skarbnik ponosi odpowiedzialność w całości za pełne i zgodne z właściwymi przepisami wykorzystanie przez urząd pozyskanych środków finansowych oraz współuczestniczy w ich pozyskiwaniu.
3. Skarbnik udziela kontrasygnaty na czynnościach prawnych powodujących zobowiązania pieniężne.
4. Skarbnik dokonuje kontroli dokumentów księgowych pod względem zgodności z planem finansowym, zatwierdza je do wypłaty, podpisuje polecenia przelewu i czeki.
5. Do obowiązków skarbnika należy czuwanie nad terminową realizacją zobowiązań finansowych gminy.
6. Skarbnik kieruje pracą Referatu Realizacji Budżetu i organizuje jego pracę.
7. Skarbnik czuwa nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowo-księgowej.
8. Skarbnik sprawuje nadzór nad inwentaryzacją i wyceną aktywów i pasywów.
9. Skarbnik prowadzi rejestr umów i porozumień.
10. Skarbnik współdziała i nadzoruje sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, finansowej i statystycznej.
11. Skarbnik sporządza bilans z wykonania budżetu, sprawozdanie z wykonania budżetu, bilans zbiorczy jednostek budżetowych, zbiorczy rachunek zysków i strat, zbiorcze zestawienie zmian w funduszu oraz bilans skonsolidowany.
12. Skarbnik w miarę potrzeb uczestniczy w obradach Rady Gminy Nadarzyn i posiedzeniach komisji problemowych.

Kontakt telefoniczny: 22 729 81 85 w. 105.

Kontakt e-mail: skarbnik@nadarzyn.pl.

Banery

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85
fax 22 729 81 75
e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Lokalizacja

Gmina Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

Godziny otwarcia urzędu

pon.: 09:00 - 18:00
wt.-czw.: 08:00 - 16:00
pt.: 08:00 - 15:00