Urząd Gminy w Nadarzynie

Przejście do sekcji:

Treść strony Program Ochrony Środowiska

Nadarzyn, dnia 28 czerwca 2021 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 247 z późn. zm. ), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nadarzyn na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” oraz jego prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Nadarzynie, w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki oraz na stronie internetowej: https://www.nadarzyn.pl

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektów dokumentów.

Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Nadarzynie, ul. Mszczonowska 24; 05-830 Nadarzyn, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: gmina@nadarzyn.pl, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nadarzyn.

Wójt Gminy
(-) Dariusz Zwoliński

Obwieszczenie umieszczono:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nadarzynie
  2. na stronie internetowej: https://www.nadarzyn.pl
  • autor: Sylwia Łazowska, data: 2021-06-28

Banery

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85
fax 22 729 81 75
e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Lokalizacja

Gmina Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

Godziny otwarcia urzędu

Godziny pracy Urzędu Gminy

pon.: 09:00 - 18:00
wt.-czw.: 08:00 - 16:00
pt.: 08:00 - 15:00

Godziny pracy Kasy

Kasa czynna w następujących godzinach:

poniedziałek 9.00 - 17.00
wtorek 10.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.00
czwartek 10.00 - 15.00
piątek 8.00 - 14.00