Urząd Gminy w Nadarzynie

Przejście do sekcji:

Treść strony Odbiór odpadów

Odbiór odpadów

Najważniejsze informacje w sprawie systemu gospodarki odpadami

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZ  WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY NADARZYN

Gmina Nadarzyn  informuje, że stawki opłat za odpady komunalne od dnia 1 października 2021 roku  wynoszą odpowiednio:
- 28,50 zł miesięcznie za jednego mieszkańca w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
- 14,25 zł miesięcznie od każdej osoby, powyżej piątej, zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
-  57 zł miesięcznie za jednego mieszkańca opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

Od 1 stycznia 2022 r. ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,  wynosi w wysokości:
- 191 zł za rok –  jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
- 382 zł  za rok –  opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

(Uchwała Nr XLIII.535.2021 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 sierpnia 2021 r.)

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości jednorodzinnej kompostuje odpady bio w kompostowniku przydomowym Wójt gminy zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takim przypadku należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W/w deklarację można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn, przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres urzędu, lub drogą elektroniczną za pomocą e-PUAP. 

Kwota zwolnienia za kompostowanie bioodpadów wynosi 3 zł od osoby. 

(Uchwała Nr XXII.307.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 maja 2020 roku)


OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY NADARZYN

Warunkiem koniecznym do korzystania z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz naliczenia opłaty jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Na podstawie art. 6m ust. 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
 • Na podstawie art. 6m ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
 • Ponadto zgodnie z art. 6i ust 2 w/w ustawy w przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

Deklarację można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn, przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres urzędu, lub drogą elektroniczną za pomocą e-PUAP.

W przypadku składania deklaracji osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego deklarację można pobrać ze strony  www.nadarzyn.pl w zakładce Odbiór odpadów, Urzędzie  Gminy Nadarzyn w kancelarii lub w pokoju 228.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z kwartalnie z dołu w następujących terminach: 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia, na indywidualne konto bankowe. 

(Uchwała Nr XXI.272.2016 RADY GMINY NADARZYN z dnia 31 sierpnia 2016 r.)

Szczegółowe zasady segregacji znajdują się w poniższym linku: 

https://www.nadarzyn.pl/plik,9423,system-gospodarowania-odpadami-komunalnymi-ulotka.pdf

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Posegregowane odpady należy wystawić do godz. 6 rano przed nieruchomość. 

PSZOK- Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 • Z PSZOK-u mają prawo korzystać mieszkańcy Gminy Nadarzyn, objęci gminnym systemem zbiórki odpadów komunalnych
 • oddawanie odpadów komunalnych do PSZOK-u odbywa się na następujących zasadach:
 1. Odpady budowalne, poremontowe i gruz (max 300 kg/rok) oraz opony (max 4 szt. /rok) – należy uzyskać zaświadczenie z Urzędu Gminy poprzez zgłoszenie telefoniczne, mailowe lub osobiste.  (Uwaga: ważność zaświadczenia to 2 tygodnie od daty jego wystawienia)
 2. Pozostałe selektywnie zebrane odpady komunalne - należy okazać dowód wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Nadarzyn  (aktualny wydruk z kasy lub wydruk z konta bankowego) albo uzyskać zaświadczenie z Urzędu Gminy o złożeniu deklaracji „śmieciowej” poprzez zgłoszenie telefoniczne, mailowe lub osobiste. (Uwaga: termin ważności zaświadczenia to 1 miesiąc od daty jego wystawienia)

PSZOK znajduje się w Nadarzynie przy ulicy Turystycznej 38 i czynny jest 3 dni w tygodniu, przez cały rok, oprócz świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w dniach:

Poniedziałek w godz. 12.00-17.00
Środa w godz. 8.00-13.00
Sobota w godz. 08.00-14.00

 • Harmonogram rejon I-V sierpień - grudzień 2021
  Harmonogram rejon I-V sierpień - grudzień 2021
 • Harmonogram rejon VI-X sierpień - grudzień 2021
  Harmonogram rejon VI-X sierpień - grudzień 2021
 • Harmonogram zabudowa wielorodzinna sierpień - grudzień 2021
  Harmonogram zabudowa wielorodzinna sierpień - grudzień 2021
 • Harmonogram dla posesji z utrudnionym dojazdem sierpień -...
  Harmonogram dla posesji z utrudnionym dojazdem sierpień - grudzień 2021
 • Informacja dotyczące uchwały antysmogowej
  Informacja dotyczące uchwały antysmogowej
 • Regulamin PSZOK
  Regulamin PSZOK

Pliki do pobrania:

 • autor: Adrianna Maranowska, data: 2021-05-31

Banery

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85
fax 22 729 81 75
e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Lokalizacja

Gmina Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

Godziny otwarcia urzędu

pon.: 09:00 - 18:00
wt.-czw.: 08:00 - 16:00
pt.: 08:00 - 15:00

baner toplayer
Szanowni Państwo, w związku z panującą w kraju epidemią wirusa COVID-19 prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy Nadarzyn, a jeśli wizyta jest niezbędna o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z poszczególnymi referatami w celu załatwienia sprawy.