Urząd Gminy w Nadarzynie

Przejście do sekcji:

Treść strony Odbiór odpadów

Odbiór odpadów

Najważniejsze informacje w sprawie systemu gospodarki odpadami

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZ  WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY NADARZYN

Gmina Nadarzyn  informuje, że stawki opłat za odpady komunalne od dnia 1 października 2021 roku  wynoszą odpowiednio:

 • 28,50 zł miesięcznie za jednego mieszkańca w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 • 14,25 zł miesięcznie od każdej osoby, powyżej piątej, zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 • 114 zł miesięcznie za jednego mieszkańca opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

Od 1 stycznia 2022 r. ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,  wynosi w wysokości:

 • 191 zł za rok –  jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 • 382 zł  za rok –  opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

(Uchwała Nr XLIII.535.2021 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 sierpnia 2021 r.)

(Uchwała Nr XL.784.2022 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 września 2022 r.).

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości jednorodzinnej kompostuje odpady bio w kompostowniku przydomowym Wójt gminy zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takim przypadku należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W/w deklarację można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn, przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres urzędu, lub drogą elektroniczną za pomocą e-PUAP. 

Kwota zwolnienia za kompostowanie bioodpadów wynosi 3 zł od osoby. 

(Uchwała Nr XXII.307.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 maja 2020 roku)

OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY NADARZYN

Warunkiem koniecznym do korzystania z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz naliczenia opłaty jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Na podstawie art. 6m ust. 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
 • Na podstawie art. 6m ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
 • Ponadto zgodnie z art. 6i ust 2 w/w ustawy w przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

Deklarację można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn, przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres urzędu, lub drogą elektroniczną za pomocą e-PUAP.

Ogólne zasady dotyczące odbioru odpadów sprzed nieruchomości.

Wywóz odpadów zielonych (trawa, liście, kwiaty, drobne gałązki) - będzie się odbywał od początku kwietnia do końca listopada. UWAGA! Przy jednorazowym odbiorze odebrane zostaną maksymalnie 3 worki z odpadami zielonymi.

Odpady bio-kuchenne (warzywne i owocowe w tym obierki) - odbierane są przez cały rok zgodnie z harmonogramem odbioru w brązowym worku. W okresie od grudnia do końca marca nie należy mieszać odpadów bio-kuchennych z odpadami zielonymi.

Zbiórka gabarytów (stare meble, dywany) odbywa się 2 razy w roku w miesiącu marcu i we wrześniu. Informacja znajduje się w harmonogramie odbioru. Zgłoszenie odbioru będą przyjmowane telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta pod numerem tel. 22 868 48 20 (daty zgłoszenia znajdują się w harmonogramie odbioru odpadów).

Choinki będą odbierane sprzed posesji w okresie 10 stycznia do 20 lutego. Odbiór odbywać się będzie w dwóch terminach, zgodnie z harmonogramem.

Częstotliwość odbioru odpadów znajduje się w harmonogramach odbioru.

W przypadku składania deklaracji osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego deklarację można pobrać ze strony  www.nadarzyn.pl w zakładce Odbiór odpadów, Urzędzie  Gminy Nadarzyn w kancelarii lub w pokoju 228.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z kwartalnie z dołu w następujących terminach: 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia, na indywidualne konto bankowe. 

(Uchwała Nr XXI.272.2016 RADY GMINY NADARZYN z dnia 31 sierpnia 2016 r.)

Szczegółowe zasady segregacji znajdują się w poniższym linku: 

Ulotka o segregacji 2024

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

Z PSZOK-u mają prawo korzystać mieszkańcy Gminy Nadarzyn, objęci gminnym systemem zbiórki odpadów komunalnych.

Oddawanie odpadów komunalnych do PSZOK-u odbywa się na następujących zasadach:

 1. Odpady budowalne, poremontowe i gruz z drobnych prac remontowych wykonywanych we własnym zakresie (max 300 kg/rok) oraz opony (max 4 szt./rok na jedną deklarację) - należy uzyskać Kartę PSZOK z Urzędu Gminy poprzez zgłoszenie się osobiście (pokój nr 228).
 2. Pozostałe selektywnie zebrane odpady komunalne - należy okazać Kartę PSZOK lub dowód wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (aktualny wydruk z kasy lub wydruk z konta bankowego) albo uzyskać informację do PSZOK z Urzędu Gminy o złożeniu deklaracji „śmieciowej”.
 3. Posiadacz Karty PSZOK nie musi okazywać opłaty za odpady.

PSZOK znajduje się w Nadarzynie przy ulicy Turystycznej 38 i czynny jest 3 dni w tygodniu, przez cały rok, oprócz świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w dniach:

 • poniedziałek w godz. 8.00-17.30
 • środa w godz. 8.00-16.00
 • sobota w godz. 08.00-14.00
 • Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W celu ułatwienia i przyspieszenia zasad w oddawaniu odpadów komunalnych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Gmina Nadarzyn informuje, że zakupiła karty identyfikacyjne dla właścicieli nieruchomości z terenu gminy Nadarzyn.

 1. Karta umożliwi właścicielowi nieruchomości korzystanie z PSZOK w celu przekazania do zagospodarowania odpadów komunalnych.
 2. Każdej karcie przypisany jest indywidualny numer identyfikacyjny odpowiednio do nieruchomości.
 3. Karta wydawana będzie na czas aktywnej deklaracji.

Funkcja identyfikacji mieszkańca ułatwi proces oddawania odpadów. Posiadacz karty nie będzie musiał posiadać przy sobie deklaracji, zaświadczenia czy pokwitowania za opłacenie za śmieci. Pracownik przyjmujący odpady w PSZOK nie będzie legitymował mieszkańca, ponieważ karta automatycznie umożliwi identyfikację nieruchomości.

Dodatkowo wprowadzenie kart poprawi szczelność systemu poprzez dokładniejsze weryfikowanie, czy zostawiane odpady rzeczywiście pochodzą od mieszkańców naszej gminy.

Na każdą złożoną deklarację odpadową będzie można odebrać 1 kartę PSZOK.

W związku z powyższym zapraszamy osoby korzystające z PSZOK do odbioru kart w Urzędzie Gminy Nadarzyn - Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki (tel. 22 729 81 85 wewn. 143 lub 147) w godzinach pracy Urzędu.

 

Choinki będą odbierane sprzed posesji w okresie 10 stycznia do 20 lutego. Odbiór odbywać się będzie w dwóch terminach, zgodnie z harmonogramem.

 • Informacja dotyczące uchwały antysmogowej
  Informacja dotyczące uchwały antysmogowej
 • Regulamin PSZOK
  Regulamin PSZOK
 • Hetman - harmonogram Nadarzyn I-VIII 2024 - Rejon I-V
  Harmonogram rejon I-V
 • Hetman - harmonogram Nadarzyn I-VIII 2024 - Rejon VI-X
  Harmonogram rejon VI-X
 • Hetman - harmonogram Nadarzyn - I-VIII 2024 - Trudny dojazd
  Harmonogram - trudny dojazd
 • Hetman - harmonogram Nadarzyn - I-VIII 2024 - zabudowa wielorodzinna
  Harmonogram - zabudowa wielorodzinna

Pliki do pobrania:

 • autor: Adrianna Maranowska, data: 2021-05-31

Informacja dla przedsiębiorców - zmiany przepisów (zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych)

W związku z ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. ”o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw” (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549) informuję, że zmianie uległy niektóre przepisy dot. przedsiębiorców, którzy już posiadają zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Szczegóły po kliknięciu "więcej".

PRZEDSIĘBIORCO!

Odbierając odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oprócz wpisu do RDR w danej gminie, jesteś zobowiązany również do wpisu do Rejestru BDO w zakresie działu XV co jest możliwe przez samodzielne złożenie elektronicznego formularza wniosku rejestrowego lub aktualizacyjnego przez indywidualne konto w bazie BDO na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl

Tylko poprzez wpis do Rejestru BDO (dział XV) uzyskujesz uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności.

Prowadzenie ww. działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO, podlega administracyjnej karze pieniężnej do wysokości 1 mln złotych.

Podstawa prawna:
1. Art. 49, art. 50 ust. 1 pkt 7 lit. B, art. 50 ust. 2 I ust. 3, art. 52 ust. 1 pkt 7b, art. 56, art. 59 ust. 1, art. 194 ust. 1 pkt 5 ust. 3, art. 196 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.),
2. Art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.).

 • autor: Małgorzata Bartoszek, data: 2023-02-24

Banery

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85
fax 22 729 81 75
e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Lokalizacja

Gmina Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

Godziny otwarcia urzędu

Godziny pracy Urzędu Gminy

pon.: 09:00 - 18:00
wt.-czw.: 08:00 - 16:00
pt.: 08:00 - 15:00

Godziny pracy Kasy

Kasa czynna w następujących godzinach:

poniedziałek 9.00 - 17.00
wtorek 10.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.00
czwartek 10.00 - 15.00
piątek 8.00 - 14.00