Urząd Gminy w Nadarzynie

Przejście do sekcji:

Treść strony 17) MPZP dla obszarów Nr I-IX we wsi Rusiec i dla obszaru Nr X we wsi Młochów

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Obszarów Nr I-IX we wsi Rusiec i dla Obszaru Nr X we wsi Młochów w Gminie Nadarzyn

Nadarzyn, dnia 07.06.2023 r.

OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy Nadarzyn
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla Obszarów Nr I-IX we wsi Rusiec i dla Obszaru Nr X we wsi Młochów w Gminie Nadarzyn

Na podstawie art. 17 pkt 1, art. 17a pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nadarzyn Uchwały Nr LXVII.875.2023 z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Obszarów Nr I - IX we wsi Rusiec i dla Obszaru Nr X we wsi Młochów w Gminie Nadarzyn, w  odniesieniu do której Wojewoda Mazowiecki wydał  Rozstrzygnięcie nadzorcze WNP-I.4131.72.2023.MW1 z dnia 20 marca 2023r. 

Zgodnie z załącznikiem graficznym do ww. Uchwały, obszary I - IX we wsi Rusiec i obszar Nr X we wsi Młochów obejmują następujące działki:
1) Obszar Nr I – część działki nr ew. 79/5 obręb Rusiec, 
2) Obszar Nr II – działkę nr ew. 105 obręb Rusiec, 
3) Obszar Nr III – działki nr ew. 321, 322 i 323 obręb Rusiec, 
4) Obszar Nr IV – działki nr ew. 423/2 i 424 obręb Rusiec, 
5) Obszar Nr V – działki nr ew. 235/6 i 235/11 obręb Rusiec, 
6) Obszar Nr VI – działki nr ew. 368/4, 368/5, 368/33 oraz część działki nr ew. 368/17 obręb Rusiec, 
7) Obszar Nr VII – działki nr ew. 251/9 i 251/20 obręb Rusiec, 
8) Obszar Nr VIII – działki nr ew. 82/10, 83/4, 83/6, 94 i część działki nr ew. 91 obręb Rusiec, 
9) Obszar Nr IX – działkę nr ew. 351/19 obręb Rusiec,
10) Obszar Nr X – działkę nr ew. 163 obręb Młochów.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko, obejmującej m.in. sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb projektu w/w planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 54 ust. 2 w/w ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Nadarzyn, Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, pok.113 od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 - 15.00  lub telefonicznie (nr tel. 22 729-81-85, wew. 153)
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

Wnioski mogą być wnoszone do Wójta Gminy Nadarzyn w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby.

Wnioski w formie papierowej należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Gminy (pok.100) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn.

Wnioski w formie elektronicznej należy przesyłać za pośrednictwem:
1) poczty elektronicznej: plany@nadarzyn.pl,
2) elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Nadarzyn w systemie ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Nadarzyn. Wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostaną bez rozpoznania.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), Urząd Gminy Nadarzyn informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Nadarzyn zwana dalej administratorem, reprezentowana przez Wójta Gminy Nadarzyn, 
ul. Mszczonowska 24,05-830 Nadarzyn, tel. 227298185, fax. 227298175, e-mail: gmina@nadarzyn.pl, ePUAP: 8420yasifl/SkrytkaESP 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych- rodo@nadarzyn.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze, wynikający z Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość realizacji zadania.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.
7. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych.
8. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe 
są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora posiadających uprawnienia do ich przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- ich sprostowania,
- ograniczenia ich przetwarzania,
- usunięcia,
- przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu.
10. Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą to osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do wszelkich dostępnych informacji o ich źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
11. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wójt Gminy
(-) Dariusz Zwoliński

drukuj (Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Obszarów Nr I-IX we wsi Rusiec i dla Obszaru Nr X we wsi Młochów w Gminie Nadarzyn)

  • autor: Anna Zimnicka, data: 2023-06-07

wstecz

Banery

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85
fax 22 729 81 75
e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Lokalizacja

Gmina Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

Godziny otwarcia urzędu

pon.: 09:00 - 18:00
wt.-czw.: 08:00 - 16:00
pt.: 08:00 - 15:00