Urząd Gminy w Nadarzynie

Przejście do sekcji:

Treść strony Marzec

Kontrole zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

W związku z realizacją zapisów art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy Nadarzyn wraz ze Strażą Gminną będą przeprowadzać kontrole zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Podczas kontroli sprawdzane będzie posiadanie:

  1. umowy na wywóz nieczystości ciekłych zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nadarzyn.
  1. dokumentów potwierdzających uiszczanie opłat za te usługi.

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nadarzyn tj. opróżnianie musi być prowadzone w sposób gwarantujący, że nie nastąpi przepełnienie zbiorników i wypływ nieczystości ciekłych poza zbiornik, jednak nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za te usługi.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie. Umowy należy zawrzeć z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nadarzyn. Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie dostępny jest na stronie nadarzyn.pl/odbior-odpadow w zakładce Pliki do pobrania.

wstecz

Banery

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85
fax 22 729 81 75
e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Lokalizacja

Gmina Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

Godziny otwarcia urzędu

pon.: 09:00 - 18:00
wt.-czw.: 08:00 - 16:00
pt.: 08:00 - 15:00