Urząd Gminy w Nadarzynie

Przejście do sekcji:

Treść strony Przedłużenie kadencji organów jednostek pomocniczych Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 9/2021

Zarządzenie Nr 9/2021
Wójta Gminy Nadarzyn
z dnia 3 lutego 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektu uchwały Rady Gminy Nadarzyn w sprawie przedłużenia kadencji organów jednostek pomocniczych Gminy Nadarzyn, wybranych na kadencję 2017-2021.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378), zarządza się co następuje:

§ 1. Przeprowadzić z mieszkańcami sołectw: Kajetany, Walendów, Rozalin oraz Szamoty konsultacje, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Gminy Nadarzyn w sprawie przedłużenia kadencji organów jednostek pomocniczych Gminy Nadarzyn, wybranych na kadencje 2017-2021 stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Formą konsultacji jest opublikowanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nadarzyn, a także na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy treści projektu uchwały, o którym mowa w § 1 i zebranie opinii oraz uwag do jego treści.

2. Opinie i uwagi wnoszone pisemnie na formularzu „Formularz konsultacji” stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia, należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Nadarzyn (parter pokój 100) ul. Mszczonowska 24 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: gmina@nadarzyn.pl, w terminie określonym w § 3.

§ 3. Termin konsultacji wyznacza się do dnia 15 lutego 2021 roku.

§ 4. Formularze anonimowe, nie zawierające uzasadnienia lub też złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
(-) Dariusz Zwoliński

drukuj (Zarządzenie Nr 9/2021)

  • autor: Edyta Gawrońska, data: 2021-02-03

Pliki do pobrania:

  • autor: Edyta Gawrońska, data: 2021-02-03

wstecz

Banery

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85
fax 22 729 81 75
e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Lokalizacja

Gmina Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

Godziny otwarcia urzędu

pon.: 09:00 - 18:00
wt.-czw.: 08:00 - 16:00
pt.: 08:00 - 15:00