Urząd Gminy w Nadarzynie

Linki

Banery

  • RODO
  • http://nadarzyn.intergis.pl
  • baner
  • baner
  • baner

Aktualności

S8 - przejścia dla pieszych na „węźle Nadarzyn”

S8 - przejścia dla pieszych na „węźle Nadarzyn”

Sołtys Kajetan - Pani Beata Stępień po licznych uwagach od mieszkańców w sprawie braku sygnalizacji na przejściach dla pieszych na „węźle Nadarzyn” zgłosiła ten problem do UG Nadarzyn. Informujemy, że - po interwencji oraz prośbie o rozwiązanie tej kwestii - dziś odbyła się narada koordynacyjna przedstawicieli Inwestora (GDDKiA) oraz wykonawcy przebudowy DK8, która dotyczyła braku sygnalizacji świetlnej, pozwalającej pieszym bezpiecznie pokonać „węzeł Nadarzyn”. Z informacji jakie uzyskaliśmy wynika, że w przyszłym tygodniu wykonawca będzie prowadził badania natężenia ruch pieszych na w/w węźle, po których podejmie decyzje dotyczącą uruchomienia sygnalizacji świetlnej. Miałaby ona działać „na przycisk”, podobnie jak w obrębie zamkniętego skrzyżowanie Szkolna - Starowiejska.

Zawiadomienie o zwołaniu XLVI Sesji Rady Gminy Nadarzyn

-

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm./ XLV Sesję Rady Gminy Nadarzyn zwołano na 23 czerwca 2018 r. /sobota/ na godz. 11:00 w Parku w Młochowie.

Porządek obrad.

Zespół Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pruszkowie ostrzega przed burzami i gradem

Pro­fesjon­al­iza­cja usług asys­tenc­kich i opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych

Pro­fesjon­al­iza­cja usług asys­tenc­kich i opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych wspól­nie z Uni­w­er­sytetem Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego oraz Sto­warzysze­niem Niepełnosprawni dla Środowiska EKON real­izują pro­jekt nt.: „Pro­fesjon­al­iza­cja usług asys­tenc­kich i opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych – nowe stan­dardy ksz­tałce­nia i opieki”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do projektu przystąpiły trzy gminy z powiatu pruszkowskiego: Raszyn, Michałowice oraz Nadarzyn.

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

-

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję - wizyta w urzędzie, teraz mogą zrobić to online. Od 1 czerwca na stronie www.obywatel.gov.pl można wybrać usługę rejestracji narodzin.

WAŻNE: rodzic, który będzie rejestrował narodziny (może to być zarówno mama, jak i tata) musi mieć aktualny Profil Zaufany.

Krok 1: oświadczasz, że jesteś matką/ojcem dziecka
Krok 2: sprawdzasz poprawność swoich danych, wprowadzasz dane drugiego rodzica
Krok 3: wpisujesz dane dziecka
Krok 4: wybierasz adres zameldowania dziecka i sposób, w który chcesz odebrać dokumenty (elektronicznie - skrzynka na ePUAP, osobiście, poczta tradycyjna)
Krok 5: podgląd wniosku i... podpis (Profilem Zaufanym). Jeśli go nie masz, sprawdź jak to zmienić.
 

Urzędnicy, Radni, Sołtysi i Rada Seniorów uczcili pamięć wójta śp. Janusza Grzyba

Urzędnicy, Radni, Sołtysi i Rada Seniorów uczcili pamięć wójta śp. Janusza Grzyba

"Wszystko umiera, tylko pamięć dobrych uczynków nie ginie."
Napoleon Bonaparte

W środę, 20 czerwca po zakończeniu XLV Sesji Rady Gminy w hallu budynku Urzędu Gminy odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej śp. Janusza Grzyba, wójta naszej gminy w latach 1998-2017.

Absolutorium dla Wójta - XLV Sesja Rady Gminy Nadarzyn

W środę, 20 czerwca 2018r. podczas XLV Sesji Rady Gminy została podjęta uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za 2017 rok dla wójta Gminy Nadarzyn. Po przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz sprawozdania z działalności za 2017 rok, a także po analizie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdań na wniosek Komisji Rewizyjnej i po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji Gospodarczej i Budżetowej – Wójt Gminy Nadarzyn uzyskał absolutorium Rady Gminy Nadarzyn. Sam budżet otrzymał też pozytywną opinię RIO. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego Wójta w 2017 roku.

UWAGA!!! Zamknięcie drogi w Strzeniówce

Jak informuje Wykonawca, jutro planowane jest zamknięcie dla ruchu drogi w Strzeniówce na odcinku od ul. Piwonii do PTAK Warsaw Expo. Zamknięcie spowodowane jest pracami związanymi z naprawą nawierzchni. Wykonawca zaleca objazd do węzła „Paszków” ul. Komorowską oraz nową drogę serwisową (przy KIA, IVECO).
Przypomnijmy, że Wójt Gminy Nadarzyn wnioskował do Wójta Gminy Michałowice o naprawę fragmentu drogi będącego własnością Gminy Michałowice. Dziś po michałowickiej stronie Wykonawca przygotowuje nawierzchnię a jutro na całym odcinku od ul. Piwonii PTAK Warsaw Expo będzie układał warstwę z mas mineralno-asfaltowych.

Pliki do pobrania:
- mapka nr 1
- mapka nr 2

Banery

  • Unia Europejska
  • ITV
  • Karta Nadarzyniaka
  • system sms
  • Mapy Wrotamazowsza

Wiadomości Nadarzyńskie

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10