Urząd Gminy w Nadarzynie

Przejście do sekcji:

Treść strony 13) Zmiana Studium Wolica

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 22 lipca 2022 r.

Nadarzyn, dnia 22.07.2022 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY NADARZYN
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nadarzyn

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nadarzyn uchwały nr LVII.707.2022 z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nadarzyn.

Zmiana studium obejmuje obszar określony w załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, składający się z działek o numerach ewidencyjnych:  986, 993/1, 998/1, 993/4, 998/3, 993/5, 993/6, 998/4 oraz część działki 991/4 i część działki 1002/2 z obrębu Wolica.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust.1 pkt.1, w związku z art.46 pkt. 1 i art. 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2022 poz.1029), zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, obejmującej sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 54 ust.2 ww. „ustawy” organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Nadarzyn, Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej,  ul. Mszczonowska 24, 05 - 830 Nadarzyn, (pok. nr 114) od poniedziałku do piątku w godz.:9.00- 15.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany studium i prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 19 sierpnia 2022 r. 

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone do Wójta Gminy Nadarzyn w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres Wnioskodawcy oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Wnioski w formie papierowej, należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Gminy (pok.100) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn.
Wnioski w formie elektronicznej należy przesyłać za pośrednictwem:
1)  poczty elektronicznej: gmina@nadarzyn.pl,
2)  elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Nadarzyn na platformie ePUAP:/8420yasifl/SkrytkaESP.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Nadarzyn.
Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpoznania.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), Urząd Gminy Nadarzyn  informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Nadarzyn zwana dalej administratorem, reprezentowana przez Wójta Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24,05-830 Nadarzyn, tel. 227298185, fax. 227298175, e-mail: gmina@nadarzyn.pl,ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych- rodo@nadarzyn.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze, wynikający z Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość realizacji zadania.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.
7. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych.
8. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora posiadających uprawnienia do ich przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- ich sprostowania,
- ograniczenia ich przetwarzania,
- usunięcia,
- przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu.
10. Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą to osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do wszelkich dostępnych informacji o ich źródle,  jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
11. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zastępca Wójta Gminy
(-) Janusz Rajkowski

drukuj (Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 22 lipca 2022 r.)

  • autor: Marzena Kucharska, data: 2022-07-22

wstecz

Banery

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85
fax 22 729 81 75
e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Lokalizacja

Gmina Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

Godziny otwarcia urzędu

pon.: 09:00 - 18:00
wt.-czw.: 08:00 - 16:00
pt.: 08:00 - 15:00