Urząd Gminy w Nadarzynie

Ogłoszenie Wójta Gmina Nadarzyn z 21 sierpnia 2020 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Nadarzyn
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Nadarzynie przy Pl. Poniatowskiego (działki o nr ew.: 533/2, 534, 535/1, 535/2, 536, 537, 538, 539/1, 539/3, 539/4, 549 i 550).

Na podstawie art. 17 pkt 9, art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLV.548.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 20 czerwca 2018 r., art. 39, art. 40, art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla obszaru położonego w Nadarzynie przy Pl. Poniatowskiego (działki o nr ew.: 533/2, 534, 535/1, 535/2, 536, 537, 538, 539/1, 539/3, 539/4, 549 i 550) w dniach od 31 sierpnia do 23 września 2020 r. w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, pok. 114.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 8 września 2020 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn, pok. 220 (sala konferencyjna). Osoby, chcące wziąć udział w dyskusji proszone są o wcześniejsze zgłoszenie się telefoniczne pod nr tel. 22 729-81-85 wew. 150 - 153.

Projekt planu wraz z prognozą udostępniony zostanie także w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Nadarzyn www.nadarzyn.pl oraz www.bip.nadarzyn.pl

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi mogą być  wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2020 r.

Uwagi można składać w kancelarii Urzędu Gminy (pok.100), pocztą na adres: Urząd Gminy Nadarzyn, 05-830 Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 lub na adres: plany@nadarzyn.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Nadarzyn na platformie ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP.
 Wnoszący uwagi  podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Jednocześnie, na podstawie art. 39, w związku z art. 54 „ustawy” projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu.

W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym  nr tel. 22 729-81-85 wew. 150 - 153 oraz wnieść uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Nadarzyn z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości. Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Gminy, pok. 114) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym), na adres:plany@nadarzyn.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2020 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nadarzyn. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), Urząd Gminy Nadarzyn  informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Nadarzyn zwana dalej administratorem, reprezentowana przez Wójta Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24,05-830 Nadarzyn, tel. 227298185, fax. 227298175, e-mail: gmina@nadarzyn.pl,ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych- rodo@nadarzyn.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze, wynikający z Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość realizacji zadania.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.
7. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych.
8. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora posiadających uprawnienia do ich przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- ich sprostowania,
- ograniczenia ich przetwarzania,
- usunięcia,
- przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu.
10. Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą to osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do wszelkich dostępnych informacji o ich źródle,  jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
11. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wójt Gminy 
(-) Dariusz Zwoliński

drukuj (Ogłoszenie Wójta Gmina Nadarzyn z 21 sierpnia 2020 r.)

  • autor: Aleksandra Popis, data: 2020-08-21

Powrót

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.