Urząd Gminy w Nadarzynie

WAŻNE edukacja domowa

Drodzy Rodzice!!!!

Odpowiadając na Wasze potrzeby, wyrażane dużą liczbą telefonów, informujemy, że dla tych z Państwa, którzy mają obawy związane z bezpiecznym powrotem swoich dzieci do nauki stacjonarnej w szkołach od 1 września 2020 r., rozwiązaniem może okazać się edukacja domowa.

Jest ona formą kształcenia, w której odpowiedzialność za proces nauczania dziecka zamiast szkoły biorą na siebie rodzice lub prawni opiekunowie. Organizują edukację swoich pociech i dobierają indywidualne metody nauczania dostosowane do wieku, potrzeb, predyspozycji i zainteresowań, przy zachowaniu zgodności z wymaganym na danym poziomie kształcenia zakresem wiedzy. Takie rozwiązanie pozwala na pełne wykorzystanie potencjału dziecka już od pierwszych lat jego ścieżki edukacyjnej i dobór metod nauczania, które w tej ścieżce okażą się najowocniejsze. Dzieci uczące się w edukacji domowej są zapisane do konkretnej szkoły, przedszkola (tzw. „zerówka”) jednak spełniają swój obowiązek szkolny, przedszkolny poza jej siedzibą.

Uczeń, który realizuje obowiązek szkolny w trybie nauczania domowego, nie jest pozbawiony opieki szkoły. Ustawa Prawo Oświatowe reguluje kwestie związane z zakresem obowiązków względem ucznia. Należą do nich:

  • zapewnienie dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych;
  • prawo do przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w przypadku, w którym uczeń z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do pierwszego terminu egzaminu klasyfikacyjnego;
  • prawo do przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

(podstawa prawna: art. 37 ust. 7 pkt 1 w związku z art. 109 ust. 1 pkt 2, 3 i 5-7 ustawy Prawo oświatowe);

Dziecko uczące się w trybie edukacji domowej może uczestniczyć w szkole w szeroko rozumianych zajęciach dodatkowych. Dokładnych informacji o zakresie wsparcia szkoły udzieli placówka.

Dokumenty, które należy złożyć, aby uczeń został zakwalifikowany w edukacji domowej to:

  • opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej odpowiedniej dla rejonu zamieszkania.*
  • wniosek o wydanie zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego w formie „nauki poza szkołą”;
  • oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej, która obowiązuje na danym etapie kształcenia;
  • zobowiązanie rodziców o przystąpieniu w danym roku szkolnym dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych.

Dokumenty rodzic składa na ręce dyrektora placówki, do której dziecko jest zapisane.

Dyrektor na podstawie otrzymanych dokumentów udziela zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej. Zgoda na edukację domową może być wydana przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego.

Poniżej WAŻNE

* Zgodnie Rozporządzeniem MEN z 29 kwietnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie czasowego ograniczenia pracy jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów zobowiązujących do dołączenia do wniosku o wydanie zgody na realizację obowiązku szkolnego 2020/2021 poza szkołą (tzw. edukacja domowa) opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Obowiązuje do 31 sierpnia 2020 roku.

Gminny Zespół Oświatowy w Nadarzynie 

 

Powrót

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.