Urząd Gminy w Nadarzynie

Umowy na odbiór śmieci z nieruchomości niezamieszkałych

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), na terenie których powstają odpady komunalne są zobowiązani posiadać indywidualne umowy na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym na terenie gminy Nadarzyn wpis do rejestru regulowanego.

Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu gminy Nadarzyn dostępne są na stronie internetowej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) Właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez: przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej.

W związku z powyższym właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek poinformować Gminę o posiadaniu lub zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych, która na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3, art. 6 ust. 5 a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzi rejestr tych umów. Informacja powinna zawierać:

- imię i nazwisko właściciela nieruchomości/nazwę firmy/nazwę instytucji,

- adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne,

- adres siedziby,

- kserokopię aktualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Powyższą informację prosimy przekazać w terminie do 31 lipca bieżącego roku,

- pocztą elektroniczną na adres: gmina@nadarzyn.pl, lub

- listownie na adres: Gmina Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24,05-830 Nadarzyn (Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki).

Jednocześnie informujemy, że brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 w/w ustawy.

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki

Powrót

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25
baner toplayer
Informacja o pracy Urzędu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.