Urząd Gminy w Nadarzynie

Obsługa klienta w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie

Zapewniamy stałą obsługę podatników, zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu.

 • On-line poprzez e-Deklaracje i Twój e-PIT.
 • W urzędzie – poprzez wrzucenie deklaracji, pism, innych dokumentów do wystawionych urn. W tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do urzędu.

Skontaktuj się z Urzędem Skarbowym poprzez e-PUAP oraz telefonicznie:

PIT – nr telefonu 22 738 07 22, 22 738 07 34, 22 738 07 09, 22 738 07 03
VAT – nr telefonu 22 738 07 11, 22 738 07 19, 22 738 07 06
CIT – nr telefonu 22 738 07 03, 22 738 07 34

podatek akcyzowy – nr telefonu 22 738 09 54, 22 738 09 12, 22 738 09 55

spadki/darowizny – nr telefonu 22 738 07 25, 22 738 07 02, 22 738 07 05

rejestracja podatników – nr telefonu 22 738 07 12, 22 738 07 13, 22 738 07 18

egzekucja administracyjna – nr telefonu 22 738 08 12, 22 738 08 13, 22 738 08 10

rachunkowość podatkowa – nr telefonu 22 738 09 21, 22 738 09 22, 22 738 09 23

komórka wierzycielska – nr telefonu 22 738 09 03, 22 738 09 09

Adres e-mail urzędu skarbowego: us.pruszkow@mf.gov.pl
Informacje podatkowe oraz usługę Twój e-PIT znajdziesz na www.podatki.gov.pl

W wyjątkowych sytuacjach, w których nie można załatwić sprawy przez e-usługi, możliwa jest wizyta w Urzędzie Skarbowym:
Poniedziałek 12:00-18:00
Środa 9:00-15:00
Piątek 9:00-13:00

Prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności (maseczki, rękawiczki, dezynfekcja rąk) i stosowanie się do poleceń pracowników Urzędu.

Urząd Skarbowy w Pruszkowie

30-LECIE SAMORZĄDU

GMINA NADARZYN
Wczoraj - Dziś - Jutro

 • 30 lecie samorządu interaktywny
 • 30 lecie samorządu interaktywny2
 • 30 lecie samorządu interaktywny3
 • 30 lecie samorządu interaktywny4
 • 30 lecie samorządu interaktywny5
 • 30 lecie samorządu interaktywny6
 • 30 lecie samorządu interaktywny7
 • 30 lecie samorządu interaktywny8
 • 30 lecie samorządu interaktywny9
 • 30 lecie samorządu interaktywny10
 • 30 lecie samorządu interaktywny11
 • 30 lecie samorządu interaktywny12
 • 30 lecie samorządu interaktywny13
 • 30 lecie samorządu interaktywny14
 • 30 lecie samorządu interaktywny15
 • 30 lecie samorządu interaktywny16
 • 30 lecie samorządu interaktywny17
 • 30 lecie samorządu interaktywny18
 • 30 lecie samorządu interaktywny19
 • 30 lecie samorządu interaktywny20
 • 30 lecie samorządu interaktywny21
 • 30 lecie samorządu interaktywny22
 • 30 lecie samorządu interaktywny23
 • 30 lecie samorządu interaktywny24
 • 30 lecie samorządu interaktywny25
 • 30 lecie samorządu interaktywny26
 • 30 lecie samorządu interaktywny27
 • 30 lecie samorządu interaktywny28
 • 30 lecie samorządu interaktywny29
 • 30 lecie samorządu interaktywny30

Sekcja Świadczeń GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie Sekcja Świadczeń informuje, że zgodnie z art. 15oa ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zmianami), który wszedł w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r. na mocy art. 73 pkt 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2020 r., poz. 695) obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 111) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r.

W związku z powyższym osoby, u których w związku z stanem epidemii w kraju zmieniła się sytuacja finansowa a ich dochody nie przekraczają 674 zł na osobę a w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności 764 zł mogą ubiegać się o zasiłek rodzinny.

Więcej informacji w Sekcji Świadczeń GOPS tel. (22) 739 97 07 w. 182 i 186.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie

Umowy na odbiór śmieci z nieruchomości niezamieszkałych

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), na terenie których powstają odpady komunalne są zobowiązani posiadać indywidualne umowy na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym na terenie gminy Nadarzyn wpis do rejestru regulowanego.

Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu gminy Nadarzyn dostępne są na stronie internetowej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) Właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez: przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej.

W związku z powyższym właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek poinformować Gminę o posiadaniu lub zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych, która na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3, art. 6 ust. 5 a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzi rejestr tych umów. Informacja powinna zawierać:

- imię i nazwisko właściciela nieruchomości/nazwę firmy/nazwę instytucji,

- adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne,

- adres siedziby,

- kserokopię aktualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Powyższą informację prosimy przekazać w terminie do 31 lipca bieżącego roku,

- pocztą elektroniczną na adres: gmina@nadarzyn.pl, lub

- listownie na adres: Gmina Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24,05-830 Nadarzyn (Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki).

Jednocześnie informujemy, że brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 w/w ustawy.

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki

Program użyczania kompostowników najczęstsze pytania

W związku z pytaniami dotyczącymi programu użyczania kompostowników informujemy:

1) korzystanie przez mieszkańców z programu użyczenia kompostownika nie jest równoznaczne z uzyskaniem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2) kompostując mamy nadal możliwość oddawania bioodpadów do gminnego systemu gospodarowania odpadami,

3) aby skorzystać z programu użyczania kompostowników należy złożyć wniosek o użyczenie kompostownika. Informacje pod nr tel. 22 729 81 85 wew. 140.

Gmina Nadarzyn w tym roku zakupi następujące kompostowniki:

 • Kompostownik EKOBAT TERMO 700 (kolor czarny) – 80 szt.
 • Kompostownik EKOBAT MAXISILO 1100 (kolor czarny) – 30 szt.

4) podstawą uzyskania zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (3 zł od każdej osoby w deklaracji), będzie złożenie nowej deklaracji.

O czasie składania nowej deklaracji poinformujemy Państwa w oddzielnej informacji, po wejściu w życie Uchwały.

5) w przypadku skorzystania ze zwolnienia w części z opłaty z tyt. kompostowania właściciel nieruchomości nie może oddawać bioodpadów do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. przed nieruchomość oraz do PSZOK.

Więcej informacji o zmianie deklaracji można uzyskać pod numerem telefonu: 22 729 81 85 wewn. 143,147.

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki

Program użyczania kompostowników

Każdy mieszkaniec Gminy Nadarzyn uprawniony jest do otrzymania przydomowego kompostownika w ramach Programu Użyczania Kompostowników.

Wniosek o użyczenie kompostownika może złożyć mieszkaniec Gminy Nadarzyn, który:

1) jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej domem jednorodzinnym, wolnostojącym, znajdującej się na terenie Gminy Nadarzyn,

2) ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu,

3) złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącej nieruchomości, na której zostanie umieszczony kompostownik, z wyjątkiem deklaracji „zerowej” lub ryczałtowej,

4) nie posiada względem Gminy Nadarzyn zaległości z tytułu podatków i opłat.

Wniosek (do pobrania w załączniku) należy przesłać drogą elektroniczną na adres: jskrzydlewska@nadarzyn.pl, złożyć pisemnie w Kancelarii Urzędu Gminy Nadarzyn przy ulicy Mszczonowskiej 24 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej do 1 czerwca 2020 roku.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń!!! do wyczerpania puli zakupionych kompostowników w ilości 110 sztuk (80 sztuk kompostowników o pojemności 700 dm3 - zamknięty oraz 30 sztuk kompostowników o pojemności 1100 dm3 – otwarty).

Zarządzenie nr 33/2020 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia programu użyczania kompostowników mieszkańcom Gminy Nadarzyn dostępne na stronie BIP.

Informacje: Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki, tel. 22 729-81-72 wew. 140

Dotacje z LGD – szansa dla firm z Nadarzyna, Raszyna lub Michałowic

Twoja firma działa w Nadarzynie, Raszynie lub Michałowicach? Teraz jest właśnie szansa na rozwój firmy! Do 19 maja trwa nabór wniosków dotacyjnych zorganizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupę Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. Sprawdź jak dostać dotacje z LGD, ogłoszenie o naborze na stronie http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/ogloszenie-nr-12020/

Dalsze infomracje po kliknięciu w więcej.

Badania COVID - 19 - zapisy

Od 25 maja zapisy możliwe są w Ośrodku Zdrowia w Nadarzynie tel. 22 739 48 40, 22 739 73 98, 22 729 81 28 
Należy podać imię i nazwisko, miejsce zamieszkania (sołectwo) i numer telefonu.

Badania rozpoczęły się 7 maja 2020 roku w stacjonarnym, specjalistycznym punkcie pobrań znajdującym się na „Parkuj i Jedź” przy ul. Granicznej w Nadarzynie. Od 25 maja wykonywane są przy Ośrodku Zdrowia w Nadarzynie. 

 • Samorząd Gminy Nadarzyn przekazał dodatkowe środki...

Informacja – gminny żłobek otwarty od 26 maja

W godzinach rannych w dniu 25 maja 2020 r, dyrekcja Gminnego Żłobka nr 1 w Ruścu została poinformowana przez SANEPID w Pruszkowie, że w stosunku do jednego pracownika placówki istnieje podejrzenie zachorowania lub przebycia CoVID 19. Informację tę potwierdził SPG ZOZ w Nadarzynie (wynik testów przesiewowych wykonanych przez pracownika). Dyrekcja żłobka, zgodnie z procedurą, wstrzymała przyjęcia dzieci w dniu uzyskania informacji.

Gmina Nadarzyn jako organ prowadzący podjęła natychmiastowe działania, wysyłając na własny koszt pracownika w trybie pilnym, na wykonanie testu genetycznego w celu potwierdzenia czy też wykluczenia choroby.

O godz. 16.30 otrzymaliśmy wiadomość, że test ma wynik ujemny, zatem od jutra 26 maja 2020 r. placówka wznawia działalność; wszyscy zainteresowani rodzice zostaną powiadomieni telefonicznie.

Jednocześnie prosimy rodziców o przygotowanie się na takie sytuacje. Stan epidemii trwa - dla dobra dzieci wszelkie niejednoznaczne informacje muszą być niezwłocznie sprawdzone i wyjaśnione.

Grant na sprzęt do zdalnej edukacji

Gmina otrzymała informację o otrzymaniu grantu na zakupu sprzętu do nauki zdalnej w wysokości 54.969,00 zł.

W ramach projektu zakupionych zostanie 5 komputerów stacjonarnych oraz 13 laptopów wraz z oprogramowaniem. Jednocześnie informujemy, że w dniu 27.05.2020 r. nastąpi otwarcie ofert złożonych w odpowiedzi  na zapytanie ofertowe obejmujące dostawę ww. sprzętu komputerowego.

Przedmiotowe działanie finansowane jest w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

20YuJOxum1EZjyAgCAgCgoAgIAhkAgEhYZmYJumkICAICAKCgCAgCNxtCPwPM9+w1mFWRS0AAAAASUVORK5CYII=

Referat Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych

Uruchomienie "Parkuj i Jedź" - zmiany w trasach autobusów

1 czerwca br. zostanie uruchomiony „Parkuj i Jedź” przy ul. Granicznej w Nadarzynie, gdzie poza sześcioma peronami autobusowymi powstało 225 miejsc dla samochodów osobowych (w tym 12 dla osób niepełnosprawnych) oraz 40 dla rowerów. Na „Parkuj i Jedź” zlokalizowano również zadaszony dworzec autobusowy z poczekalnią oraz punkt ładowania pojazdów z napędem elektrycznym.

„Parkuj i Jedź” stwarza możliwość podróżnym zostawienia samochodu osobowego na parkingu i skorzystania z komunikacji zbiorowej. Od 1 czerwca na „Parkuj i Jedź” będą zajeżdżały autobusy linii 711, 733 oraz Nadarzyn – Pruszków, a od 15 czerwca również linii B7 (Nadarzyn – Brwinów przez Otrębusy). W związku z powyższym rozkłady wymienionych autobusów ulegną korekcie (aktualne rozkłady jazdy na poszczególnych liniach można znaleźć na stronie: https://www.nadarzyn.pl/250,info?tresc=1092).

Dzięki możliwości zostawienia samochodu na przeznaczonym do tego parkingu, z jednej strony ograniczona zostanie ilość spalin, z drugiej – uporządkowana przestrzeń Nadarzyna. Będzie to również duże ułatwienie dla podróżnych, którzy w jednym miejscu będą mieli dostęp do komunikacji gminnej.

Inwestycja „Parkuj i Jedź” zrealizowana była w ramach osi priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w wysokości 4.624.070,14 zł.

 • "Parkuj i Jedź" w Nadarzynie
 • "Parkuj i Jedź" w Nadarzynie
 • "Parkuj i Jedź" w Nadarzynie
 • "Parkuj i Jedź" w Nadarzynie

Wywiad Wójta Dariusz Zwolińskiego w Radio Bogoria

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.