Urząd Gminy w Nadarzynie

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 11 października 2019 r.

Nadarzyn, 11.10.2019 r.

Ogłoszenie
Wójta Gminy Nadarzyn

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego w Gminie Nadarzyn

Na podstawie art. 17 pkt 1, art. 17a pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nadarzyn następujących uchwał:

 • Uchwały Nr X.113.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wolica w Gminie Nadarzyn, zmienionej Uchwałą Nr XIII.156.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 sierpnia 2019 r., obejmującej następujące obszary:
  - Obszar Nr I - działki nr ew. od 473/4 do 473/8 oraz działki nr ew. od 473/12 do 473/14,
  - Obszar Nr II - działkę nr ew. 470/26,
  - Obszar Nr III - działkę nr ew. 611/2,
  - Obszar Nr IV - działki nr ew. 612/3, 612/4, 612/5, 612/14, 612/15 i 612/16,
  - Obszar Nr V - działkę nr ew. 618,
  - Obszar Nr VI - działki nr ew. od 512 do 514,
  - Obszar Nr VII - działki o nr ew. 561 i 562,
  - Obszar Nr VIII - działki o nr ew. 783/2, 957/3, 957/5 i 957/7,
  - Obszar Nr IX - działki o nr ew. 714, 722, 723 i 1055.
 • Uchwały Nr XIII.155.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Wieś w Gminie Nadarzyn, obejmującej następujące obszary:
  - Obszar Nr I - działki nr ew. 95, 96, 254,
  - Obszar Nr II - działki nr ew.: 102/1, 102/4, 102/5, 103/1; część działki 571/5; od 571/6 do 571/21; od 571/23 do 571/28,
  - Obszar Nr III - działki nr ew. 82/44, 82/45, 82/46, 82/47,
  - Obszar Nr IV - działka nr ew. 199/33,
  - Obszar Nr V - działka nr ew. 241/6.

Z niezbędną dokumentacją spraw można zapoznać się w Urzędzie Gminy Nadarzyn, Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, pok. nr 114 od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 - 16.00.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planów miejscowych i prognoz oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 14 listopada 2019 r.
Wnioski mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Adres poczty elektronicznej: plany@nadarzyn.pl - w przypadku wniosków opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Adres elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Nadarzyn na platformie ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Nadarzyn. Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpoznania.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), Urząd Gminy Nadarzyn informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Nadarzyn zwana dalej administratorem, reprezentowana przez Wójta Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24,05-830 Nadarzyn, tel. 227298185, fax. 227298175, e-mail: gmina@nadarzyn.pl, ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - rodo@nadarzyn.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze, wynikający z Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość realizacji zadania.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.
 7. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych.
 8. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora posiadających uprawnienia do ich przetwarzania.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora:
  - dostępu do swoich danych osobowych,
  - ich sprostowania,
  - ograniczenia ich przetwarzania,
  - usunięcia,
  - przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
  - wniesienia sprzeciwu.
 10. Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą to osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do wszelkich dostępnych informacji o ich źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
 11. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wójt Gminy
(-) Dariusz Zwoliński

 • autor: Anna Zimnicka, data: 2019-10-11

Powrót

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.