Urząd Gminy w Nadarzynie

Czy i jak chcemy świętować?

Obchodzone od wielu lat Dożynki gminne potrzebują jeśli nie zupełnie nowej formuły, to przynajmniej odświeżenia dotychczasowej. Ponieważ jesteśmy gminą rolniczą, w tym roku zamiast niedzielnej imprezy na stadionie w Nadarzynie odbędzie się dziękczynna Msza św. polowa o godz. 14:00 i konkurs wieńców dożynkowych w parku w Młochowie. Zmieniony zostanie również termin, nie będzie to pierwsza niedziela września, lecz tym razem będzie to ostatnia sobota sierpnia (31.08).

Konkursowe wieńce dożynkowe można zgłaszać do 21 sierpnia do ref. Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki.

Czy i jak będzie to święto wyglądało w przyszłym roku zależy od Państwa oczekiwań. Możliwości jest wiele od imprezy nazwanej przykładowo „Dzień Nadarzyna”, po ograniczenie jedynie do Mszy świętej dziękczynnej za plony.

Aby poznać Państwa preferencje prosimy o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań (właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć w okienku). Formularz można wypełnić on-line na stronie Urzędu Gminy Nadarzyn lub w wersji papierowej i złożyć w Kancelarii (p. 100 parter).

1) Czy w kalendarzu gminnych imprez nadal powinny być dożynki lub inna forma tej imprezy?

Wybierz: *
 


2) Jaką formułę powinna mieć impreza?

Formuła sportowa pikniku:

 
Gry i zabawy dla dzieci
 
Zawody dla całych rodzin
 
Zawody dla drużyn reprezentujących sołectwa
 
Konkurencje sportowe
 
Biesiadowanie

Formuła ludowa dożynek:

 
Msza św. dziękczynna polowa
 
Konkurs wieńców dożynkowych
 
Stoiska rolnicze z plonami
 
Występy zespołów ludowych
 
Stoiska z rękodziełem ludowym i produktami regionalnymi
 
Warsztaty rękodzieła (tworzenia wieńców, lepienia garnków, plecenia wiklinowych koszy itp.)

Formuła „galowa”:

 
Koncerty instrumentalne
 
Koncerty i występy znanych artystów
 
Koncerty oraz występy zespołów i ludzi utalentowanych z terenu naszej gminy
 
Występy teatralne plenerowe
 
Warsztaty plastyczne (techniki malarskie, rzeźbiarskie, witrażowe itp.)

3) W jakim terminie powinna się odbyć?

Wybierz: *
 


4. Czy częścią imprezy ma być:

Msza św. *
 


Konkurs wieńców dożynkowych *
 


Koncert OSP Nadarzyn *
 


Występy znanych artystów, koncert, kabaret *
 


Pokaz sztucznych ogni *
 


Potańcówka na dechach *
 


Uwagi, własne propozycje:

 
 
* Pole wymagane

Planowane wyłączenia prądu

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje o planowanych włączeniach prądu w miejscowości Strzeniówka.

We wtorek 23 lipca w godzinach 8:00-15:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy ulicy Jodłowej 29 (stacja 02-0399 Strzeniówka 3 ).

Szczegółowe informacje na stronie PGE

 

Przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych -  tel. 991.

Program współpracy na 2020 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w opracowaniu Programu współpracy na 2020 rok.

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.
Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2019. Jest on dostępny na stronie internetowej http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy.
Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą w szczególności dotyczyć np.:
1) celów współpracy - § 2 programu,
2) zakresu przedmiotowego współpracy - § 4 programu,
3) form współpracy pozafinansowej - § 6 - 14 programu,
4) priorytetowych zadań publicznych na 2020 rok - § 15 -34 programu,
5) podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych
na realizację programu - § 40 programu,
6) innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej
uwagi i propozycje.
W dniu 25 czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego określił wstępne założenia do współpracy finansowej w 2020 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota środków finansowych z dochodów własnych województwa przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych ma zostać zwiększona w stosunku do roku 2019. W tym roku kwota na dotacje zapisana w budżecie województwa wynosi 28 980 000,00 zł. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota ta ma zostać zwiększona o 7 564 455,00 zł.
Jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa już tradycyjnie w 2020 roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:
1) opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi
o zawartości do 18%,
2) dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
3) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Propozycje do Programu współpracy na 2020 rok można składać na formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialoq.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy" http://dialoq.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy.
Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a w wersji papierowej - pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.
Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu współpracy na 2020 rok, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na wrzesień br.

Zmiany w kursowaniu autobusów linii 703 i 711

W związku z nową organizacją ruchu i brakiem możliwości przejazdu ulicą Warszawską do al. Katowickiej w Nadarzynie (serwisówki) oraz brakiem przystanku CENTRUM SŁUCHU 01 we wprowadzanej stałej organizacji ruchu od 12.07.2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

Nowa trasa linii 703 tylko w kierunku P+R al. Krakowska:

Kosów – (…) – Kościelna – północna jezdnia lokalna al. Katowickiej – Na Skraju – (…) – P+R AL. KRAKOWSKA

Nowa trasa linii 711 w kierunku Nadarzyna:

w godzinach porannych: P+R AL. KRAKOWSKA – (…) – północna jezdnia lokalna al. Katowickiej – WĘZEŁ NADARZYN 02;

w godzinach popołudniowych: P+R AL. KRAKOWSKA – (…) – północna jezdnia lokalna al. Katowickiej - Kościelna (z obsługą przystanku WĘZEŁ NADARZYN 02) – zawrotka na rondzie Kościelna/Warszawska/Pruszkowska – Kościelna (bez obsługi przystanku WĘZEŁ NADARZYN 01) – północna jezdnia lokalna al. Katowickiej – Komorowska – Jodłowa – Pruszkowska – LIPOWA;

w kierunku P+R al. Krakowska:
w godzinach porannych: WĘZEŁ NADARZYN 02 –Kościelna – zawrotka na rondzie Kościelna/Warszawska/Pruszkowska – Kościelna (bez obsługi przystanku WĘZEŁ NADARZYN 01) – północna jezdnia lokalna al. Katowickiej – Komorowska – Jodłowa – Pruszkowska – Kościelna (z obsługą przystanku WĘZEŁ NADARZYN 01) – północna jezdnia lokalna al. Katowickiej – (…) – P+R AL. KRAKOWSKA;

W godzinach popołudniowych: LIPOWA - Pruszkowska – Kościelna – północna jezdnia lokalna al. Katowickiej – (…) – P+R AL. KRAKOWSKA.

Zmienia się charakter przystanku LIPOWA 02 z warunkowego na stały.

Likwiduje się przystanki:

4245 WARSZAWSKA 02
4346 CENTRUM SŁUCHU 01
4150 CENTRUM MODY 51

Zmienia się lokalizacja przystanków:

CENTRUM MODY 02 – przystanek zostaje przeniesiony z południowej jezdni lokalnej na jezdnię północną lokalną na nowo wybudowany peron przystankowy

CENTRUM MODY 01 - przystanek zostaje przeniesiony na nowo wybudowany peron przystankowy około 370 metrów w przód od dotychczasowej lokalizacji.

Odbiór śmieci - NOWE ZASADY

Od 1 lipca obowiązuje nowa umowa na odbiór odpadów komunalnych, zmianie uległ numer rachunku bankowego za wywóz odpadów.
Nowy numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Piasecznie 20 8002 0004 0050 0193 2030 0006.
Indywidualne numery rachunków bankowych zostaną podane w zawiadomieniach dotyczących wysokości opłaty.

Przypominamy:


> Odpady zielone będą odbierane dwa razy w miesiącu do 30 listopada tego roku i od 1 kwietnia przyszłego roku do końca obowiązywania umowy. Jednorazowo odbierane będą maksymalnie 3 worki. Jeśli limit odpadów zielonych będzie niewystarczający, to pozostałe worki można odwieźć we własnym zakresie do PSZOK. Zostaną przyjęte bezpłatnie.
 

> W ramach jednej deklaracji można będzie oddać 4 zużyte opony.
 

> W ramach jednej deklaracji można będzie dowieźć do PSZOK odpady budowlane. Do 300 kg w ramach jednej deklaracji. Podstawą oddania odpadów budowlanych będzie wcześniejsze zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy, w celu weryfikacji przez urzędników i wydania przez nich potwierdzenia, że remont był wykonany we własnym zakresie.
 

> Odpady wielkogabarytowe odbierane będą sprzed nieruchomości w dwóch terminach: w marcu i wrześniu.
 

> Choinki także będą odbierane sprzed nieruchomości od 10 stycznia do 20 lutego.
 

> Utrzymanie czystości pojemników spoczywa po stronie użytkownika.
 

> Od 1 lipca 2019 roku nastąpi zmiana w segregacji odpadów komunalnych. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku nałożono na gminy obowiązek zwiększenia liczby frakcji odpadów poddanych segregacji i zmianę kolorystyki worków:
 

- odpady zmieszane – zmiana worka lub pojemnika na czarny – możliwe oznakowanie pojemnika naklejką lub napisem „odpady zmieszane”,
 

- bioodpady – zmiana na worek brązowy,
 

- papier i tektura – zmiana na worek niebieski,
 

- tworzywa sztuczne i metale – zmiana na worek żółty,
 

- szkło – zmiana na worek zielony.

Kalendarz Roku Szkolnego 2019/2020

Szanowni Rodzice,
wakacje roku szkolnego 2018/2019 dopiero się rozpoczęły, a tu przed nami dostępny jest Kalendarz Roku Szkolnego 2019/2020. Warto sprawdzić, kiedy wypadają przerwy świąteczne, ferie zimowe i letnie oraz kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w nadchodzącym roku szkolnym:
 

1.

 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

2 września 2019 r.

(§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego).

2.

 Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2019 r.

(§ 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. oraz § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. )

3.

 Ferie zimowe

 

13-26 stycznia 2020 r.:
woj. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

20 stycznia -2 lutego 2020 r.:
 woj. .podlaskie, warmińsko-mazurskie.

27 stycznia -9 lutego 2020 r.: woj. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

10-23 lutego 2020 r.:
woj. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

(§ 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. oraz § 3 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. )

4.

 Wiosenna przerwa świąteczna

 

9 – 14 kwietnia 2020 r.

(§ 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. oraz § 3 ust. 1 pkt 3  ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. )

5.

Egzamin ósmoklasisty

 

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty;  § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty).

6.

Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

 

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z  7 września 1991 r. o systemie oświaty; § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego).

7.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8 i 9), w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

 

24 kwietnia 2020 r.

(§ 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego oraz § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego).

8.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

 

 

 

3 stycznia 2020 r.

(§ 2 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  oraz § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego).

9.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych, w szkołach dla dorosłych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8) i w oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

 

31 stycznia 2020 r.

(§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  oraz § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego).

10.

Egzamin maturalny

 

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

( art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty; § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego ).

11.

Egzamin zawodowy

 

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy –Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

12.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

( art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

13.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

 

 

 

 

26 czerwca 2020r .

( § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego).

14.

Ferie letnie

 

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

(§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  oraz § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego).

Źródło:

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.