Urząd Gminy w Nadarzynie

1. Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać – 2019”

Projekt realizowany w ramach Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystki w wysokości 30.990,96 zł.

W ramach projektu wszystkie chętne dzieci z klas I-III (180 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych gminy Nadarzyn) będą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu nauki pływania. W ramach projektu dofinansowywane jest, dla każdego uczestniczącego w programie ucznia, 20 godzin zajęć na pływalni pod opieką instruktorów pływania.

W ten sposób zostaną zrealizowane główne cele projektu: upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych, wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni.

Zajęcia zakończone zostaną sprawdzianem z podstawowych umiejętności pływackich. Uczestnicy programu poznają także podstawowe zasady bezpiecznego przebywania w wodzie.

QBKyhIQfIAlZQsIP+P8bt4dXbMDErwAAAABJRU5ErkJggg==     AMJ3cQzgnBVMAAAAAElFTkSuQmCC

2. Projekt pn. Zapewnienie funkcjonowania 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w gminnym żłobku „Zaczarowany Ogród” w Ruścu.

Projekt realizowany w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki Nad Dziećmi W Wieku Do Lat 3 „MALUCH + 2019”.

Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 28.880,00 zł.

W ramach projektu Gminny Żłobek nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu otrzyma dofinansowanie do 16 miejsc opieki nad małymi dziećmi.

PoIbQe9OD3gf8PYh5xzlUvxbAAAAAASUVORK5CYII=     se9K71fRi4guJFCfeM68x1tIncjkhOhxDDwNUurPetXTmDwrWrRyd1bNd2ndR5J23j9zus3u3ybG23Z1x0F3oRQ1TXKdG1A4Xn2oraQ8q8E2B06tul7fc9qM1ayxzWNu2IPyjPsLSixH3GdeZOC1ydEG9Q2n6d7zkPXH7aGJ0Qr9+7c+H9yhpUltawfu3brm6t3zvNMyiNZ9zO3P8PHmyfxyObbRwAAAAASUVORK5CYII=

3. Projekt pn. „Lokalny Animator Sportu”

W ramach projektu Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości  21.600,00 zł na pokrycie części kosztów wynagrodzenia dwóch Animatorów pracujących na Orlikach w Kostowcu i Ruścu.

oizI5f0XkAAAAASUVORK5CYII=     w+vNrmAhcr3fwAAAABJRU5ErkJggg==     tnB5NKTa76WMpnCDLExcxYUkgMhokzjJ8QguNeYmKcx+2FgkAkGMK0dTuxwLG7Jx3GMH7O+P8ACXzbSccu5RkAAAAASUVORK5CYII=

4. Projekt pn. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej lub turystycznej w miejscowości Stara Wieś i Strzeniówka”

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa o przyznanie pomocy Nr 01236-6935-UM0712173/18 z dnia 22.01.2019 roku.

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 419.740,00 zł.

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych, kulturalnych i turystycznych mieszkańców Gminy Nadarzyn poprzez wybudowanie ogólnodostępnych i niekomercyjnych obiektów: pumptruck i parking w miejscowości Stara wieś oraz flowpark i plac zabaw w miejscowości Strzeniówka.

W+Nua3DnIXQAAAABJRU5ErkJggg==

5. Projekt pn. „Zakup czujników kontroli jakości powietrza wraz z tablicami LED dla Gminy Nadarzyn w ramach MIWOP Mazowsze 2019”

Projekt realizowany w budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 16.912,00 zł.

W ramach projektu został zakupiony system informowania o jakości powietrza, który zostanie zamontowany w następujących miejscach: budynek Urzędu Gminy Nadarzyn, budynek Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej, budynek Szkoły Podstawowej w Kostowcu, budynek Szkoły Podstawowej w Ruścu, budynek Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie.

Fwx1AAAAAElFTkSuQmCCAA==

6. Projekt pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rozalin poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego, oświetlenia, projektora i ekranu projekcyjnego”

Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”

W ramach projektu świetlica doposażona zostanie w sprzętu nagłaśniający, oświetlenie, projektor
i ekran projekcyjny. Realizacja projektu pozwoli na pełniejsze i atrakcyjniejsze wykorzystanie budynku świetlicy w Rozalinie.

wFGmk1OtRIGawAAAABJRU5ErkJggg==

7. Projekt pn. „Budowa wiaty rowerowej w miejscowości Rusiec”

Projekt realizowany w budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł.

W ramach projektu została zakupiona i zamontowana na terenie Szkoły Podstawowej w Ruścu wiata rowerowa, która ułatwia mieszkańcom, a w szczególności uczniom, ich rodzicom oraz personelowi placówki możliwość wygodnego parkowania.

Fwx1AAAAAElFTkSuQmCCAA==

8. Projekt pn. „Budowa FlowPark’u w miejscowości Stara Wieś

Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”

W ramach projektu zakupiony zostanie FlowPark. Zestaw urządzeń zostanie zamontowany na bezpiecznym, miękkim, drobnoziarnistym, niekurzącym się dla użytkowników podłożu.

wFGmk1OtRIGawAAAABJRU5ErkJggg==

9. Projekt pn. „Budowa altany drewnianej i dostawa ławek parkowych w miejscowości Wolica”

Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”

W ramach projektu zostanie wybudowana altana drewniana oraz zakupione zostanie 10 sztuk ławek parkowych.  Altana i ławki usytuowane zostaną w pobliżu boiska. Elementy małej architektury będą stanowiły  idealne uzupełnienie terenu rekreacyjno-sportowego.

wFGmk1OtRIGawAAAABJRU5ErkJggg==

10. Projekt pn. „Ja w Internecie”

Projekt pn. „Ja w Internecie”, którego operatorem była Fundacja Legalna Kultura w Warszawie, został realizowany w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

W ramach projektu przeszkolono 279 mieszkańców Gminy Nadarzyn z czterech bloków tematycznych: Rodzic w Internecie, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog).

Przedmiotem projektu objęto również zakup 16 komputerów, które przekazane zostały placówce oświatowej z terenu Gminy Nadarzyn.

Wartość grantu wynosiła 141.817,64 zł.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.
Mazowieckie Instrumenty Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019

11. Projekt pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.1 „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”.

Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 540.752,82 zł.

W ramach projektu na terenie gminy Nadarzyn zostanie wymienionych 28 starych, nieefektywnych źródeł na nowe efektywne niskoemisyjne oraz prace termomodernizacyjne (docieplenie ścian, stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) w 10 gospodarstwach domowych.

Realizacja przyczyni się do poprawy jakości powietrza w gminie poprzez redukcję emisji trujących pyłów i gazów cieplarnianych.

UtwVXjTAAAMMMMCAXykMvGiAAQYYYIABMzDwogEGGGCAAQbMwMCLBhhggAEGGDADAy8aYIABBhhgwAz+P3m9K522EFnnAAAAAElFTkSuQmCCAA==

12. Projekt pn. „Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Nadarzynie”

Projekt realizowany w budżetu Województwa w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinasowania Pracowni Informatycznych i Językowych”. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 43.310,00 zł.

W ramach projektu zmodernizowano pracownię informatyczną poprzez zakup nowoczesnych 16 zestawów komputerowych, drukarki i projektora, posiadających stosowne atesty techniczne i spełniające obwiązujące normy jakości.

Fwx1AAAAAElFTkSuQmCCAA==

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.