Urząd Gminy w Nadarzynie

  • fot.ztm.waw.pl

Wakacyjny rozkład jazdy ZTM

W wakacje Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza zmiany w funkcjonowaniu komunikacji publicznej. Zmienią się rozkłady jazdy niektórych linii tramwajowych, autobusowych oraz metra.

Wakacyjne zmiany w kursowaniu autobusów będą wprowadzane w trzech terminach.

Od 23 czerwca zawieszone zostanie kursowanie linii 205, 256 i Z15 a w dni wolne od pracy dotyczyć to będzie także linii 195, 196, 201, 214 i 262. Natomiast według wakacyjnych rozkładów jazdy pojadą autobusy linii 156 (ze zmianą trasy, za 256), 157 (również zmiana trasy, za 205) i 735 (sezonowe wzmocnienie linii w dni wolne od pracy).

Od 25 czerwca zawieszone będzie kursowanie linii 304, 318, 320, 323, 332, 334, 376, 379 i 412, a według wakacyjnych rozkładów jazdy pojadą autobusy linii 196, 201 (z wycofaniem z ul. Żołnierzy Wyklętych), 262, L20, L22 i 154 (z dodatkowymi kursami, za 320). Ponadto, zawieszone zostaną kursy szkolne linii 115, 120, 121, 153, 162, 163, 164, 326, 401, 411, 504, 519 oraz 522.

Od 30 czerwca ZTM wprowadzi wakacyjne rozkłady jazdy dla linii: 102, 104, 105, 108, 109, 110, 112, 114, 119, 121, 124, 127, 128, 131, 139, 140, 141, 150, 166, 169, 170, 172, 173, 178, 179, 181, 182, 183, 185, 186, 188, 190, 191, 193, 194, 202, 211, 250, 338, 340, 411, 502, 503, 507, 511, 512, 516, 518, 520, 521, 523, 527, E-1, E-2, E-7, E-9, 700, 704, 708, 709, 710, 712, 713, 714, 719, 723, 724, 727, 729, 731, 739, 742 i 750.

Od 25 czerwca inaczej będą jeździły także tramwaje. W godzinach szczytu rzadziej pojadą tramwaje linii 1, 9, 17, 33 (zmiana częstotliwości z 4 na 5 minut), 31 (z 3-4 na 4-5 minut), 3, 4, 6, 7, 11, 13, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35 oraz 70 (z 8 na 10 minut). Zawieszone zostaną także wybrane kursy linii 2 na trasie Tarchomin Kościelny – Metro Młociny.

Od 2 lipca zmieni się rozkład jazdy metra w godzinach szczytu. Pociągi linii M1 będą podjeżdżały na stacje nie co 2 minuty 20 sekund jak obecnie lecz co 2 minuty 50 sekund. Linia M2 będzie kursowała co 3,5 minuty. Obecnie kursuje co 2 minuty 50 sekund. Nie zmieni się za to rozkład jazdy w pozostałych porach dnia oraz w soboty i święta.

Bez zmian w okresie wakacyjnym kursować będzie Szybka Kolej Miejska.

Wakacyjne godziny otwarcia Punktów Obsługi Pasażerów.

Zaproszenie Zarządu Województwa Mazowieckiego

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2019 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 6 lipca br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2018. Jest on dostępny na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego
http://www.dialog.mazovia.pl/program_wspolpracy/program_wspolpracy_na_2018.html

Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą dotyczyć np.:
1) celów współpracy - § 2 programu,
2) zakresu przedmiotowego współpracy - § 4 programu,
3) form współpracy pozafinansowej - § 6 - 14 programu,
4) priorytetowych zadań publicznych na 2019 rok - § 15 - 34 programu,
5) podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu - § 40 programu,
6) innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.

W dniu 18 czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego określił wstępne założenia do współpracy finansowej w 2019 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota środków finansowych z dochodów własnych województwa przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych ma wynieść 21 880 000,00 zł, a tym samym ma być taka sama jak w 2018 roku.

Warto podkreślić, że jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa już tradycyjnie w 2019 roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:
1) opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%,
2) dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
3) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Propozycje do Programu współpracy na 2019 rok można składać na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” ---> Konsultacje programu na rok 2019: http://www.dialog.mazovia.pl/program_wspolpracy/konsultacje_programu_wspolpracy_na_rok_2019.html

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a w wersji papierowej - pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu współpracy na 2019 rok, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na wrzesień br.

Pro­fesjon­al­iza­cja usług asys­tenc­kich i opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych wspól­nie z Uni­w­er­sytetem Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego oraz Sto­warzysze­niem Niepełnosprawni dla Środowiska EKON real­izują pro­jekt nt.: „Pro­fesjon­al­iza­cja usług asys­tenc­kich i opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych – nowe stan­dardy ksz­tałce­nia i opieki”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do projektu przystąpiły trzy gminy z powiatu pruszkowskiego: Raszyn, Michałowice oraz Nadarzyn. Uczestnikami będą osoby starsze wymagające wsparcia asystenckiego lub opiekuńczego oraz opiekunowie dla tych osób.

Celem głównym projektu jest profesjonalizacja opieki nad osobami starszymi 60+ o różnym stopniu niesamodzielności w ich miejscu zamieszkania. Projekt przewiduje wypracowanie standardów usług opiekuńczych i asystenckich oraz ich świadczenie przez wyszkolone osoby w charakterze opiekuna.

Poszukiwany  asystent/opiekun osób niesamodzielnych

Wymienione wyżej Gminy, MGOPSy oraz instytucje realizujące projekt, zapraszają wszystkich zainteresowanych pozyskaniem zawodu asystenta/opiekuna osób niesamodzielnych. Nasze działania adresujemy do osób pełnoletnich, w szczególności chcemy wspierać aktywizację zawodową osób w wieku 50 plus.
Na uczestników projektu czekają profesjonalne szkolenia i gwarancja zatrudnienia.  

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu - informuje Ministerstwo Cyfryzacji.

Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór – pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny.

Zdążysz w trakcie drzemki.

Prościej, szybciej i wygodniej – to najkrótszy opis uruchomionej usługi. Jak z niej skorzystać? Cały proces to 5 prostych kroków.

WAŻNE: rodzic, który będzie rejestrował narodziny (może to być zarówno mama, jak i tata) musi mieć aktualny Profil Zaufany. Jeśli go nie masz, sprawdź jak to zmienić.

Co dalej? Wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl i tam wybierz usługę, z której chcesz skorzystać. Po zalogowaniu, system poprosi Cię o potwierdzenie, że jesteś matką/ojcem dziecka. Następnie – o zweryfikowanie Twoich danych.

 

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa.

UWAGA!!! Zamknięcie drogi w Strzeniówce

Jak informuje Wykonawca, jutro planowane jest zamknięcie dla ruchu drogi w Strzeniówce na odcinku od ul. Piwonii do PTAK Warsaw Expo. Zamknięcie spowodowane jest pracami związanymi z naprawą nawierzchni. Wykonawca zaleca objazd do węzła „Paszków” ul. Komorowską oraz nową drogę serwisową (przy KIA, IVECO).
Przypomnijmy, że Wójt Gminy Nadarzyn wnioskował do Wójta Gminy Michałowice o naprawę fragmentu drogi będącego własnością Gminy Michałowice. Dziś po michałowickiej stronie Wykonawca przygotowuje nawierzchnię a jutro na całym odcinku od ul. Piwonii PTAK Warsaw Expo będzie układał warstwę z mas mineralno-asfaltowych.

  • ul. Magnolii
    ul. Magnolii
  • ul. Komorowska
    ul. Komorowska

Planowane wyłączenia prądu

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje o planowanych włączeniach prądu w miejscowościach: Rusiec, Strzeniówka, Kajetany, Szamoty, Walendów oraz Nadarzyn.

W poniedziałek 18 czerwca planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Rusiec. W godzinach 8:00-16:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy domów przy ulicach: Główna, Agrestowa od nr 1 do nr 50.

We wtorek 19 czerwca w godzinach od 8:00 do 16:00 prądu nie będą mieszkańcy domów przy ulicach Goździkowa, Lawendowa i Sasanki w miejscowości Strzeniówka.

W czwartek 21 czerwca od 9:00 do 17:00 planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowościach:

Kajetany – ulice Rolna i Czarny Las,

Szamoty – ulice Szpaków, Przepiórki, Nadarzyńska, Żurawia, Pontonierska, Czereśniowa,

Walendów – ulice Nad Utratą, Kaczeńców

Kajetany Szamoty ulica Saneczkowa.

W piątek 22 czerwca od godz. 8:00 do 16:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy domów przy ulicach: Różana, Graniczna, Tulipanowa, Karmelowa oraz Makowa w Nadarzynie.

Szczegółowe informacje na stronie PGE.

 

Przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych -  tel. 991.

Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie - nabór wniosków

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy oraz przedsięwzięcia nr 2.1.1  Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Szczegóły w załączniku.

 

 

Spartakiada Przedszkolaka w Nadarzynie - 23 czerwca

GLKS Nadarzyn (Gminny Ludowy Klub Sportowy Nadarzyn) zaprasza dzieci (urodzone w latach 2011- 2014) z placówek przedszkolnych z terenu gmin Nadarzyn, Raszyn i Michałowice oraz ich rodziców do udziału w Spartakiadzie Przedszkolaka. W programie konkurencje indywidualne, grupowe i rodzinne.

Zgłoszenie drużyn drogą mailową na adres glks.projekty@wp.pl za pomocą Formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1, 2 oraz 3.
Zespoły rodzinne kierują zgłoszenia indywidualnie na adres glks.projekty@wp.pl za pomocą Formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 2, 3 i 4.

Szczegóły w Regulaminie.

 

Uwaga wyłączenie z ruchu części ulicy Warszawskiej

Jak informuje Wykonawca przebudowy DK 8, w dniach 5-9 czerwca nastąpi wyłączenie z ruchu odcinka ul. Warszawskiej w Nadarzynie (między Zimną Wodą, a ul. Komorowską).

W związku z powyższym, kursowanie linii 711 na odcinku Warszawska-Komorowska-Jodłowa-Pruszkowska zostanie zawieszone.

Projekt organizacji ruchu ul. Ogrodowej w Wolicy

Informujemy mieszkańców o możliwości wnoszenia uwag oraz wniosków do projektu organizacji ruchu ul. Ogrodowej w Wolicy.
Uwagi i wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Gminy do 11 czerwca br.

Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

W związku z wejściem w życie 18 maja 2018 roku przepisów ustawy z 13 kwietnia 2018 roku o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018r poz. 858) osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami.

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Szanowni Państwo,

informujemy, iż 22 czerwca 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie rozpoczyna nabór wniosków do projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka” na rok szkolny 2018/2019.

Zapraszamy do zapoznania z Regulaminem.

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.