Urząd Gminy w Nadarzynie

 • -

Nowe prawo wodne – kto zapłaci „podatek od deszczu”?

Od 1 stycznia tego roku obowiązuje nowa ustawa, która wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej czyli za tzw. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z obszarów nieskanalizowanych. Jest to tzw. „podatek od deszczu”. Zapłacą go właściciele nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, którzy zabudowali swoją działkę w co najmniej 70%, a w okolicy brakuje kanalizacji deszczowej. Zatem obowiązek opłaty obejmie głównie właścicieli sklepów wielkopowierzchniowych, magazynów, biurowców itp.

Wskazanych opłat nie będzie ponosić się za jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód. Opłat nie będą ponosić również kościoły i inne związki wyznaniowe.

„Podatek od deszczu” wprowadza znowelizowana ustawa Prawo wodne (Dz.U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.). Wśród szeregu zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce, nowelizacja nakłada na wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne.

Wysokość podatku ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Stawki opłaty zgodnie z art. 274 nowej ustawy będą wynosić odpowiednio:

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem -– 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok,

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 00,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

3) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności od 10 do 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,15 zł na 1 m2 na 1 rok,

4) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,05 za 1 m2 na 1 rok.

W myśl art. 34 pkt 4 Prawa wodnego zmniejszenie naturalnej retencji terenowej jest szczególną formą korzystania z wód. Natomiast art. 389 pkt 2 precyzuje, że na szczególne korzystanie z wód wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 298 pkt. 2 ustawy Prawo wodne opłatę za usługi wodne są obowiązane ponosić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
 4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.

W związku z powyższym władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, którzy zabudowali swoją działkę w co najmniej 70%, zobowiązani są do przedstawienia danych dot. m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznej czynnej, do Wójta Gminy Nadarzyn w terminie do 30 kwietnia br. dostarczając wypełnione oświadczenie.

Oświadczenie w formie elektronicznej dostępne jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Nadarzyn raz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nadarzyn, a także w formie papierowej w Urzędzie Gminy Nadarzyn, pokój numer 222, tel. 22 729 81 85 wew. 140.

Wójt, zgodnie z art. 272 ust 22 ustawy Prawo wodne w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty na rachunek bankowy Urzędu Gminy powinno nastąpić w terminie 14 dni od doręczenia informacji. Opłatę wnosi się za okresy kwartalne i uiszcza na wskazany w informacji numer konta.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Konsultacje społeczne w sprawie skateparku

Gmina Nadarzyn planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018” na budowę skateparku w Walendowie. Byłby to kolejny etap realizowanego obecnie zagospodarowania terenu w Walendowie.

Prosimy o zapoznanie się ze wstępną koncepcją utworzenia skateparku na dz. nr ew. 137/13 i przekazywanie ewentualnych sugestii i uwag na adres mailowy gmina@nadarzyn.pl w terminie do 10 kwietnia 2018 roku.

Informujemy, że Gmina uzależnia realizację ww. przedsięwzięcia od uzyskania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ww. programie.

 • -

Dyżury SPG ZOZ w święta

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje o świątecznych przerwach w pracy.

Informacja dla Mieszkańców

Gmina Nadarzyn zbiera chętnych do udziału w nowym projekcie. Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania dla oddanych do użytku budynków mieszkalnych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, ani rolnicza:

 1. na wymianę kotłów węglowych lub innych starych i nieefektywnych systemów grzewczych na piece gazowe, kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę lub źródła OZE
 2. na termomodernizację budynków, w których wymieniany jest jednocześnie nieefektywny kocioł grzewczy na nowe źródło.

Dofinansowanie wynosi 80% kosztów netto, a 20% kosztów oraz VAT od całości inwestycji stanowi wkład własny mieszkańców.

 

Wymiana kotłów węglowych lub innych starych, nieefektywnych systemów grzewczych:

- dofinansowanie obejmuje koszt zakupu i montażu nowego kotła z zasobnikiem, czujki czadu,

- mieszkańcy na własny koszt dostarczają świadectwo energetyczne swojego domu,

- koszty związane z przyłączem gazowym, dokumentacją projektowo- przyłączeniową oraz wykonanie instalacji gazowej i kominowej pokrywają mieszkańcy.

 

Termomodernizacja budynków, w których jednocześnie wymieniany jest nieefektywny kocioł grzewczy na nowe źródło :

- dofinansowanie obejmuje koszt zakupu i montażu nowego kotła z zasobnikiem, czujki czadu oraz ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów, wymiana okien i drzwi, zastosowanie wentylacji, wymiana instalacji centralnego ogrzewania,

- mieszkańcy na własny koszt dostarczają audyt energetyczny swojego domu wraz z kosztorysem planowanych robót,

- koszty związane z przyłączem gazowym, dokumentacją projektowo- przyłączeniową i kosztorysową oraz wykonanie instalacji gazowej i kominowej pokrywają mieszkańcy.

 

JEŻELI GMINA OTRZYMA DOFINANSOWANIE WÓWCZAS TO GMINA W PRZETARGU WYBIERZE WYKONAWCĘ ROBÓT TERMOMODERNIZACYJNYCH ORAZ DOSTAWCĘ KOTŁÓW, A NIE SAMI MIESZKAŃCY!

CHĘTNYCH MIESZKAŃCÓW PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ DO URZĘDU GMINY pok.100 DO DNIA 6 KWIETNIA 2018 ROKU w celu wypełnienia deklaracji zgłoszeniowej (musimy mieć minimum 20 zgłoszeń, żeby zacząć przygotowywać projekt).

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE – „OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W GMINIE NADARZYN”

 • -

Planowane wyłączenia prądu - Wolica

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje o planowanych włączeniach prądu w miejscowości Wolica.

We wtorek 20 marca planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej w Wolicy. W godzinach 8:00-16:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy domów przy ulicach: Okrężna, Gruntowa, Centralna, Ogrodowa, św. Piotra i Pawła, Pastelowa, Rajska, Zielona, Letnia (stacje 02-0395 Wolica 1; 02-23A0046 Wolica Św. Piotra I Pawła 1; 02-23A0047 Wolica Św. Piotra i Pawła 2; 02-1261 Wolica Amoco; 02-0394 Wolica 4).

Szczegółowe informacje na stronie PGE:

PGE Dystrybucja lista wyłączeń

Przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych -  tel. 991.

 • fot. vivekjatav; pixabay.com
  fot. vivekjatav; pixabay.com

Nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Urząd Stanu Cywilnego w Nadarzynie uprzejmie prosi o zgłaszanie się par małżeńskich zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy Nadarzyn, które w latach 2017 – 2018 obchodziły lub będą obchodziły Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego.

Prosimy również o zgłaszanie się par małżeńskich, które swój jubileusz obchodziły w latach ubiegłych a nie został im jeszcze przyznany medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz nie brały udziału w uroczystości jubileuszowej organizowanej przez Wójta Gminy Nadarzyn.

Małżonkowie, którym przypada Jubileusz proszeni są o złożenie pisemnych wniosków w tej sprawie w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nadarzynie, ul. Mszczonowska nr 24, pok. 226, (I piętro) do dnia 04.04.2018 r. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nadarzynie pod numerem telefonu 22 729 81 85 wew. 130, 134.

Stwórz z młodymi ludźmi projekt, dzięki któremu poczują się oni ważni i docenieni!

Trwa nabór w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu „Równać Szanse 2018” na projekty dla młodych ludzi. Takie, o których będzie głośno w całej okolicy! Takie, które odmienią życie uczestników! Takie, z których to oni sami będą dumni! Nieważny jest temat – ważny jest rozmach, zaangażowanie i samodzielność młodych ludzi.  


Udział w Programie „Równać Szanse 2018” to prestiż i dowód profesjonalizmu. Twórcą Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a prowadzi go Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – najlepsze rekomendacje i najlepsze towarzystwo, gdy chce się zyskać status naprawdę skutecznej organizacji.


Wygrana w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym to dotacja do 40 000 zł na projekt 15-miesięczny (trwający od 1 lipca 2018 roku do 30 listopada 2019 r.). Zapraszamy organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z małych miejscowości do       20 000 mieszkańców oraz  domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.


Termin składania wniosków upływa 14 marca 2018 roku, o godz. 12.00. Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego czekają na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl


Dodatkowo w 3 kolejne soboty lutego br, odbędą się szkolenia dla zainteresowanych organizacji pt. „Jak przeprowadzić diagnozę w Programie Równać Szanse?”. Szkolenia odbędą się w 5 miastach Polski, a zgłoszenia odbywają się poprzez formularz dostępny na stronie www.rownacszanse.pl


W Programie „Równać Szanse” chodzi o wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Kończąc swój udział w ciekawym projekcie muszą zyskać poczucie, że zrobili coś nowego, ważnego i dającego pewność siebie; że zdobyli umiejętności cenne w ich obecnym        i dorosłym życiu. Muszą uwierzyć, że zrobili krok właśnie w tym kierunku.

 

eWniosekPlus - aplikacja dla rolników

Aplikacja eWniosekPlus to ułatwienie dla rolnika. Wystarczy narysować uprawy, a aplikacja uzupełni wniosek o powierzchnie deklarowane do płatności.

Od 15 marca 2018 roku aplikacja eWniosekPlus dostępna na stronie: www.arimr.gov.pl.

 • -
 • -

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów przedterminowych Wójta Gminy Nadarzyn

4 marca odbyły się przedterminowe wybory Wójta Gminy Nadarzyn. Dariusz Zwoliński otrzymał 3 791 głosów, zaś Dariusz Nowak 2 272.

Poniżej dostępne jest Obwieszczenie Komisarza Wyborczego.

Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza

Do końca dnia 6 marca obowiązuje ostrzenie I stopnia o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego.

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.