Urząd Gminy w Nadarzynie

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizacje gospodarstw rolnych"

Pieniądze można otrzymać na inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem - maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.
POMOC MOŻNA PRZEZNACZYĆ NA:
•    budowę, przebudowę, remont, modernizację budynków (budowli) wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży, wraz z zakupem instalacji technicznej,
•    zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia oraz przygotowywania produktów do sprzedaży,
•    zakup maszyn lub urządzeń do przygotowywania lub składowania pasz, do pojenia, zadawania pasz, urządzeń do pozyskiwania lub przechowywania mleka,
•    wyposażenie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności koszty grodzenia lub budowy wiat,
•    zakładanie sadów lub plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat,
•    instalację lub budowę budynków, zakup maszyn lub urządzeń służących ochronie środowiska w tym do składowania odchodów zwierzęcych, mycia lub czyszczenia sprzętu, oczyszczania ścieków powstających w wyniku prowadzonej produkcji rolniczej lub służących poprawie warunków utrzymania zwierząt,
•    zakup i instalację urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej,
•    zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,
•    raty z tytułu umowy leasingu,
•    koszty ogólne (maks. 10% pozostałych kosztów).


Wsparcie przyznawane jest w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.


Wnioski należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je będzie również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do takiego  OR. W przypadku osób wspólnie wnioskujących wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących, przy czym jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek należy złożyć w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw, za wyjątkiem sytuacji, w których realizacja operacji obejmuje inwestycje budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego lub inwestycje związane z zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat wówczas wniosek należy złożyć w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.
Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony również osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.


W jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa. Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.


Szczegółowe informacje na stronie ARiMR:


http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/ogloszony-zostal-nabor-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-na-modernizacje-gospodarstw-rolnych.html


http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/wyjasniamy-jak-ubiegajacy-sie-o-pomoc-na-modernizacje-gospodarstw-rolnych-musza-udokumentowa.html

Informacja dla mieszkańców

Referat Inwestycji UG uprzejmie informuje mieszkańców o możliwości wnoszenia uwag oraz wniosków do projektu organizacji ruchu przy ul. Promyka w Urzucie. Uwagi i wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Gminy do dnia 19 lutego br.

Gmina Nadarzyn interweniuje w sprawie przebiegu Paszkowianki

Budowa tzw. Paszkowianki jest jedną z najważniejszych inwestycji drogowych w regionie, która ściśle związana jest z naszą gminą. Z inwestycyjnego punktu widzenia, a także z racji potrzeb społecznych konieczne jest usprawnienie układu komunikacyjnego. Pierwotnie odcinek Paszkowianki na terenie Gminy Nadarzyn miał przebiegać od trasy katowickiej (na wysokości węzła Paszków) w kierunku Wolicy (dawniej Paszków) do drogi 719. W planie rozwoju sieci drogowej dróg wojewódzkich na lata 2016-2026 wspomniany odcinek nie został uwzględniony. Łącznikiem trasy katowickiej z drogą 719 w Pruszkowie ma być droga nr 720 (ulica Błońska).

"Zastosowanie takiego rozwiązania jest jednak kompletnie niezrozumiałe. Trzeba zauważyć, że przebieg Paszkowianki został uwzględniony we wszystkich aktach planowania przestrzennego na obszarze Gminy Nadarzyn. Od lat utrzymywano w rezerwie tereny pod tę inwestycję" - podkreśla Dariusz Nowak, Komisarz Gminy Nadarzyn.

Władze Gminy Nadarzyn podjęły interwencję w sprawie nowego przebiegu odcinka łączącego trasę katowicką z drogą 719. "Skierowałem w tej sprawie pismo do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie i Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Uważam, że tej sprawy nie można tak zostawić. Chodzi o dobro mieszkańców Gminy i jej przyszłość. Paszkowianka to istotna inwestycja, która nam wszystkim będzie służyła przez lata. Wręcz konieczne jest, aby konsekwentnie realizować inwestycję, zgodnie z wcześniejszymi założeniami - dodaje Dariusz Nowak.

Z pismem Komisarza Gminy Nadarzyn skierowanym do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego można zapoznać się poniżej.

 

Informacja dla wyborców

4 marca odbędą się wybory przedterminowe Wójta Gminy Nadarzyn. Wiele osób zastanawia się – czy mogę wziąć udział w wyborach? Jakie warunki muszę spełnić? W związku z napływającymi pytaniami, przygotowaliśmy dla mieszkańców gminy Nadarzyn krótką instrukcję. Zachęcamy do zapoznania się z nią.

1.    Mieszkam na terenie gminy Nadarzyn, ale nie jestem w niej zameldowany. Czy mogę wziąć udział w wyborach?
Tak. W takim przypadku należy złożyć pisemny wniosek wraz z deklaracją potwierdzającą adres stałego zamieszkania na terenie gminy Nadarzyn. Konieczne jest również załączenie kserokopii ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Istotne informacje można uzyskać z Urzędzie Stanu Cywilnego ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn – pokój 226, tel. 22 729 81 85 wew. 130, 134. Formularze dostępne są na stronie: https://bip.nadarzyn.pl/487,wybory-przedterminowe-wojta-gminy-nadarzyn-4-marca-2018-r?tresc=7740.


2.    Jestem zameldowany czasowo na terenie gminy Nadarzyn. Czy mogą uczestniczyć w wyborach?
Osoby zameldowane na terenie gminy Nadarzyn na pobyt czasowy nie zostaną ujęte w spisie wyborców.


3.    W 2018 roku kończę 18 lat. Czy mogę głosować 4 marca?
Prawo udziału w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Nadarzyn ma obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat i jest wpisany do stałego rejestru wyborców w gminie Nadarzyn.


4.    Mieszkam w gminie Nadarzyn, ale nie wiem, czy jestem w rejestrze wyborców.
Wpisana do stałego rejestru wyborców jest osoba, która posiada w gminie Nadarzyn zameldowanie na pobyt stały i nie wpisała się do rejestru wyborców w innej gminie albo została wpisana do rejestru wyborców w gminie Nadarzyn na swój pisemny wniosek. Informacje można uzyskać z Urzędzie Stanu Cywilnego ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn – pokój 226, tel. 22 729 81 85 wew. 130, 134.


5.    Kto nie może wziąć udziału w wyborach?
Osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu oraz niepełnoletni.


6.    Chciałbym zagłosować w imieniu dziadków. Co muszę zrobić?
W tym przypadku rozwiązaniem jest głosowanie przez pełnomocnika. Warunkiem koniecznym jest ukończenie przez dziadków, najpóźniej w dniu głosowania, 75 lat. Akt pełnomocnictwa należy wnieść do Wójta najpóźniej na 9. dni przed wyborami, czyli do 23 lutego 2018 roku. Konieczne jest dołączenie pisemnej zgody osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa. Formularze dostępne są na stronie: https://bip.nadarzyn.pl/487,wybory-przedterminowe-wojta-gminy-nadarzyn-4-marca-2018-r?tresc=7740.


7.    Jestem osobą niepełnosprawną i chcę głosować korespondencyjnie. Co powinienem zrobić?
Do 23 lutego 2018 roku należy zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w Urzędzie Gminy Nadarzyn. Można tego dokonać ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Ważne informacje można uzyskać z Urzędzie Stanu Cywilnego ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn – pokój 226, tel. 22 729 81 85 wew. 130, 134.  Formularz dostępny jest na stronie: https://bip.nadarzyn.pl/487,wybory-przedterminowe-wojta-gminy-nadarzyn-4-marca-2018-r?tresc=7740.


8.    Czy osoba niepełnosprawna może głosować przez pełnomocnika?
Tak. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności powinien do 23 lutego 2018 roku złożyć odpowiedni wniosek oraz pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa. Należy dołączyć również aktualne orzeczenie informujące o stopniu niepełnosprawności. Formularze dostępne są na stronie: https://bip.nadarzyn.pl/487,wybory-przedterminowe-wojta-gminy-nadarzyn-4-marca-2018-r?tresc=7740.


9.    Kto może być pełnomocnikiem?
Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w gminie Nadarzyn.


10.    Komu nie można udzielić pełnomocnictwa?
Osobie wchodzącej w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania mocodawcy (tej, gdzie głosowałaby osoba udzielająca pełnomocnictwa), mężowi zaufania, kandydatowi w danych wyborach.

Wszelkich informacji związanych z przedterminowymi wyborami Wójta Gminy Nadarzyn udziela Urząd Stanu Cywilnego w Nadarzynie.
tel. 22 729 81 85 wew. 130, 134
fax 22 729 81 75, e-mail: usc@nadarzyn.pl


Siedziby obwodowych komisji wyborczych i granice obwodów głosowania.


1.    Szkoła Podstawowa w Nadarzynie, ul. Sitarskich 4 – Nadarzyn – ulice: Al. Katowicka, Babiego Lata, Graniczna, Karmelowa, Kościuszki, Krucza, Kryształowa, Kubusia Puchatka, Makowa, Małego Księcia, Morelowa, Mszczonowska, Promienna, Sęczkowa,  Starowiejska, Szyszkowa, Świerkowa, Tulipanowa, Wiśniowa, Zielonej Łąki, Żółwińska, Akacjowa, Błońska, Fiołkowa, Leśna, Maciejki, Malwy, Mała, Modrzewiowa, Nad Mrówką, Plantowa, Podleśna, Pruszkowska, Wierzbowa, Wiosenna, Czekoladowa, Komorowska, Księżycowa, Mazurska, Poprzeczna, Sitarskich, Turystyczna, Warszawska.

2.    Nadarzyński Ośrodek Kultury, Plac Poniatowskiego 42 – Nadarzyn – ulice: Bociania, Kajetanowska, Kościelna, Krótka, Kwiatowa, Plac ks. J. Poniatowskiego, Pogodna, Polna, Poświętna, Sienkiewicza, Słoneczna, Spokojna, Zarzewie, Bukowa, Bukszpanowa, Cedrowa, Grabowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Kalinowa, Kasztanowa, Leszczynowa, Liliowa, Lipowa, Narcyzowa, Niezapominajki, Orzechowa, Sosnowa, Storczykowa, Stokrotki, Wrzosowa oraz Strzeniówka

3.    Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie, ul. Warszawska 15 – Wolica, Walendów, Kajetany + Szamoty

4.    Szkoła Podstawowa w Ruścu, ul. Osiedlowa 72 – Rusiec, Stara Wieś

5.    Przedszkole Publiczne w Młochowie, ul. Źródlana 1 – Urzut + Kostowiec, Rozalin, Młochów + Parole, Krakowiany + Wola Krakowiańska  

 

Jak poprawić jakość powietrza?

Ostrzeżenia o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 są niepokojące. Przede wszystkim ze względu na wpływ na zdrowie społeczeństwa. Co roku na Mazowszu z powodu złej jakości powietrza umiera ok. 4-6 tys. osób.


Aby poprawić jakość powietrza, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie podjął konkretne działania. Krokiem w stronę zmian ma być Mazowiecka Uchwała Antysmogowa. Zgodnie z nią, od 11 listopada 2017 roku w budynkach można montować tylko kotły zgodne z wymogami ekoprojektu. Z kolei od 1 lipca 2018 roku nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach m.in. mułów i flotokoncentratów węglowych, paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% czy też węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla. Najważniejsze założenia uchwały zostały zawarte w Mazowieckiej Uchwale Antysmogowej.


Z kolei w Gminie Nadarzyn trwa realizacja projektu "OZE w Gminie Nadarzyn", w ramach którego zostanie wykonanych ponad 270 instalacji. Zastosowanie takiego rozwiązania to krok w stronę ograniczenia produkcji zanieczyszczeń.


Istotne jest, aby wszyscy mieli świadomość zagrożeń, które niosą za sobą palenie śmieci i odpadów. Takie postępowanie to nic innego jak trucie własnej rodziny i sąsiadów. Odpady należy segregować, gdyż niektóre z nich mogą zostać wykorzystane jako surowce wtórne.


Pliki do pobrania:
- ulotka Mazowiecka Uchwała Antysmogowa
- ulotka Zdrowsze Mazowsze

Rekrutacja do klas I i przedszkoli

Z dniem 1 marca br. rusza rekrutacja do klas I - szych publicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Nadarzyn jest organem prowadzącym.


Szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty znajdą Państwo na stronach internetowych placówek w zakładce „Rekrutacja” – zachęcamy do ich bieżącego śledzenia.

 

Harmonogram czynności

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym

do klas I – szych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn

Lp.

Czynność

Postępowanie rekrutacyjne

Postepowanie

uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I - szej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03 – 30.03.2018 r.

20.08 - 24.08.2018 r.

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I - szej szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 16.04.2018 r.

27.08.2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

24.04.2018 r.

-

4.

Złożenie oświadczania przez rodzica o rezygnacji przyjęcia dziecka do szkoły

do 08.05.2018 r.

-

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

14.05.2018 r.

28 sierpnia 201

                                                                                                                                                                                       

Harmonogram czynności

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym

do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

 

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Lp.

 

Czynność

1.

 

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w danej placówce

21.02. - 27.02.2018 r.

(informacja o liczbie wolnych miejsc 28.02.2018 r.)

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Lp.

Czynność

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie

uzupełniające

(prowadzone wyłącznie w przypadki, gdy przedszkole/oddział dysponuje wolnymi miejscami po zakończeniu procesu rekrutacji)

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03. - 22.03.2018 r.

12.04. - 26.04.2018 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

do 29.03.2018 r.

do 08.05.2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

03.04.2018 r.

10.05.2018r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

04.04. - 10.04.2018 r.

11.05. - 16.05.2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

11.04.2018 r.

18.05.2018 r.

         

 

System Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego

W dniach 21 - 23 lutego 2018 r. w godzinach 09:00-16:00 w związku z zaplanowanym odbiorem "Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego" przeprowadzone zostaną testy Systemu. W ramach prowadzonych testów, poprzez głośne uruchomienie wybranych syren, nadane zostaną sygnały alarmowe oraz komunikaty ostrzegawcze na terenach partnerów biorących udział w projekcie tj.: Miasto Pruszków, Miasto Piastów, Gmina Brwinów, Gmina Michałowice, Gmina Nadarzyn.

Odbiór "Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego"

W dniu 1 marca 2018 r. w godzinach 09:00-16:00 w związku z zaplanowanym odbiorem "Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego" przeprowadzone zostaną testy integracyjne Systemu Powiatowego z Systemem Wojewódzkim (SAOL MUW). W ramach prowadzonych testów, poprzez głośne uruchomienie wybranych syren, nadane zostaną sygnały alarmowe oraz komunikaty ostrzegawcze na terenach partnerów biorących udział w projekcie tj.: Miasto Pruszków, Miasto Piastów, Gmina Brwinów, Gmina Michałowice, Gmina Nadarzyn.

 

Odbiór "Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego"

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.