Urząd Gminy w Nadarzynie

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm./ zwołuję XL Sesję Rady Gminy Nadarzyn na dzień 31 stycznia 2018 r. /środa/ na godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 - sala konferencyjna /I piętro/.

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie XL Sesji Rady Gminy Nadarzyn.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2017 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nadarzyn - nr 1.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego złożonej skargi na działalność Przewodniczącej Rady Gminy Nadarzyn - nr 2.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nadarzyn - nr 3.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury - nr 4.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /ul. Szlachecka w Wolicy/.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV.328.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI.207.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 lutego 2016 r., w sprawie ustalenia regulaminu określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zasady, kryteria i tryb przydzielania nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokości i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2026.
15. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2018.
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz ze zgłoszonymi poprawkami,
b) odczytanie opinii Komisji Gospodarczej i Budżetowej,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu i opinii w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżet,
d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
e) głosowanie poprawek do projektu uchwały budżetowej,
f) głosowanie uchwały budżetowej z uwzględnieniem przegłosowanych poprawek.
16. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy za rok 2017 oraz plany pracy komisji na rok 2018.
17. Sprawozdanie z działalności Rady Seniorów Gminy Nadarzyn za rok 2017.
18. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Gminy Nadarzyn za rok 2017.
19. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
20. Zamknięcie XL Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn
/-/ Danuta Wacławiak

  • autor: Danuta Wacławiak

Powrót

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.