Urząd Gminy w Nadarzynie

Gmina Nadarzyn Liderem Zmian

GMINA NADARZYN LIDEREM ZMIAN

Dnia 20 grudnia 2017 r. Pani Danuta Wacławiak, przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, podczas uroczystej gali odebrała nagrodę dla Gminy Nadarzyn.

Gmina Nadarzyn uzyskała tytuł  "Lidera Zmian, Samorząd 2017" w plebiscycie organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Samorząd zajął III miejsce w kategorii "Najskuteczniejsi" w subregionie warszawskim zachodnim.

W plebiscycie Lider RPO WM wyłoniono gminy, które w każdym subregionie województwa mazowieckiego najaktywniej i najskuteczniej ubiegały się o pozyskiwanie funduszy europejskich. W wielu gminach środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przyczyniły się do rozwoju, a także wpłynęły na zmianę krajobrazu całego regionu. W ramach dotychczas prowadzonych naborów gminy mogły ubiegać się o fundusze na m.in. odnawialne źródła energii, projekty społeczne, zakup wozów ratowniczo-gaśniczych czy rozwój e-usług.

Plebiscyt "Lider Zmian, Samorząd 2017" miał na celu zaprezentowanie samorządów, które przodują w pozyskiwaniu funduszy europejskich. W kategorii Najskuteczniejsi w subregionie warszawskim zachodnim III miejsce zajęła Gmina Nadarzyn. Miernikiem skuteczności samorządów były kwoty dofinansowań w ramach podpisanych umów, które zsumowano, a następnie podzielono przez liczbę mieszkańców. W przypadku Gminy Nadarzyn osiągnęła wynik 866,46.

Gmina Nadarzyn regularnie aplikuje o środki zewnętrzne. W oparciu o zgłaszane potrzeby przygotowywane są projekty, które mają istotne znaczenie dla rozwoju Gminy oraz całego regionu. Rok 2017 przyniósł kilka pozytywnych wyników konkursów. Efektami starań samorządu w ostatnim czasie jest np. pozyskanie  5 995 720 zł na realizację projektu "OZE w Gminie Nadarzyn" czy 2.880.123,51 na „Rozwój terenów zieleni” . W marcu br. Gmina otrzymała 4,5 mln zł na budowę ścieżek rowerowych, których realizacja stopniowo postępuje.

Aktualnie na terenie Gminy Nadarzyn realizowane są następujące projekty unijne:

Projekt pn. „Budowa sieci dróg rowerowych w gminie Nadarzyn w ramach ZIT dla WOF 2014-2020+ polegającego na budowie dróg rowerowych i pieszo rowerowych w pasie drogowym dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nadarzyn” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt pn. „Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - (Projekt ASI) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt pn. „Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

Projekt pn. ”OZE w Gminie Nadarzyn” - realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Projekt pn. „Rozwój terenów zieleni w Gminie Nadarzyn” - realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II oś priorytetowa Ochrona środowiska

Projekty krajowe realizowane w 2017 roku:

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać – edycja 2017” z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, Ministerstwa Sportu i Turystki.

Projekt pn. "Zapewnienie funkcjonowania 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w gminnym żłobku „Zaczarowany Ogród” w Ruścu" z Resortowego Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2016”.

Projekt pn. „Budowa boiska piłkarskiego, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Parole” z Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016, z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Projekt pn. „Lokalny Animator Sportu” z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Projekt pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Młochów” - realizowany przy współfinansowaniu: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

LISTA PROJEKTÓW GMINY NADARZYN Z PODANIEM KWOTY UZYSKANEGO DOFINANSOWANIA W 2017 ROKU:

Nazwa projektu

Nazwa programu, z którego uzyskano dofinansowanie

Kwota dofinansowania

Budowa boiska piłkarskiego, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Parole

Program rozwoju regionalnego infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki

100.000,00

Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, priorytet IV, dz. 4.3.2  (w ramach ZIT WOF)

4.505.434,26

„Umiem pływać”

Program powszechnej nauki pływania Ministerstwa Sportu i Turystyki

23.290,00

Dofinansowanie dla animatora na orliku w Kostowcu

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej 1x9x1000

9.000,00

„Maluch-edycja 2017” dofinansowanie do funkcjonowania Żłobka Publicznego w Ruścu

Program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

26.880,00

„Rozbudowa istniejącej sieci  kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn”

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3

932.334,27

„OZE w Gminie Nadarzyn”

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 4.1

5.995.720,00

„Rozwój terenów zieleni w Gminie Nadarzyn”

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5

2.880.123,51

„Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Młochów”.

 

Program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

i Urzędu Marszałkowskiego

312.175,00

Wymiana pieców węglowych dla mieszkańców Gminy Nadarzyn

Program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

88.170,40

 

 

14.873.127,44

  • autor: Katarzyna Dombska, data: 2017-12-28

Powrót

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.