Urząd Gminy w Nadarzynie

  • -

Strategia Rozwoju Powiatu pruszkowskiego na lata 2015-2015 - Aktualizacja 2017

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Programu rozwoju pruszkowskiego pod nazwą "Strategia Rozwoju Powiatu pruszkowskiego na lata 2015-2015. Aktualizacja 2017".

Gmina Nadarzyn Liderem Zmian

Dnia 20 grudnia 2017 r. Pani Danuta Wacławiak przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn podczas uroczystej gali odebrała nagrodę dla Gminy Nadarzyn.

Gmina Nadarzyn uzyskała tytuł  "Lidera Zmian, Samorząd 2017" w plebiscycie organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Samorząd zajął III miejsce w kategorii "Najskuteczniejsi" w subregionie warszawskim zachodnim.

Dalsze informacje po kliknięciu w "więcej"

HARMONOGRAM INSTALACJI OZE dla mieszkańców uczestniczących w projekcie "OZE w Gminie Nadarzyn"

Przekazujemy otrzymany od firmy Sanito czyli Wykonawcy instalacji na solary, panele fotowoltaiczne i pompy ciepła u mieszkańców naszej gminy uczestniczących w projekcie "OZE w Gminie Nadarzy", wstępny Harmonogram zaplanowanych robót, w rozbiciu na poszczególne miesiące w 2018 roku.
Informujemy, że przedstawiciel Wykonawcy sukcesywnie będzie kontaktować się z Państwem w celu umówienia montażu. Zgodnie z ustaleniami z firmą Sanito, na terenie gminy będzie pracowało kilka ekip instalatorów jednocześnie.

Harmonogram dostępny po kliknięciu w "więcej"

Projekt pn. „Wymiana pieców węglowych dla mieszkańców Gminy Nadarzyn”

Informujemy, że zakończyła się realizacja projektu pn. „Wymiana pieców węglowych dla mieszkańców Gminy Nadarzyn” w ramach programu WFOŚiGW: „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”, Nr programu: 2017-OA-8 zgodnie z Umową o dofinansowanie nr 0871/17/OA/D z dnia 14.12.2017 roku.

Dalsze informacje po kliknięciu w więcej.

Informacja - wygaśnięcie mandatu wójta

W związku z nagłą śmiercią Pana Wójta Janusza Grzyba w dniu 08 grudnia 2017 r., Urząd Gminy Nadarzyn przedstawia informację na temat przewidzianej w takiej sytuacji procedury, jednoznacznie regulowanej przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz kodeksu wyborczego.

Zgodnie z art.  492 § 1 pkt 7 kodeksu wyborczego, wygaśnięcie mandatu wójta następuje m.in. wskutek śmierci. Stosownie do § 2a i 3a wymienionego przepisu, wygaśnięcie mandatu wójta w takim przypadku stwierdza komisarz wyborczy, w drodze postanowienia, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.

Na podstawie art. 28d ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji, przeprowadza się wybory przedterminowe na zasadach określonych w kodeksie wyborczym. Odpowiednio, zgodnie z art.  474 § 2 kodeksu wyborczego, w razie konieczności przeprowadzenia wyborów wójta przed upływem kadencji z przyczyn określonych w ustawach, Prezes Rady Ministrów zarządza, w drodze rozporządzenia, wybory przedterminowe w trybie określonym w art. 372, który przewiduje, że wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 90 dni od daty wystąpienia przyczyny.

Jedynym wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja przewidziana w art. 28d ust. 2 ustawy samorządowej, iż wyborów nie przeprowadza się, jeżeli data wyborów przedterminowych miałaby przypaść w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się także wtedy, jeżeli data wyborów miałaby przypaść w okresie dłuższym niż 6 a krótszym niż 12 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta i rada w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu wójta podejmie uchwałę o nieprzeprowadzaniu wyborów.

Niezależnie od powyższego, zawsze w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów (tzw. komisarz) o czym stanowi art. 28f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.


Przekładając powyższe regulacje na sytuację Gminy Nadarzyn:

W dniu 08 grudnia 2017 r. zmarł Pan Janusz Grzyb i tym samym mandat Wójta wygasł z mocy prawa.

Do dnia 22 grudnia 2017 r. komisarz wyborczy zobligowany jest stwierdzić wygaśnięcie mandatu.

Rada Gminy Nadarzyn do dnia 08 stycznia 2018 r. mogłaby podjąć uchwałę o nieprzeprowadzaniu wyborów.

Jeśli taka uchwała nie zostanie podjęta, Prezes Rady Ministrów ma obowiązek zarządzić oraz przeprowadzić nowe wybory Wójta Gminy Nadarzyn do dnia 08 marca 2018 r.


  • -
  • -
  • -
  • -

13 grudnia - Zapal Światło Wolności

Zapraszamy Mieszkańców gminy Nadarzyn do upamiętnienia rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego i aktywnego włączenia się w kampanię społeczną „Zapal Światło Wolności”. Upamiętniając 36 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego ustawiliśmy na placu Poniatowskiego w Nadarzynie wystawę Instytutu Pamięci Narodowej poświęconą tym wydarzeniom. Zachęcamy do uczczenia pamięci ofiar stanu wojennego: zapalmy światła wolności w oknach naszych domów w środowy wieczór, 13 grudnia, o godz. 19:30 – w tym samym dniu, w którym 36 lat temu komunistyczna dyktatura usiłowała odebrać Polakom nadzieję.

Jak co roku na 13 grudnia w rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego – Instytut Pamięci Narodowej przypomina dramatyczne skutki decyzji władz komunistycznych sprzed 36 lat. Poprzez kampanię społeczną „Zapal Światło Wolności” IPN pragnie uczcić wszystkie ofiary stanu wojennego.

O zapalenie 13 grudnia świec – symbolicznych świateł pamięci zaapelował prezes IPN dr Jarosław Szarek.

Więcej na temat kampanii Zapal Światło Wolności na stronie:

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/43637,Zapal-Swiatlo-Wolnosci-Instytut-Pamieci-Narodowej-uczci-ofiary-stanu-wojennego-w.html

Planowane wyłączenia prądu

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje o planowanych włączeniach prądu w miejscowościach Strzeniówka, Nadarzyn, Kajetany, Walendów.
W piątek 15 grudnia planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej od godziny 8:00 do 16:00 w miejscowości Strzeniówka (stacje 02-0400, 02-0401, 02-0402, 02-1874).

W poniedziałek 18 grudnia w godzinach od 10: do 12:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy ulic: Maciejki, Jaśminowa, Bukowa, Lipowa, Wrzosowa, Pruszkowska, Kalinowa, Akacjowa, Bukszpanowa, Jesionowa, Malwy, Fiołkowa, Liliowa, Wiosenna, Plantowa, Błońska, Wierzbowa, Żółwińska, Narcyzowa, Leszczynowa, Modrzewiowa, Poprzeczna (stacje 02-0732 Nadarzyn POD, 02-0427 Nadarzyn Błońska, 02-0764 Nadarzyn Przedszkole, 02-1006 Nadarzyn Oś Kolonia 4, 02-1201 Nadarzyn Koncki, 02-1007 Nadarzyn Oś. Kolonia 5, 02-1068 Nadarzyn Pruszkowska, 02-0996 Nadarzyn Oś. Centrum, 02-1203 Nadarzyn Akacjowa 3, 02-1239 Nadarzyn oś. Zromb).

We wtorek 19 grudnia od godz. 8:00 do 16:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy ulic Rolnej i Czarny Las w Kajetanach oraz w miejscowości Walendów ulic Nad Utratą, Kaczeńców, Stawowa, Tataraków oraz Romantyczna.

Również we wtorek 19 grudnia w godzinach od 13:00 do 17:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy Kajetan, ulice: Rolna od 62 do 158, Zielna, Modra, Bzów, Wilgi, Rosy, Karola Łoniewskiego, Poranka, Azalii, Cisowa, Gołębia oraz Orla.

Szczegółowe informacje na stronie PGE:

https://pgedystrybucja.pl/Informacje-o-wylaczeniach/Lista-wylaczen?rejon=Jeziorna

Przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991.

  • -

Gmina Nadarzyn — Samorządowy Lider Edukacji

Gmina Nadarzyn została laureatem VII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacyjnego dla Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”. Komisja konkursowa, złożona z naukowców reprezentujących polskie uczelnie, wysoko oceniła działania Gminy w sferze zarządzania oświatą.

„Samorządowy Lider Edukacji” to prestiżowe i elitarne wyróżnienie. W opinii recenzentów Gmina Nadarzyn spełniła kryteria oceny dotyczące m.in. dbałości o rozwój szkolnictwa na swoim terenie; uznanie, że rozwój szkolnictwa, edukacji i nauki jest świadectwem nowoczesności i wysokich ambicji samorządu, który przekonanie to wciela w życie; wyróżnia się pod względem inwestycji w oświatę; szkoły i placówki oświatowe odnoszą sukcesy dydaktyczne, organizatorskie, kulturalne lub sportowe oraz realizują interesujące programy kształcenia; wspiera innowacje edukacyjne.

Gmina Nadarzyn docenia wagę oświaty i jej znaczenie dla potrzeb rozwoju lokalnej społeczności. W związku z tym podejmuje działania mające na celu zapewnienie jak najlepszych warunków do pobierania nauki. Gmina Nadarzyn przeprowadziła remont i rozbudowała Kompleks Oświatowy w Ruścu. Miejscowość Parole wzbogaciła się o nową świetlicę, w pobliżu znajduje się boisko i plac zabaw. Obecnie prowadzone są prace przy rozbudowie szkół podstawowych w Nadarzynie i Młochowie. Z kolei w Kostowcu trwa budowa sali gimnastycznej. Na terenie Gminy Nadarzyn pojawiło się również Liceum Ogólnokształcące, co również nie uszło uwadze komisji eksperckiej. Inicjatywa ta pozwoliła uczniom na wybór dalszej ścieżki kształcenia w pobliżu miejsca zamieszkania.

Oprócz rozbudowy i modernizacji budynków, Gmina Nadarzyn dofinansowuje doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej, doposaża placówki edukacyjne w niezbędny sprzęt. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zrealizowano również wiele projektów edukacyjnych m.in. „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa”, „Umiem pływać”, „Szkoła Ucząca się”, „Szkoła Odkrywców Talentów”, „Wszystkie kolory świata” – projekt organizowany przez UNICEF, „Szkoła z klasą 2.0.

Za zaangażowanie na rzecz rozwoju nowoczesnej i innowacyjnej edukacji wyróżnienie specjalne „Mecenas Wiedzy” otrzymał Śp. Janusz Grzyb. Dla wieloletniego Wójta Gminy Nadarzyn edukacja była niezwykle ważna. Dokładał wszelkich starań, aby w szkołach panowały odpowiednie warunki, dzięki którym uczniowie będą mogli rozwijać się i spełniać swoje pasje.

Informacja w sprawie ASF

Szanowni Państwo,

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L324 została opublikowana Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2267 z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.

Link do decyzji:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2267&from=PL

Zgodnie z w ww. decyzją:

- do obszaru ochronnego wchodzą:

• w województwie mazowieckim: gmina Wyszogród w powiecie płockim, gminy Czerwińsk nad Wisłą i Załuski w powiecie płońskim, gminy Pomiechówek, Zakroczym i część miasta Nowy Dwór Mazowiecki położona na północ od rzeki Wisły w powiecie nowodworskim, gmina Pokrzywnica i Zatory w powiecie pułtuskim, gmina Serock w powiecie legionowskim, gmina Somianka w powiecie wyszkowskim, gminy Dąbrówka, Klembów, Marki, Poświętne, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim, gminy Halinów i Sulejówek w powiecie mińskim, gmina Józefów, Karczew i Otwock w powiecie otwockim, gminy Lesznowola, Tarczyn i część gminy Góra Kalwaria położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 79 i północną granicę miasta Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim, gminy Chynów i Grójec w powiecie grójeckim, gminy Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Piastów, Pruszków i Raszyn w powiecie pruszkowskim, gminy Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Milanówek i Podkowa Leśna w powiecie grodziskim, gminy Iłów, Młodzieszyn, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim, część powiatu miejskiego Warszawa, położona na wschód od linii wyznaczonej przez Kanał Żerański i następnie przedłużonej w kierunku południowym przez rzekę Wisłę.

W załączeniu postępowanie w obszarze ochronnym.

O dalszym rozwoju sytuacji będziemy informować Państwa na bieżąco.

lek. wet. Adam Zagrobelny,
Inspektor weterynaryjny d/s chorób zakaźnych zwierząt
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie

  • -

Żałoba na terenie Gminy Nadarzyn

Uchwała Nr XXXVII.482.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 08 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Nadarzyn.

  • -

Janusz Grzyb Wójt Gminy Nadarzyn

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność”

 

8 grudnia 2017 roku w wieku 55 lat zmarł Janusz Grzyb — Wójt Gminy Nadarzyn. Swój urząd pełnił od 1998 roku.
Był Prezesem Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej; Wiceprezesem Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej; Przewodniczącym Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie. Jako Gospodarz Gminy Nadarzyn miał wizję jej rozwoju, którą konsekwentnie realizował. Wielokrotnie odznaczany wyróżnieniami i medalami wysokiej rangi za zaangażowanie w życie społeczne. Był osobą o wielkim sercu, niezwykle otwartą, charyzmatyczną, o wszechstronnej wiedzy, z niespotykaną umiejętnością wypracowywania kompromisów i rozwiązań w najtrudniejszych nawet sprawach. Szczerze kochał życie, ludzi, a najważniejszą wartością była dla Niego Rodzina. Miał ogromny dystans do siebie i innych oraz wielkie serce otwarte dla wszystkich.
Jego odejście dotyka Jego Rodzinę, ale także nas wszystkich, współpracowników, kolegów oraz mieszkańców gminy Nadarzyn.
Żegnamy Janusza z niekłamanym żalem, nie znajdując słów pociechy.
Łączymy się w bólu z Rodziną i bliskimi.

Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn, Sekretarz oraz wszyscy współpracownicy i przyjaciele

Planowane wyłączenia prądu Nadarzyn - AKTUALIZACJA!!!

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje o planowanych włączeniach prądu w miejscowości Nadarzyn. Przerwa w dostawie energii elektrycznej planowana jest na czwartek 7 grudnia w godzinach od 8:00 do 17:00. Prądu nie będą mieli mieszkańcy ulic Sęczkowa od nr 38 do nr 44 oraz ul. Leśnej od nr 3 do nr 35 (stacja 02-0429 Nadarzyn Caritas).

8 grudnia w godzinach od 7:00 do 16:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy ulic Podleśna oraz Błońska od ul. Sosnowej do numeru 62B (stacja 02-0428 Nadarzyn Stasinek) w Nadarzynie.

Przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991.

Sprawdź jakość powietrza

Zanieczyszczenie powietrza to powszechny problem. W przypadku przekroczenia norm pyłu zawieszonego PM10 oraz innych substancji występuje realne zagrożenie dla zdrowia. Przyczyn należy upatrywać m.in. w emisji spalin, niekorzystnych warunkach pogodowych (niskie temperatury, słaby wiatr) oraz spalaniu paliw złej jakości.

W związku z powyższym, w przypadku ostrzeżeń o złej jakości powietrza wskazane jest ograniczenie czasu przebywania na powietrzu. Przede wszystkim dotyczy to kobiet w ciąży, dzieci i osób starszych, osób z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia oraz ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych. W związku z przekroczeniem dopuszczalnych norm pyłów mogą występować kaszel, trudności z oddychaniem, podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych.

Przed wyjściem z domu warto sprawdzić jakość powietrza. Wyniki pomiarów i prognoz dostępne są na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie: www.warszawa.sojp.dacsystem.pl oraz na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie: www.powietrze.gios.gov.pl. 

Posiadacze telefonów z systemem Android, iOS i Windows mogą również pobrać aplikację „Jakość powietrza w Polsce”, która jest dostępna na stronie: powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/mobile_app.

Zmiany w systemie sprzedaży biletów ZTM

Od 1 stycznia 2018 roku pasażerowie komunikacji miejskiej nie będą mogli kupić biletów jednorazowych u kierowców i motorniczych. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie podjął decyzję o zaprzestaniu sprzedaży argumentuje zwiększeniem bezpieczeństwa pasażerów oraz poprawą punktualności pojazdów.

Brak możliwości zakupu biletu u kierowcy nie zwalnia pasażera z konieczności jego posiadania. Bilet można nabyć w 1800 automatach znajdujących się w pojazdach komunikacji miejskiej. Trzeba podkreślić, że taka forma jest jedynie uzupełnieniem sprzedaży stacjonarnej. Pasażerowie mogą nabywać bilety w wybranych i oznakowanych punktach sprzedaży (kioski, saloniki prasowe, sklepy), Punktach Obsługi Pasażerów oraz automatach zlokalizowanych w pobliżu przystanków. Istnieje również możliwość zakupu biletu przez aplikację mobilną zainstalowaną na telefonie komórkowym.

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.