Urząd Gminy w Nadarzynie

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 19.10.2017 r.

Nadarzyn, dn. 19.10.2017 r.

Wójt Gminy Nadarzyn
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Nadarzyn

Przetargiem objęta jest nieruchomość położona w obrębie i gm. Nadarzyn, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 769/14 o powierzchni 0,0595 ha opisana w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie Księdze Wieczystej Nr WA1P/00058763/4.

Opis nieruchomości: Działka oznaczona nr ew. 769/14 jest niezabudowana. W zasięgu nieruchomości znajdują się częściowe sieci uzbrojenia technicznego terenu. Działka ma kształt regularny, wydłużony. Teren działki nisko położony, zadrzewiony. Rodzaje drzew charakterystyczne dla terenów podmokłych.

Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego: UP – teren zabudowy usługowo – produkcyjnej (przeważająca część) oraz 5 MNU zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa.

Brak obciążeń i zobowiązań, których przedmiotem jest sprzedawana nieruchomość.

Cena wywoławcza – 74 792 zł netto
(siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa zł)
Wadium – 7 479,20 zł (siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć zł i 20/100)

Przetarg odbędzie się 24 listopada 2017 roku o godz. 12:00
w siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn przy ul. Mszczonowskiej 24,
 w sali konferencyjnej - p. 220

Należny podatek VAT zostanie doliczony do wylicytowanej w przetargu ceny zakupu.

Postąpienie zostanie ustalone przez uczestników przetargu w wysokości nie niższej niż 1% ceny wywoławczej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu nie później niż 17.11.2017 r. na konto Urzędu Gminy Nadarzyn BS Tarczyn 73 8008 0008 2001 0011 3306 0007. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia własności nieruchomości. W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości.
Informacje szczegółowe nt. nieruchomości i zasad przetargu można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 110 tel. (022) 729-81-93 wew. 162, natomiast o przeznaczeniu nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego i możliwości jej zabudowy w Referacie Urbanistyki i Architektury pok. 114 tel. (022) 729-81-98 wew. 153.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Z up. Wójta Gminy
ZASTĘPCA WÓJTA
dr Tomasz Muchalski

drukuj (Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 19.10.2017 r.)

  • autor: Beata Wypych, data: 2017-10-19

Powrót

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.