Urząd Gminy w Nadarzynie

Przetarg pisemny nieograniczony

Wójt Gminy Nadarzyn
ogłasza
przetarg pisemny nieograniczony
na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem pałacu
i oficyny w zespole pałacowo - parkowym w Młochowie

Przedmiot dzierżawy:
część nieruchomości o pow. 5809 m2 oznaczona na załączniku kolorem żółtym wraz z budynkiem pałacu o pow. użytkowej 1029 m2 i budynkiem oficyny o pow. użytkowej 255,86 m2 położone w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie na działce oznaczonej nr ew. 213 o powierzchni 14,2056 ha opisanej w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie Księdze Wieczystej Nr WA1P/00067208/1.

Wywoławcza stawka miesięczna za dzierżawę w/w części nieruchomości wynosi 2000 zł netto (słownie: dwa tysiące zł i 00/100).

Minimalne postąpienie wynosi 10% ceny wywoławczej.

Okres dzierżawy: 30 lat od daty podpisania umowy.

Przetarg przeprowadza się w dwóch etapach:
etap I - część jawna przetargu z udziałem oferentów - tj. otwarcie ofert, odczytanie nazwisk (nazw) i adresów oferentów oraz proponowane w ofertach stawki czynszu;
etap II - analiza ofert pod kątem zgodności z warunkami zawartymi w ogłoszeniu o przetargu i ocena ofert w oparciu o wskazane w warunkach przetargu kryteria oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

Otwarcie ofert odbędzie się w sali konferencyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Nadarzynie przy ul. Mszczonowskiej 24, 05-830 Nadarzyn w dniu 10.10.2017 r. o godz. 12:00.

Warunkiem udziału w przetargu jest:
1. wniesienie wadium w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100);
2. złożenie oferty w wymaganym terminie.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem z rachunku bankowego uczestnika przetargu na rachunek bankowy na konto Urzędu Gminy Nadarzyn BS Tarczyn 73 8008 0008 2001 0011 3306 0007 najpóźniej do dnia 06.10.2017 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Nadarzyn.

Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy dzierżawy wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 7 dni od daty zamknięcia przetargu.

Oferty w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej identyfikację oferenta, należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy w Nadarzynie do dnia 09.10.2017 r. do godz. 15:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta winna zawierać:
1. Imię, nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę
- W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
- W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw.
Aktualność wypisu z rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej  winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji - w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.
2. Datę sporządzenia oferty.
3. Oferowany miesięczny czynsz za dzierżawę netto wyższy od czynszu wywoławczego wyrażony w PLN o postąpienie min 10% stawki wywoławczej.
4. Dowód wniesienia wadium. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
5. Oferowany rodzaj działalności na terenie nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
6. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
7. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy dzierżawy i gotowości do jej podpisania z Gminą w przypadku wygrania przetargu.
8. Podpis osób uprawnionych do reprezentowania oferenta.
9. Parafowany wzór umowy dzierżawy stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia o przetargu.

Uwagi dotyczące ofert:
1. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
2. Kopie dokumentów złożonych w ramach oferty winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Za datę ogłoszenia przetargu uważa się datę ukazania ogłoszenia w prasie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Nadarzyn i wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nadarzyn.
4. Oferta i wszystkie oświadczenia załączone do niej winny być podpisane przez oferenta lub osoby przez niego upoważnione.
5. W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena zaproponowanego czynszu dzierżawnego.

Informacje dodatkowe, warunki dzierżawy:
1. Warunki umowy znajdują się w projekcie umowy dzierżawy, która stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2. Do czynszu dzierżawnego zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).
3. Dodatkowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 110, w Urzędzie Gminy w Nadarzynie ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn tel. (22) 729-81-85 wew. 162.

ZASTRZEGA SIĘ PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU LUB JEGO UNIEWAŻNIENIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA UZASADNIONYCH PRZYCZYN.

Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta
(-) dr Tomasz Muchalski

drukuj (Przetarg pisemny nieograniczony)

  • autor: Anna Rodkiewicz, data: 2017-09-06

Pliki do pobrania:

  • autor: Anna Rodkiewicz, data: 2017-09-06

Powrót

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.