Urząd Gminy w Nadarzynie

ŚCIEŻKI W GMINIE NADARZYN

Od czerwca br. rozpoczęła się budowa ścieżek na terenie naszej gminy w ramach unijnego projektu pn.  „Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT dla WOF 2014-2020+”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 4.505.434,26 zł.

Budowę dróg rowerowych podzieliliśmy na cztery części. Część 1, 2 i 3 to w projekcie etap I oraz część 4 to w projekcie etap II.

1) Część 1 - Przebudowa fragmentów  dróg powiatowych i gminnych o łącznej długości 4984,83 m  w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Strzeniówka, Nadarzyn (Odcinek A: od granicy Gminy na ul. Pruszkowskiej, ul. Plantowa, Odcinek B: ul. Błońska, odcinek C: targowisko, ul. Graniczna, ul. Mszczonowska  do granicy robót przebudowy drogi S8)  oraz wyznaczenie ścieżki rowerowej o długości 919,95m poprzez zmianę stałej organizacji ruchu na terenie centrum Nadarzyna;

2) Część 2 -  Przebudowa fragmentów dróg powiatowych i gminnych o łącznej długości 5798m w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą  Rozalin, Młochów, Rusiec (odcinek A: od pętli w Rozalinie na ul. Przemysłowej, ul. Młochowska, Młochów ul. Mazowiecka, odcinek B: Al. Kasztanowa, ul. Osiedlowa, ul. Górna, ul. Bakaliowa, ul. Szczęśliwa do ul. Głównej w Ruścu) oraz wyznaczenie ścieżki rowerowej o długości 697,9 m poprzez zmianę  stałej organizacji ruchu na terenie parku w Młochowie;

3) Część 3 - Przebudowa fragmentów dróg powiatowych i gminnych o łącznej długości 3032,9m w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Rusiec, Kajetany (od ul. Głównej w Ruścu, ul. Agrestowa, ul. Radarowa, ul. Wojskowa, ul. Klonowa do granicy robót przebudowy drogi S8 w Kajetanach);

4) Część 4 - Przebudowa dróg powiatowych i gminnych o łącznej długości 5315,30m w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kajetany - Walendów (ul. Brzozowa, ul. Nad Utratą, dr. gminna bez nazwy do ul. Ludowej w m. Marysin przy granicy z Gminą Lesznowola).

Decyzją Wójta po podpisaniu umowy przystąpiliśmy do realizacji całości projektu. Przetarg został ogłoszony od razu na wszystkie cztery części czyli na I i II etap projektu.

Realizacja projektu nie mogła rozpocząć się od razu, ponieważ w pierwszym przetargu nie wpłynęły żadne oferty na część 1 i 4. Trzeba było ogłosić kolejny przetarg. Okazało się, że oferty na wykonanie ścieżek przewyższają kwoty zabezpieczone w budżecie. Władze samorządowe podjęły decyzję o uruchomieniu dodatkowych środków na budowę ścieżek. Rada Gminy Nadarzyn podjęła stosowną uchwałę w tym względzie i zostały podpisane umowy z wykonawcami.    

Na terenie gminy powstaje obecnie ponad 20 km ścieżek. To duże przedsięwzięcie, które jest pod stałym nadzorem osób odpowiedzialnych za realizację inwestycji, tzn. inspektora nadzoru robót drogowych z Urzędu Gminy Nadarzyn oraz kierowników robót odpowiadających za poszczególne odcinki realizowanych ścieżek, zgodnie z zawartymi umowami. Ponadto w Urzędzie Gminy na potrzeby realizacji projektu Wójt powołał zespół przedstawicieli referatów zaangażowanych w ten projekt.

Budowa długo oczekiwanych ścieżek z pewnością cieszy większość mieszkańców, jednak również pojawiają się różne problemy związane z realizacją tak rozległej budowy.

Program dotyczy budowy ścieżek rowerowych, dlatego kosztami kwalifikowanymi są tylko te, które można powiązać z budową ścieżki. Na etapie projektowania zwracano więc uwagę by nie narazić się na odrzucenie projektu ze względu na występowanie elementów, których nie można powiązać z funkcją ścieżki. Nie mniej projektant i nadzorujący zespół wprowadzili sporo elementów poprawiających stan dróg wzdłuż poszczególnych odcinków ścieżek np. wzmocnienie tłuczniem czy korekta geometrii dróg. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić że projekt obejmuje budowę tylko ścieżek i elementów niezbędnych do ich funkcjonowania.

Ponadto Gmina wychodząc naprzeciw sugestiom mieszkańców oraz chcąc zminimalizować pojawiające się przy okazji budowy ścieżek problemy podjęła decyzję o ogłoszeniu postępowania przetargowego na naprawę nawierzchni dróg destruktem asfaltowym. Na bieżąco podejmowane są wszelkie działania, by doprowadzić do polepszenia warunków przejezdności poszczególnych dróg. Warto zauważyć, że w pierwszej kolejności będą naprawiane drogi, przy których budowane są ścieżki, celem zapobieżenia niszczeniu nowobudowanych ścieżek przez użytkowników ruchu drogowego.

Obecnie realizowana budowa ścieżek w ramach I i II etapu to początek większego przedsięwzięcia jakim jest zamiar gminy zbudowania sieci dróg rowerowych w całej Gminie Nadarzyn.

Ścieżkowy projekt unijny jest możliwy do realizacji dzięki dofinansowaniu z RPO WM w ramach ZIT WOF (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego). Dlatego warto przypomnieć, że drogi rowerowe zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami konkursu RPO WM oraz kryteriami dla gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. W związku z tym planując to zadanie i przygotowując wniosek o dofinansowanie kierowaliśmy się określonymi wytycznymi. Ścieżki mają służyć mieszkańcom, ale zaplanowanie ich przebiegu było uzależnione od wielu czynników, które musieliśmy spełnić. Ścieżki m.in. muszą bezwzględnie mieć charakter połączeń komunikacyjnych, ułatwiających dostanie się mieszkańców do budynków użyteczności publicznej, pozwalających na bezpieczne przemieszczanie się dzieci i młodzieży do placówek oświatowych itd. Gmina musiała też posiadać prawo dysponowania wszystkimi działkami, na terenie których zaplanowano ścieżki, co determinowało wybór dróg. Uzależnienie przebiegu ścieżek od spełnienia koniecznych kryteriów sprawia, że czasami może się wydawać, że ścieżka jest prowadzona „w polu”, jednak wynika to z kryteriów określonych dla konkursu. Ścieżki powinny mieć bowiem powiązania z sąsiednimi gminami i ścieżkami w innych gminach. Dlatego musieliśmy np. poprowadzić ścieżkę w Walendowie, do styku z gminą Lesznowola i z istniejącą tam ścieżką na ulicy Granicznej w Marysinie, bo była to jedyna istniejąca ścieżka na terenie gminy z nami sąsiadującej.  

KOLEJNE ŚCIEŻKI NA TERENIE GMINY NADARZYN

Obecnie przygotowywany jest  wniosek o dofinansowanie kolejnego – III etapu – budowy dróg rowerowych na terenie gminy, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Wójta Gminy, w tym względzie.
Do 31 sierpnia planujemy złożyć w obecnie trwającym naborze do RPO WM w ramach ZIT WOF kolejny projekt pn. „Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT – kolejny etap”.
Projekt obejmuje swoim zakresem następujące zadania:

Równolegle z realizacją ścieżek, na które dofinansowanie możemy pozyskać dzięki uczestnictwu w pracach ZIT WOF, Gmina Nadarzyn współpracuje z Powiatem Pruszkowskim w celu złożenia wspólnego wniosku z innej puli środków (przeznaczonej dla całego województwa mazowieckiego) z RPO WM. Chcemy starać się  o uzyskanie dofinansowania unijnego na wykonanie kolejnych ścieżek rowerowych na drogach powiatowych na terenie naszej gminy w ramach IV etapu. Zakres tego projektu obejmuje:

- droga w Parolach nr 3101W
- droga w Woli Krakowiańskiej nr 2849W
- ulica Młochowska od pętli w Rozalinie do granicy gminy, droga nr 3101W
- ulica Klonowa w Kajetanach, nr 3104W od styku z budowaną ścieżką w I etapie do granicy gminy
- aleja Kasztanowa w m. Młochów od trasy S8 do ul. Osiedlowej w Ruścu nr 3102W
- ulica Grodziska w Starej Wsi nr 1501W od ulicy Jemiołowej do ulicy Poziomkowej
- ulica Warszawska od ulicy Sitarskich do trasy S8, droga nr 3106W
- ulica św. Piotra i Pawła - 310302W, ulica Centralna - 3114W i ulica Sękocińska nr 3125W w Wolicy.

Wspólny projekt ma zostać złożony na początku października br. do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
REALIZACJA III I IV ETAPU BUDOWY ŚCIEŻEK JEST UZALEŻNIONA OD TEGO CZY OTRZYMAMY DOFINANSOWANIE UNIJNE NA TEN CEL.
Szanowni Państwo, pojawia się pytanie dlaczego akurat teraz są budowane i dalej planowane do budowania ścieżki rowerowe na terenie gminy. Odpowiedź jest prosta. Właśnie na ten cel można uzyskać dofinansowanie w obecnej unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Unia Europejska kładzie obecnie nacisk na ekologię, na zmniejszenie emisji spalin, na gospodarkę niskoemisyjną. Pojawiły się konkursy, w których możliwe są do pozyskania środki m.in. na budowę dróg rowerowych o znaczeniu komunikacyjnym. Chcemy więc jak najlepiej wykorzystać te możliwości, by powstała u nas sieć tak potrzebnych ścieżek rowerowych.

Na stronie Urzędu Gminy mogą Państwo obejrzeć przygotowaną mapę w Google Earth, na której zaznaczono etapy realizowane oraz planowane do realizacji i przebieg ścieżek na terenie gminy.

Aby skorzystać z przygotowanej mapy należy:
1. Pobrać z oficjalnej strony i zainstalować bezpłatną aplikację Google Earth:  https://www.google.com/earth/
2. Pobrać i otworzyć przygotowaną mapę ścieżek: http://www.nadarzyn.pl/plik,6278,sciezki-kmz.kmz

Zaprezentowany przebieg ścieżek przedstawia schemat ogólny. Dokładne informacje dotyczące usytuowania dróg rowerowych znajdują się w projektach technicznych w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy Nadarzyn.

Katarzyna Dombska, kierownik Referatu ds. funduszy zewnętrznych

 9AeWg1CNjdcAAAAASUVORK5CYIIA

Projekt pn. „Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT dla WOF 2014-2020+ polegającego na budowie dróg rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie drogowym dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nadarzyn” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Podziałanie 4.3.2 - Mobilność miejska w ramach ZIT, Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - ZIT: Ścieżki i infrastruktura rowerowa z dofinansowaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Powrót

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.