Urząd Gminy w Nadarzynie

1. Projekt pn. „Budowa sieci dróg rowerowych w gminie Nadarzyn w ramach ZIT dla WOF 2014-2020+ polegającego na budowie dróg rowerowych i pieszo rowerowych w pasie drogowym dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nadarzyn”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 4.505.434,26 zł.

W ramach projektu na terenie gminy Nadarzyn zostaną wybudowane drogi rowerowe i pieszo-rowerowe w pasie drogowym dróg publicznych, gminnych i powiatowych. Projekt skupia się na poprawie funkcjonalności systemu komunikacji zbiorowej gminy oraz obniżeniu emisji CO2, a także zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa wśród rowerzystów. Dzięki realizacji projektu powstanie 20.75 km ścieżek rowerowych na terenie gminy Nadarzyn oraz 7 punktów „Bike&Ride”, w których udostępnionych zostanie 70 miejsc postojowych. Dodatkowo powstaną wiaty, punkt serwisowy, biletomat na trasie.

2. Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać - edycja 2017”

Projekt realizowany w ramach Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystki w wysokości 23.290,00 zł.

W ramach projektu wszystkie chętne dzieci z klas I-III (137 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych gminy Nadarzyn) będą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu nauki pływania. W ramach projektu dofinansowywane jest, dla każdego uczestniczącego w programie ucznia, 20 godzin zajęć na pływalni, pod opieką instruktorów pływania.

W ten sposób zostaną zrealizowane główne cele projektu: upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych, wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni. Zajęcia zakończone zostaną sprawdzianem z podstawowych umiejętności pływackich. Uczestnicy programu poznają także podstawowe zasady bezpiecznego przebywania w wodzie.

3. Projekt pn. „Lokalny Animator Sportu”

W ramach projektu Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 9.000,00 zł na pokrycie części kosztów wynagrodzenia animatora pracującego na Orliku w Kostowcu.

4. Projekt „Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”

Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie 35.800,00.

W ramach projektu uczniowie Gimnazjum w Nadarzynie poznają ścieżki kariery edukacyjno - zawodowej i zdobędą umiejętności poruszania się po rynku pracy, co przyczyni się do zwiększenia ich zdolności do zatrudnienia. Projekt zawiera działania mające na celu systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjno - zawodowego w szkole oraz przygotowanie do świadczenia tego typu usług. Jeden nauczyciel z Gimnazjum będzie miał możliwość uzyskania kwalifikacji doradcy edukacyjno - zawodowego. W ramach programu będzie też możliwość podnoszenia posiadanych przez nauczycieli kwalifikacji.

Najważniejszym zaplanowanym do zrealizowania zadaniem jest utworzenie w szkole Punktu Informacji i Kariery. Zostanie nawiązana współpraca między szkołami ponadpodstawowymi i średnimi z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego czyli z terenu m.st. Warszawa oraz 39 gmin wokół Warszawy. Rozwijana również będzie współpraca gimnazjów z otoczeniem społeczno - gospodarczym.

5. Projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - (Projekt ASI)

Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie 136.605,00. Okres realizacji projektu przypada na lata 2016-2018.

W 2017 roku Gmina Nadarzyn kontynuuje realizację projektu ASI, dzięki któremu będzie nadal podnoszona sprawność urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług. Kontynuowane również będą zadania dotyczące zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania modułów e-Urząd.

6. Projekt pn. „Budowa boiska piłkarskiego, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Parole”

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2016. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 100.000,00. Zadanie realizowane w 2016 i 2017 roku.

W 2017 roku Gmina Nadarzyn kontynuuje budowę boiska piłkarskiego, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Parole. Termin zakończenia inwestycji zgodnie z umową został ustalony na dzień 28.09.2017 roku. Wybudowany obiekt sportowy pozwoli na uprawianie czynnego sportu zarówno dzieciom, młodzieży, jak i osobom starszym.

7. Projekt pn. „Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina otrzymała dofinasowanie w wysokości 1.003.614,72 zł.

W 2017 roku Gmina Nadarzyn kontynuuje realizację projektu. W bieżącym roku dzieci będą kontynuowały naukę na podjętych w 2016 roku zajęciach oraz będą uczestniczyły w szeregu nowych zajęć. Nauczyciele natomiast objęci projektem będą nadal mieli możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji na studiach podyplomowych, podczas szkoleń, kursów i warsztatów. Zgodnie z przedstawionymi przez szkoły Diagnozami Potrzeb, w br. pracownie szkolne doposażone zostaną w tablice multimedialne wraz z projektorami, aby dzieci mogły pracować w nich w sposób innowacyjny.

8. Projekt pn. Zapewnienie funkcjonowania 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w gminnym żłobku „Zaczarowany Ogród” w Ruścu

Projekt realizowany w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki Nad Dziećmi W Wieku Do Lat 3 „MALUCH plus” - 2017. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 26.880,00 zł.

W ramach projektu Gminny Żłobek nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu otrzyma dofinansowanie do 16 miejsc opieki nad małymi dziećmi.

9. Projekt pn. „Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn”

w9ctBfiursyhQAAAABJRU5ErkJgggA=

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 3.221.838,10 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 932.334,27 zł. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0221/16-00 z dnia 31 maja 2017 roku.

Celem realizowanego projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych.

W ramach projektu na terenie Nadarzyna zostanie wybudowana: sieć kanalizacji  grawitacyjnej oraz rurociąg tłoczny na ulicach: Tulipanowa, Karmelowa, Graniczna, Babiego Lata; sieć kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompownią ścieków oraz instalacją elektryczną zasilania przepompowni na ulicach Szyszkowa i Żółwińska.

eO3m4eHh+fz4P43fqIi4swMlAAAAAElFTkSuQmCCAA==

10. Projekt pn. ”OZE w Gminie Nadarzyn”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 5.995.720,00 zł. Wartość całego projektu to kwota 7.494.650 zł.

W ramach projektu 271 gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Nadarzyn będzie korzystało z odnawialnych źródeł energii, ponosząc koszt 20% wkładu własnego do danej instalacji. Zakres inwestycji obejmuje dostarczenie urządzeń oraz wykonanie kompletnych instalacji: pomp ciepła do c.w.u., pomp ciepła do c.o., kolektorów słonecznych (2, 3 lub 4 absorbery), paneli fotowoltaicznych (3kW, 5kW).

Efektem ekonomicznym realizacji projektu będzie zmniejszenie ponoszonych wydatków związanych z zakupem energii pochodzącej z konwencjonalnych źródeł energii oraz zmniejszenie szkodliwych substancji emitowanych do środowiska. Ograniczona zostanie również niska emisja gazów cieplarnianych. Działania te doprowadzą do poprawy jakości życia w Gminie Nadarzyn.

11. Projekt pn. „Rozwój terenów zieleni w Gminie Nadarzyn”

RWXb6i9k6l3QO0zE54dYdkv5G1aoNdVVdbURtkz8Y0uBAuzlJotB1EN9z47EvqRv5PZB+krnuC7E5qrK3rPySTymELP4g0AAAAAElFTkSuQmCCAA==

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II oś priorytetowa Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 3.600.154,39 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.880.123,51 zł.
Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0129/16-00 z dnia 11.10.2017 roku

Celem projektu jest zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Walendowa i Nadarzyna.

W ramach projektu na terenie Walendowa zagospodarowane zostaną tereny zielone poprzez piętrowe nasadzenie drzew krzewów i żywopłotów. Powstanie również trawiaste boisko, plac zabaw, altanki, grill, ognisko i ciągi piesze. W Nadarzynie na terenie tzw. „Pastewnika” powstanie skwer, który połączy ważne dla mieszkańców funkcje wypoczynkowo-rekreacyjne z ochroną istniejącego stawu. Zagospodarowanie parkowe terenu wokół poprzez piętrowe nasadzenie drzew, krzewów, bylin, roślinności klombowej, roślinności wodnej. Zostanie przeprowadzona regulacja linii brzegowej zbiornika. Dodatkowo powstanie ścieżka edukacyjna, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, altanka, ognisko, ławki, ciągi piesze, oświetlenie.

12. Projekt pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Młochów”.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 848.700 zł.
Projekt realizowany przy współfinansowaniu: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 212.175 zł w projekcie „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego”.

aRW2+GLbhQuh6i5CNlqHbLkXsuhGn94hgjsx8GFMSmdtS3jYwOeHQLGahjLeICaOhUCiEEhlHIGZwhXSOkMkT8UWSqVQGn8UsxsNbzYRZzOKNYZYJs5gFALNMmMUsIMwyYRazAGCWCbOYBYRZJsxiFgAA8P8BfOqGu7a74q4AAAAASUVORK5CYIIA

Z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej otrzymaliśmy dofinansowanie 150.000 zł z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

mbNUp1XPmjXz9u3b9v8tpP6b9v8B2GeaYVzEey4AAAAASUVORK5CYIIA

Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego otrzymaliśmy dofinansowanie 100.000 zł z programu „OSP-2017” zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Młochów”

NPyXcdesPAwMD8rwEWShgYGJgtgIUSBgYGZgv+H00lC2ePQEkmAAAAAElFTkSuQmCCAA==

Celem projektu jest zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Młochów. Zakup nowego średniego samochodu zwiększy w znaczący sposób możliwości bojowe OSP Młochów, a także wpłynie na poprawę szybkości dotarcia do miejsca akcji oraz na jakość prowadzonych przez jednostkę interwencji.

13. Projekt pn. „Wymiana pieców węglowych dla mieszkańców Gminy Nadarzyn”

4AAAAASUVORK5CYIIA

Realizacja projektu pn. „Wymiana pieców węglowych dla mieszkańców Gminy Nadarzyn” w ramach programu WFOŚiGW: „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”, Nr programu: 2017-OA-8 zgodnie z Umową o dofinansowanie nr 0871/17/OA/D z dnia 14.12.2017 roku.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 139.300,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 88.170,40 zł.

Celem projektu była wymiana kotłów węglowych na gazowe dla mieszkańców Gminy Nadarzyn. W ramach projektu na terenie Gminy Nadarzyn zostało zainstalowanych 19 kotłów gazowych o wysokiej efektywności, przyjaznych środowisku. Kotły charakteryzują się wysoką sprawnością normatywną, są energooszczędne, posiadają niskoemisyjną samokalibrującą regulacją spalania EVO .

Przeprowadzona inwestycja przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nadarzyn.

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.