Urząd Gminy w Nadarzynie

1. Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać – edycja 2016”.

Projekt realizowany w ramach Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystki w wysokości  26.940,00 zł.

W projekcie uczestniczyły szkoły podstawowe z Nadarzyna, Kostowca, Ruśca i Woli Krakowiańskiej.

W ramach projektu wszystkie chętne dzieci z klas I-III (174 uczniów) uczestniczyły w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu nauki pływania. Uczniowie uczestniczyli w 20 godzinach nauki pływania. W ten sposób zostały zrealizowane główne cele projektu: upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci; profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych, efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie), wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni. Dodatkowym efektem była edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

2. Projekt pn. „Zapewnienie funkcjonowania 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w gminnym żłobku „Zaczarowany Ogród” w Ruścu.

Projekt realizowany w ramach Resortowego Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2016”. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 38.400,00 zł.

W ramach projektu oddział żłobkowy otrzymała dofinansowanie do 16 miejsc opieki nad małymi dziećmi.

3. Projekt pn. „Lokalny Animator Sportu”.

W ramach projektu Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 18.000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia animatorów pracujących na Orliku w Ruścu oraz Kostowcu.

4. Projekt „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”.

Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie 35.800,00 zł.

W ramach projektu uczniowie Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Nadarzynie poznają ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i zdobędą umiejętności poruszania się po rynku pracy, co przyczyni się do zwiększenia ich zdolności do zatrudnienia.

Utworzony zostanie Punkt Informacji i Kariery. Rozwijana również będzie współpraca gimnazjów z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Projekt zawiera działania mające na celu systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach oraz przygotowanie ich do świadczenia tego typu usług. Osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego będą miały możliwość uzyskania kwalifikacji doradcy edukacyjno-zawodowego. W ramach programu będą miały możliwość podnoszenia tych kwalifikacji.

5. Projekt pn. „Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina otrzymała dofinasowanie w wysokości 1.003.614,72 zł.

Projektem objęte są szkoły podstawowe w Nadarzynie, Kostowcu i Woli Krakowiańskiej oraz gimnazjum w Nadarzynie.

Planujemy, że w zajęciach organizowanych w ramach projektu weźmie udział 743 uczniów.

Projekt ma na celu ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej. W ramach projektu kształtowane będzie szereg kompetencji między innymi porozumiewanie się w języku ojczystym, języku obcym, uczestnictwo w szeregu kół zainteresowań. Uczestnicy będę nabywać umiejętności pracy zespołowej, postawy przedsiębiorczej oraz kreatywności i innowacyjności.

W ramach projektu udział weźmie 68 nauczycieli, którzy będą mieli możliwość podniesienia swoich kwalifikacji i kompetencji.

Doposażone zostaną również pracownie przedmiotowe, aby dzieci mogły pracować w nich w sposób innowacyjny.

Projekt będzie realizowany od września 2016 roku do sierpnia 2018 roku.

6. Projekt pn. „Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody, parków, alei i terenów zielonych na terenie Gminy Nadarzyn”.

Projekt realizowany w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 41.304,60.

W wyniku wichury jaka miała miejsce w roku 2015 podjęto decyzję, za zgodą konserwatora zabytków, o przeprowadzeniu dodatkowych prac pielęgnacyjnych w drzewostanie oraz usunięcia drzew suchych na terenie parku w Młochowie jak również dwóch Alei Lipowych. WFOŚiGW dofinansował zadania polegające na pielęgnacji drzew będących pomnikami przyrody, parkami i alejami, pozostałe zadania zostały zrealizowane ze środków własnych.

W ramach projektu zostały wykonane prace polegające na pielęgnacji drzew na terenie parku w Młochowie, drzew z gatunku lipa drobnolistna tworzących – Aleję Starych Lip, w Młochowie – Pomnik Przyrody, Aleja Lipowa składająca się z 153 szt. drzew z gatunku lipa drobnolistna – (droga do Parku) w Rozalinie, Pomnik Przyrody – dwa dęby szypułkowe w miejscowości Rusiec oraz dąb szypułkowy w Nadarzynie. Zgodnie z umową z WFOŚiGW pracami zostało objętych 357 drzew.

7. Projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - (Projekt ASI).

Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie 136.605,00. Okres realizacji projektu przypada na lata 2016-2018.

W ramach projektu uruchomiony został system elektronicznych usług z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji, cyfryzacji baz danych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych. Zostaną również zrealizowane zadania dotyczące między innymi zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania modułów e-Urząd.  Dzięki projektowi została podniesiona sprawność urzędu w zakresie świadczeń elektronicznych usług. Celem projektu ASI jest budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

8. Projekt pn. „ Budowa boiska piłkarskiego, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Parole”.

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 100.000,00. Zadanie będzie realizowane w 2016 i 2017 roku.

W ramach projektu zostanie wybudowane w miejscowości Parole:

-boisko piłkarskie o wymiarach 22 m x 44 m o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z utwardzeniem,
-plac zabaw sprzyjający aktywności fizycznej i rozwijaniu siły, zwinności, wytrzymałości i zmysłu równowagi dla dzieci: bujak, huśtawki, zestaw zabawowy, karuzela,
-siłownia zewnętrzna będzie składała się z urządzenia dla młodzieży i dorosłych wspierającej aktywność fizyczną, siłę, zwinność i wytrzymałość oraz zmysł równowagi: ławka do ćwiczeń brzucha, steper, twister, biegacz, urządzenie siłowe.

Wybudowane obiekty sportowe pozwolą zarówno dzieciom, młodzieży jaki osobom starszym na uprawianie sportu i czynnego wypoczynku.

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.