Urząd Gminy w Nadarzynie

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 27.01.2017 r.

Nadarzyn, dnia 27.01.2017 r.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

Wójt Gminy Nadarzyn zaprasza do wzięcia udziału w rokowaniach dotyczących sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Wolica, gm. Nadarzyn, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 679/4 i 680/6 o łącznej powierzchni 6159 m2 opisane w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie Księdze Wieczystej Nr WA1P/00082835/7.

Opis nieruchomości: Nieruchomość oznaczona jako działki ew. nr 679/4 i 680/6 jest niezabudowana, porośnięta samosiewkami. Dojazd do nieruchomości stanowi droga serwisowa mieszcząca się wzdłuż trasy S8 (Aleja Katowicka). W zasięgu nieruchomości przebiegają sieci uzbrojenia technicznego terenu. Działki mają kształt regularny, prostokątny.

Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego: 1.U,P – teren usług i obiektów produkcyjnych, częściowo w granicy strefy zagrożenia akustycznego od drogi krajowej nr 8.

W dziale III – „Prawa, roszczenia i ograniczenia” w/w księgi wieczystej ujawnione są ograniczenia w sposobie korzystania z działki oznaczonej nr ew. 680/8, która nie jest przedmiotem rokowań.

W sprawie zbycia nieruchomości odbyły się trzy przetargi ustne nieograniczone zakończone wynikiem  negatywnym: I przetarg – 19.02.2016r., II przetarg – 08.07.2016r., III przetarg 16.12.2016r.

Cena wywoławcza - 1 500 000 zł netto (jeden milion pięćset tysięcy złotych), podatek VAT (23%) zostanie doliczony do ceny nabycia.

Kwota zaliczki: 75 000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Rokowania odbędą się w dniu 31 marca 2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn przy ul. Mszczonowskiej 24, w sali konferencyjnej - p. 220.

Warunki rokowań:

1. Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest dokonanie wpłaty zaliczki w pieniądzu. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy Nadarzyn BS Tarczyn 73 8008 0008 2001 0011 3306 0007 w terminie do dnia 24 marca 2017 r. Za termin wniesienia zaliczki uważa się dzień wpływu zaliczki na wskazane konto.

2. Zgłoszenie do udziału w rokowaniach należy składać w kancelarii Urzędu Gminy Nadarzyn ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rokowania na nieruchomość w Wolicy” w terminie do dnia 28 marca 2017 r. do godz. 15:00.

3. Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę (nie mniej niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty (maksymalnie 3 raty -  I rata nie mniej niż 25 % płatna na 3 dni przed zawarciem umowy, II rata nie mniej niż 25 %  płatna do dnia 15 grudnia 2017 r. i III rata nie mniej niż 50 % płatna do 30 czerwca 2018 r.).

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w §5  Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

4. Osoby, których zgłoszenia spełniają następujące warunki:
a) odpowiadają warunkom rokowań,
b) złożyły zgłoszenia w wyznaczonym terminie,
c) zgłoszenia zwierają kompletne dane wymienione w pkt. 3 oraz dowody wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku,
d) zgłoszenia są czytelne i nie budzą wątpliwości co do ich treści zostaną dopuszczone do ustnych rokowań.

5. Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy, oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowaną do udziału w tej części. Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.

6. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

7. Osoby przystępujące do rokowań powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

8. Zaliczka wpłacona przez osobę, która zostanie ustalona jako nabywca, zostanie zaliczona na poczet ceny nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego w ustalonym wcześniej terminie, zaliczka ulega przepadkowi.

9. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zwracana jest na wskazane konto.

10. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski oraz zabezpieczeniu hipotecznemu.

11. Wójt Gminy Nadarzyn zastrzega sobie prawo unieważnienia i zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.

Informacje szczegółowe nt. nieruchomości i zasad rokowań można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki  Nieruchomościami pok. 110 tel. (022) 729-81-93 wew. 162, natomiast o przeznaczeniu nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego i możliwości jej zabudowy w Referacie Urbanistyki i Architektury pok. 114 tel. (022) 729-81-98 wew. 153.

Ogłoszenie o rokowaniach wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nadarzynie  oraz dostępne jest na stronie internetowej www.nadarzyn.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.nadarzyn.pl/.

z up. Wójta Gminy Kierownik Referatu Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami
(- ) inż. Anna Rodkiewicz

  • autor: Anna Rodkiewicz, data: 2017-01-27

Powrót

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.