Urząd Gminy w Nadarzynie

ANKIETA MONITORUJĄCA STOPIEŃ REALIZACJI LSR LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „NADARZYN - RASZYN - MICHAŁOWICE"

Szanowni Państwo - prosimy o wypełnienie ankiety monitorującej stopień realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 wdrażanej przez LGD Nadarzyn - Raszyn - Michałowice Ankieta jest anonimowa.

Ankieta po kliknięciu w więcej.

Informacja o projekcie WFOŚiGW

Gmina Nadarzyn zrealizowała projekt pn. „Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody, parków, alei i terenów zielonych na terenie Gminy Nadarzyn”.

Projekt realizowany w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 41.304,60 zł.

Dalsze informacje po kliknięciu w więcej.

Oferta realizacji zadania

W dniu 26 stycznia 2017 roku Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Pruszków, złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i turystyki i podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz tożsamości lokalnej.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 339 ze zm). Zgodnie z art. 19 a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Nadarzyn, może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu zgłaszania uwag do Urzędu Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, elektronicznie: gmina@nadarzyn.pl

Ogłoszenie o pracę

Gminny Żłobek Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu (ul. Szkolna 20, 05-830 Nadarzyn), pilnie zatrudni Intendenta, kontakt pod nr tel. 600 247 737

Planowane wyłączenia prądu - AKTUALIZACJA!!!

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że w środę 1 lutego 2017 r. planowane są przerwy w dostawie prądu w miejscowości Stara Wieś. W godzinach od 8:00 do 16:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy ulic Rumiankowa od nr 1 do nr 3, Grodziska od nr 133 do nr 151 (stacja 02-0436 Stara Wieś 4).

We czwartek 2 lutego 2017 r. w miejscowości Nadarzyn nastąpi przerwa w dostawie prądu. W godz. 8:00-13:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy ulic Błońskiej od ulicy Sosnowej do nr 62b oraz ulicy Podleśnej (stacja 02-0428 Nadarzyn Stasinek).

Tydzień później również we czwartek 9 lutego planowana jest przerwa w dostawie prądu w miejscowości Nadarzyn. W godzinach 8:00-13:00 prądu ponownie nie będą mieli mieszkańcy ulic: Błońska od ulicy Sosnowej do numeru 62b oraz ul. Podleśnej (stacja 02-0428 Nadarzyn Stasinek).

W Informacja dostępna na stronie dostawcy:
http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/rejon/Jeziorna

Jednocześnie przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991.

Kondolencje

.

 • -

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 27.01.2017 r.

Wójt Gminy Nadarzyn zaprasza do wzięcia udziału w rokowaniach dotyczących sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Wolica, gm. Nadarzyn, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 679/4 i 680/6 o łącznej powierzchni 6159 m2 opisane w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie Księdze Wieczystej Nr WA1P/00082835/7.

Głos poparcia gminnej inicjatywy przekształcenia istniejącego gimnazjum w liceum ogólnokształcące

Szanowni Mieszkańcy, na prośbę komitetu społecznego "Inicjatywa dla utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie" oraz po spotkaniach informacyjnych z rodzicami, które odbyły się 25 stycznia tego roku przywracamy możliwość oddania głosu popierającego inicjatywę przekształcenia istniejącego gimnazjum w liceum ogólnokształcące.

Gmina Nadarzyn podjęła działania zmierzające do uzyskania zgody Starostwa Powiatowego w Pruszkowie na powstanie na terenie gminy publicznego liceum ogólnokształcącego. Państwa głos w tej sprawie jest istotny, prosimy o poparcie naszej inicjatywy.

Wójt Gminy Nadarzyn
(-) Janusz Grzyb

Swój głos poparcia można przekazać poprzez formularz umieszczony poniżej lub osobiście w kancelarii UG Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 pok. 200.

 

Głos poparcia gminnej inicjatywy przekształcenia istniejącego gimnazjum w liceum ogólnokształcące
*
*
*

Komunikat Departamentu Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że zbliżają się terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016 na konta redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, tj.:

Do 31 marca 2017 r. należy złożyć wykaz informacji o korzystaniu ze środowiska za 2016 r. i wnieść opłatę za korzystanie ze środowiska na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
49 1240 1037 1111 0000 0692 3855

UWAGA !!!

1. W przypadku udziału w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, należy uiścić opłatę za przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych i złożyć informację o wysokości naliczonej opłaty;
2. Jeżeli naliczona opłata za każdy rodzaj korzystania ze środowiska za 2016 r. nie przekracza 100 zł, nie składamy wykazu informacji, co jednak nie zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji i przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty.

W związku ze zmianą art. 289 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672, z późn. zm.), wprowadzoną art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r,. poz. 2255) od 1 stycznia 2017 r. podmioty korzystające ze środowiska nie przedkładają wykazów informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a, w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł. Powyższe zwolnienie dotyczy wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat należnych opłat za rok 2016.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego programu EkoPłatnik, udostępnionego na stronie internetowej www.wcm.mazovia.pl w pkt 6.05 Opłaty za korzystanie ze środowiska, który służy do naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska i sporządzenia wykazu informacji.

Bezpośredni link do programu https://ekoplatnik.mazovia.pl:8443/ekopl/login?0

Do 15 marca 2017 r. należy złożyć za rok 2016 roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi i wnieść opłatę produktową na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
95 1240 1037 1111 0010 6029 9959

Do 15 marca 2017 r. należy złożyć za rok 2016 roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej w zakresie produktów: olejów i opon i wnieść opłatę produktową na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
31 1240 1037 1111 0000 0698 8102

Do 15 marca 2017 r. należy złożyć sprawozdania bateryjne za rok 2016 i wnieść opłatę produktową, opłatę depozytową i środki na publiczne kampanie edukacyjne na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
96 1240 1037 1111 0010 3123 5928

Do 31 stycznia 2017 r. należy wnieść za rok 2016 środki na publiczne kampanie edukacyjne z tytułu wprowadzenia do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
16 1240 6292 1111 0010 7147 9577

Do 15 marca 2017 r. należy wnieść za rok 2016 opłatę produktową z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania, odzysku i przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
16 1240 6292 1111 0010 7147 9577

Do 15 marca 2017 r. należy wnieść za rok 2016 opłatę za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
83 1240 6292 1111 0010 7147 9535

Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać: nazwę i regon płatnika, okres, za który dokonywana jest wpłata oraz rodzaj opłaty:

 • opłata produktowa – opakowania (OP OPAK)
 • opłata produktowa – produkty (OP PROD)
 • baterie i akumulatory opłata produktowa (BiA OP)
 • baterie i akumulatory opłata depozytowa(BiA OD)
 • baterie i akumulatory kampania edukacyjna(BiA PKE)
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - publiczne kampania edukacyjna (ZSEiE PKE)
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - opłata produktowa (ZSEiE OP)
 • recykling pojazdów (RP)

Informacje na temat zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w zakresie sprawozdawczości można znaleźć na stronie www.gios.gov.pl.

Więcej informacji, w tym wzory wykazów i sprawozdań oraz numery kont można znaleźć na stronie www.wcm.mazovia.pl pkt 6 Opłaty środowiskowe.

Liceum ogólnokształcące – spotkanie informacyjne

Ważą się losy przekształcenia gimnazjum w liceum ogólnokształcące w Nadarzynie. Odbędą się spotkania, podczas których przedstawiony zostanie aktualny status podjętych przez samorząd działań w tej sprawie. Zainteresowani będą mogli poznać propozycje gminy dostosowujące obecną sieć szkół do zmian wynikających z reformy oświaty.

25 stycznia odbędą się trzy spotkania:

- 16.30 w szkole podstawowej w Nadarzynie,

- 18.00 w budynku gimnazjum,

- 19.30 w szkole podstawowej w Ruścu.

Zainteresowanych zapraszamy

Zawiadomienie o zwołaniu XXVI Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 poz.446 ze zm./ zwołana zostanie XXVI Sesja Rady Gminy Nadarzyn - na dzień 25 stycznia 2017 r. /środa/ na godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 – sala konferencyjna /I piętro/.

Porządek obrad:

http://bip.nadarzyn.pl/88,zawiadomienia-o-zwolaniu-sesji?tresc=6572

List otwarty Wójta w sprawie liceum ogólnokształcącego

.

 • -
 • -

Projekt organizacji ruchu ul. Główna i Osiedlowa w Ruścu

Informujemy mieszkańców o możliwości wnoszenia uwag oraz wniosków do projektu organizacji ruchu ul. Główna i Osiedlowa w Ruścu.
Uwagi i wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Gminy do dnia 27 stycznia br.

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Nadarzyn ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Nadarzyn.

Przetargiem objęta jest nieruchomość położona w obrębie i gm. Nadarzyn, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 910 o powierzchni 569 m2 opisana w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie Księdze Wieczystej Nr WA1P/00026728/4.

Cena  wywoławcza - 116 434 zł netto (sto szesnaście tysięcy czterysta trzydzieści cztery zł).

Wadium – 11 643,40 zł (jedenaście tysięcy sześćset czterdzieści trzy zł i 40/100).

Przetarg odbędzie się 27 lutego 2017 roku o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn przy ul. Mszczonowskiej 24, w sali konferencyjnej - p. 220.

Należny podatek VAT zostanie doliczony do wylicytowanej w przetargu ceny zakupu.

Szczegóły w załączonym dokumencie.

UWAGA! Wymiana pieców węglowych dla mieszkańców gminy Nadarzyn

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił program: „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” Nr programu: 2017-OA-8

Gmina Nadarzyn w lutym planuje złożyć wniosek o uzyskanie dofinansowania dla osób fizycznych – mieszkańców naszej gminy, na wymianę kotła węglowego lub palenisk węglowych na piec gazowy lub olejowy.

PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ MIESZKAŃCÓW ZAINTERESOWANYCH WYMIANĄ PIECÓW.

Dalsze informacje po kliknięciu w więcej.

Tylko dobra wola powiatu dzieli nas od powstania ogólniaka!!!

Od połowy ubiegłego roku staramy się o zgodę na przekształcenie gimnazjum w liceum ogólnokształcące. Wydanie takiej decyzji leży w gestii Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. Aby taka placówka powstała musi być spełniony szereg warunków.

Musimy mieć na to fundusze. Mamy zabezpieczone środki finansowe na ten cel. Powiat z tego tytułu nie ponosi żadnych kosztów, jedynie transferuje otrzymane z budżetu państwa subwencje na ucznia. Te środki przekazywane są tam, gdzie będzie się uczył młody człowiek.

Równie ważne jak pieniądze są uzasadnione potrzeby oraz chęć samorządu do prowadzenia szkoły średniej. Jak Państwo wiecie od czerwca 2016 r. ubiegamy się o wydanie przez władze powiatu pruszkowskiego decyzji administracyjnej zezwalającej na utworzenie ogólniaka. Państwo swoją wolę przedstawiliście przesyłając do Urzędu Gminy niemal 1000 listów popierających tę inicjatywę.

Mamy również odpowiedni budynek, kadrę pedagogiczną i dyrektora z 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu liceum.

Spełniamy wszystkie niezbędne warunki o czym informowaliśmy starostwo pisemnie. Abyśmy mogli zacząć przekształcanie gimnazjum w liceum potrzebujemy tylko zgody władz powiatu. Jeszcze w ubiegłym roku wydawało się to tylko formalnością. Sam Starosta Powiatowy obiecywał publicznie, że decyzja zapadnie do końca ubiegłego roku. Jednak tak się nie stało. Sprawa jest ważna dla mieszkańców, władz szkoły i urzędu gminy. Przez nieuzasadnioną opieszałość powiatu konieczne jest jej szybkie rozwiązanie jeśli chcemy, aby liceum ruszyło w nowym roku szkolnym. Przed nami sporo pracy, a czas nieubłaganie mija. Przekształcenie placówki wymaga wielu działań formalnych, uchwał i przygotowania dokumentów. Dlatego wysłaliśmy kolejne pismo ponaglające do starostwa i do wiadomości Ministerstwa Edukacji, Wojewody Mazowieckiego oraz Kuratorium Oświaty.

W poniższych załącznikach publikujemy całą dokumentację w tej sprawie prowadzoną między urzędem gminy a powiatem.

Kondolencje

.

 • -

Planowane wyłączenia prądu

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że we wtorek 24 stycznia 2017 r. od godziny 8:00 do 10:00 prądu nie będzie w miejscowości Nadarzyn, ul. Błońska od Plantowej do Warszawskiej, Żółwińska, Graniczna, Różana, Tulipanowa, Makowa, Mszczonowska od Granicznej do 30 (stacje 02-0427 Nadarzyn Błońska i 02-0760 Nadarzyn SKR);

od godz. 11:00 do 13:00 ul. Błońska, Plantowa, Wierzbowa, Żółwińska, Mała, Graniczna, Pruszkowska, Plantowa (stacje 02-0732 Nadarzyn i 02-0764 Nadarzyn Wierzbowa Przedszkole);

Również we wtorek 24 stycznia 2017 r. planowane są przerwy w dostawie prądu w miejscowości Rozalin. W godzinach od 9:00 do 12:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy ulic Parkowa, Zabytkowa, Rzewuskiej Rozalii (stacja 02-0253 Rozalin).

Informacja dostępna na stronie dostawcy:

http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/rejon/Jeziorna

Jednocześnie przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991.

Kondolencje

 • -

Kolejna możliwość uzyskania dofinansowania do instalacji OZE

Gmina Nadarzyn informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie zakupów kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje po kliknięciu w więcej.

Poszukiwany nauczyciel angielskiego

Pełniąca obowiązki Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kostowcu zatrudni nauczyciela języka angielskiego w pełnym wymiarze godzin od 1 lutego 2017 r. na czas określony.
CV prosimy przesłać na adres e-mailowy: spkostowiec@interia.pl

Szczegółowych informacji udziela dyrektor pod nr telefonu (22) 729 91 69.

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.