Urząd Gminy w Nadarzynie

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 07.10.2016 r.

Nadarzyn, dn. 07.10.2016 r.

Wójt Gminy Nadarzyn

ogłasza

trzeci przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Nadarzyn

Termin poprzedniego przetargu: I przetarg – 19.02.2016r.; II przetarg – 08.07.2016r.

Przetargiem objęta jest nieruchomość położona w obrębie Wolica, gm. Nadarzyn, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 679/4 i 680/6 o łącznej powierzchni 6159 m2 opisane w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie Księdze Wieczystej Nr WA1P/00082835/7.

W dziale III – „Prawa, roszczenia i ograniczenia” w/w księgi wieczystej ujawnione są ograniczenia w sposobie korzystania z działki oznaczonej nr ew. 680/6.

Opis nieruchomości: Nieruchomość oznaczona jako działki ew. nr 679/4 i 680/6 jest niezabudowana, porośnięta samosiewkami. Dojazd do nieruchomości stanowi droga serwisowa mieszcząca się wzdłuż trasy S8 (Aleja Katowicka). W zasięgu nieruchomości przebiegają sieci uzbrojenia technicznego terenu. Działki mają kształt regularny, prostokątny.

Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego: 1.U,P – teren usług i obiektów produkcyjnych, częściowo w granicy strefy zagrożenia akustycznego od drogi krajowej nr 8.

Cena wywoławcza - 1 500 000 zł  (milion pięćset tysięcy złotych) netto

Wadium – 75 000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Przetarg odbędzie się 16 grudnia 2016 roku o godz. 12:00
w siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn przy ul. Mszczonowskiej 24,
w sali konferencyjnej - p. 220

Należny podatek VAT zostanie doliczony do wylicytowanej w przetargu ceny zakupu.

Postąpienie zostanie ustalone przez uczestników przetargu w wysokości nie niższej niż 1% ceny wywoławczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu nie później niż 09.12.2016 r. na konto Urzędu Gminy Nadarzyn BS Tarczyn 73 8008 0008 2001 0011 3306 0007. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia własności nieruchomości. W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości.

Informacje szczegółowe nt. nieruchomości i zasad przetargu można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki  Nieruchomościami pok. 110 tel. (022) 729-81-93 wew. 162, natomiast o przeznaczeniu nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego i możliwości jej zabudowy w Referacie Urbanistyki i Architektury pok. 114 tel. (022) 729-81-98 wew. 153.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.     

Z up. Wójta Gminy Kierownik Referatu Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami
(-) inż. Anna Rodkiewicz

drukuj (Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 07.10.2016 r.)

  • autor: Anna Rodkiewicz, data: 2016-10-07

Powrót

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.