Urząd Gminy w Nadarzynie

Zawiadomienie o zwołaniu XXII Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 poz.446 ze zm./ zwołana zostanie XXII Sesja Rady Gminy Nadarzyn - na dzień 4 października 2016 r. /wtorek/ na godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 – sala konferencyjna /I piętro/.

Porządek obrad:

http://bip.nadarzyn.pl/88,zawiadomienia-o-zwolaniu-sesji.html?wiecej=2710

Ruszył nabór kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 i 395), prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do zgłaszania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

Ogłoszenie o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

Zgodnie z Uchwałą nr 1290/173/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie „Trybu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” zgłoszenia należy przesłać wypełniając Kartę zgłoszenia kandydata na członka do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W celu zapewnienia reprezentatywności w Radzie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie według miejsca prowadzenia ich działalności, Województwo Mazowieckie zostaje podzielone na osiem obszarów, obejmujących:

 1. Miasto st. Warszawa;
 2. powiaty: garwoliński, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, pułtuski, wołomiński i wyszkowski;
 3. powiaty: grodziski, grójecki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, żyrardowski i warszawski – zachodni;
 4. powiaty: gostyniński, Płock – miasto, płocki i sierpecki;
 5. powiaty: ciechanowski, mławski, płoński i żuromiński;
 6. powiaty: makowski, Ostrołęka – miasto, ostrołęcki, ostrowski i przasnyski;
 7. powiaty: łosicki, Siedlce – miasto, siedlecki, sokołowski i węgrowski;
 8. powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, Radom – miasto, radomski, szydłowiecki i zwoleński.

W każdym obszarze, oprócz obszaru obejmującego Miasto St. Warszawę, wybrany zostanie jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W obszarze obejmującym Miasto st. Warszawę wybranych zostanie dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Możliwość zgłoszenia kandydata w danym obszarze ma organizacja prowadząca działalność w co najmniej jednym z powiatów na jego terenie.

Kandydat na członka Rady może zostać zgłoszony w tylko jednym wybranym obszarze.

Każdy podmiot dokonujący zgłoszenia może zgłosić wyłącznie jednego kandydata.

Zgłoszenie kandydata zawiera:

 1. dane organizacji potwierdzające jej uprawnienie do zgłoszenia kandydata, zawierające:
 2. nazwę,
 3. wskazanie siedziby,
 4. podpisy osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania;
 5. określenie obszaru, który reprezentować będzie kandydat;
 6. imię i nazwisko zgłaszanego kandydata;
 7. uzasadnienie kandydatury.

Do zgłoszenia kandydata załącza się:

 1. imienne rekomendacje dla kandydata pochodzące od co najmniej pięciu innych organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w związku z kandydowaniem do Rady, zgodnie z wzorem określonym w załączniku do ogłoszenia;
 2. dokumenty potwierdzające osobowość/zdolność prawną podmiotu zgłaszającego oraz podmiotów rekomendujących zawierające informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób uprawnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby – w przypadku organizacji/podmiotów, których dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 3. CV kandydata;
 4. oświadczenie kandydata:
 5. o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. o wyrażeniu zgody na kandydowanie,
 7. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji i dokumentacji powołania i funkcjonowania Rady (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), zgodnie z wzorem określonym w załączniku do ogłoszenia;
 8. zgodę kandydata na upublicznienie wskazanych informacji zawartych w zgłoszeniu.

Do zgłoszenia załączyć należy oświadczenie podmiotu zgłaszającego kandydata o prowadzeniu działalności na terenie województwa mazowieckiego opatrzone datą i podpisane przez osoby statutowo upoważnione do reprezentowania organizacji lub posiadające stosowne pełnomocnictwo.

Zgłoszenie kandydata wraz z wymaganymi załącznikami należy w terminie określonym w ogłoszeniu o otwarciu procedury wyłaniania kandydatów na członków Rady dostarczyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 1. w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego”:
 2. bezpośrednio w jednym z punktów Kancelarii Ogólnej Urzędu: w godzinach 8.00 – 16.00,
 3. bezpośrednio w  jednej z Delegatur Urzędu: Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1, Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38, Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19, Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a, Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4, w godzinach: 8.00 – 15.00,
 4. za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;
 5. w formie elektronicznej (skan w formacie PDF) na adres e-mail mrdpp@mazovia.pl.

Kandydatury można zgłaszać do dnia 7 października 2016 r. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku stwierdzenia błędów lub braku jednego lub więcej elementów zgłoszenia, wnioskodawca zostanie poproszony o usunięcie tych błędów lub braków w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania. Nieusunięcie błędów lub braków będzie powodowało nierozpatrzenie wniosku.

Po zakończeniu procesu weryfikacji formalnej zgłoszeń kandydatury zostaną niezwłocznie zaprezentowane:

 1. stronie internetowej Urzędu www.mazovia.pl;
 2. na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl;
 3. w Biuletynie Informacji Publicznej;
 4. na tablicach ogłoszeń w Urzędzie i w delegaturach Urzędu;
 5. w portalu www.ngo.pl

wraz z zaproszeniem do oddawania głosów na poszczególnych kandydatów do Rady.

Załączniki:

 1. Uchwała nr 1290/173/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie „Trybu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”,
 2. Karta zgłoszenia kandydata na członka do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 3. Wzór oświadczeń kandydata,

     4. Wzór imiennej rekomendacji dla kandydata na członka do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Źródło: Samorządowe Forum Dialogu Obywatelskiego

Planowane wyłączenia prądu - Urzut i Nadarzyn

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że w poniedziałek, 3 października w godzinach od 8:00 do 14:00 planowana jest przerwa w dostawie prądu w miejscowości Urzut, ul. Wiklinowa, ul. Bielińska, ul. Jesienna, ul. Lazurowa oraz ul. Aleja Katowicka od Lazurowej do Malowniczej (stacja 02-0444).

We wtorek, 4 października planowana jest przerwa w dostawie prądu w Nadarzynie.

W godzinach od 8:00 do 14:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy ulic: 

 • Leśna
 • Podleśna
 • Szyszkowa
 • Sęczkowa
 • Żółwińska

(stacja 02-0429-Nadarzyn Caritas 02-1565-Nadarzyn Szyszko).

W godzinach od 9:00 do 11:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy ulic: 

 • Mszczonowska od nr 1 do 52
 • Słoneczna od nr 1 do 7
 • Polna
 • Bociania od nr 6 do 32

(stacja 02-0430 Nadarzyn Tartak).

Informacja dostępna na stronie dostawcy:

http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/rejon/Jeziorna

Jednocześnie przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991.

PGE - Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że 3 października w godzinach od 8:00 do 14:00 planowana jest przerwa w dostawie prądu w miejscowości Urzut - ul. Wiklinowa, ul. Bielińska, ul. Jesienna, ul. Lazurowa oraz Aleja Katowicka od Lazurowej do Malowniczej (stacja 02-0444).

4 października w godz. 9.00 -15.00 planowana jest przerwa w dostawie prądu w Nadarzynie - ul. Leśna, ul. Podleśna, ul. Szyszkowa, ul. Sęczkowa i ul. Żółwińska (stacja 02-0429-Nadarzyn Caritas 02-1565-Nadarzyn Szyszko).

Również 4 października w godz. 9.00 - 11.00 planowana jest przerwa w dostawie prądu w Nadarzynie, ul. Mszczonowska od nr 1 do 52, ul. Słoneczna od nr 1 do 7, ul. Polna oraz ul. Bociania od nr 6 do 32 (stacja 02-0430 Nadarzyn Tartak).

Informacja dostępna na stronie dostawcy: www.pgedystrybucja.pl
Jednocześnie przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991.

SP Kostowiec poszukuje pedagoga szkolnego

Pełniąca obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kostowcu poszukuje osoby na stanowisko pedagoga szkolnego w wymiarze ½ etatu.


Tel. 22 729 91 69, 605 424 006

Ogłoszenie o naborze - Kierownik Biura LGD

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „NADARZYN-RASZYN-MICHAŁOWICE” z siedzibą w Ruścu, ul. Osiedlowa 72 ogłasza z dniem 29 września 2016 r.  nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik Biura LGD

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. udokumentowane doświadczenie min. 2-letnie w pracy biurowej,
 4. udokumentowane doświadczenie w zakresie zrealizowania i/lub rozliczenia min. dwóch projektów z funduszy UE,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 8. prawo jazdy minimum kat. B.


Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
 2. znajomość  regulacji prawnych związanych z  wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, a także funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz znajomość przepisów związanych z realizacją podejścia LEADER,
 3. znajomość zagadnień związanych z realizacją projektów, z konstruowaniem wniosków
  o pomoc finansową oraz wniosków o płatność i refundację środków finansowych na projekty/operacje współfinansowanych z funduszy unijnych oraz znajomość zagadnień związanych z dokonywaniem rozliczeń projektów,
 4. doświadczenie w zakresie stosowania procedur Prawa Zamówień Publicznych,
 5. znajomość dokumentu LSR Stowarzyszenia LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice,
 6. doświadczenie w aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich,
 7. umiejętność administrowania strony internetowej,
 8. komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, kreatywność, odporność na stres, umiejętność zarządzania zespołem pracowników.


Zakres zadań ogólnych na stanowisku:

 1. kierowanie, zarządzanie i administrowanie  Biurem Lokalnej Grupy Działania „Nadarzyn – Raszyn – Michałowice”, dbałość i  nadzór nad majątkiem LGD,
 2. pełnienie funkcji kierownika biura w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników biura,
 3. ścisła współpraca z Prezesem, Zarządem, Komisją Rewizyjną, Radą LGD oraz członkami stowarzyszenia, gminami-członkami LGD, a także organizacjami
  i instytucjami mającymi cele zbieżne z celami LGD,
 4. wspieranie Zarządu w zakresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, a także nadzór nad bieżącymi sprawami Stowarzyszenia, zwłaszcza w zakresie obowiązków wynikających z zawartych umów i zobowiązań,
 5. stosowanie i przestrzeganie zapisów prawa zawartych w ustawach oraz zapisów statutowych LGD, a także zapisów zawartych w wewnętrznych dokumentach organizacyjnych.

Zakres zadań szczegółowych na stanowisku:

 1. Zarządzanie sprawami Biura LGD, nadzór nad pracownikami Biura i ich zadaniami,
 2. Stosowanie procedur zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych w zakresie zakupów dla potrzeb Stowarzyszenia oraz zatrudniania pracowników,
 3. Reprezentowanie Stowarzyszenia w granicach umocowania,
 4. Organizacja naborów dla wnioskodawców w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w tym organizacja przyjmowania wniosków oraz oceny formalnej,
 5. Organizacja działań w ramach poddziałania 19.3 Wdrażanie projektów współpracy,
 6. Nadzór nad działaniami w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji,
 7. Sporządzanie wniosków o finansowanie zadań wskazanych przez Zarząd LGD,
 8. Przygotowywania sprawozdań i rozliczanie projektów, na które zostały przez Stowarzyszenie pozyskane środki zewnętrzne,
 9. Nadzór nad prawidłową realizacją wskaźników określonych w LSR,
 10. Pomoc doradcza dla potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD,
 11. Współpraca z mediami w celu promocji działań podejmowanych przez LGD,
 12. Organizacja działań aktywizujących mieszkańców do udziału we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju,
 13. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim oraz innymi instytucjami w ramach potrzeb Stowarzyszenia wynikających z realizacji LSR,
 14. Wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD, realizacji LSR oraz zadań zleconych przez Zarząd.

Warunki pracy na stanowisku:

- praca biurowa, zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – pełen etat, podjęcie pracy po rozstrzygnięciu konkursu. Miejscem pracy jest Biuro LGD w Rusiecul. Osiedlowa 72, gmina Nadarzyn. Praca nie jest wykonywana w warunkach uciążliwych ani szkodliwych.
 

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny;
 2. Własnoręcznie potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), kwalifikacje i staż pracy;
 3. Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 5. Własnoręcznie potwierdzona za zgodność kserokopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych z  klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.)  oraz opatrzone czytelnym podpisem kandydata;
 7. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia /może być wydane przez lekarza pierwszego kontaktu/.

Uwaga: wszystkie oświadczenia mogą być sporządzone w jednym dokumencie.

Kandydaci mogą dołączyć nieobowiązkowo również rekomendacje z dotychczasowej pracy oraz realizacji zadań i projektów związanych z funduszami unijnymi.

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko kierownika Biura LGD” w Biurze LGD, ul. Osiedlowa 72, Rusiec 05-830 Nadarzyn, w terminie do dnia 05.10.2016 r. do godz. 15.00 lub przesłać pocztą. Decyduje data wpływu do Biura LGD.

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie w dwóch etapach:                                                        

- etap I.: ocena formalna złożonych dokumentów aplikacyjnych. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną wpisani  na  listę kandydatów a  informacja ta zostanie opublikowana poprzez zamieszczenie na stronie internetowej LGD.
- etap II.: ocena merytoryczna, która zostanie dokonana na podstawie analizy ofert oraz rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez komisję powołaną przez Zarząd LGD.

Informacje dotyczące naboru zostaną upowszechnione na stronie internetowej LGD www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl i na tablicy informacyjnej w siedzibie LGD. Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty ofertowe pozostałych osób będą przechowywane w archiwum Biura LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

Prezes Zarządu LGD

Dwie minuty dla Biblioteki

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o poświęcenie chwili na wypełnienie tej anonimowej ankiety. Jej wyniki pomogą nam lepiej dostosować Bibliotekę do Państwa potrzeb.
Naszą ambicją i zamiarem jest kontynuowanie prac związanych z modernizacją Biblioteki. Zamierzamy aplikować o środki unijne w ramach konkursu, którego regulamin nakłada na nas obowiązek przeprowadzenia badań wśród użytkowników Biblioteki, w tym także wśród naszych czytelników.
Państwa odpowiedzi będą dla nas cennym źródłem informacji, a zarazem pozwolą wypełnić obowiązek, jaki nakłada na nas regulamin konkursu.

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Literacki jedwabny szlak – Iran. Inaczej niż myślisz

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn oraz Fundacja Edukacji Międzykulturowej zapraszają do udziału w projekcie Literacki Jedwabny Szlak. W ramach projektu przygotowaliśmy dla Państwa spotkania w literackim klubie podróżnika, warsztaty dla dzieci oraz wystawy publikacji.
Już 3 października (poniedziałek) o godz. 17:30 zapraszamy na spotkanie z Adamem Zegielem, podróżnikiem, fotografem i blogerem, pt. "IRAN. Inaczej niż myślisz". Nasz gość opowie o swoich przygodach w tym interesującym kraju, zaprezentuje zdjęcia i odpowie na Państwa pytania.
Projekt współfinansowany w ramach ASOS 2014-2020 - Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Pożegnajmy godnie Bohatera!

Po 68 latach śp. ppor. Karol Łoniewski ps. Lew spocznie godnie w poświęconej ziemi na cmentarzu w rodzinnym Nadarzynie. 1 października o godz. 12:00 pożegnamy żołnierza Armii Krajowej, harcerza Szarych Szeregów, uczestnika i bohatera Powstania Warszawskiego, odznaczonego Krzyżem Walecznych. Aresztowanego podczas zajęć na Uniwersytecie Łódzkim, więzionego, torturowanego, skazanego przez komunistyczny sąd na podwójny wyrok śmierci. Zamordowanego 24 września 1948 roku w Zagórku koło Kielc. Zakopanego w leśnej, zbiorowej mogile.

Uroczystości pogrzebowe rozpocznie Msza święta w kościele pod wezwaniem św. Klemensa. Następnie w wojskowej asyście honorowej kondukt żałobny uda się na cmentarz parafialny. Zapraszamy do towarzyszenia mu w ostatniej drodze i wspólnego oddania hołdu Żołnierzowi Niezłomnemu.

Cześć Jego Pamięci!

Losy i sylwetkę śp. ppor. Karola Łoniewskiego oraz okoliczności odnalezienia jego ciała przybliżają materiały:

Karol Łoniewski Żołnierz Niezłomny – Wiadomości Nadarzyńskie lipiec 2016r.

http://www.nadarzyn.pl/plik,4897,wn07-2016-pdf.pdf

Uroczystość przekazania not identyfikacyjnych rodzinie Karola Łoniewskiego

http://www.nadarzyn.pl/127,itv.html?flash=615

Przedstawienie o Karolu Łoniewskim

https://www.youtube.com/watch?v=d9XqgOojy5M

Zgórsk zima, obchody żołnierzy wyklętych

https://www.youtube.com/watch?v=Zjn8O2vInJA

Biblioteka - zaproszenie na film

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn zaprasza na film „Tutejsi” oraz spotkanie z reżyser Alicją Plachówną-Vasilewską. Spotkanie odbędzie się w 26.09.2016 r. o godz. 17:30 w bibliotece w Nadarzynie (wejście od strony ronda). Wstęp wolny.

"Tutejsi" to półgodzinny film dokumentalny, w którym zderzone zostały ze sobą obrazy współczesnego miasta - Pruszkowa z relacjami i archiwaliami dotyczącymi życia tutaj przed II wojną światową i w latach po niej. W dokumencie usłyszymy o tym, jak kiedyś bawiły się dzieci i czy w szkole, na podwórku miało znaczenie, czy jest się Żydem czy nie. Poznamy historię szewca, który organizował w parku tańce na dechach. Dowiemy się, czym były "polskie kajzery" i gdzie można było kupić pierwszorzędne pierniki. U kogo robiły zakupy ubogie pruszkowskie rodziny? A kto reklamował chrześcijańskie sklepy i restauracje? Czy ktoś z żydowskiej społeczności Pruszkowa pozostał w mieście po wojnie? I jak wspominają to miejsce ci, którzy wyjechali…

Alicja Plachówna-Vasilevska jest absolwentką Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych przy Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie studiów i już po ich zakończeniu brała udział i organizowała wyprawy badawcze w różne rejony Polski. Ekspedycje poświęcone były badaniom nad pamięcią o Żydach i zagładzie. Jest współzałożycielką pracowni naukowej Archiwum Etnograficzne przy UW, współpracowałam również z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Od 2008 roku zajmuje się realizacją filmów dokumentalnych i innych form video. W 2011 roku otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu dokumentującego wspomnienia o pruszkowskich Żydach. Efektem tej pracy jest film „Tutejsi”.

PKN - ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o. o. zawiadamia, że w związku z włączeniem do wodociągu w ul. Młodości w dniu 21.09.2016 r. w godzinach 9.00 do 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody mieszkańcom miejscowości Młochów. Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

Zbiórka elektroodpadów i baterii

22 września - Dzień bez samochodu

22 września Europejski Dzień bez samochodu - tego dnia podróżujący stołeczną komunikacją miejską będę mogli jeździć za darmo (dotyczy to pierwszej i drugiej strefy biletowej, a także podróży pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej w strefie obowiązywania wspólnego biletu). Szczegóły po kliknięciu tutaj.

Planowane wyłączenia prądu

PGE - Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że 21 września w godzinach od 8:00 do 14:00 planowana jest przerwa w dostawie prądu w miejscowości Rusiec (ul. Osiedlowa, ul. Majowa, ul. Główna, ul. Myśliwska, ul. Słowicza, ul. Szczęśliwa, ul. Paprotki, ul. Bajeczna, ul. Ładna, ul. Środkowa). Także 21 września w godz. 9.00 -15.00 planowana jest przerwa w dostawie prądu w Starej Wsi (ul. Bażantowa, ul. Polnych Maków, ul. Derkacza, ul. Łubinowa, ul. Brwinowska od 26 do 48). Ponadto w dniu 22 września przerwa w dostawie prądu w godz. 8.00 - 17.00 w Nadarzynie (ul. Mszczonowska od nr 10 do 52, ul. Bociania nr 6 do 32, ul. Słoneczna od nr 1 do 7, ul. Polna).

Informacja dostępna na stronie dostawcy: www.pgedystrybucja.pl
Jednocześnie przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział TZD Piastów \ ARiMR - zaproszenie

Szanowni Państwo,

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Jest zagrożeniem zarówno dla dużych, jak i małych gospodarstw. To choroba niegroźna dla człowieka, ale bardzo groźna dla świń, przez co powoduje olbrzymie straty ekonomiczne.

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o stwierdzeniu kolejnego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce - tym razem w gospodarstwie na Mazowszu. To już siedemnaste ognisko tej choroby u świń domowych, od początku tego roku. Do rozprzestrzeniania się ASF przyczynia się coraz częściej człowiek, swoim nieodpowiedzialnym postępowaniem. Może to postępowanie wynika z niewiedzy?

Dlatego też, aby uzyskać kompleksową wiedzę od lekarzy weterynarii (szkolenie w Sochaczewie) oraz wykładowcy z ARiMR (Piastów) na tematy:

Co to jest afrykański pomór świń?
Jak go rozpoznać?
Jak zapobiegać afrykańskiemu pomorowi świń?

organizujemy dla wszystkich hodowców trzody chlewnej szkolenia nt:

Afrykański pomór świń - profilaktyka i zagrożenia

Szkolenia odbędą się:

29 września 2016 r. o godz. 10:00
(UG Sochaczew )

oraz

30 września 2016 r. o godz. 10:00
(Siedziba ARiMR oraz TZD Piastów ul. Harcerska 30 pok. 101)

Gra gminna "Śladami Wyklętych"

plik,5138,gra-sladami-wykletych4-jpg.jpg
Regulamin gry dostępny po kliknięciu tutaj.

Powiatowy Lekarz Weterynarii - informacja

Zachęcamy do zapoznania się z informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczącej całkowitego zakazu grzebania padłych zwierząt gospodarskich. Informacja do pobrania po kliknięciu tutaj.

PKN - ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. zawiadamia, że w związku z wcinką wodociągową w ul. Komorowskiej w dniu 15.09.2016 r. od godziny 8.00 do godziny 16.00 nastąpi przerwa w dostawie wody mieszkańcom ulicy Komorowskiej i ulic przyległych na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Magnolii. Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

III Memoriał Koszykówki im. Daniela Kołakowskiego i Filipa Wojcieszaka

W dniach 16-18 września zapraszamy na halę sportową przy Szkole Podstawowej w Nadarzynie ul. Sitarskich 4 na III Memoriał Koszykówki im. Daniela Kołakowskiego i Filipa Wojcieszaka.

I Międzyszkolny Piknik Rodzinny

W sobotę 17 września odbędzie się I Międzyszkolny Piknik Rodzinny.

Szczegóły na plakacie. Zapraszamy

Planowane wyłączenia prądu

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że w poniedziałek 12 września w godzinach od 8:00 do 14:00 planowana jest przerwa w dostawie prądu w miejscowości Stara Wieś, ul. Brwinowska, ul. Piękna, ul. Poziomkowa, ul. Borówkowa, ul. Polnych Maków, ul. Łubinowa, ul. Derkacza, ul. Bażantowa, ul. Borowikowa, ul. Radosna, ul. Złotego Runa i ul. Kameliowa (stacja 02-0435 Stara Wieś 3). W godzinach od 9:00 do 15:00 planowana jest przerwa w dostawie prądu w Starej Wsi Dz nr 68/15 (stacja 02-1732 Stara Wieś Poziomkowa).

Również w poniedziałek 12 września w godzinach od 8:00 do 17:00 planowana jest przerwa w dostawie prądu w miejscowości Nadarzyn ul. Mszczonowska od nr 1 do nr 19 (stacja 02-0430 Nadarzyn Tartak).

Informacja dostępna na stronie dostawcy:

http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/rejon/Jeziorna

Jednocześnie przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991.

Wybory sołtysa w Parolach

We wtorek 20 września 2016r. o godz. 18.00 w świetlicy NOK w Parolach odbędzie się zebranie wiejskie, zwołane w celu wyboru Sołtysa Parol.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania,
 2. Stwierdzenie quorum,
 3. Przyjęcie porządku zebrania,
 4. Sprawozdanie Sołtysa,
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 6. Wybór Sołtysa,
 7. Sprawy różne i wolne wnioski,
 8. Zakończenie zebrania.

Zachęcamy do wzięcia udziału w zebraniu.

Kondolencje

Informacja dla mieszkańców uczestniczących w projekcie „OZE w gminie Nadarzyn”

Przypominamy, że w najbliższy piątek, tj. 9 września 2016r. mija ostateczny termin przynoszenia podpisanych trzech egzemplarzy umów lub trzech egzemplarzy załącznika nr 2 do umowy. Dokumenty należy składać w kancelarii Urzędu Gminy Nadarzyn, pok. nr 100.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w projekcie „OZE w Gminie Nadarzyn”

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nadarzyn Nr 85/2016 z dnia 5 września 2016 roku Gmina Nadarzyn ogłasza otwarty nabór partnera do projektu przygotowywanego w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii.

Konkurs na wybór partnera jest prowadzony w oparciu o postanowienia art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 217). Wszelkie informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu nr RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16 zamieszczone są na stronie internetowej www.funduszedlamazowsza.eu

Zgodnie z pkt. 7.1 regulaminu Konkursu Partnerami w projekcie mogą być następujące podmioty:

 • JST, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 • administracja rządowa;
 • uczelnie/szkoły wyższe;
 • zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze działające w publicznym systemu ochrony zdrowia - zakontraktowane z NFZ;
 • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y;
 • organizacje pozarządowe (w tym również podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno- prywatnym);
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne;
 • kościoły i związki wyznaniowe.

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn.: „OZE w Gminie Nadarzyn”. Projekt obejmować będzie zakup i instalację urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez mieszkańców zgłaszających chęć partycypacji w projekcie oraz dla budynków użyteczności publicznej .

Proponowany zakres zadań przewidziany dla Partnera:

 • Partycypacja w realizacji inwestycji,
 • Prowadzenie działań promocyjnych i upowszechniających wiedze na temat Projektu,
 • Bezpłatne udostępnianie sal na spotkania informacyjne z mieszkańcami uczestniczącymi w projekcie,
 • Współpraca z Gminą Nadarzyn  przy realizacji projektu,
 • Udział w planowaniu i przygotowywaniu i przeprowadzeniu konferencji podsumowującej projekt,
 • Upowszechnianie materiałów informacyjno - edukacyjnych ,
 • Rozliczanie projektu po stronie Partnerów (sporządzanie kompletnej dokumentacji finansowej potwierdzającej poniesienie wydatków).

Przy wyborze Partnera/ Partnerów będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

 • Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
 • Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne).
 • Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć w partnerstwie z instytucją publiczną.
 • Proponowany zakres merytoryczny przewidzianych do powierzenia Partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji.
 • Posiadany potencjał kadrowo - organizacyjny niezbędny do realizacji projektu oraz propozycja wkładu Partnera w realizację projektu i utrzymanie jego trwałości.

Nabór partnera do projektu odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu w terminie od  5 września 2016r. do 27 września 2016 roku.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją "Otwarty nabór na Partnera w projekcie „OZE w Gminie Nadarzyn” osobiście w pok. 100 w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 oraz listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: 05-830 Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24.

Wszelkie pytania związane z prowadzonym konkursem należy kierować na adres mailowy fundusze@nadarzyn.pl

Uwaga:

Do formularza oferty należy załączyć:

 1. Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru przedsiębiorstw lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument równoważny.
 2. Propozycja wkładu Partnera w realizację projektu (przewidywany zakres merytoryczny, rezultaty działania oraz koszty).

Załączniki do ogłoszenia o otwartym naborze partnera w projekcie „OZE w Gminie Nadarzyn”:

 1.  Regulamin otwartego naboru na partnera w celu wspólnej realizacji zadań w   ramach projektu „OZE w Gminie Nadarzyn”.
 2. Formularz oferty.
 3. Kryteria punktowe partnera.

drukuj (Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w projekcie „OZE w Gminie Nadarzyn”)

Pożegnanie czterech Żołnierzy Niezłomnych

Dzisiaj o godz. 18:00 w łódzkiej Bazylice Archikatedralnej odbędzie się msza święta żałobna w intencji czterech Żołnierzy Wyklętych. Żegnani to partyzanci, którzy należeli do Brygady Świętokrzyskiej NSZ, WiN i AK, Aleksander Życiński ps. „Wilczur", Karol Łoniewski ps. „Lew", Czesław Spadło ps. „Mały" oraz Józef Figarski ps. „Śmiały".

Wszyscy oni na mocy wyroku sądu komunistycznego zostali zamordowani 24 września 1948 roku w zgórskich lasach koło Kielc i tam pochowani we wspólnej mogile. Dzięki staraniom rodzin i za sprawą nieocenionego wsparcia fundacji „Niezłomni" szczątki zamordowanych patriotów zostały odnalezione, ekshumowane i zidentyfikowane.
Pogrzeby żołnierzy odbędą się w późniejszych terminach, w ich rodzinnych miejscowościach. Uroczysty pogrzeb w asyście kompanii honorowej Wojska Polskiego ppor. Karola Łoniewskiego ps. „Lew" odbędzie się w południe, 1 października, w Nadarzynie.
Zapraszamy do udziału uroczystościach w Łodzi oraz w Nadarzynie.

Więcej na ten temat:

http://archidiecezja.lodz.pl/new/?news_id=c48b849466abc14faf2b4c2446065c89

http://www.rp.pl/Historia/309039998-Lodz-Pozegnanie-Zolnierzy-Wykletych.html#ap-1

http://www.dzienniklodzki.pl/historia/a/przygotowania-do-pogrzebu-zolnierzy-wykletych-w-lodzi-zdjecia-film,10584490/

 

Planowane wyłączenia prądu – Nadarzyn

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że w piątek 9 września w godzinach od 8:00 do 15:00 planowana jest przerwa w dostawie prądu w miejscowości Nadarzyn, ul. Wierzbowa, ul. Pruszkowska, ul. Mała, ul. Plantowa (stacja 02-0764 Nadarzyn Wierzbowa Przedszkole). Informacja dostępna na stronie dostawcy:

http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/rejon/Jeziorna

Jednocześnie przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991.

Koniec wakacji, koniec wakacyjnych zmian w rozkładzie jazdy ZTM

Zarząd Transportu Miejskiego przywraca w niżej podanym zakresie zmiany w układzie komunikacyjnym, obowiązujące w okresie wakacji szkolnych:

TRAMWAJE (od dn. 5.09.2016r.)

- linie magistralne (1, 2, 9, 17, 31, 33) - przywrócenie częstotliwości 4 min w godzinach szczytu, 6 min w dni powszednie poza szczytem, 7,5 min w soboty, oraz 10 min w święta,

- linie pozostałe (3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35) - przywrócenie częstotliwości 8 min w godzinach szczytu, 12 min w dni powszednie poza szczytem, 15 min w soboty, oraz 20 min w święta.

AUTOBUSY (od dn.1.09.2016r.)

- przywrócenie kursowania linii: 201, 205, 304, 320, 323, 332, 334, 379, E-5 oraz w dni wolne: 196, 225,

- przywrócenie oznaczonych w rozkładach jazdy odwołanych kursów (w tym szkolnych) linii:

115, 153, 163, 164, 326 oraz 121 (ze zmianą rozkładu jazdy).

- wprowadzenie zmian rozkładów linii:

101, 102, 108, 109, 110, 112, 116, 120, 126, 131, 132, 139, 141, 152, 155, 162, 165, 166, 169, 170, 172, 173, 176, 178, 179, 181, 182, 183, 185, 186, 188, 191, 194, 198, 202, 212, 218, 262, 338, 401, 411, 501, 502, 503, 507, 509, 511, 518, 519, 521, 523, 527, E-1, E-2, E-8, E-9, 700, 701, 704, 708, 709, 710, 712, 713, 714, 715, 718, 719, 723, 724, 727, 729, 731, 735, 738, 739, 742, 805.

oraz:

- 154 - zmniejszenie liczby podjazdów do krańca FORT RADIOWO po przywróceniu kursowania linii 320,

- 157 - przywrócenie trasy podstawowej (wycofanie z objazdu ul. Hłaski) po wznowieniu kursowania linii 205,

- 516 - tymczasowe utrzymanie wprowadzonej trasy objazdowej

- przywrócenie kursowania linii: 412 oraz zmiana rozkładu jazdy linii E-7 nastąpi po zakończeniu prac torowych na Trasie W-Z (wstępnie od dn.5.09.2016r.- data zostanie potwierdzona oddzielnym zleceniem).

METRO (od dn.1.09.2016r.)

M1 - w dni powszednie w godzinach międzyszczytowych będzie kursowała co 4 minuty. W święta do godz. 9.00 co 6 minut i 45 sekund. A po godz. 9.00 co 5,5 minuty.

M2 - w dni powszednie pomiędzy godzinami szczytu będzie kursowała co 6 minut. Po godz. 18.30 co 3,5 minuty. Po godz. 19.30 co 4,5 minuty a po godz. 21 co 6 minut i 40 sekund. W soboty między godz. 6 a 21 pociągi będą podjeżdżały na stacje co 6,5 minuty a w święta co 7,5 minuty

Utrzymuje się jako nadal obowiązujące, następujące zmiany:

- zawieszenie kursowania linii: 41, 314, 426,

- skrócenie trasy linii 155 KOŁO – RONDO DASZYŃSKIEGO

- obowiązywanie wprowadzonych w okresie wakacyjnym rozkładów jazdy linii: 114, 118, 184, 193.

Inforjmacje: http://www.ztm.waw.pl/zmiany.php?c=102&i=8496&l=1

Uwaga! Nowe punkty, w których mogą być ładowane Karty Nadarzyniaka

ZTM uruchomił nowe punkty, w których można doładować Kartę Nadarzyniaka.

- Dworzec Centralny hala główna dworca kolejowego punkt usytuowany od strony Al. Jerozolimskich,
- Dworzec Zachodni dworzec kolejowy od strony Al. Jerozolimskich punkt usytuowany na poziomie -1,
- CH Blue City Al. Jerozolimskie 179 - teren Centrum Handlowego Blue City (lokal -1/28),
- Stacja Metra Świętokrzyska 2 - linia M2 pawilon handlowy 1011,
- Stacja Metra Rondo ONZ - linia M2 pawilon handlowy nr 1012,
- Stacja Metra Nowy Świat-Uniwersytet - linia M2 pawilon handlowy nr 1012,
- Stacja Metra Stadion Narodowy - linia M2 pawilon handlowy nr 1023,
- Stacja Metra Dworzec Wileński - linia M2 pawilon handlowy nr 1012.

Możesz pobrać za darmo!

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn dołączyła do grona sympatyków projektu „Kultura na widoku”, dzięki czemu Czytelnicy mogą bezpłatnie lub w promocyjnej cenie skorzystać z wybranych utworów literackich, filmów i innych źródeł kultury.

W Bibliotece, do dyspozycji Czytelników, pojawiły się plakaty projektu „Kultura na Widoku”. Znajdują się na nich okładki wybranych książek w formie e-booków bądź audiobooków, filmów bądź płyt muzycznych. Dzięki kodom, przedstawione na plakatach utwory, można pobrać na swoje urządzenie w sposób bezpłatny lub w promocyjnej cenie, a co najważniejsze całkiem legalnie. Oferta będzie dostępna w dniach 1 września – 9 października 2016 r.

Projekt ma na celu rozwój świadomego uczestnictwa w kulturze, a jego celem jest promowanie nawyku aby sięgać po kulturę wyłącznie z legalnych źródeł.

Do Państwa dyspozycji przekazanych zostało ponad 1000 dostępnych utworów w wersji cyfrowej np. bestsellerowe powieści „Śmierć w Breslau” Marka Krajewskiego lub „Dziewczyna z pociągu” Pauli Hawkins.

Zapraszamy również do odwiedzenia  strony internetowej www.kulturanawidoku.pl, gdzie dostępne są wszystkie utwory oraz informacje o projekcie.

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.