Urząd Gminy w Nadarzynie

Konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz szósty ogłosił konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Konkurs jest etapem wojewódzkim konkursu ogólnopolskiego realizowanego przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce i jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Wolontariat to idea, z którą łączą się ważne wartości, takie jak altruizm, empatia, solidarność. Doskonale wiedzą o tym wolontariusze – ludzie, którzy z potrzeby serca angażują się w niesienie pomocy potrzebującym, biednym, chorym oraz w szeroko pojętą pracę na rzecz różnych środowisk, instytucji i organizacji działających w wielu obszarach życia społecznego. Warto zatem promować tego typu postawy poprzez realne wsparcie konkursu.
Co warte podkreślenia, rozwój wolontariatu na Mazowszu jest jednym z zadań wskazanych do realizacji w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r., a Konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu wprost przyczynia się do popularyzowania podejmowania aktywności wolontariackiej. Organizacja konkursu we współpracy z wieloma partnerami jest ponadto przejawem społecznej odpowiedzialności Urzędu oraz przykładem dobrej praktyki wskazywanej zarówno przez urząd marszałkowski, jak Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.

Do konkursu zgłaszać można  wolontariuszy, grupy wolontariuszy, rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne.

Zgłoszenia kandydatów w konkursie przyjmowane będą do 30 września br.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://mazowia.eu/media-wydarzenia/konkurs-mazowieckie-barwy-wolontariatu-po-raz-czwarty-na-mazowszu.html

Dni spirometrii w Gminie Nadarzyn

SPG ZOZ w dniach od 12 do 17 września 2016 roku zaprasza w godz. 12:00 - 17:00 na bezpłatne badania spirometryczne. Szczegółowe informacje dostępne u pielęgniarek w gabinetach zabiegowych SPG ZOZ Nadarzyn i Młochów.

Akcja organizowana wspólnie z Polską Federacją Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.

 

Ważny komunikat – OZE – fotowoltaika

W związku z podpisaniem Ustawy o odnawialnych źródłach energii przez Prezydenta RP oraz interpretacji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych mieszkańcy, którzy są zainteresowani instalacjami fotowoltaicznymi w ramach projektu „OZE w Gminie Nadarzyn” mogą we własnym zakresie  wybrać rodzaj instalacji fotowoltaicznej. Instalacja może być on-grid lub off-grid.

Jednocześnie informujemy, że podłączenie instalacji on-grid do sieci jest po stronie mieszkańców. Wyposażenie instalacji off-grid w akumulatory jest również po stronie mieszkańców.

Ostateczny wybór instalacji nastąpi na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej czyli po uzyskaniu dofinansowania unijnego i po podpisaniu umowy przez Gminę z Urzędem Marszałkowskim.

Mieszkańcy, którzy wybiorą instalację on-grid dokonują rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w stosunku ilościowym 1 do 0,8 w okresie 365 dni. Dystrybutor i sprzedawca nie pobiera dodatkowych opłat z tego tytułu (brak opłaty za energię i przesył energii).

Rozliczenia energii dokonuje się bezkosztowo na podstawie wskazań urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji (licznika dwubiegunowego).

Przykład

Jeżeli mikroinstalacja wprowadzi do sieci 100kWh to odbierze 80kWh i z tego tytułu nie będą pobierane dodatkowe opłaty ani za energię ani za przesył tej energii. Pozostałe 20kWh jest do dyspozycji dystrybutora celem pokrycia strat obsługi takiej instalacji. Mieszkańcowi z tego tytułu nie przysługują dodatkowe roszczenia.

Ze względu na zmianę dopuszczalnych rozwiązań prosimy wszystkich, którzy starają się o instalację fotowoltaiczną w ramach projektu „OZE w Gminie Nadarzyn” o podpisanie:

  1. załącznika Nr 2 do Umowy
  2. lub Ci z Państwa, którzy jeszcze nie podpisali umów na fotowoltaikę prosimy o pobranie nowego wzoru umowy.

Wydłużamy czas na dostarczanie umów na fotowoltaikę do 9 września 2016r.

Prosimy o przynoszenie podpisanych trzech egzemplarzy umów lub trzech egzemplarzy załącznika nr 2 do umowy do kancelarii Urzędu Gminy Nadarzyn, pok. Nr 100.

Kondolencje

.

Zawiadomienie o zwołaniu XXI Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 poz.446 ze zm./ zwołana zostanie XXI Sesja Rady Gminy Nadarzyn - na dzień 31 sierpnia 2016 r. /środa/ na godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 – sala konferencyjna /I piętro/.

Porządek obrad:

http://bip.nadarzyn.pl/88,zawiadomienia-o-zwolaniu-sesji.html?wiecej=2661

 

„Bezpieczna droga do szkoły”

Od 01 września rusza ogólnopolska akcja „Bezpieczna droga do szkoły”. Jak co roku przed szkołami pojawią się policyjne patrole, które dbają o bezpieczeństwo najmłodszych. Przez pierwsze 10 dni września policjanci pionów prewencji, ruchu drogowego, wspomagani przez straż gminną, będą pełnić wzmożoną służbę w rejonach szkół podstawowych i gimnazjalnych. Policjanci będą sprawowali nadzór nad ruchem, będą starali się pomagać najmłodszym przejść bezpiecznie na drugą stronę ulicy, tłumacząc, jak bezpiecznie zachowywać się na drodze. Funkcjonariusze nadzorować będą również przestrzeganie przepisów ruchu drogowego zarówno przez kierowców, pieszych jak i rowerzystów. Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” adresowana jest także do wszystkich dorosłych. W szczególności do rodziców, nauczycieli i kierowców, którzy w rejonach szkół powinni zachować szczególne środki ostrożności.

Komendant Komisariatu Policji w Nadarzynie

asp. Krzysztof Iwanowski

Program „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”

Ruszył, program Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. To innowacyjne narzędzie, mające służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. W wersji pilotażowej funkcjonuje na terenie garnizonu stołecznego Warszawy, Podlasia i Pomorza. Później swoim zasięgiem obejmie również cały kraj.

„Mapa” jest dostępna na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie:

http://policja.waw.pl/pl/mapa-zagrozen-bezpiecze/39173,Mapa-zagrozen-bezpieczenstwa.html

Jej obsługa została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, wręcz intuicyjnie mógł z niej skorzystać każdy obywatel. Na mapie znajdą się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, przestępczość nieletnich. Uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych. Warto podkreślić, że teraz także każdy obywatel, może mieć możliwość aktualizacji informacji na mapie. Za pomocą interaktywnej strony można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w danej okolicy. Następnie Policja będzie te sygnały weryfikować. Jeśli informacje się potwierdzą, Policja wprowadzi je wprost na mapy. Dzięki temu rozwiązaniu na mapach znajdą się bardziej szczegółowe informacje, dotyczące również niższych szczebli podziału terytorialnego, w tym dzielnic, osiedli.

Komendant Komisariatu Policji w Nadarzynie

asp. Krzysztof Iwanowski

Afrykański pomór świń – apel Głównego Lekarza Weterynarii

Choroba nie zagraża człowiekowi, ale jest wysoce zakaźna i zaraźliwa dla świń domowych oraz dzików i świniodzików. Wirus atakuje zwierzęta i szybko się rozprzestrzeniania. Dlatego gdy jedna świnia zachoruje na ASF (African Swine Fever -ASF), natychmiast trzeba wybić i utylizować całe stado.

Bardzo ważną rolę w szybkim wykryciu i ostatecznie zwalczaniu ognisk ASF odgrywa szybka reakcja hodowców lub lekarzy weterynarii opiekujących się stadem świń na pojawienie się objawów klinicznych (lub padnięć świń) wskazujących na ASF oraz szybkie podjęcie przez służby weterynaryjne działań mających na celu potwierdzenie lub wykluczenie choroby.

Przypadki wystąpienia ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami ilustruje mapka zamieszczona na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii:

http://www.wetgiw.gov.pl/pliki/Regionalizacja-PL-2016_107-plus-12.png

Informacja - projekt zagospodarowania terenu Pastewnika

Referat Inwestycji Urzędu Gminy Nadarzyn informuje, że został opracowany projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu zewnętrznego tzw. Pastewnika w Nadarzynie.

Uwagi dotyczące koncepcji prosimy kierować do Referatu Inwestycji drogą email na adres: inwestycje@nadarzyn.pl lub osobiście w terminie dnia 05.09.2016 r.

Pożegnanie lata w Wolicy

Nadarzyński Ośrodek Kultury, Rada Sołecka i Sołtys Wolicy zapraszają na „Pożegnanie lata”.

Impreza odbędzie się w najbliższą sobotę 27 sierpnia br. na boisku przy przedszkolu w Wolicy. Start o godzinie 17.00 zakończenie o 23.00. Dmuchańce dla najmłodszych będą na miejscu imprezy już od godz. 15:00.

W programie:

17.00 – 19.30 – pokazy rycerskie,

19.45 – koncert zespołu JORGGUS,

20.50 – dyskoteka z DJ

Poza tym: turniej pingpongowy, malowanie buziek, grill i inne atrakcje.

WSTĘP WOLNY!

Rejestracja EKG metodą Holtera w Ośrodku Zdrowia w Nadarzynie

Metoda Holtera pozwala na wielogodzinną rejestrację EKG w warunkach nieskrępowanej całodobowej aktywności badanego.
Badanie to służy ocenie czynności elektrycznej serca. Umożliwia rejestrację zaburzeń rytmu i przewodnictwa, ocenę pracy rozrusznika serca oraz nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego dzięki zastosowaniu wielogodzinnej rejestracji zapisu EKG w warunkach normalnej aktywności badanego.

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA:
- diagnostyka zaburzeń rytmu,
- ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego,
- ocena czynności sztucznego rozrusznika,
- ocena niedokrwienia mięśnia sercowego.

Badanie bezpłatne- ze skierowaniem od lekarza kardiologa z naszej przychodni. W pozostałych przypadkach badanie płatne- 100 zł.

Zapisy w rejestracji pod numerem tel. 22 739 48 40

W przypadku dodatkowych pytań należy dzwonić do gabinetu zabiegowego tel. 22 739 48 40 wew. 117

 

Informacja dla mieszkańców

Informujemy mieszkańców o możliwości zapoznania się z projektami przekrojów komunikacyjnych i konstrukcyjnych dróg innych kategorii projektowanych w ramach inwestycji "Zadanie II - kontynuacja projektowania i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Przeszkoda - Paszków".

Z w/w projektami można zapoznać się w Referacie Inwestycji, pok. 230, do dnia 26 sierpnia 2016 r.

"Mokotów Walczy" – Muzeum Dulag 121

W najbliższą niedzielę, 21 sierpnia Muzeum Dulag 121 zaprasza mieszkańców Nadarzyna do Warszawy na spacer historyczny z cyklu „Niedzielne wyprawy szlakiem Powstania Warszawskiego”. W ramach spaceru zaplanowano zwiedzanie Mokotowa śladami walk powstańczych żołnierzy V Obwodu AK „Mokotów” oraz pułku AK „Baszta”. Przewodnikiem spaceru będzie Andrzej Komuda – historyk, wykładowca i przewodnik wycieczek po Warszawie. Start o godz. 12:00 z ul. Rakowieckiej 61. Zbiórka przed Sanktuarium św. Andrzeja Boboli.
Czas trwania każdej wycieczki: 2,5 – 3 godziny
Zapisy: (22) 758 86 63; kom. 696 591 295; e-mail: dulag@dulag121.pl

Zapraszamy.

Kampania informacyjna - afrykański pomór świń

Afrykański pomór świń (ang. African Swine Fever – ASF),  jest to wysoce zakaźna I zaraźliwa choroba wirusowa, występująca w warunkach naturalnych u świń domowych wszystkich ras oraz dzików i należy do chorób podlegających ustawowemu obowiązkowi zgłaszania i zwalczania.

Na dzień 12 sierpnia br. Wojewoda Mazowiecki określił obszar ochronny w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń obejmujący powiaty: łosicki, siedlecki, sokołowski, ostrowski i ostrołęcki.[1]

Tutaj znajdziecie Państwo informacje dotyczące afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

 

 

 

[1] Rozporządzenie Nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia środków związanych z wystąpieniem zagrożenia afrykańskim pomorem świń na obszarze niektórych powiatów województwa mazowieckiego uznanych za obszar ochronny.

Informacja

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że w dniach 18-19 sierpnia 2016 roku Karty ZTM nie będą wyrabiane z powodu serwisu oprogramowania.

Z utrudnienia przepraszamy.

                                                                                            Referat Organizacyjny

Zapraszamy na Gminne Dożynki 2016

Tegoroczne Gminne Dożynki odbędą się 4 września na stadionie Gminnego Ośrodka Sportu przy ul. Żółwińskiej 20 w Nadarzynie.

Organizatorzy UG Nadarzyn, Nadarzyński Ośrodek Kultury oraz GOS zapraszają wszystkie osoby chętne do wspólnego świętowania. Różnorodny program imprezy gwarantuje, że każdy uczestnik znajdzie dla siebie coś ciekawego. Tradycyjnie zaczynamy od mszy świętej polowej o godzinie 14:00, podzielenia się chlebem i podziękowania za plony.

Szczegóły na plakacie.

Serdecznie zapraszamy

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU PODCZAS DOŻYNEK 2016

Szanowni Państwo,

w związku z zamknięciem ruchu samochodowego na ulicy Żółwińskiej w dniu 4 września 2016 r. (niedziela) - w godz. 11.00 - 23.00 Mieszkańcy ul. Żółwińskiej oraz Mieszkańcy korzystający z tej ulicy w celu dojechania do domu (ulic Morelowej, Karmelowej, Kruczej, Szyszkowej, Sęczkowej, Wiśniowej, Świerkowej, Tulipanowej) będą mogli dostać się do swoich posesji po okazaniu imiennej przepustki. W tym dniu będzie obowiązywać także całkowity zakaz parkowania przy ul. Żółwińskiej. Przepustki będą do odbioru od 16 sierpnia br. w Urzędzie Gminy Nadarzyn, pokój 216 I piętro, tel. 22 729 81 85 wew. 196 e-mail: organizacyjny@nadarzyn.pl, za okazaniem dowodu tożsamości.

Wójt Gminy Nadarzyn - Janusz Grzyb

Pliki do pobrania:

Informacja dla mieszkańców

Informujemy mieszkańców o możliwości wnoszenia uwag oraz wniosków do koncepcji projektowych oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nadarzyn.

Uwagi i wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Gminy do dnia 25 sierpnia br.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące OZE

W związku z pytaniami mieszkańców informujemy:

1. umowę na instalację należy podpisać w trzech egzemplarzach

2. wielkość potrzebnej instalacji solarnej zależy od liczby osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym:

- 2 kolektory słoneczne - jeśli mieszka do 4 osób

- 3 kolektory słoneczne - jeśli mieszka do 6 osób

- 4 kolektory słoneczne - jeśli mieszka ponad 6 osób

3. zapis w Umowie paragraf 4 pkt 3 dotyczący poniesienia kosztów opracowania dokumentacji w sytuacji ewentualnej rezygnacji z udziału w projekcie dotyczy osób, które w przypadku uzyskania dofinansowania unijnego przez gminę i wyłonienia wykonawcy robót, zrezygnowaliby z udziału w projekcie po wykonaniu dokumentacji technicznej przez tego wykonawcę dla ich posesji. Przypominamy, że wykonawca przed wykonaniem dokumentacji technicznej będzie zobowiązany do wizji lokalnej w każdym gospodarstwie domowym. Rezygnacja po wizji lokalnej, ale przed przygotowaniem dokumentacji technicznej dla domu, nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów.

Katarzyna Dombska, kierownik Referatu ds. Funduszy Zewnętrznych

Planowane wyłączenia prądu – Krakowiany

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że we wtorek 9 sierpnia w godzinach od 8:00 do 16:00 planowana jest przerwa w dostawie prądu w miejscowości Krakowiany, ul. Postępu od nr 4 do nr 23 (stacja 02-0333 Krakowiany 1). Informacja dostępna na stronie dostawcy:

http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/rejon/Jeziorna

Jednocześnie przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991.

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.