Urząd Gminy w Nadarzynie

Planowane wyłączenia prądu – Wolica

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że we wtorek 5 lipca w godzinach od 8:00 do 15:00 planowana jest przerwa w dostawie prądu w miejscowości Wolica (Wolica Kolonia).

Stacja 02-0394 Wolica 4 02-1261 Wolica Amoco 02-23A0047 Wolica Św Piotr i Pawła 2 02-23A0046 Wolica Św Piotr i Pawła 1 02-0395 Wolica 1 02-1369 Wolica DAF 02-1523 Wolica 02-0396 Wolica 3 02-0397 Wolica 2 02-1515 Wolica Długa 02-1516 Wolica Zielona 02-1248 Wolica EKO.

Informacja dostępna na stronie dostawcy:
http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/rejon/Jeziorna

Jednocześnie przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991.

Wiadomości Nadarzyńskie

Przerwy remontowe w ZOZ Nadarzyn i Młochów

Absolutorium dla Wójta - XX Sesja Rady Gminy Nadarzyn

W środę, 22 czerwca 2016r. podczas XX Sesji Rady Gminy została podjęta uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za 2015 rok dla wójta Gminy Nadarzyn Janusza Grzyba. Po przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok oraz sprawozdania z działalności za 2015 rok, a także po analizie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdań na wniosek Komisji Rewizyjnej i po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji Gospodarczej i Budżetowej – wójt Gminy Nadarzyn uzyskał absolutorium Rady Gminy Nadarzyn. Sam budżet otrzymał też pozytywną opinię RIO. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego Wójta w 2015 roku.

Wakacyjny rozkład jazdy ZTM!

Jak co roku Zarząd Transportu Miejskiego wprowadzi, w czasie letnich wakacji, zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. W czasie gdy wolne mają zarówno uczniowie jak i studenci, a osoby pracujące udają się na zasłużone urlopy, z komunikacji miejskiej korzysta aż o ok. 30 proc. mniej pasażerów niż w trakcie roku szkolnego. Zmiany w kursowaniu autobusów będą wprowadzane sukcesywnie w okresie od 25 czerwca do 2 lipca. Zmiany w kursowaniu tramwajów zostaną wprowadzone od 4 lipca. Od 2 lipca wprowadzone zostaną również zmiany w kursowaniu metra. Na obu liniach zostaną wprowadzone specjalne rozkłady jazdy.

Szczegóły dostępne są na stronie ZTM:

http://www.ztm.waw.pl/aktualnosci.php?i=1678&c=100&l=1

Uwaga! Ważna informacja dla rowerzystów korzystających z komunikacji miejskiej w Warszawie!
1 lipca wchodzą w życie zmiany w przepisach obowiązujących w komunikacji miejskiej w Warszawie. Zmiany dotyczą m.in. rowerzystów i osób niepełnosprawnych. Do najważniejszych zmian, które znalazły się w przepisach porządkowych, należy doprecyzowanie zasad dotyczących przewozu rowerów. Jeżeli pasażer przewozi rower w pojeździe komunikacji miejskiej, zobowiązany jest zwolnić je i opuścić pojazd, gdy tylko poprosi o to osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim lub pasażer z wózkiem dziecięcym.

Więcej na stronie: http://www.ztm.waw.pl/aktualnosci.php?i=1677&c=100&l=1

Zmiana taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XX.248.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 22.06.2016 r. w okresie od 01 lipca 2016 r.  do 30.06.2017 r. obowiązują nowe taryfy za zbiorowe dostarczanie wody oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Ceny i stawki taryfowe w załączniku oraz na stronie Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o.

Planowane wyłączenia prądu – Wolica

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że w poniedziałek 27 czerwca w godzinach od 8:00 do 15:00 planowana jest przerwa w dostawie prądu w miejscowości Wolica (Wolica Kolonia).

Stacja 02-1738, Wolica Al. Katowicka 02-0394, Wolica 4 02-1261, Wolica Amoco 02-23A0047, Wolica Św Piotr i Pawła 2 02-23A0046, Wolica Św Piotr i Pawła 1 02-0395, Wolica 1 02-1369, Wolica DAF 02-1523, Wolica 02-0396, Wolica 3 02-0397, Wolica 2 02-1515, Wolica Długa 02-1516, Wolica Zielona 02-1248, Wolica EKO.

Informacja dostępna na stronie dostawcy:
http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/rejon/Jeziorna

Jednocześnie przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991.

Informacja

Informujemy mieszkańców o  możliwości wnoszenia uwag i wniosków do projektowanych organizacji ruchu na ul. Brwinowskiej w Starej Wsi.

Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu do dnia 28.06.2016 r.

Referat Inwestycji

Pliki do pobrania:

Projekt „OZE w Gminie Nadarzyn”

Informujemy, że zgłosiło się 350 gospodarstw domowych z terenu naszej gminy zainteresowanych udziałem w projekcie. W związku z tym rozpoczęliśmy prace związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie i złożeniem projektu w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.
1. Na początku czerwca zostało ogłoszone na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy zapytanie ofertowe na wybór firmy, która pomoże gminie przygotować ten wniosek.
Otwarcie ofert nastąpiło w piątek 17.06. Z 7 ofert została wybrana oferta najkorzystniejsza (60% stanowiła cena oferty a 40% referencje w zakresie doświadczenia i skuteczności w zdobywaniu funduszy unijnych).
2. Obecnie trwa weryfikacja złożonych przez mieszkańców ankiet.
3. 27.06. o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, którzy złożyli ankiety i wyrazili chęć udziału w ww. projekcie.
Na spotkanie to zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
4. Następnym etapem będzie przygotowanie dokumentów niezbędnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji projektu i ubiegania się o dofinansowanie m.in. oświadczeń przystąpienia do projektu, umów regulujących współpracę mieszkańców z Gminą Nadarzyn w tym projekcie.
5. Kolejnym etapem będzie opracowanie Programu Funkcjonlno - Użytkowego (PFU), polegającego na zaprojektowaniu Infrastruktury do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w budynkach indywidualnych dla ok. 350 gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Nadarzyn.
6. Następnie zostanie opracowane Studium Wykonalności dla projektu oraz inne niezbędne dokumenty wg listy załączników do wniosku o dofinansowanie.
Katarzyna Dombska, kierownik referatu ds. Funduszy Zewnętrznych

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 poz.446 ze zm./ zwołuję XX Sesję Rady Gminy Nadarzyn na dzień 22 czerwca 2016r. /środa/ na godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 – sala konferencyjna /I piętro/.

Porządek obrad: http://bip.nadarzyn.pl/88,zawiadomienia-o-zwolaniu-sesji.html?wiecej=2586

Przebudowa drogi S8 odcinek Paszków – Przeszkoda. Co nas czeka?

Dzięki zakończonej w grudniu 2015 roku modernizacji odcinka trasy S8 z Salomei do Paszkowa, trasa do Warszawy stała się dla mieszkańców naszej gminy prostsza i krótsza. Z niecierpliwością, ale i nieukrywanymi obawami oczekujemy na rozpoczęcie przebudowy kolejnego odcinka.

Kiedy ruszą roboty na nadarzyńskiej części trasy S8? Kiedy przewidywane jest zakończenie i oddanie do użytku odcinka Przeszkoda-Paszków? Na to i wiele innych pytań dla iTV Nadarzyn odpowiedział Krzysztof Kondraciuk dyrektor oddziału GDDKiA w Warszawie. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego dostępnego w zakładce „iTV”.

Planowane wyłączenia prądu – Kajetany, Rusiec

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że w środę 22 czerwca w godzinach od 8:00 do 14:00 planowana jest przerwa w dostawie prądu w miejscowości Kajetany. Prądu nie będą mieli mieszkańcy Alei Katowickiej 79 (stacja 02-1263 Kajetany Szpital Rehabilitacyjny).

Z kolei we czwartek 23 czerwca w godzinach od 9:00 do 15:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy ulicy Spółdzielczej 6 w Ruścu (stacja 02-0441 Rusiec 1).

Informacja dostępna na stronie dostawcy:
http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/rejon/Jeziorna

Jednocześnie przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991.

Strona internetowa GOS

Ruszyła strona internetowa Gminnego Ośrodka Sportu www.gos.nadarzyn.pl

Zapraszamy do jej odwiedzania.

Przedszkoliada - podsumowanie

I Nadarzyńska Przedszkoliada rozegrana 12 czerwca na stadionie GOS w Nadarzynie przeszła do historii. Zawody dla 270 przedszkolaków w wieku 4-6 lat zorganizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Gminny Ludowy Klub Sportowy Nadarzyn pod patronatem Wójta Gminy Nadarzyn Janusza Grzyba miały przede wszystkim na celu przybliżyć najmłodszym dzieciom symbolikę Igrzysk Olimpijskich oraz zaszczepić „bakcyla” sportu. Gmina Nadarzyn, która posiada wspaniałe obiekty sportowe, inwestuje duże środki finansowe w rozwój sportu i kultury fizycznej chciałaby również w ten sposób zachęcić mieszkańców do korzystania z bogatej oferty w tym zakresie. Patrząc po zainteresowaniu i frekwencji Przedszkoliadą, obserwując rozemocjonowane miny „młodych olimpijczyków” i ich rodziców wydaje się, że cel został osiągnięty.

Tak duże przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez zaangażowania się wielu osób. Słowa podziękowania należą się pracownikom GOS-u oraz działaczom i trenerom GLKS-u Nadarzyn, którzy poświęcili wiele czasu na sprawne przygotowanie i przeprowadzenie imprezy. Należą do nich: Andrzej Brzeczkowski, Grzegorz Padamczyk, Danuta Padamczyk, Ewa Mokrzycka, Sławomir Mikulski, Bogdan Malinowski, Mateusz Szabelski, Wiesław Iwaniuk, Piotr Witkowski, Dariusz Maranowski, Roman Ćwiertniewicz, Łukasz Milankiewicz, Damian Krzemiński, Dominika Leśniewicz, Ewa Podkalicka, Marzena Latoszek.

Organizatorzy serdecznie dziękują również grupie młodzieży z klas sportowych Gimnazjum w Nadarzynie, która w formie wolontariatu w trakcie zawodów wspaniale opiekowała się młodymi sportowcami. Całe przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez zaangażowania dyrekcji i wychowawców z placówek oświatowych naszej Gminy, którym bardzo serdecznie dziękujemy za współpracę. Słowa uznania kierujemy szczególnie w stronę koordynatorów projektu: Małgorzaty Nowak (przedszkole Nadarzyn), Eweliny Strojek i Edyty Zwolińskiej (SP Wola Krakowiańska), Moniki Kucińskiej (Przedszkole Wolica), Kingi Cikowskiej-Cieśla (Przedszkole Maluch), Marty Kakowskiej (Przedszkole Młochów), Dominiki Gaworek (przedszkole Kubuś) oraz Panów: Mariusza Niziołka (SP Rusiec), Sławomira Ossowskiego (przedszkole Jupik) i Kamila Szamoty (SP Kostowiec). Za wsparcie inicjatywy i koordynowanie działań dziękujemy Marii Rosińskiej Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego i pracownikowi tego referatu Ani Brzeczkowskiej. Za wspaniałe wykonie Znicza Olimpijskiego, który zapłonął w trakcie Igrzysk słowa uznania należą się Robertowi Hagowskiemu. Przepiękne wykonanie Hymnu Przedszkoliady zawdzięczamy instruktorowi szkoły muzycznej w Nadarzynie Michałowi Stawarskiemu i młodziutkiej wokalistce z tej placówki Lenie Rednowskiej. Cudownie odegrane sygnały i hejnały w trakcie ceremonii zawdzięczamy Markowi Borowskiemu, a defilada uczestników odbyła się w takt werbla wygrywanego przez Michała Cieślaka. Obaj Panowie są członkami naszej strażackiej Orkiestry dętej. Nad zdrowiem uczestników czuwała niezawodna pielęgniarka Beata Dey.

Zgodnie z olimpijską tradycją Przedszkoliada zaczęła się od defilady uczestników, zapalenia Znicza przez Wójta Gminy, wciągnięcia flagi olimpijskiej na maszt, złożenia ślubowania przez przedszkolaków – sportowców i odśpiewania Hymnu Przedszkoliady. Potem na stadionie rządził już tylko sport i towarzyszące rywalizacji emocje.

Zapewne mimo starań i przygotowań nie wszystko udało nam się perfekcyjnie, a nieliczne niedociągnięcia postaramy się wyeliminować w kolejnych edycjach Przedszkoliady wraz z rosnącym doświadczeniem.

Przedszkoliada w liczbach:

- startowało 268 dzieci z 9 placówek

- rozdano 186 medali w 10 konkurencjach i trzech kategoriach wiekowych

- wypisano w sumie ponad 440 dyplomów

- ustanowiono 21 rekordów Przedszkoliady

- imprezę sędziowało 38 wolontariuszy

- zużyto ponad 40 kg pomarańczy do soku

- przeprowadzono 24 dekoracje na podium

- hejnał olimpiady rozbrzmiewał ponad 40 razy

Nagrody dla uczestników ufundowały Firmy: Scania Polska ze Starej Wsi, Flesch z Ruśca, Hetman z Nadarzyn, MAN Truck&BUS Polska Sp. z.o.o z Wolicy, Serwis DAF z Walendowa, Wanzl z Nadarzyna, LKS Orzeł Nadarzyn, GLKS Nadarzyn i GOS w Nadarzynie.

Za 16 lat Igrzyska Olimpijskie odbędą się w 2032 roku prawdopodobnie na Antypodach. Mam ogromną nadzieję, że być może wśród polskich olimpijczyków znajdą się uczestnicy naszej I Nadarzyńskiej Przedszkoliady, którzy pójdą w ślady gościa honorowego naszych zawodów, Olimpijczyka z Tokio, Meksyku i Monachium w szermiercze, brązowego medalisty turnieju drużynowego w szpadzie z Olimpiady w Meksyku, mieszkańca naszej Gminy - Bohdana Andrzejewskiego.

Dariusz Zwoliński, trener GLKS

iTV Nadarzyn czyli filmowe relacje z gminnych wydarzeń

Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku zakończyli już rok akademicki i rozpoczęli „wakacje”. W miniony weekend w Nadarzynie zapłonął olimpijski znicz, a przedszkolaki dzielnie rywalizowały w I Nadarzyńskiej Przedszkoliadzie. Nasza kamera jest tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Zapraszamy do oglądania relacji, które znajdziecie Państwo w zakładce iTV.

  • autor: Archiwum IFPS

Prof. Henryk Skarżyński wśród pierwszych „Nieobojętnych”

Wyróżnienie Nieobojętni III Międzynarodowego Zjazdu Szkół Sendlerowskich to wyjątkowa nagroda, przyznana w tym roku po raz pierwszy. Niezwykła uroczystość, podczas której poznaliśmy pierwszych Nieobojętnych miała miejsce w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie w dniu 9 czerwca 2016r. Wśród pierwszych Nieobojętnych znalazł się prof. Henryk Skarżyński. Nagrodę wręczyła Magdalena Księżopolska Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65, jedna z inicjatorek powstania nagrody.

Inicjatorzy nagrody postanowili uhonorować osoby, które wniosły wielki wkład w pomoc drugiemu człowiekowi. Nieobojętni to ludzie wielkiego serca, okazujący szacunek drugiemu człowiekowi i oddani swojej pracy. To filantropi wspierający słabszych i potrzebujących, to osoby, które poświęcają swój czas innym, dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami, pomagają rozwiązywać ważne problemy społeczne, niosą pomoc osobom mającym utrudniony kontakt ze światem.

Przyznając tytuł i statuetkę, Kapituła nagrody pragnie nagrodzonych utwierdzić w przekonaniu, że ich praca jest dostrzegana i doceniana. Nagroda jest formą podziękowania wyróżnionym za piękną lekcję obywatelskiej edukacji młodych Polaków w kształtowaniu postawy wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka. Za pokazywanie, jak powinno wyglądać życie.

Inicjatorzy wierzą, że sposób życia Laureatów będzie przykładem pozytywnej pracy i postawy moralnej możliwej w każdych warunkach i w każdym czasie oraz świadectwem godnego kontynuowania dzieła Patronki Nagrody Ireny Sendlerowej.

Wśród wyróżnionych znaleźli się także m.in. Minister Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka oraz Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich.

Biuro Prasowe IFPS

Budowa gazociągu Rembelszczyzna – Mory – Wola Karczewska

Trwają prace projektowe dotyczące realizacji na terenie Gminy Nadarzyn inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Rembelszczyzna – Mory – Wola Karczewska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego”.  

Inwestorem w/w przedsięwzięcia jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., natomiast prace projektowe wykonuje ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.

Z informacji posiadanych przez Gminę wynika, że są brane pod uwagę dwa warianty przebiegu gazociągu:

  • przez południowo – wschodnią część wsi Wolica (dotychczasowy przebieg),
  • przez Gminę Michałowice (rozważany jako alternatywny po licznych protestach mieszkańców Wolicy i Gminy Nadarzyn).

Do dnia dzisiejszego Urząd Gminy Nadarzyn nie został poinformowany o ostatecznym przebiegu projektowanego gazociągu. Najprawdopodobniej decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

Więcej informacji w zakładce:

Planowana budowa gazociągu Rembelszczyzna - Mory - Wola Karczewska

i na stronie http://www.nadarzyn.pl/plik,4730,2016-06-07-urzad-gminy-nadarzyn-informacja-dla-mieszkancow-pdf.pdf

W przypadku pytań i wątpliwości informacji w powyższej sprawie udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Nadarzyn, pok. 110, tel. (22) 729-81-85 wew. 162.

Planowane wyłączenia prądu – aktualizacja

Przypominamy: PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że we wtorek 14 czerwca w godzinach od 9:00 do 14:00 planowana jest przerwa w dostawie prądu w miejscowości Urzut ulice:

ul. Lazurowa
ul. Strumykowa
ul. Północna
ul. Jesienna
ul. Bielińska
ul. Wiklinowa
ul. Dymarkowa
(stacja 02A0227 Volvo 02A0189 Scania 02A0139 Dynatech 02-0444 02-1542 02-1379 02-21A1791).

Kolejne przerwy w dostawie prądu planowane są we środę 15 czerwca w miejscowości Wolica. Prądu nie będzie w godzinach od 9:00 do 12:00 na ulicy Przyleśnej od numeru 11 do 13 oraz na Alei Katowickiej od numeru 39 do 49 (stacja 02-0397 Wolica 2).

Z kolei we czwartek 16 czerwca w godzinach od 9:00 do 15:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy ulicy Babiego Lata (Nadarzyn) od numeru 23 do 37 (stacja 02-1615 Nadarzyn Mszczonowska)

Informacja dostępna na stronie dostawcy:
http://www.pgedystrybucja.pl/…/informacje-o-…/rejon/Jeziorna
Jednocześnie przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991.

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.