Urząd Gminy w Nadarzynie

1. Projekt pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (BW)

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013, Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7. Promocja gospodarcza. Realizatorem projektu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego w partnerstwie z Gminą Nadarzyn.

W ramach kontynuacji projektu w 2015 roku realizowano kilka zadań mających na celu: utworzenie i uruchomienie gminnych węzłów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej; wdrożenie informatycznych aplikacji celowych, przeznaczonych do prowadzenia ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, umożliwiających przekształcenie do postaci cyfrowej, utworzenie metadanych dot. przestrzennych zbiorów; uruchomienie portalu umożliwiającego zamieszczenie informacji na temat działalności gospodarczej.

 • -
 • -
 • -

2. Projekt pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (EA)

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013, Priorytet II. Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2. Rozwój e-usługi. Realizatorem projektu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego w partnerstwie z Gminą Nadarzyn.

W ramach projektu przewidziano realizację zadań mających na celu: instalację i wdrożenie systemu teleinformatycznego e-urząd, który umożliwia elektroniczny obieg dokumentów oraz elektroniczną obsługę obywateli, wspomaga prowadzenie przewidzianych prawem rejestrów i ewidencji;

W ramach projektu dostarczono 20 zestawów komputerowych, 2 skanery dokumentów oraz 1 czytnik kodów kreskowych.

Na portalu wrotamazowsza.pl uruchomiono usługę „Rozpatrywanie wniosków obywateli”.

 • -
 • -
 • -

3. Projekt pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w Nadarzynie”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013, Priorytet VI - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.1. Kultura. Gmina Nadarzyn uzyskała dofinansowanie w wysokości 497.524,81 zł.

W ramach projektu zostały wykonane prace z zakresu konserwacji budynku wewnątrz i na zewnątrz, zakupiono nowoczesne wyposażenie do prowadzenia działalności kulturalnej –  w tym okotarowanie sali widowiskowej, ruchomą widownię, wprowadzano nowe oferty programowe w zakresie kultury oraz dostosowano obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ponadto celem projektu był: wzrost atrakcyjności gminy Nadarzyn i rozwój turystyki kulturowej; wzrost jakości życia mieszkańców dzięki zwiększonemu dostępowi do bardziej intersującej oferty programowej gminy Nadarzyn; wzrost więzi kulturowych i wzmocnienie poczucia identyfikacji z obszarem rdzennego zamieszkania dzięki uczestnictwu w zajęciach pielęgnujących i rozwijających regionalne tradycje oraz aktywizacja społeczno–gospodarcza obszaru.

 • -
 • -
 • -

4. Projekt pn. „Kompleksowe rozwiązania problemów termomodernizacyjnych Szkoły Podstawowej w Kostowcu”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka. Gmina Nadarzyn uzyskała dofinansowanie w wysokości 818.701,77 zł.

W ramach projektu zostały wykonane prace związane z dociepleniem budynku, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano remont kotłowni (demontaż starego  niewydolnego i zniszczonego pieca i montaż nowego kotła) oraz została przeprowadzona modernizacja instalacji c.o.

 • -
 • -
 • -

5. Projekt pn. „Utworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Publicznym Gminy Nadarzyn”

Projekt realizowany w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2015”. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 665.308,00 zł.

W ramach projektu od 1.09.2015 r. ruszył nowy oddział żłobkowy dla 16 dzieci. Dzięki otrzymanej dotacji został zagospodarowany teren zewnętrzny. Powstał nowoczesny plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią oraz miasteczko ruchu. Została zbudowana altana – świetlica zewnętrzna oraz zostały wykonane nowe chodniki i wyremontowane ogrodzenie.

 • -
 • -

6. Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać – edycja 2015”

Projekt realizowany w ramach państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystki w wysokości 50.000,00 zł.

W ramach projektu wszystkie chętne dzieci z klas I-III (436 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych gminy Nadarzyn) uczestniczyło w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu nauki pływania. W ten sposób zostały realizowane główne cele projektu: upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci;  profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowana do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych, efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie), wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni. Dodatkowym efektem była edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

 • -
 • -

7. „Budowa budynku szkoły podstawowej i gimnazjum z halą sportową w Ruścu, gmina Nadarzyn oraz zagospodarowanie terenu”.

Projekt realizowany w ramach programu priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii” LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w wysokości 78.000,00 zł oraz pożyczkę preferencyjną z możliwością umorzenia 30% po osiągnięciu efektu ekologicznego w wysokości 8.420.000,00 zł

 • -

8. „Prace remontowe na kwaterze żołnierzy Wojska Polskiego z 1939r. zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Nadarzynie.

Prace remontowe kosztowały 25.000,00 zł i zostały wykonane ze środków własnych oraz dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego w wysokości 10.000,00 zł

Prace polegały na rozebraniu i wymianie starych popękanych betonowych płyt ze ścieżek między grobami i wykonaniu nowych chodników z kostki brukowej. Została również uporządkowana zieleń na grobach.

9. Animatorzy Moje Boisko Orlik 2012

W ramach projektu Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 18.000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia animatorów pracujących na Orliku w Ruścu oraz Młochowie.

10. „Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nadarzyn”.

Gmina Nadarzyn otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nadarzyn na lata  2015-2020" zgodnie z zaleceniami nowej perspektywy finansowej UE, która służy realizacji „Strategii Europa 2020” w kwocie 9.686,25 zł. Całość zadania wyniosła 12.915,00 zł.

 • -

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.