Urząd Gminy w Nadarzynie

Kondolencje dla p. Krzysztofa Pietrzykowskiego

 • -

Ważne! Informacja dla rodziców dzieci 4, 5 i 6-letnich

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zapewnienia przez samorządy prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom 4 i 5 - letnim oraz możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6 – letnie w roku szkolnym 2016/2017 uprzejmie informujemy, iż dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Nadarzyn, które nie zakwalifikowały się podczas rekrutacji do przedszkoli publicznych z powodu braku wolnych miejsc, będą miały zapewnione miejsca w przedszkolach niepublicznych.

Na mocy Uchwały Nr XVIII.223.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, z mocą obowiązującą po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Wójt Gminy Nadarzyn ogłosi konkurs na realizację ww. zadania.

WAŻNE

Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2156 ze zm.) określa, że dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, a także wprowadza prawo dla dzieci 3, 4 i 5 –letnich do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Od 1 września 2016 r. obowiązkiem gminy jest zapewnienie miejsca w placówkach przedszkolnych  dla wszystkich zgłoszonych 4, 5 i 6 -latków.

Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (6 - latkom) oraz prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego (3, 4 i 5 – latkom) jest zadaniem własnym gminy.

Gmina ma zapewnić dziecku możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego w:

 1. publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę lub
 2. niepublicznym przedszkolu, o którym mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, położonych na obszarze gminy.

W przypadku braku możliwości zapewnienia wszystkim dzieciom korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, wójt  przeprowadza otwarty konkurs ofert dla przedszkoli niepublicznych.

Niepubliczne przedszkole, którego oferta zostanie wybrana w otwartym konkursie otrzyma z budżetu gminy dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn (czyli 100%).

Przyznanie takiej dotacji odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez wójta. Ustalenie regulaminu takiego otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert jest kompetencją Rady Gminy Nadarzyn zgodnie z zapisami art. 90 ust 1f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. 2015, poz.2156 ze zm.).

Gminny Zaspół Oświatowy

 • -

Uwaga! Przedłużenie terminu naboru ankiet do projektu „OZE w Gminie Nadarzyn”

POMPY CIEPŁA DO CWU, POMPY CIEPŁA DO CO I CWU, KOLEKTORY SŁONECZNE DO CWU ORAZ FOTOWOLTAIKA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NADARZYN.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór na projekty dotyczące instalacji OZE. Ponieważ nabór będzie trwał od 30.05 do 26.09, w związku z tym wydłużamy czas na złożenie ankiet od mieszkańców zainteresowanych instalacjami ze źródeł odnawialnych do wtorku 31 maja br. do godziny 16:00. Informujemy również, że do dnia 9 maja wpłynęło do Urzędu nieco ponad 200 ankiet od mieszkańców zainteresowanych instalacjami ze źródeł odnawialnych.
Prosimy mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie o złożenie wypełnionych ankiet w kancelarii ogólnej urzędu gminy.

Informujemy, że Gmina Nadarzyn rozważa możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie dla mieszkańców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii.

Proponujemy mieszkańcom pomoc w zdobyciu dofinansowania na budowę indywidualnych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji energii cieplnej. W programie możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do poziomu 80% kosztów kwalifikowanych. POZOSTAŁE KOSZTY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA czyli ok. 20%  STANOWIĆ BĘDZIE WKŁAD WŁASNY MIESZKAŃCA.

Złożenie wniosku jest uwarunkowane zebraniem około 300 gospodarstw domowych chętnych do udziału w tym programie.

Gmina weźmie na siebie koszt przygotowania dokumentacji projektowej, w tym studium wykonalności i Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz dokumentacji dla poszczególnych gospodarstw domowych.

W ramach projektu, w zależności od zgłaszanego zainteresowania, możliwe będzie finansowanie jak w dołączonej grafice.

INSTALACJE PRZEZNACZONE SĄ DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE DO PROWADZENIA GOSPODARSTW ROLNYCH ANI PRZEDSIĘBIORSTW.

Osoby zainteresowane montażem OZE proszone są o wypełnienie ankiet oraz deklaracji uczestnictwa wraz ze złożeniem oświadczenia dotyczącego zapewnienia wkładu własnego w projekcie i składanie ich w terminie do wtorku 31 maja br. do godziny 16:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Nadarzyn. Ankieta oraz deklaracja w załączonych poniżej materiałach. Dokumenty można również otrzymać w Kancelarii Urzędu Gminy Nadarzyn.

Przygotowane są cztery ankiety w zależności od rodzaju instalacji, którą chcieliby Państwo zamontować:

 1. KOLEKTORY SŁONECZNE
 2. POMPA CIEPŁA DO CO I CWU (centralne ogrzewanie i ciepła woda)
 3. POMPA CIEPŁA DO CWU (tylko do ciepłej wody)
 4. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Wiadomości Nadarzyńskie

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna: planowane wyłączenia prądu - aktualizacja

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna odwołał przerwę w dostawie prądu planowaną na 9 maja (Nadarzyn, ulice Leśna i Podleśna).

Jednocześnie potwierdził przerwę w dostawie prądu planowaną w środę 4 maja w godzinach od 8:00 do 16:00 w miejscowości Kajetany, ulice Czarny Las, Rolna, Klonowa (stacja 02-0949 Kajetany POD Rawar).

Informacja dostępna na stronie dostawcy:

http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/rejon/Jeziorna

Jednocześnie przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991

 

 

 • -

Biblioteka inspiruje

W dniach 8-15 maja 2016 r. odbędzie się XIII edycja programu Tydzień Bibliotek. Hasło tegorocznej edycji to: "Biblioteka inspiruje".

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w wydarzeniach, które odbędą się z tej okazji w naszych placówkach. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczać będziemy na stronie biblioteki oraz na plakatach promujących imprezy.

Czy złożyłeś już swojego PIT-a za 2015 rok?

Czy złożyłeś już swojego PIT-a za 2015 rok? Twój wypełniony PIT czeka na Ciebie – wyślij go już teraz.

Czy wypełnienie rocznego zeznania podatkowego może być szybkie i proste? Tak! Ministerstwo Finansów przygotowało dla Ciebie Twoje wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR) za rok 2015, które wystarczy tylko pobrać, podpisać i wysłać. A to wszystko przez Internet, w dowolnie wybranym przez Ciebie miejscu i czasie.

Jeśli uzyskałeś przychody z pracy, rent i emerytur oraz z innych źródeł (np. zasiłki) to czeka na Ciebie wypełniony PIT-37 za rok 2015, a jeśli uzyskałeś przychody z kapitałów pieniężnych (np. sprzedaż akcji) to PIT-38.

PFR PIT-37 to propozycja zeznania rocznego dla osób otrzymujących przychody wykazane w informacjach od pracodawców: PIT-8C, PIT-11, PIT-R oraz organów rentowych: PIT-40A/11A.

Natomiast PFR PIT-38 to propozycja zeznania rocznego dla osób, które uzyskały przychody z kapitałów pieniężnych wykazane w informacjach PIT-8C.

Aby pobrać swoje wstępnie zeznanie podatkowe należy wejściu na stronę Portalu Podatkowego i:

·  wybrać, czy chcesz pobrać Twój PIT-37 czy PIT-38,

·  w przypadku PIT-37 zdecyduj, czy rozliczasz się samodzielnie czy z małżonkiem,

·  podaj dane – swoje lub także małżonka (PESEL lub NIP, nazwisko, imię, datę urodzenia i kwotę przychodu uzyskaną w 2015 r.).

I masz już swoje zeznanie podatkowe!

Teraz tylko przekonaj się, że wszystkie dane się zgadzają – wszystkie kwoty z prawidłowych informacji od płatników i organów rentowych znajdują się w PFR i nie musisz już ich sam wpisywać. Możesz uzupełnić te dane, np. jeśli korzystasz z ulg podatkowych lub chcesz przeznaczyć 1 proc. podatku na wybraną organizację pożytku publicznego.

Jeśli rozliczasz się z małżonkiem, system automatycznie sumuje poszczególne kwoty, co pozwala na uniknięcie wielu błędów przy wypełnianiu deklaracji, związanych z przepisywaniem informacji od płatników.

Na koniec sprawdź, czy wszystko się zgadza i wyślij swoje zeznanie PIT do urzędu skarbowego.

Wypełnienie zeznania nigdy  nie było takie proste! Skorzystaj z PFR już teraz: /PFR PIT-37/ i /PFR PIT-38/ za rok 2015

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie uprzejmie informuje, iż w dniach 28 oraz 29 kwietnia 2016 r., zostają wydłużone godziny pracy Urzędu. Urząd będzie czynny w godz 8:00-18:00.

 

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 poz.446/ zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy Nadarzyn na dzień 27 kwietnia 2016 r. /środa/ na godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 - sala konferencyjna /I piętro/.

Porządek obrad:
http://bip.nadarzyn.pl/88,zawiadomienia-o-zwolaniu-sesji.html?wiecej=2479

Budowa S8

W związku z planowaną rozbudową kolejnego odcinka trasy S8, który przebiegał będzie przez Gminę Nadarzyn Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie na bieżąco informować o przebiegu inwestycji na stronie internetowej kontraktu:

http://www.s8radziejowice-paszkow.pl/?aktualnosci,444

W zakładce kontakt znajdują się wszelkie dane niezbędne do komunikacji.

Informacje o procedurze nabycia nieruchomości wraz ze wskazaniem aktów prawnych oraz z najczęściej zadawanymi pytaniami właścicieli nieruchomości.

Dodatkowe informacje Wydział Nieruchomości GDDKiA, pod nr tel. 22 209 24 15.

Kontakt do Kierownika Projektu (osoby kierującej kontraktem z ramienia GDDKiA Oddz.w Warszawie) i jego zespołu: Maciej Buczyński, 22 209 24 84.

Planowane wyłączenia prądu - Rusiec

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że w poniedziałek 25 kwietnia w godzinach od 08:00 do 15:00 planowana jest przerwa w dostawie prądu w miejscowości Rusiec, ul. Główna dz. nr 260/12 (stacja 02-21W1783 Rusiec Słowicza).

Informacja dostępna na stronie dostawcy:

http://www.pgedystrybucja.pl/…/informacje-o-…/rejon/Jeziorna

Jednocześnie przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991

Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa Punktu Aptecznego Młochów

Wójt Gminy Nadarzyn ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem nieruchomości będącej własnością Gminy Nadarzyn

Przetargiem objęty jest najem na okres 5 lat pomieszczenia Punktu Aptecznego o pow. 62 m2 położonego w budynku Ośrodka Zdrowia w Młochowie, gm. Nadarzyn.

Przetarg odbędzie się 28 kwietnia 2016 roku o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn przy ul. Mszczonowskiej 24,  w sali konferencyjnej - p. 220

Informacje szczegółowe nt. nieruchomości i zasad przetargu można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 110 tel. (022) 729-81-93 wew. 162.

Szczegóły w załącznikach.

,,Koncepcja przebudowy drogi nr 3114W na odcinku Pęcice Małe-Wolica''

Informujemy mieszkańców o  możliwości wyrażenia opinii oraz przedłożenie uwag dotyczących zaproponowanego przebiegu drogi powiatowej nr 3114W poprzez ul. Gromadzką, ul. Księdza Woźniaka i ul. Sąsiedzką do wiaduktu nad trasą S8 (w ciągu ul. Sąsiedzkiej). Szczegóły w załącznikach.

Uwagi należy składać do Referatu Inwestycji  do dnia 07.05.2016 r.

 

W sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Szanowni Państwo

Rada Gminy Nadarzyn w dniu 23 marca 2016 r. podjęła uchwałę nr XVII/212.2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2016.

 § 11 ust. 2 uchwały posiadał zapis o ograniczeniu bezdomności zwierząt, który upoważniał Gminę do pokrycia 50% kosztów sterylizacji i kastracji psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie gminy Nadarzyn.

W dniu 04 kwietnia 2016 r.  Wojewoda Mazowiecki wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w zakresie § 11 ust. 2, natomiast w dniu 08 kwietnia 2016 r. wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność w/w uchwały w tym zakresie.

W załączeniu rozstrzygnięcie nadzorcze wydane przez Wojewodę Mazowieckiego.

Podobna sytuacja miała miejsce w zeszłym roku, Wojewoda unieważnił uchwałę w sprawie dofinansowania sterylizacji i kastracji psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie gminy Nadarzyn. Gmina Nadarzyn odwołała się od rozstrzygnięcia i niestety WSA oddalił skargę Gminy. Sąd podniósł, że o ile należy zgodzić się z argumentacją Gminy Nadarzyn, że przeprowadzanie sterylizacji znacznie przyczyniłyby się do ograniczenia populacji , to jednak sama argumentacja nie może stanowić podstawy do działań w tym zakresie. Gmina nie może wykraczać poza swoje kompetencje, nawet jeżeli cel wprowadzanych uregulowań dla jej mieszkańców jest słuszny.

W załączeniu wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Pozostaje nam tylko czekać na zmianę zapisów ustawy o ochronie zwierząt.

Z poważaniem
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki

 • -

Debata na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy Nadarzyn

Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie wraz z Komendantem Komisariatu Policji w Nadarzynie serdecznie zapraszają na debatę społeczną poświęconą poprawie bezpieczeństwa na terenie Gminy Nadarzyn.

Spotkanie odbędzie się 20 kwietnia o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nadarzynie, ul. Mszczonowska 24.
Szczegóły na plakacie.

 • -

Zapobiegaj kleszczowemu zapaleniu mózgu - zaczep się nie zwlekaj!

Szczepionkę należy kupić w aptece po uzyskaniu recepty od lekarza. Zapraszamy na szczepienia codziennie - gabinet zabiegowy.


Ośrodek Zdrowia Nadarzyn, tel. 22 739 48 40
Ośrodek Zdrowia Młochów, tel. 22 729 91 46

Więcej informacji na plakacie.

 • -

Historyczny wynik siatkarzy z Nadarzyna

12 kwietnia siatkarze z Gimnazjum im. św. JP II w Nadarzynie, uczestniczyli w Międzypowiatowym Finale Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Międzyborowie. W wyniku losowania, Nadarzyn trafił do grupy z Żyrardowem i Lasocinem. Drugą grupę stworzyli Międzyborów, Kampinos i Bartniki.

Pierwszy mecz grupowy Nadarzyn – Żyrardów 0:2 (18-25,14-25), chłopcy nie zagrali na poziomie swoich umiejętności. Ranga zawodów, stres kilku zawodników i po meczu. Warunkiem utrzymania się w turnieju było kolejne zwycięstwo.

Nadarzyn – Lasocin 2:0 (25:22, 25:10). Kolejny przeciwnik wyglądał na skromniejszego fizycznie, jednak był to zespół, który wygrał powiat w swoim rejonie. Chłopcy z Nadarzyna rozkręcali się z akcji na akcję. Dzięki własnym błędom w obronie, końcówka pierwszego seta była zacięta. Drugi set to zdecydowana dominacja naszej drużyny i pierwszy historyczny awans do strefy medalowej w tych prestiżowych rozgrywkach.

Grając na krzyż o wejście do finału zawodów należało pokonać faworyta turnieju, klub z tradycjami, klasę sportową. Nadarzyn – Międzyborów 0:2 (15:25,18:25). Zmotywowani chłopcy z Nadarzyna w pierwszym secie zagrali nieźle walcząc w obronie oraz w ataku zwłaszcza Wiktor Seta i Mateusz Motyl, przedzierał się skutecznie przez blok. Przegrany pierwszy set do 15, ale po walce. Wydawało się, że to już koniec. Jednak chłopcy nie składali broni i dzielnie kontratakowali. Wszyscy kibice na trybunach obserwowali nasz mecz. Czy Nadarzyn zrobi niespodziankę i urwie seta faworytom? Niestety chłopcy nie mogli utrzymać tak wysokiego poziomu gry, jeszcze nie teraz.

Mecz o trzecie miejsce Nadarzyn – Barniki 2:1 (22:25, 25:18,17:15). Zespół do ogrania, a jednak nie było prosto. Po przegranym meczu, chłopcy ze spokojem rozpoczęli kolejne spotkanie realizując polecenia trenera Łukasza Drzewieckiego. Niestety pierwszy set przegrywamy do 22 (błędy w obronie), samo się nie wygra! Nasza odpowiedź była zdecydowana do 18. Oba zespoły zdawały sobie sprawę z powagi tie-breaka. Jednak to my prowadziliśmy, mieliśmy trzy piłki meczowe. Jak trudno było zdobyć tą ostatnią piłkę! Czasy z obydwu stron, w końcu się udało. Nadarzyn stanął na podium i otrzymał w tym turnieju brązowe medale.

Kolejność zespołów:

 1. Międzyborów
 2. Żyrardów
 3. Nadarzyn

Sukces był możliwy dzięki udziałowi chłopców w treningach w LKS „Orzeł” Nadarzyn: Wiktor Seta, Krzysiek Białek, Dominik Przewłocki, Damian Antos, Albert Oleksiewicz, Mateusz Motyl, Piotr Marczak, Adrian Krzemiński oraz Krzysiek Pawlikowski, Marcin Witkowski, Bartek Darłak, Piotr Krasucki.

Trenerzy: Łukasz Drzewiecki i Piotr Beńko

 • -
 • -
 • -

Kamień węgielny – świetlica w Parolach

W niedzielne popołudnie w Parolach odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby świetlicy Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury. Oprócz przedstawicieli władz samorządowych Gminy Nadarzyn, Urzędu Marszałkowskiego, proboszcza miejscowej parafii – który poświecił budowę, Rady Sołeckiej Parol, Sołtysa obecni byli także mieszkańcy.
Dotychczasowa świetlica zaadoptowana po starym, maleńkim sklepie od lat była zbyt ciasna by pomieścić wszystkich chętnych i organizować większe imprezy kulturalne. Mieszkańcy wraz z Sołtysem i Radą Sołecką starali się za pośrednictwem Wójta i radnego ze swojego terenu przekonać Radę Gminy Nadarzyn, aby ta poparła realizację tej oczekiwanej od lat inwestycji.
17 kwietnia Wójt Gminy Nadarzyn symbolicznie wmurował kamień węgielny pod świetlicę. Nowa placówka zapewni przestrzeń dla różnorodnych imprez kulturalnych organizowanych przez NOK. Wystarczy w niej miejsca na różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży, spotkania mieszkańców, a także na działalność miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Na terenie wokół świetlicy powstanie plac zabaw dla najmłodszych oraz plenerowa siłownia. Dla mieszkańców tego sołectwa jak i przyległych, wysuniętych najdalej na południe miejscowości Gminy Nadarzyn, z pewnością będzie to miejsce sprzyjające integracji i pozwalające na korzystanie z bogatej oferty NOK.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zapłonęły ogniska Ducha św.

W czwartkowy wieczór w Młochowie i Nadarzynie zapłonęły Ogniska Ducha św. Rozpalenie ognisk przez strażaków ochotników było ogólnopolskim przedsięwzięciem upamiętniającym 1050 rocznicę Chrztu Polski. Patronat honorowy objął Prymas Polski abp. Wojciech Polak.
O godz. 20.20 strażacy z OSP Nadarzyn i OSP Młochów wraz z harcerzami z nadarzyńskiego Szczepu Drużyn Zuchowych i Harcerskich "Wataha" i mieszkańcami Gminy rozpalili symboliczny ogień. W Nadarzynie spotkanie rozpoczęło się przybliżeniem czczonego wydarzenia i jego znaczenia dla Polski. Był wspólny śpiew i krąg przyjaźni. W Młochowie natomiast bicie kościelnych dzwonów było znakiem do rozpalenia ognia, a wspólne spotkanie zakończył Apel Jasnogórski.

 • -

Lubimy czytać książki – nasza Biblioteka w czołówce

Mieszkańcy Gminy Nadarzyn wypożyczają najwięcej książek w całym powiecie. Statystycznie dwudziestu pięciu na stu mieszkańców korzysta z naszej Biblioteki – wynika z corocznego rankingu Bibliotek Publicznych Powiatu Pruszkowskiego.

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna: planowane wyłączenia prądu

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że planowane są przerwy w dostawie prądu w Gminie Nadarzyn.

Szczegóły w załączniku.

Jednocześnie przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991

UPAMIĘTNIENIE 1050 ROCZNICY CHRZTU POLSKI

W dniu 14 kwietnia 2016 roku Urząd Gminy Nadarzyn wraz z Jednostkami OSP Nadarzyn i Młochów zapraszają do ogólnopolskiego przedsięwzięcia UPAMIĘTNIENIA 1050 ROCZNICY CHRZTU POLSKI. Wydarzenie objęte jest patronatem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. Założeniem wspólnej inicjatywy jest przemarsz przez Polskę Ognisk Ducha Świętego polegający na zapaleniu przez strażaków OSP ognisk w całej Polsce.

Wydarzenie zapoczątkuje rozpalenie ogniska przy krzyżu na Giewoncie.

W naszej gminie ogniska zapłoną o godz. 20:20 w Nadarzynie – na stadionie przy ulicy Żółwińskiej, w Młochowie – na parkingu przy kościele Św. Michała Archanioła.

Zachęcamy do zabrania ze sobą kiełbasek i wspólnego pieczenia.

                                                                                                

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SERDECZNIE

Nowi radni wybrani

Wyniki wyborów uzupełniających z 10 kwietnia, Eugeniusz Kucharski i Tomasz Siwa nowymi radnymi w Gminie Nadarzyn.


Gminna Komisja Wyborcza na podstawie protokołu Obwodowej Komisji Wyborczej w Okręgu nr 1 i Okręgu nr 2 ustaliła wyniki głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Nadarzyn. Wybory te były konsekwencją wygaszenia mandatów dwóch radnych z KWW Zielona Gmina Nasz Dom, którzy nie złożyli terminowo pierwszego oświadczenia majątkowego.
W wyborach czynny udział wzięło niespełna 30% mieszkańców uprawnionych do głosowania.
W Okręgu wyborczym nr 1 wygrał Eugeniusz Kucharski ze 114 głosami. Na jego konkurenta Michała Śledzieckiego głosowało 71 osób.
W Okręgu nr 2 największe poparcie wyborców 130 głosów uzyskał Tomasza Siwa. Na ubiegającego się o reelekcję Marcina Zaborowskiego, byłego radnego, którego mandat został wygaszony zagłosowało 81 osób. Trzeci kandydat Rafał Kowalski otrzymał 13 głosów.
Nowi radni zostaną zaprzysiężeni podczas najbliższej sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Informacje Urzędu Skarbowego

Została udostępniona bezpośrednio dla podatników aplikacja ZWROTY, która umożliwia sprawdzenie aktualnego stanu realizacji zwrotu podatku wynikającego z zeznania podatkowego za rok 2015.
Aplikacja dostępna jest pod adresem http://145.237.237.205/zwroty/

Do skorzystania z aplikacji niezbędny jest:
• numer identyfikacyjny PESEL lub NIP
• kwota przychodu wyrażona w pełnych złotych.

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna: planowane wyłączenia prądu

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że planowane są przerwy w dostawie prądu w Gminie Nadarzyn.

Szczegóły w załączniku.

Jednocześnie przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991

Wybory uzupełnianjące do Rady Gminy Nadarzyn

Przypominamy o wyborach uzupełniających do Rady Gminy Nadarzyn, które odbędą się 10 kwietnia br. W okręgu wyborczym nr 1 oraz okręgu wyborczym nr 2 – wybrani zostaną radni (po jednym w każdym okręgu) – poprzedni radni wybrani w tych okręgach w 2014 r. (Piotr Miszczuk i Marcin Zaborowski), utracili swoje mandaty w wyniku niezłożenia pierwszego oświadczenia majątkowego.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Szkole Podstawowej w Nadarzynie będzie pracować od godz. 7.00 do 21.00.

W okręgu wyborczym nr 1 głosować będą mogli mieszkańcy, którzy znaleźli się w rejestrze wyborców z następujących ulic: Al. Katowicka, Babiego Lata, Graniczna, Karmelowa, Kościuszki, Krucza, Kubusia Puchatka, Makowa, Małego Księcia, Morelowa, Mszczonowska, Sęczkowa, Starowiejska, Szyszkowa, Świerkowa, Tulipanowa, Wiśniowa, Zielonej Łąki, Żółwińska.

W okręgu wyborczym nr 2 głosować będą mogli mieszkańcy, którzy znaleźli się w rejestrze wyborców z następujących ulic: Akacjowa, Błońska, Fiołkowa, Leśna, Maciejki, Malwy, Mała, Modrzewiowa, Nad Mrówką, Plantowa, Podleśna, Pruszkowska, Wierzbowa, Wiosenna.

Zgodnie z obwieszczeniem GKW z dnia 16 marca 2016 r. zarejestrowane zostały następujące listy kandydatów na radnych:

Okręg nr 1

 1. ŚLEDZIECKI Michał Władysław, lat 48, zam. Nadarzyn zgłoszony przez KWW Zielona Gmina-Nasz Dom – lista nr 1
   
 2. KUCHARSKI Eugeniusz Kazimierz, lat 59, zam. Nadarzyn zgłoszony przez KWW „Ponad Podziałami” – lista nr 2

Okręg nr 2

 1. ZABOROWSKI Marcin Michał, lat 46, zam. Nadarzyn zgłoszony przez KWW Zielona Gmina-Nasz Dom – lista nr 1
   
 2. KOWALSKI Rafał Paweł, lat 28, zam. Nadarzyn zgłoszony przez KWW Nadarzyn OdNowa – lista nr 2
   
 3. SIWA Tomasz, lat 53, zam. Nadarzyn zgłoszony przez KWW „SĄSIEDZI” – lista nr 3

 

Informacje dotyczące wyborów uzupełniających w naszej Gminie pod adresem:

http://www.nadarzyn.pl/389,wybory-uzupelniajace-do-rady-gminy-nadarzyn-2016.html

 

Przypominamy także, że kampania wyborcza zgodnie z Kodeksem wyborczym ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem głosowania (zatem cisza wyborcza obowiązuje od godz. 24.00 w dniu 8 kwietnia 2016 r. do zakończenia głosowania).

 • -

Spotkanie informacyjne w Gimnazjum

Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie zaprasza szóstoklasistów wraz z rodzicami na spotkanie informacyjne.

Szczegóły na plakacie i na stronie Gimnazjum:

http://www.gimnazjum.nadarzyn.pl/upload/Ulotna%20na%20dzie%C5%84%20otwart%202016-1.pdf

 

 

Dyrektor Gminnego Żłobka w Ruścu ogłasza rekrutację

Dyrektor Gminnego Żłobka w Ruścu ogłasza  rekrutację do Gminnego Żłobka Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu na rok 2016/2017 .

Informujemy ,że nabór do Gminnego Żłobka Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu na rok szkolny 2016/2017 trwa do końca kwietnia 2016r. (tj.do 29.04.2016r.).

Wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka wraz z  załącznikami można pobrać w wersji papierowej z placówki Gminnego Żłobka, ul. Szkolna 20, 05-830 Nadarzyn, w godzinach

7.00–15.00lub w wersji elektronicznej, ze strony internetowej: www.zlobekrusiec.szkolnastrona.pl

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami można składać do dnia 29.04.2016r. do godz. 15.00  w siedzibie Gminnego Żłobka Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu.

Wnioski przyjmuje Dyrektor lub osoba upoważniona.

Szczegóły dotyczące kryteriów i zasad rekrutacji oraz harmonogram są do pobrania w wersji elektronicznej: www.zlobekrusiec.szkolnastrona.pl (zakładka Rekrutacja)

 

„STOP pożarom traw”

Jak co roku  przeprowadzana jest wspólna kampania informacyjna Komendy Głównej PSP oraz Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, której  celem jest  zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie świadomości ludzi w zakresie zagrożeń związanych z wiosennym podpalaniem nieużytków rolnych. 

W grupie docelowej akcji znaleźli się m.in. nauczyciele, dzieci i młodzież szkolna, mieszkańcy terenów wiejskich, właściciele ogródków działkowych.

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym zawsze gwałtownie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Ma to związek z wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Pamiętajmy, że pożary traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego. Zagrażają lasom, domom mieszkalnym i zabudowaniom gospodarczym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę. Stwarzają też niebezpieczeństwo dla podróżujących, gdyż dym znacznie ogranicza widoczność, co może doprowadzić do groźnych wypadków i kolizji. 


Angażują również wiele zastępów ratowniczych, których pomoc może być potrzebna w tym samym czasie w innym miejscu, gdzie naprawdę zagrożone jest życie i zdrowie ludzi.

Wypalanie traw, łąk i nieużytków rolnych jest zabronione. Grozi za to kara grzywny w wysokości 5 tys. zł, a nawet kara 10 lat pozbawienia wolności. Za wywołanie pożaru traw grożą poważne konsekwencje prawne, może też to skutkować utratą dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej.

Źródło:

https://www.straz.pl/aktualnosci/stop-pozarom-traw

http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Rozpoczecie-kampanii-STOP-pozarom-traw/idn:35876

 • -
 • -
 • -

Konkurs plastyczny „Poznaj mojego przyjaciela”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
VII edycji "Barwy Dzieciństwa"

Tegoroczne hasło konkursu
„Poznaj mojego przyjaciela”

Szczegóły oraz regulamin konkursu dostępne po kliknięciu TUTAJ.

W kwestii pytań dot. konkursu prosimy kontaktować się z: p. Agatą Sierputowską lub p. Martyną Marczyk pod nr tel. (22) 739 73 11.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Kapitan Gosia Żwirska odbiera puchar za 7 miejsce
  Kapitan Gosia Żwirska odbiera puchar za 7 miejsce
 • Woktoria Kunicka najskuteczniejszą zawodniczką naszej...
  Woktoria Kunicka najskuteczniejszą zawodniczką naszej drużyny

XVIII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Łeby

W dniach 31 marca – 3 kwietnia dziewczęta z klasy sportowej Gimnazjum wzięły udział w międzynarodowych zawodach w Łebie. W turnieju wystartowały 24 zespoły z całej Polski posiadające S.O.S. (szkolne ośrodki siatkarskie oraz kadry niektórych województw) i silna reprezentacja obwodu Kaliningradzkiego federacji rosyjskiej. W ciągu trzech dni zawodów reprezentacja naszego Gimnazjum zagraa 7 meczy.

W grupie zajęliśmy II miejsce pokonując po 2-0 kilku silnych rywali w tym aktualnego Mistrza Mazowsza – MOS Wolę Warszawa. W pojedynku o pierwsze miejsce w grupie musieliśmy uznać wyższość - jednego z kandydatów do medalu Mistrzostw Polski i zwycięzcy XVII Maratonu - zespołu Sparty Braniewo. Po grupach przyszło nam więc granie tylko o miejsca 5-8 (strefa medalowa była zarezerwowana tylko dla zwycięzców czterech grup). W pojedynku o strefę 5-6 przytrafił nam się słaby mecz z Białostocką Akademią Siatkówki przegrany 0-2. W ostatnim meczu o 7 miejsce pokonaliśmy zespół Volley Olsztyn, kończąc zawody właśnie na VII lokacie. Całą drużynę należy pochwalić nie tylko za bardzo dobry wynik i ambitną oraz skuteczną grę, ale również za kulturalne i pełne dojrzałości zachowanie w trakcie całego wyjazdu. Trzeba podkreślić, że w zawodach zagrały wszystkie zawodniczki z dwunastki, a zmienniczki potrafiły wchodząc z „ławki” wnosić nową jakość w grę zespołu. Rzadko zdarza mi się używać „wielkich” słów jako trenerowi w stosunku do swoich podopiecznych jednak w Łebie byłem dumny, że mogłem kierować takim zespołem.

Skład zespołu:

Gosia Żwirska (kapitan), Ola Cygan, Paulina Podeszwa, Julia Leśniak, Asia Miszczuk, Zuzia Pyzik, Wiktoria Kunicka (uznana najlepszą zawodniczką naszej drużyny !!!), Klaudia Kłapkowska, Paulina Bąkiewicz, Klaudia Smolarow, Wiktoria Dąbrowska oraz Zuzia Chmielewska (bardzo solidny występ naszej Libero, pomimo „tradycyjnych” już kłopotów zdrowotnych „Piwcia”: kolano, palec i kłopoty żołądkowe dały jej się chyba bardziej we znaki niż zagrywki i ataki rywalek).

Wyniki zawodów

Gry w grupie C

GLKS Nadarzyn – UKS Libero S.O.S. Starogard Gdański 2-0 (25-14, 25-6)
GLKS Nadarzyn – MTS  S.O.S. Kwidzyn 2-0 (25-12, 25- 18)
GLKS Nadarzyn – S.O.S. UMKS MOS Wola Warszawa 2-0 (26-24, 25-22)
GLKS Nadarzyn – SPS Sparta S.O.S. Braniewo 0-2 (16-25, 20-25)
GLKS Nadarzyn – S.O.S. Gimnazjum Mońki 2-0 (26-24, 25-17)

o miejsca 5-8
BAS S.O.S. Białystok – GLKS Nadarzyn 2-0 (25-18, 25-22)
 

o miejsce 7
GLKS Nadarzyn - ZS. S.O.S. Ogólnokształcących nr 4 Volley Olsztyn 2-0 (25-17, 25-18)

Zwycięzcy      Sparta Braniewo
2 miejsce         Kaliningrad
3 miejsce         SOS Wieżyca 2011 Stężyca


4 miejsce         MUKS Spartakus Lniano
5 miejsce         Kadra Woj. Pomorskiego
6 miejsce         BAS Białystok
7 miejsce        GLKS Nadarzyn
8 miejsce         Volley Olsztyn
9 miejsce         Absolwent Sport – Klub Olsztyn
10 miejsce       UKS Zduńska Wola
11 miejsce       UMKS MOS Wola Warszawa
12 miejsce       UKS Set Dobre Miasto
13 miejsce       SOS Gimnazjum Mońki
14 miejsce       KaEmKa Bydgoszcz SOS
15 miejsce       SOS Olimp Bartoszyce
16 miejsce       SOS Trefl Gdynia
17 miejsce       Kadra Mazowsza
18 miejsce       Spójnia Starogard Gdański
19 miejsce       SOS Tygrysy Strzelin
20 miejsce       MTS SOS Kwidzyn
21 miejsce       Libero Starogard Szczeciński
22 miejsce       SPS Łeba
23 miejsce       SPS Lębork
24 miejsce       SOS Czarni Słupsk

Z dziennikarskiego obowiązku dodam, że wśród chłopców wygrała ekipa Noteć Nakło pokonując w finale Kadrę woj. Podlaskiego 2-1.

Dariusz Zwoliński, prezes GLKS

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.