Urząd Gminy w Nadarzynie

Kampania Bohater Nadarzyńskiego Szczepu Wataha

19 lutego Nadarzyński Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych Wataha rozpoczął Kampanię Bohater. Jest to szereg działań mających na celu poznanie wydarzeń i postaci walczącego podziemia końca II Wojny Światowej i lat powojennych. Historia mówi, że bohaterowie ci żyli „prawem wilka”; my jako Szczep „Wataha” chcemy się identyfikować z tymi niezłomnymi ludźmi, których życiorysy w wielu przypadkach związane były z harcerstwem. Dlatego też chcemy jako Szczep przyjąć imię „Żołnierzy Wyklętych”. W ramach kampanii poszczególne drużyny przystąpią do przyjmowania imion bohaterów dla swoich jednostek.

Kampanię inaugurujemy 1 marca w Święto Żołnierzy Wyklętych Mszą św. w kościele św. Klemensa w Nadarzynie o godz. 18.00, a następnie apelem Szczepu.

Reportaż o Karolu Łoniewskim w radiowej Trójce

Zapraszamy we wtorek 1 marca br. o godz. 18.15 (Polskie Radio Program 3.) do wysłuchania reportażu Hanny Bogotyja – Zakrzewskiej dotyczącej Karola Łoniewskiego, miejscowego bohatera, „Żołnierza Wyklętego”.

Po emisji, audycji można będzie wysłuchać na stronie:

http://www.polskieradio.pl/80/1007%2CReportaze

 

Wiadomości Nadarzyńskie

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

Zapraszamy do obejrzenia materiału z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych.

Rodzina 500 plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nadarzyn informuje, iż od dnia 01.04.2016 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. z 2016r. poz.195).

W Gminie Nadarzyn zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, ul. Mszczonowska 24, Nadarzyn.

Wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego będą przyjmowanie od dnia wejścia w życie ustawy tj. od dnia 01.04.2016 roku w budynku Gminy Nadarzyn – na parterze w pokoju 133.

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wzory oświadczeń określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016r. poz. 214). Treść rozporządzenia oraz wory wniosku są dostępne na stronie http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/214

Wzór wniosku jest także dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronie internetowej ośrodka w zakładce „500 plus”.

Druki wniosków będzie można pobrać w pokoju 133 - od 1 kwietnia 2016r.

O ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Informacji na temat świadczenia wychowawczego i sposobu realizacji w Gminie Nadarzyn udzielają pracownicy Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego pod numerem telefonu 22 739 97 07 w. 182 i 186.

Złotówka za złotówkę - zmiany w świadczeniach

W dniu 1 stycznia nastąpiła zmiana zasad przyznawania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przekroczenie kryterium dochodowego nie będzie powodowało całkowitej utraty prawa do zasiłku, lecz jego pomniejszenie o kwotę, o jaką zostało przekroczone kryterium dochodowe. Przekroczenie kryterium nie może być wyższe niż suma otrzymywanych świadczeń. Wypłata świadczenia może nastąpić jeżeli wyliczona kwota będzie wyższa lub równa 20 zł.

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Osoby uprawnione do pobierania tego  świadczenia to m.in.:

 • osoby bezrobotne
 • studenci
 • rolnicy a także
 • wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych
 • osoby zatrudnione lub prowadzące  pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego

Wysokość świadczenia rodzicielskiego wynosi 1000 zł miesięcznie. Przy tym świadczeniu nie obowiązuje kryterium dochodowe. Prawo do świadczenia mają także rodzice dzieci urodzonych przed 01.01.2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego w takim przypadku świadczenie przysługuje od 01.01.2016 r. do momentu ukończenia przez dziecko 1 roku życia.

Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Nadarzynie

Wójt Gminy Nadarzyn ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie przy ul. Żółwińskiej 41

Poniżej dołączamy dokumenty:

 • Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko: Dyrektora Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie.
 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia

 

Informacja

Informujemy mieszkańców o  możliwości wnoszenia uwag i wniosków do projektowanych organizacji ruchu na ul. Wiśniowej i Świerkowej w Nadarzynie.

Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu do dnia 01.03.2016 r.

Referat Inwestycji

 • data: 2016-02-23

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015 poz. 1515/ zwołuję XVI Sesję Rady Gminy Nadarzyn na dzień 24 lutego 2016 r. /środa/ na godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 - sala konferencyjna /I piętro/.

Porządek obrad:
http://bip.nadarzyn.pl/88,zawiadomienia-o-zwolaniu-sesji.html?wiecej=2301

 • data: 2016-02-22

Karty Historii – „Na tropach zbrodni komunistycznych”

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci ‘’Żołnierzy Wyklętych” obchodzonego 1 marca Muzeum Dulag 121 serdecznie zaprasza 5 marca 2016 r. o godzinie 16. do swojej siedziby na wykład dr. Tomasza Łabuszewskiego (IPN) zatytułowany „Na tropach zbrodni komunistycznych”.           

Kolejne spotkanie z cyklu „Karty Historii” poświęcone będzie prezentacji wyników projektu dokumentacyjno-badawczego ‘’Śladami zbrodni” prowadzonego przez IPN w latach 2006-2010. Jego podstawowym zadaniem było odnalezienie i identyfikacja miejsc związanych ze zbrodniami komunistycznymi z pierwszego powojennego dziesięciolecia. Wykonana została dokumentacja fotograficzna i zebrane informacje odnośnie ponad 550 obiektów.  200 z nich zaprezentowano w albumie wydanym przez IPN w 2012r. Znalazły się wśród nich siedziby wojewódzkich i powiatowych urzędów bezpieczeństwa, więzienia, tajne areszty UB, placówki GZI, NKWD, Smiersza,  a także miejsca tajnych pochówków. Dr Tomasz Łabuszewski opowie również o tym,  co działo się po zakończeniu głównego projektu,  gdy wiele oddziałów IPN zdecydowało się kontynuować przedsięwzięcie na własną rękę w ujęciu regionalnym.

Tomasz Łabuszewski - doktor nauk humanistycznych w IS PAN, w latach 90-tych współpracownik Archiwum Wschodniego i Fundacji Archiwum Polski Podziemnej. Pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, od 2001 r. kierownik referatu naukowego, obecnie Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Warszawie. Dokumentalista, badacz historii polskiego podziemia niepodległościowego z okresu II wojny światowej i lat powojennych. Autor i współautor kilku publikacji książkowych oraz blisko 100 artykułów (dotyczących m. in. Okręgu Białostockiego AK-AKO, Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, Władysława Łukasiuka „Młota”, Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” i działalności 5 i 6 Brygady Wileńskiej AK). Koordynator ogólnopolskiego projektu badawczo-dokumentacyjnego „Śladami zbrodni”, której efektem było wydanie w 2013 roku książki „Śladami zbrodni. Przewodnik po miejscach represji komunistycznej lat 1944 -1956”.

 • -
 • -

Kondolencje dla p. Krzysztofa Burakowskiego

 • -

15. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się po poradę w dniach 22 lutego – 27 lutego 2016 r. W organizację obchodów – poza Ministerstwem Sprawiedliwości - aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna, Komenda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komornicza. W obchody Tygodnia Pomocy włączyła się w tym roku Naczelna Izba Lekarska. Dzięki zaangażowaniu się w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem wyżej wymienionych podmiotów dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny. Ich interdyscyplinarność polegać będzie na tym, że informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną. W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z tego rodzaju pomocy - zapraszamy do KP w Nadarzynie w godz. 9.00 – 15.00, tel. 22-729-81-77
asp. szt. W. Gołyński – komendant KP Nadarzyn

 • data: 2016-02-22

UWAGA! Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Postępowanie Wojewody w sprawie wydania decyzji na rozbudowę Trasy Katowickiej.

W związku ze wszczęciem przez Wojewodę Mazowieckiego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Przeszkoda –Paszków o długości ok. 11.6 km.”

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem - w załączniku.

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna: planowane wyłączenia prądu

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że planowane są przerwy w dostawie prądu w Gminie Nadarzyn.

Szczegóły w załączniku.

Jednocześnie przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991

Studio Wokalne Bożeny Zalewskiej

Dla Wszystkich, którzy chcą śpiewać Nadarzyński Ośrodek Kultury inauguruje Studio Wokalne Bożeny Zalewskiej.

Lekcja pokazowa i zapisy – 20 lutego 2016r., o godz. 12.00 w NOK

Celem zajęć w Studiu Wokalnym jest szeroko pojęte umuzykalnienie dzieci i młodzieży poprzez naukę śpiewu i pracę nad konkretnym i coraz bardziej zaawansowanym repertuarem z zakresu muzyki rozrywkowej i jazzowej. Na zajęciach uczniowie doskonalą swoje umiejętności wokalne poprzez ćwiczenia emisyjne, artykulacyjne, oddechowe i dykcyjne. Poznają literaturę muzyczną – piosenki – w różnych jej stylach: pop, rock, soul, gospel, swing, country i rytmy latino – amerykańskie. Program jest dostosowany do wieku i umiejętności ucznia. Podstawą jest polski repertuar. Pracujemy z wykorzystaniem profesjonalnych podkładów muzycznych. Główne zadania lekcji śpiewu to:

 • interpretacja piosenki (zrozumienie tekstu i frazowanie)
 • zastosowanie technik wokalnych na konkretnym materiale muzycznym
 • praca z mikrofonem.

Zajęcia indywidualne, raz w tygodniu, w soboty

Koszt: 30 min. - 45zł.

45 min. - 60zł.

Jest możliwość zajęć grupowych (duet, trio).

Bożena Zalewska:

absolwentka Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach w zakresie wokalistyki. Laureatka wielu konkursów i festiwali. Zadebiutowała na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu (1977) zdobywając II nagrodę i roczne stypendium Komitetu d/s Radia i Telewizji. Współpracowała m. in. z orkiestrą Zbigniewa Górnego, Krystyną Prońko, grupą VOX, Ryszardem Rynkowskim i Majką Jeżowską. Koncertowała w Związku Radzieckim, Czechosłowacji, Rumunii, NRD i RFN oraz na Kubie. Wiele lat pracowała w Norwegii i RFN z zespołem Crossover. Od roku 2002 prowadzi Studio Piosenki przy Szkole Muzycznej w Konstancinie - Jeziornej i od 2006 - Studio Piosenki w Bemowskim Centrum Kultury. W roku 2014 przygotowała wraz z muzykami jazzowymi projekt „Summertime” oparty na twórczości George'a Gershwina, a w 2015 recital piosenek polskich z lat międzywojennych. Prawykonania obu projektów odbyły się w Amfiteatrze Parku Zdrojowego w Konstancinie- Jeziornie.

Informacje na stronie www.nok.pl

Lepsze połączenie Wolicy z Raszynem – trwają negocjacje

Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów linii 711 i 703, wymuszone przebudową odcinka trasy S8 oraz rezygnacją gminy Raszyn z linii autobusowej 703, pogorszyły połączenie między naszymi gminami.

O temacie pisaliśmy już grudniowych Wiadomościach Nadarzyńskich (WN 12 (201) z 2015 roku).  Przypominamy:

„W trakcie ustaleń dotyczących funkcjonowania komunikacji podmiejskiej ZTM po zakończeniu przebudowy trasy katowickiej, Gmina Raszyn zadeklarowała jedynie udział w kosztach utrzymania linii 711 (początkowo tylko w 30%, ostatecznie w udziale takim jak wcześniej, czyli 40%). Samorządowcy Raszyna zaprezentowali stanowisko, że komunikację na swoim terenie mają już zapewnioną i tak czterema liniami, w związku z czym nie będą wydawać pieniędzy na trzy kolejne.

W tej sytuacji, jak również w świetle tego, że drogi serwisowe na terenie Wolicy wydłużają czas przejazdu, po konsultacji z Radnymi Gminy Nadarzyn przyjęte zostało rozwiązanie (proponowane również przez ZTM), że 733 – jako najdłuższa linia – będzie obsługiwało ostatni przystanek na terenie gminy, w stronę Okęcia, przy Centrum Mody z dalszą trasą przez S8 i S2. Pozostałe dwie linie będą wjeżdżały do Wolicy i dalej przez Raszyn (układ dróg serwisowych po wjeździe do Wolicy wymusza taką trasę) z tym, że tylko 711 – zgodnie z deklaracją Raszyna będzie obsługiwało przystanki na terenie tej gminy (na nasz wniosek 703 zatrzymuje się także przy centrum handlowym w Jankach).”

Nie jest to rozwiązanie doskonałe zwłaszcza pod kątem osób pracujących w Raszynie, które mogą dojeżdżać tylko autobusem linii 711, dlatego na początku stycznia Gmina Nadarzyn zwróciła się do wójta gminy Raszyn z prośbą o przedłużenie „raszyńskiej” linii 706 do przystanku zlokalizowanego przy drodze lokalnej (nr DL 118) na terenie Raszyna i obsługę na tym odcinku nadarzyńskich przystanków (chodzi o przystanek na wysokości między ul. Ogrodniczą a Przyleśną w Wolicy). W zamian nasza gmina proponowała dodanie jednego lub dwóch przystanków (w obu kierunkach) na trasie finansowanej przez nas linii 703 - przykładowo przystanek w Jankach w pobliżu stacji CPN oraz na wysokości szkoły.

Po konsultacji tego pomysłu ze stołecznym Zarządem Transportu Miejskiego okazało się, że "brak jest dogodnych warunków do zawracania autobusów (szczególnie o długości 15m) linii 706 w rejonie skrzyżowania ulic drogi serwisowej /Sąsiedzkiej".

Jednocześnie ZTM zasugerował, że rozwiązaniem najkorzystniejszym byłoby gdyby autobus linii 703 zatrzymywał się jednak na terenie Raszyna i zaproponował Gminie Raszyn „podjęcie rozmów z Gminą Nadarzyn w zakresie uzgodnienia kosztów funkcjonowania linii 703 na terenie gminy Raszyn i uruchomienia dodatkowej pary przystanków”.

Mamy nadzieje, że uda się dojść do porozumienia, a o ewentualnych zmianach będziemy informowali na bieżąco.

Zmiana godzin pracy Strażników Gminnych

Z dniem 1 lutego br., wprowadzone zostały zmiany w Regulaminie Pracy Straży Gminnej w Nadarzynie. W myśl nowych zapisów służba pełniona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 22:00, natomiast w dni wolne w godzinach 9:00 – 21:00, jednak godziny te mogą ulegać zmianie w zależności od występujących potrzeb (zabezpieczenia imprez, uroczystości itp.).
W dni powszednie jednostka straży jest otwarta do godziny 16:00, a po tym czasie zgłoszenia przekierowane zostają na telefon komórkowy znajdujący się z dyspozycji załogi znajdującej się w terenie.

Informacja taka wywieszona jest również na drzwiach budynku straży. W podobny sposób wygląda służba w dni wolne, gdzie w siedzibie straży nie ma dyżurnego, a zgłoszenia należy przekazywać drogą telefoniczną. Oczywiście pozostaje też droga mailowa, gdzie korespondencja odbierana jest w dni powszednie do godz. 16:00, jednak w przypadku konieczności podjęcia natychmiastowych czynności najwłaściwsze jest zgłoszenie telefoniczne.

Komendant Straży Gminnej w Nadarzynie Adam Piskorz

Mammobus na Dzień Kobiet!

Przypadający w marcu Dzień Kobiet stanowi świetną okazję do zadbania o swoje zdrowie i wykonania profilaktycznej mammografii! Nie czekaj, zarejestruj się już teraz!

Masz wątpliwość, czy badanie mammograficzne jest konieczne?

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich –  dwóch projekcji każdej piersi. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

 „Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka - Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.”

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się:

 • Brwinów – 1 i 2 marca przy Urzędzie Gminy, ul. Grodziska 12
 • Piastów – 1 – 5 marca przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Al. Tysiąclecia 1
 • Michałowice – 9 i 10 marca przy Urzędzie Gminy Michałowice - Reguły, Aleja Powstańców Warszawy
 • Nadarzyn – 9 i 10 marca przy Ośrodku Zdrowia, ul. Sitarskich 3

Bezpłatna mammografia dla pań w wieku:

 • 50 – 69 lat

Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

 • 40 – 49 oraz 70 – 75 lat

Badania wykonywane są w ramach Projektu  „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” współfinansowanego z funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.  Wymagane jest skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji. Więcej Informacji o badaniach oraz wzór skierowania na stronie: www.fundusze.mammo.pl

Na badania w ramach obu programów prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444. Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu.

PRZYPOMNIENIE - KONFERENCJA 01.03.2016 W GIMNAZJUM

Przypominamy, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów serdecznie zaprasza na Regionalne Szkolenie dla nauczycieli języka angielskiego oraz innych przedmiotów, które odbędzie się 1 marca 2016 roku (wtorek) w godzinach: 14.00 - 18.00 w Nadarzynie, ul. Żółwińska 41 (Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II, aula na 1 piętrze).

Gimnazjum w Nadarzynie jest współorganizatorem szkolenia, realizowanego w ramach Programu English Teaching. Koordynatorem Programu na terenie naszej gminy jest nauczyciel języka angielskiego pani Magdalena Drzewiecka, która została również mianowana Ambasadorem Programu English Teaching.

Katarzyna Dombska, kierownik Referatu ds. funduszy zewnętrznych Gminy Nadarzyn

 
 
 
 

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna: planowane wyłączenia prądu

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że planowane są przerwy w dostawie prądu w Gminie Nadarzyn.

Szczegóły w załączniku.

Jednocześnie przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że planowane są przerwy w dostawie prądu w Gminie Nadarzyn.

Szczegóły w załączniku.

Jednocześnie przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991

Akcja społeczna ,,Nie daj się nabrać. Sprawdź zanim podpiszesz''

Ruszyła kampania społeczna pt.: ,, Nie daj się nabrać. Sprawdź zanim podpiszesz''. Celem akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyko związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych, krótkoterminowych pożyczek, tzw. chwilówek, oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa. Akcja społeczna jest współorganizowana przez siedem instytucji publicznych: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisję Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski, Policję oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

źródło: http://www.zanim-podpiszesz.pl/o-kampanii

 

Turniej halowy piłki siatkowej

Początek turnieju halowego piłki siatkowej o Puchar Zastępcy Wójta Gminy Nadarzyn w sobotę 12 marca 2016r o godzinie 9:00.

Przewidziane nagrody: puchary, statuetki oraz nagrody rzeczowe.

Regulamin

Ilość drużyn 9

Drużyny występują w składach 6 - osobowych.

Gramy w trzech grupach A, B i C po trzy drużyny w grupie każdy z każdym do dwóch wygranych setów, trzeci do 15-stu.

Po grach w eliminacjach zespoły grają w następującej kolejności:

Drużyny, które zajmą pierwsze miejsce w grupach ABC, zagrają o miejsca I-III.

Drużyny, które zajmą drugie miejsce w grupach ABC, zagrają o miejsca IV-VI.

Drużyny, które zajmą trzecie miejsca w grupach ABC, zagrają o miejsca VII-IX

Zawody prowadzić będą sędziowie z PZPS

 

Zgłoszenia drużyny do turnieju dokonać u p. Bogdana Malinowskiego

Hala sportowa ul. Żółwińska 41 osobiście lub tel/fax : 739-90-18 email: goshala@op.pl

 

Termin zgłaszania drużyn do dnia 04.03.2016r

Wpisowe do turnieju wynosi 250 zł –płatne w dniu zawodów.

 • -
 • -

Dzień Bezpiecznego Internetu w Bibliotece

W tym roku Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn dołączyła do ogólnopolskiej akcji Dnia Bezpiecznego Internetu, w ramach której przygotowano materiały informacyjne oraz zajęcia edukacyjne.
W trwającej przez cały miesiąc akcji dzieci, młodzież oraz rodzice korzystający z biblioteki otrzymają ulotki informujące o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci.
W miniony piątek 5 lutego odbyło się w bibliotece spotkanie edukacyjne poświęcone tematyce portali społecznościowych oraz potencjalnych zagrożeń jakie mogą się z nimi wiązać. W zajęciach uczestniczyły dzieci i młodzież z Gminnego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego "Tęcza".

UWAGA! Przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Komunalne w Nadarzynie Sp z o.o. zawiadamia, że w związku z wcinką wodociągową w Walendowie przy ul. Nad Utratą w dniu 09.02.2016r. w godzinach od 8:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulic Nad Utratą w Walendowie i Nadarzyńskiej w Szamotach oraz przyległych do tych ulic w miejscowości Walendów i Szamoty.
 
PKN Sp. z o.o przeprasza za niedogodności

Czy 6-latek pójdzie do szkoły – zdecydują rodzice

Ministerstwo Edukacji Narodowej zniosło obowiązek szkolny dla 6-letnich dzieci. Rodzice sami zdecydują kiedy ich pociecha zacznie edukację szkolną. Z pytaniami i wątpliwościami można zwrócić się do pracowników ministerstwa. W tym celu uruchomiono specjalne linie telefoniczne, pod którymi rodzice otrzymają odpowiedzi na nurtujące ich pytania i wątpliwości, co powinno pomóc w podjęciu decyzji.

Szczegóły na stronie MEN:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rodzicu-6-latka-decyduj-sam-o-edukacji-swojego-dziecka.html

Pytania można zadawać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15, pod numerami telefonów:

 • 22 34 74 595 (sześciolatek w szkole)
 • 22 34 74 717 (sześciolatek w przedszkolu)
 • 22 34 74 589 (sześciolatek w przedszkolu, sześciolatek w szkole)
 • 22 34 74 467 (sześciolatek w przedszkolu, sześciolatek w szkole)

lub za pośrednictwem formularza.

 • -

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna: planowane wyłączenia prądu

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że planowane są przerwy w dostawie prądu w Gminie Nadarzyn.

Szczegóły w załączniku.

Jednocześnie przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991

UWAGA! Przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Komunalne w Nadarzynie Sp z o.o. zawiadamia, że w związku z wcinką wodociągową w ul. Mszczonowskiej w dniu 05.02.2016r. w godzinach od 10:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulic Mszczonowskiej i przyległych w miejscowości Nadarzyn.

Przepraszamy za niedogodności PKN Sp. z o.o

Zaproszenie

Mediacja to proces, w którym uczestniczą co najmniej dwie strony, które w danym momencie pozostają ze sobą w konflikcie i mają gotowość podjęcia negocjacji. Ma na celu pomoc przy rozwiązywaniu i wyjaśnianiu sporów oraz ustalaniu planów dalszego wspólnego działania. Zadaniem mediatora jest umożliwienie stronom konstruktywnej rozmowy i dbałość o to, by każda ze stron mogła się swobodnie wypowiedzieć i zostać wysłuchaną przez drugą stronę. Mediacje rodzinne najczęściej dotyczą: rozwodów, opieki nad dziećmi, konfliktów rodzinnych, konfliktów między pokoleniami.

Dlaczego warto skorzystać z mediacji rodzinnych?
• udział w mediacji daje duże szanse na to, aby osoby trzecie (szczególnie dzieci, ale również inni bliscy), nie ponosili negatywnych skutków konfliktu;
• w mediacji strony współdecydują o możliwie najlepszych rozwiązaniach. W sądzie rozwiązanie narzuca sędzia. To sądowne rozwiązanie może być sprzeczne z interesami każdej ze stron konfliktu;
• mediacja nie skupia się na poszukiwaniu dowodów dotyczących przeszłości, tylko na poszukiwaniu najlepszych rozwiązań na przyszłość. Skupienie się na poszukiwaniu dowodów bardzo utrudnia znajdowanie satysfakcjonujących rozwiązań dotyczących przyszłości;
• mediacja daje szanse na to, aby pomimo różniących kwestii pozostać w dobrych relacjach z drugą stroną;
• mediacja sprzyja szybszemu wypracowaniu wspólnej wizji przyszłości niż uczyni to sąd.

Zapisy pod nr telefonu (22) 739 73 20.

Marek Mietelski

UWAGA! Przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. zawiadamia, iż w związku z awarią wodociągu w ul. Malwy w dniu 01.02.2016r. w godzinach od 20:00 do 13:00 dnia następnego nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ul. Malwy i Fiołkowej.

Za niedogodności przeprasza PKN Sp. z o.o.

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.