Urząd Gminy w Nadarzynie

Wiadomości Nadarzyńskie

Uwaga. Informacja w sprawie budowy gazociągu.

Szanowni Państwo!! 

   Dnia 26 stycznia 2016 r. o godz. 13:00 Urzędzie Gminy Nadarzyn odbyło się spotkanie inwestora i projektanta inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Rembelszczyzna – Mory – Wola Karczewska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego” z przedstawicielem Gminy Nadarzyn –Zastępcą Wójta Tomaszem Muchalskim.

   Inwestor przedstawił proponowany przebieg gazociągu zgodny z projektem przebiegu gazociągu zamieszczonym na stronie internetowej gminy Nadarzyn pod adresem: http://www.nadarzyn.pl/358,planowana-budowa-gazociagu-rembelszczyzna-mory-wola-karczewska.html

   Pan Tomasz Muchalski podtrzymał wcześniejsze stanowisko Gminy Nadarzyn w tej sprawie tj. brak zgody na przeprowadzenie gazociągu przez tereny przeznaczone w MPZP pod budownictwo mieszkaniowe, zaproponował również aby linię gazociągu która biegnie przez południowo –wschodnią część Wolicy przesunąć dalej na południowy wschód i przeprowadzić ją przez las.

   Stanowisko Gminy Nadarzyn w powyższej sprawie zostało przedstawione w piśmie Nr GG.6810.2.3.2015.AR z dnia 29.01.2016r. dostępnym pod adresem internetowym: http://www.nadarzyn.pl/plik,4219,2016-01-29-urzad-gminy-nadarzyn-brak-zgody-propozycja-zmiany-trasy-pdf.pdf  lub w Urzędzie Gminy Nadarzyn pok. 110.

   Osoby zainteresowane wsparciem naszych działań prosimy o złożenie podpisu pod w/w dokumentem, który będzie dostępne u sołtysa wsi Wolica Pana Stanisława Żukowskiego oraz w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Nadarzynie w pokoju Nr 110

    W przypadku pytań i wątpliwości informacji w powyższej sprawie udziela Referat Geodezji  i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Nadarzyn, pok. 110, tel. (22) 729-81-85 wew. 162.

Bezpieczne ferie

 

 

 

Teatralne eksploracje NOK

 • -

Ferie z tenisem stołowym

GLKS zaprasza uczniów klas 4-6 szkół podstawowych, oraz uczniów gimnazjum na zajęcia sportowe z tenisa stołowego.

Termin 1-5 lutego 2016 roku, godzina 11:30 - 13:30, zapisy trenerka Magdalena Milczarek.

Kondolencje

 • -

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nadarzyn

Na 10 kwietnia 2016 r. Wojewoda Mazowiecki zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy Nadarzyn w okręgach wyborczych nr 1 i 2 w Nadarzynie (w każdym okręgu wybranych zostanie po jednym radnym). Dni w których upływają terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych wynikających z Kodeksu wyborczego określone zostały w załączniku do Zarządzenia Nr 37 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nadarzyn  (Dz.U. Woj. Maz. poz. 629).

Wojewoda wydał Zarządzenie w związku z uchwałami Rady Gminy Nadarzyn w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów dwóch radnych oraz postanowieniami Naczelnego Sądu Administracyjnego (radni nie złożyli swoich pierwszych oświadczeń majątkowych, w związku z czym Rada Gminy zobligowana była do podjęcia uchwał w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia ich mandatów; uchwały te zostały następnie przez zainteresowanych radnych zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który skargi oddalił; w drugiej kolejności radni złożyli do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjne na wyroki WSA, które to przez NSA również zostały oddalone prawomocnymi orzeczeniami).

W wyborach uzupełniających wezmą udział jedynie mieszkańcy części Nadarzyna - tylko następujących ulic:

Okręg wyborczy Nr 1 w Nadarzynie – ulice: Al. Katowicka, Babiego Lata, Graniczna, Karmelowa, Kościuszki, Krucza, Kubusia Puchatka, Makowa, Małego Księcia, Morelowa, Mszczonowska,  Sęczkowa,  Starowiejska, Szyszkowa, Świerkowa, Tulipanowa, Wiśniowa, Zielonej Łąki, Żółwińska.

Okręg wyborczy Nr 2 w Nadarzynie - ulice: Akacjowa, Błońska, Fiołkowa, Leśna, Maciejki, Malwy, Mała, Modrzewiowa, Nad Mrówką, Plantowa, Podleśna, Pruszkowska, Wierzbowa, Wiosenna (granice okręgów na podstawie Obwieszczenia Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 25 stycznia 2016 r.)

Wszystkie informacje dotyczące wyborów uzupełniających zamieszczane są na bieżąco na stronie internetowej Gminy Nadarzyn – zakładka „Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nadarzyn 2016” (www.nadarzyn.pl) oraz w Biuletynie informacji publicznej (zakładka „Wybory” i następnie „Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nadarzyn 2016”): http://bip.nadarzyn.pl/389,wybory-uzupelniajace-do-rady-gminy-nadarzyn-2016.html

 

 

 • autor: Edyta Gawrońska, data: 2016-01-25
 • -
 • -

Muzeum Dulag 121-,,Exodus Warszawy 1944''

Wypędzeni. Losy mieszkańców powstańczej Warszawy 1944

W związku z przypadającą w styczniu 2016 roku 71.rocznicą rozwiązania obozu przejściowego w Pruszkowie Muzeum Dulag 121 serdecznie zaprasza na projekcję filmu „Exodus Warszawy 1944” oraz rozmowę z jego autorem,  Grzegorzem Szuplewskim. Spotkanie odbędzie się 30 stycznia o godz. 15.00 w siedzibie Muzeum przy ul. 3 Maja 8a.

Nakręcony na 60 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego dokument „Exodus Warszawy 1944” był pierwszą produkcją, która w rzetelny sposób przedstawiała temat wypędzenia ludności cywilnej ze stolicy podczas Powstania Warszawskiego i tuż po jego zakończeniu. Film - bogato ilustrowany zdjęciami i materiałami audiowizualnymi z powstańczej Warszawy – opowiada historię exodusu, pokazując kolejne jego etapy: wybuch powstania, wyjście z Warszawy, pobyt w obozach przejściowych w Pruszkowie, Ursusie i Piastowie oraz akcję pomocową, jaką zorganizowały polskie organizacje, m.in. Rada Główna Opiekuńcza i Armia Krajowa. 

Autorowi scenariusza Grzegorzowi Szuplewskiemu, który podczas spotkania opowie o procesie powstawania filmu, udało się dotrzeć do osób zaangażowanych w pomoc wypędzonym oraz do osób, które przeżyły gehennę wyjścia z Warszawy i pobytu w podwarszawskich obozów przejściowych. W filmie o swoich doświadczeniach opowiadają m.in. żołnierze AK Zdzisław Zaborski, Jan Cierliński oraz Ryszard Lewandowski, pielęgniarki udzielające pomocy w pruszkowskim obozie i szpitalu w Tworkach Barbara Majewska-Luft, Maria Donaj i Irena Horban, a także byli więźniowie obozu oraz ich bliscy Wiesław Chrzanowski, Zbigniew Jerzyna oraz Andrzej Kurc. Pan Grzegorz Szuplewicz - jako mieszkaniec, badacz lokalnej historii, samorządowiec – współorganizator konferencji "Pamiętamy. Piastów w hołdzie bohaterskiej Stolicy”, która odbyła się w 2007 roku w Piastowie, opowie także o pomocy, jaką wypędzonym warszawiakom nieśli wówczas mieszkańcy Piastowa.

Grzegorz Szuplewski - dziennikarz i samorządowiec. Od 1992 roku współpracował z TVP (Telewizyjna Agencja Informacyjna, TV Polonia, Program I TVP) jako redaktor audycji informacyjnych, publicystycznych, historycznych i dokumentalnych, m.in. Katolickiego Magazynu Informacyjnego „Czasy”, audycji „Tydzień Prezydenta” (1993-1995 , Program I TVP) czy „Historia-Współczesność”, „Świat Jana Pawła II” (1999-2002 I TVP) oraz „Na Królewskim Trakcie” (25 odcinków zrealizowanych dla TV Polonia,1999-2000).. Autor kilkunastu zrealizowanych dla TVP filmów dokumentalnych i reportaży: m.in. „Exodus Warszawy 1944” (zakwalifikowany do przeglądu konkursowego festiwalu NURT’2004),  „Katyń. Prawda i kłamstwo o zbrodni” (2005), „Siew nadziei” (2004, współautor).  „U progu Auschwitz. Misja księdza Manfreda” (2006, nominacja do Nagrody TVP Polonia), „Najmłodsi żołnierze II Rzeczypospolitej” (2006), „Z Fawley Court do Lichenia” (2007)  czy  wyróżnionego III Nagrodą Przeglądu „Polskie Ojczyzny 2010” „Pomnik niepoprawny politycznie” (OTV Lublin 2009). Od 1989 roku redaktor prasy lokalnej i samorządowej, m.in. magazynu „U nas” (1989-1990), „Tygodnika Piastowskiego” (1991-1993), dwumiesięcznika „Nasz Piastów” (2002-2004) oraz Biuletynu Informacyjnego Rady i Burmistrza Miasta Piastowa (od 1998 roku). Jest również współautorem książki „Ślady. Świat o Janie Pawle II”. Od 1994 roku jest radnym Rady Miejskiej w Piastowie, a od 2014 roku jego burmistrzem.

źródło:http://www.dulag121.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=452

Muzeum Dulag 121

Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie z WFOŚiGW

Gmina Nadarzyn informuje o możliwości uzyskania przez osoby fizyczne dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wymianę pieców, kolektory słoneczne, fotowoltaiczne i pompy ciepła.

Od 4.04.2016r. do wyczerpania alokacji, nie później niż do 30.09.2016r. zostaną ogłoszone konkursy o dofinansowanie w ramach programów:

 • 2016-OA-7 – Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni. Beneficjentami konkursu są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania.

Zakres dofinansowania obejmuje: modernizację indywidualnych źródeł ciepła tj., wymiana kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel i eko-groszek).

Dofinansowanie do 75% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5.000 zł dla jednego beneficjenta.

 • 2016-OA-8 – Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła.

Zakres dofinansowania obejmuje: zakup i montaż kolektorów słonecznych posiadających certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą o zgodności z normą PN-EN 12975-1; zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej – moduły fotowoltaiczne powinny posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą PN - EN 61215; zakup i montaż pomp ciepła – pompa ciepła powinna posiadać certyfikat lub raport z badań potwierdzający wartość współczynnika COP zmierzonego zgodnie z normą PN-EN 12309.

Dofinansowanie na kolektory do 45%, ale nie więcej niż 5.000zł, na pompy ciepła do 25%, ale nie więcej niż 10.000 zł i na instalacje fotowoltaiczne do 25%, ale nie więcej niż 7.500 zł.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://www.wfosigw.pl/

https://www.wfosigw.pl/sites/default/files/media/Kalendarium_na_2016.pdf

Katarzyna Dombska, kierownik Referatu ds. funduszy zewnętrznych Gminy Nadarzyn

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015 poz.1515/ zwołuję XV Sesję Rady Gminy Nadarzyn na dzień 27 stycznia 2016 r. /środa/ na godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 – sala konferencyjna /I piętro/.

Porządek obrad:
http://bip.nadarzyn.pl/88,zawiadomienia-o-zwolaniu-sesji.html?wiecej=2260

Szkoła Podstawowa w Nadarzynie

 • -

Brydż w Bibliotece Publicznej Gminy Nadarzyn

Od najbliższej środy, 20 stycznia br., Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn zaprasza wszystkich chętnych na spotkania brydżowe. Brydż to znakomita alternatywa dla siedzenia przed komputerem lub telewizorem. Dlatego zachęcamy do skorzystania z naszej nowej oferty.

Wstęp wolny.

Szczegóły na plakacie.

Informacja

W Urzędzie Gminy Nadarzyn można zapoznać się z projektem stałej organizacji ruchu drogi krajowej S8 po przebudowie. W ramach tego projektu wprowadzane są również zmiany organizacji ruchu dla dróg gminnych przylegających do trasy S8. Plany znajdują się na parterze budynku UG przy wejściu do siedziby Poczty Polskiej.

OGŁOSZENIE

Nadarzyn, dn. 15.01.2016r.

                                              

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Nadarzyn
odwołuje przetarg

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Nadarzyn,
oznaczonej jako działka nr ew. 910 położona w obrębie i gm. Nadarzyn
mający się odbyć w dniu 18 stycznia 2016 roku o godzinie 13:00
w siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn
przy ul. Mszczonowskiej 24, sala konferencyjna – p. 220

Powodem odwołania przetargu jest konieczność zlikwidowania rozbieżności powierzchni działki w ewidencji gruntów i księdze wieczystej.

 

Z up. Wójta Gminy
ZASTĘPCA WÓJTA
dr Tomasz Muchalski

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna: planowane wyłączenia prądu

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że planowane są przerwy w dostawie prądu w Gminie Nadarzyn. Szczegóły poniżej

Kondolencje

 • -

Kondolencje

 • -

Sztab WOŚP w NOK-u

Wstępnie zebraliśmy około 29 tys zł. Słowa uznania dla wolontariuszy i wszystkich zaangażowanych w kolejny finał WOŚP.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna: planowane wyłączenia prądu

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że planowane są przerwy w dostawie prądu w Gminie Nadarzyn.

Szczegóły w załączniku.

Jednocześnie przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991

Orszak III Króli

Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic

W dniu 07.01.2016 r. Gmina Nadarzyn zawarła umowę na „ konserwację urządzeń oświetlenia ulic” na okres od 07/01/2016 do 31/12/2017, z Panią Ewą Strusińską, prowadząca działalność gospodarczą pn. ELES-BUD, z siedzibą w Kobyłce, ul. Powstańców 4a/2.

W godzinach pracy urzędu awarie oświetlenia ulicznego należy zgłaszać do Ref. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki – wewn. 145 lub 140.

Poza godzinami pracy, awarie należy zgłaszać bezpośrednio do firmy konserwującej – pod całodobowy numer, tj. 507 422 013, lub 603 623 717.

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna: planowane wyłączenia prądu

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że planowane są przerwy w dostawie prądu w Gminie Nadarzyn.

Szczegóły w załączniku.

Jednocześnie przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991

 

Nowy rozkład jazdy

 • -
 • -

Nadarzyński Tydzień Zdrowia

Zapraszamy wszystkich pacjentów zadeklarowanych do Ośrodka Zdrowia w Nadarzynie lub w Młochowie na corocznie odbywający się Nadarzyński Tydzień Zdrowia, tym razem poświęcony -Profilaktyce onkologicznej. -Zdrowie często bywa stanem ulotnym, dlatego należy zrobić wszystko, aby je zachować stosując prewencję- namawia do badań dyrektor ośrodka zdrowia, Adam Chustecki.

 Nadarzyński Tydzień Zdrowia 18-21.01.2016r.- Profilaktyka onkologiczna

Profilaktyka zdrowotna jest szeregiem działań mających na celu zapobieganie chorobom, dzięki ich wczesnemu wykryciu i leczeniu oraz utrwalaniu prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia, zapobiega zaburzeniom we wszystkich sferach zdrowia organizmu. Tegoroczny Nadarzyński Tydzień Zdrowia umożliwia przeprowadzenie bezpłatnie badania USG trzem grupom odbiorców: dzieciom (od 2 do 16 r.ż.) proponuje się USG jamy brzusznej, kobietom (powyżej 35 r.ż.)- USG piersi oraz mężczyznom (powyżej 45 r.ż.)- USG prostaty. -Profilaktyka onkologiczna skupia się na szeroko pojętych działaniach, których celem jest zapobieganie oraz wczesne wykrywanie nowotworu w możliwie wczesnej fazie rozwoju. Działania te są różne, w zależności od rodzaju nowotworu i jego lokalizacji, stąd trzy grupy odbiorców i trzy typy badań USG- uzupełnia dyrektor. Profilaktyka w chorobach nowotworowych ma szczególne znaczenie, ponieważ większość nowotworów rozwija się przez długi czas bezobjawowo. Zapobieganie i wczesne wykrywanie nowotworu jest niewątpliwie bezcenne w walce z chorobami nowotworowymi. Uwzględniając statystyki zachorowalności, nieustannym zagrożeniem dla kobiet jest rak piersi, rak szyjki macicy i jelita grubego, natomiast mężczyźni zmagają się najczęściej z rakiem płuc, jelita grubego i gruczołu krokowego. Dyrektor Adam Chustecki namawia, aby w pędzie życia znaleźć chwilę na to, aby przyjść na badanie- Niech to będzie postanowienie każdego z Nowym Rokiem, aby zadbać o swoje zdrowie i przyjść na badanie. Corocznie mamy najróżniejsze postanowienia, obiecujemy sobie, że będziemy dbali o kondycję fizyczną, będziemy więcej czasu poświęcać rodzinie. Może zacznijmy od jakże łatwego do zrealizowania postanowienia: Skorzystam z Nadarzyńskiego Tygodnia Zdrowia i zapiszę się na badanie USG! Pierwsze dni po uruchomieniu możliwości zapisów na badanie pokazały jak wielkim zainteresowaniem cieszy się akcja profilaktyczna wśród wszystkich grup wiekowych. W związku z zaistniałą sytuacją dyrektor Ośrodka Zdrowia zamierza wprowadzić, po konsultacji ze specjalistami, dodatkowe terminy badań, aby każdy pacjent mógł z nich skorzystać. Zapisy telefonicznie pod numerem: Ośrodek Zdrowia Nadarzyn- 22 739 48 40, Ośrodek Zdrowia Młochów – 22 729 91 46. Więcej informacji na stronie internetowej: www.zoz.nadarzyn.pl. Przygotowanie do badania USG: dziecko- 6 godzin na czczo przed badaniem, mężczyzna- musi wypić 3 szklanki wody przed badaniem.

M. Nowicka-Prusakiewicz

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.