Urząd Gminy w Nadarzynie

Wiadomości Nadarzyńskie

Listopadowy numer wydania bezpłatnego miesięcznika „Wiadomości Nadarzyńskie”. U nas pełna wersja elektroniczna. Zapraszamy do lektury.
 

Elektroniczne wydanie WN:

 • -

Koncert Mikołajkowy Orkiestry OSP Nadarzyn

Zapraszamy na "Koncert Mikołajkowy Orkiestry OSP Nadarzyn"

Szczegóły na plakacie

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2015-11-30
 • -

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna: planowane wyłączenia prądu

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że planowane są przerwy w dostawie prądu w Gminie Nadarzyn.

Szczegóły w załączniku.

Jednocześnie przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991

Posłuchaj nas: Szkoła Podstawowa w Młochowie

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015 r. poz. 1515/ zwołana zostanie XIII Sesja Rady Gminy Nadarzyn - 25 listopada 2015 r. /środa/ na godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 - sala konferencyjna /I piętro/.

Porządek obrad:

http://bip.nadarzyn.pl/88,zawiadomienia-o-zwolaniu-sesji.html?wiecej=2139

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

Stosowanie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) informuję, iż przygotowywane jest niżej wymienione zadanie inwestycyjne pn.: „Budowie drogi gminnej na działkach nr ew. 94 i 97/21, obr. Kajetany w miejscowości Kajetany, gm. Nadarzyn, pow. Pruszkowski wraz z budową napowietrznej linii oświetleniowej, budową rowu, wycinką fragmentu lasu i rozbiórką fragmentu ogrodzenia na działce 97/21.”

W ramach realizacji wyżej wymienionej inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego o ile w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniony będzie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f  ustawy o drogach publicznych.

W związku z powyższym prosi się o ewentualne zgłaszanie zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:
Urząd i Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn

Zgodnie z art. 4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych - kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
- urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami ruchu drogowego,
- linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego o ile nie udostępniono kanału innym podmiotom - art. 39 ust. 6b ww. ustawy.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku zgłoszenia zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach planowanych przedsięwzięć. Urząd Gminy Nadarzyn nie będzie lokalizował ww. kanału w pasie drogowym zgodnie z art. 36, ust. 6 pkt 2 ustawy o drogach publicznych.

Niniejsza informacja zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.nadarzyn.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.

 • autor: Anna Rodkiewicz, data: 2015-11-16

Starostwo zrobiło nam gigantyczne gruzowisko w Żabieńcu

Jak informowaliśmy 30 września br. do Urzędu Gminy Nadarzyn wpłynęło ze Starostwa Powiatowego w Pruszkowie zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Dotyczyło ono wydania decyzji na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w Żabieńcu (na wysokości firmy Schenker). O sprawie informował radnych i mieszkańców zastępca wójta Tomasz Muchalski w czasie XII sesji Rady Gminy Nadarzyn 28 października.
Gmina nie była adresatem pisma, otrzymała je wyłącznie „do wiadomości” co wyraźnie wskazuje, że dla Starostwa nie byliśmy stroną w sprawie. Nasza opinia nie była wiążąca i nie przysługiwało nam prawo do odwołania się od niekorzystnej naszym zdaniem decyzji. Nasze uwagi Starostwo otrzymało terminowo. Jeszcze tego samego dnia – przed końcem urzędowego terminu, praktycznie w godzinę po otrzymaniu uwag ze strony gminy Starostwo podjęło niekorzystną dla nas decyzję.
Według opinii Andrzeja Bittel naczelnika Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska starostwa powiatowego (cytowanej w WPR24): "- Gmina Nadarzyn została poinformowana o toczącym się postępowaniu, w ramach dobrej współpracy, już na etapie wszczęcia postępowania, pomimo że nie jesteśmy do tego zobligowani przepisami prawa. Pismo zostało wysłane celem poinformowania gminy o planowanej działalności na jej terenie. Warto podkreślić, że zgodnie z przepisami starostwo ma jedynie obowiązek przekazania kopii decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów, a więc dopiero po rozstrzygnięciu sprawy. Stronami postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na zbieranie odpadów są wyłącznie osoby prawne i fizyczne posiadające interes prawny, w tym przypadku wnioskodawca, czyli firma Fel-Car.”
Zasadniczym pytaniem ważnym dla mieszkańców naszej gminy jest czy opinia ta dotyczy wszystkich zezwoleń na zbieranie odpadów. Jeśli tak, to władze gminy Nadarzyn nie mają żadnego wpływu na decyzje starostwa, mogą jedynie przedstawić swoje stanowisko, które i tak nie musi być brane pod uwagę. Zgodnie z obowiązującym prawem to Starostwo jest organem decyzyjnym w sprawach wydawania zezwoleń na zbieranie odpadów.
Ze słów naczelnika wynika również, że gmina nie musiała być poinformowana w tej sprawie, a o gruzowisku mogła się dowiedzieć dopiero widząc rosnące hałdy wyrzucanych śmieci. Tak niestety działa nasze prawo.
Zaskakuje niezwykły pośpiech w podjęciu decyzji. Czyżby wydano ją post factum i miała ona jedynie usankcjonować istniejący stan rzeczy? Czy to możliwe, że odpady na wskazane miejsce trafiły wcześniej? To jedynie pytania bez odpowiedzi...
Faktem jest, że Starostwo zgodziło się, aby na wskazanej działce przez ponad rok zbierane były nieokreślone - więc i nieograniczone - ilości odpadów w tym gruzu betonowego z rozbiórek i remontów!

Wymiar społeczny!

Decyzja wydana przez Starostwo określa warunki niezbędne do spełnienia, aby miejsce zbiórki odpadów mogło funkcjonować. Jednym z nich jest "zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich i zwierząt". Istotne jest to, że w pobliżu jest szkoła, a teren nie jest ani ogrodzony, ani w żaden inny sposób zabezpieczony przed wejściem. Nie tylko nie ma płotu ale również zamykanej bramy. Dodatkowo teren powinien być również oznakowany – a nie jest!
Kolejnym warunkiem jest zabezpieczenie odpadów przed rozproszeniem i pyleniem. Nawet gołym okiem widać, że nie jest to realizowane.
Miejsce magazynowania powinno być utrzymane w należytej czystości i porządku. Czy mają o tym świadczyć rosnące hałdy, niezabezpieczona fruwająca folia, wystające z usypisk rury PCV i inne.

Jedna wizja dwa stanowiska

Jeśli dochodzi do naruszeń warunków wydanej decyzji organ wydający tę decyzję powinien wezwać wykonawcę do ich spełnienia w wyznaczonym terminie. Jeśli to nie nastąpi, to wydaje decyzję o cofnięciu zezwolenia.
Jak nam wiadomo w dniu 16 listopada odbyła się wizja lokalna terenu zbiórki odpadów przez pracowników UG Nadarzyn i Starostwa Powiatowego. Z notatki służbowej przedstawicieli powiatu wynika, iż „nie zauważono naruszeń decyzji starostwa”. Dziwi, że osoby te nie zauważyły nawet braku ogrodzenia i oznakowania terenu.
Stanowisko Urzędu Gminy Nadarzyn jest niezmienne. Wizja lokalna wykazała karygodne niedociągnięcia i działania naruszające warunki wydanej decyzji. Naruszone są wymogi w zakresie ochrony środowiska, a przede wszystkim bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców.
Kolejnym zagrożeniem wynikającym z funkcjonowania gruzowiska jest powstałe niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Znacząco zwiększyła się ilość jeżdżących tam ciężarówek. Sypiąca się z nich ziemia i zabłocone koła zostawiają na jezdni błoto poślizgowe, którego nie jest w stanie usunąć jeżdżący tam od niedawna ciągnik. W tym miejscu już doszło do wypadku. Wyjazd z gruzowiska jest na łuku drogi.

Odpowiedzialność za losy gruzowiska spoczywa na Starostwie

Teren w Żabieńcu przy al. Kasztanowej nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, jednak nawet studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nie przewiduje w tym miejscu prowadzenia takiej działalności. Co prawda studium nie jest dokumentem wiążącym w tej kwestii, jednak powinna to być kolejna z przesłanek podjęcia decyzji odmownej.
Dlaczego Radny powiatowy wiceprzewodniczący rady powiatu Dariusz Nowak dopuścił do wydania tak niekorzystnej dla nas decyzji? Zna sprawę osobiście, mieszka w pobliżu. Dlaczego nie przeszkadzają mu rosnące sterty odpadów, obok których codziennie przechodzi? Czy w takim razie faktycznie chce reprezentować wszystkie interesy mieszkańców, czy tylko te wybrane i wygodne dla niego?
Gdy już klamka zapadła, a sterty gruzu rosną w tempie ekspresowym radny powinien dołożyć wszelkich starań, aby starostwo ze szczególną skrupulatnością sprawdzało przestrzeganie warunków wydania decyzji. Niedopuszczalne jest, aby wyniki wizji lokalnej tak dalece odbiegały od stanu faktycznego. Starostwo już powinno nakazać wykonawcy dotrzymanie warunków decyzji, przede wszystkim należyte zabezpieczenie terenu przed wstępem osób nieupoważnionych. Starostwo jako organ wydający pozwolenie powinno kontrolować kategorię zbieranych tam odpadów. O kontroli ilości zbieranych tam śmieci możemy tylko pomarzyć gdyż według wydanego zezwolenia jest ona nieograniczona.
Dlaczego po raz kolejny radny Nowak odpowiedzialnością za niekorzystne dla mieszkańców decyzje Starostwa próbuje obarczyć władze gminy? W tej sprawie jak i w dwóch innych dotyczących podobnych kwestii dla Starostwa nie byliśmy stroną. Jak zawsze samodzielnie i nie licząc się z naszym stanowiskiem podejmowało decyzje. Starostwo winno wiedzieć jakie dalsze działania ma podjąć.
Gmina nie pozostawi tak tej sprawy. Już zwrócono się o interwencję do straży gminnej. Niestety z racji tego, że nie jesteśmy w sprawie stroną nasze możliwości są ograniczone. Odpowiedzialność za dalsze losy gruzowiska spoczywa na Starostwie Powiatowym w Pruszkowie!

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2015-11-20
 • -

UWAGA!!! Zmiany w kursowaniu autobusów linii Nadarzyn-Pruszków

Urząd Gminy Nadarzyn informuje, że od poniedziałku (23 listopada br.) zmieni się rozkład jazdy autobusów na linii Pruszków PKP- Nadarzyn – Walendów. Nowo wprowadzane zmiany zaznaczono w rozkładzie jazdy kolorem żółtym.

 

 

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2015-11-19
 • -

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna: planowane wyłączenia prądu

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że planowane są przerwy w dostawie prądu w Gminie Nadarzyn.

Szczegóły w załączniku.

Jednocześnie przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2015-11-19
 • -
 • -

Muzeum Dulag 121 - „Artysta jest organizatorem wyobraźni narodowej”

28 listopada o godzinie 15:00 na wystawie Sztuka i Naród prezentowanej w siedzibie Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego odbędzie się wykład kustosza Piotra Prasuły z Muzeum Literatury w Warszawie, zatytułowany „Artysta jest organizatorem wyobraźni narodowej”. Opowieść o redaktorach „Sztuki i Narodu”.

Wykład poświęcony  będzie młodym, utalentowanym i odważnym twórcom miesięcznika literackiego „Sztuka i Naród”, który ukazywał się  w Warszawie od 2 kwietnia 1942 roku do wybuchu powstania warszawskiego w sierpniu 1944 roku: muzykowi i kompozytorowi, nazywanemu przez przyjaciół „Chopinem konspiracji” a także publicyście i pomysłodawcy pisma  Bronisławowi Onufremu Kopczyńskiemu;  poecie Wacławowi Bojarskiemu - inicjatorowi złożenia wieńca z dedykacją „Geniuszowi Słowiańszczyzny – Rodacy” pod pomnikiem Kopernika; Andrzejowi Trzebińskiemu - niezwykle zdolnemu i wszechstronnemu twórcy, autorowi słów, które stały się ideowym hasłem SiN-owców: „Twórczość jest apostolstwem dobra”; Tadeuszowi Gajcemu oraz dozgonnemu przyjacielowi Gajcego i równie wybitnemu poecie - Zdzisławowi Stroińskiemu, a także najmłodszemu ze współpracowników pisma i  najmniej znanemu – „ostatniemu na szaniec” Bernardowi Wojciechowi Menclowi - autorowi poematu o świętym Franciszku, który zginął  w czasie powstania  13 września 1944 raniony przez niemieckiego snajpera  na ulicy Marszałkowskiej.  Analizując teksty, które ukazały się w „SiN-ie” autor wykładu przedstawi główny cel pisma młodych autorów, czyli stworzenie niepodległej kultury i  zdobycie się na wielką sztukę narodową. Opowieść zakończy informacja  na temat oryginalnych zbiorów jakie Muzeum Literatury pozyskało w trakcie prezentowania  ekspozycji w Muzeum Literatury  od 30 lipca do 30 grudnia 2014 roku.

Szczegóły na stronie Muzeum Dulag 121:

http://www.dulag121.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=438

Muzeum Dulag 121

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2015-11-19

Święto patronalne parafii w Nadarzynie

W poniedziałek, 23 listopada w święto patronalne naszej parafii o godz. 18.00 Mszę świętą odprawi i kazanie wygłosi ks. Adam Boniecki, redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego.

Zapraszamy

Ks. Proboszcz Andrzej Wieczorek

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2015-11-17
 • -

Zapraszamy na spotkanie autorskie w BPGN

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn zaprasza na spotkanie autorskie z P. Gutowską Adamczyk, które odbędzie się 17 XI 2015 r. o godz. 17:00

źródło: http://www.biblioteka.nadarzyn.pl

 

 • autor: Monika Kosakowska-Ludwiniak, data: 2015-11-16
 • -
 • -

Czy Starostwo zrobi nam w Żabieńcu gigantyczne gruzowisko?

30 września br. do Urzędu Gminy Nadarzyn wpłynęło ze Starostwa Powiatowego w Pruszkowie zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Dotyczyło ono wydania decyzji na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w Żabieńcu (na wysokości firmy Schenker). Gmina pismo otrzymała „do wiadomości” co wyraźnie wskazuje, że dla Starostwa nie byliśmy stroną w sprawie. Na złożenie uwag mieliśmy tydzień od dnia otrzymania pisma. Decyzja zapadła – negatywna dla gminy. Przez ponad rok zbierane mogą być nieograniczone ilości odpadów nie tylko z terenu Mazowsza czy całej Polski, ale nawet z zagranicy! Wszystko dlatego, że Starostwo zezwalając na zbieranie odpadów w Żabieńcu, nie określiło limitu ilości odpadów.

Czy odpowiedź była przygotowana?

Wniosek o zezwolenie na zbieranie takich śmieci na terenie naszej gminy wpłynął do władz powiatu 3 września. Po niemal miesiącu władze gminy zostały poinformowane o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w Żabieńcu. Zostaliśmy postawieni przed faktem, a nasze protesty nie tylko nie były wiążące, ale nawet nie były rozważone przez Starostwo. Gmina swoje uwagi zgłosiła w mailu wysłanym o godzinie 14:49, w środę 7 października. Jeszcze tego samego dnia – w godzinę? – Starostwo wydało w tej sprawie niekorzystną dla gminy decyzję. Rodzą się pytania skąd ten pośpiech? Co się w Starostwie stało? Czy ktoś tak się spieszył, że nie czekał na upłynięcie ustawowego terminu wniesienia uwag i decyzja zapadła wcześniej? Czy też, Starostwu na zapoznanie się ze zgłoszonymi uwagami, przeanalizowanie ich i zdecydowanie wystarczyła jedynie godzina?

Pod hasłem zbierania odpadów kryje się między innymi gruz betonowy z rozbiórek i remontów

Zgodnie ze specyfiką pismo ze Starostwa trafiło do referatu Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki. Gmina po zapoznaniu się z tematem, w dniu 7 października wysłała swoje uwagi drogą mailową, a w wersji papierowej zostały one wysłane dzień później. Pismo wysłane pocztą elektroniczną ma taką samą moc jak tradycyjna korespondencja.

Stanowisko Gminy Nadarzyn we wspomnianej sprawie było jednoznacznie negatywne. W uwagach stwierdzono, że:

 1. „Dla działki nr. 159/2 w miejscowości Młochów nie ma aktualnie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Na terenie działki jest zlokalizowany obiekt znajdujący się w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jako park zabytkowy (w studium planu zaznaczony jako ZP).
 3. Dla części północno-zachodniej działki znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Zimna Woda został wyznaczony obszar zalewowy. Na tym terenie rzeka Zimna Woda nie ma wytyczonej osobnej działki.”

Odpowiedź gminy dotarła do Starostwa w wyznaczonym siedmiodniowym terminie. Stanowisko Gminy wykazuje aż trzy negatywne przesłanki wykluczające powstanie w tym miejscu składowiska odpadów. Mimo przedstawionych argumentów Starostwo jeszcze przed upływem terminu przewidzianego na zgłoszenie uwag przez gminę – nie licząc się z jej stanowiskiem wydało decyzję zezwalającą na zbieranie odpadów. Wbrew interesom mieszkańców, Starostwo zgodziło się na zbieranie na terenach zalewowych, wchodzących w skład obszarów zabytkowych (będących pod pieczą Konserwatora Zabytków) takich śmieci jak między innymi gruz betonowy z rozbiórek i remontów!

Co decyzja Starostwa oznacza dla mieszkańców?

Zasadności tej decyzji nie tłumaczy fakt, że wydana została ona na określony czas - do 31 grudnia 2016 roku. Wszystkie decyzje tego typu wydawane są czasowo. Nieodwracalne będą szkody wyrządzone przyrodzie składowiskiem śmieci, nawet jeśli zbierane będą tam przez rok. Jakich jeszcze argumentów powinna użyć Gmina, aby Starostwo nie zrobiło śmieciowiska na terenie parku zabytkowego wpisanego w rejestr Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków? Czy stwierdzenie, że wyznaczony teren jest obszarem zalewowym nie jest wystarczającym argumentem działającym na wyobraźnię urzędników ze Starostwa?

Decyzja ta jest nie tylko wbrew interesom społecznym i woli mieszkańców, jest szkodliwa dla przyrody i gminy.

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2015-11-13

Planowana budowa gazociągu Rembelszczyzna - Mory - Wola Karczewska

Szanowni Państwo!!

Dnia 19 października 2015 r. o godz. 17:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nadarzyn odbyło się spotkanie w sprawie realizacji na terenie Gminy Nadarzyn inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Rembelszczyzna – Mory – Wola Karczewska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego”.

Inwestorem w/w przedsięwzięcia jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., na zlecenie w/w ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. przystąpiła do prac projektowych. Do dnia dzisiejszego Urząd Gminy Nadarzyn nie został poinformowany o dokładnym przebiegu projektowanego gazociągu. Swoją wiedzę na temat zamierzeń projektantów i GAZ-SYSTEMU urzędnicy gminni czerpią z innych dokumentów które wpływają do Urzędu Gminy (wnioski o dokumenty planistyczne, projektu robót geologicznych itp.).

W związku z brakiem oficjalnych informacji dotyczących przebiegu gazociągu ze strony projektanta i inwestora , oraz faktem, że zdaniem Wójta Gminy inwestycja ta będzie uciążliwa dla mieszkańców Gminy Nadarzyn wszystkie dokumenty którymi dysponuje Urząd Gminy Nadarzyn zostały upublicznione na stronie internetowej www.nadarzyn.pl w zakładce pn. „Planowana budowa gazociągu Rembelszczyzna – Mory”.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z w/w dokumentami pod adresem:

http://www.nadarzyn.pl/358,planowana-budowa-gazociagu-rembielszczyzna-mory-wola-karczewska.html

W przypadku pytań i wątpliwości informacji w powyższej sprawie udziela Referat Geodezji  i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Nadarzyn, pok. 110, tel. (22) 729-81-85 wew. 162.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wolna i niepodległa Ojczyzna

Uroczyste obchody Święta Niepodległości w Gminie Nadarzyn rozpoczęła Msza święta w Kościele pod wezwaniem św. Klemensa w Nadarzynie. O godzinie 17:00 w patriotycznych nastrojach, z wpiętymi kotylionami, a dzieci z biało-czerwonymi wiatraczkami wierni zgromadzili się w Kościele. Mszę koncelebrowali księża z nadarzyńskiej parafii wraz z zaproszonymi gośćmi.
Następnie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Młochowie przedstawili program okolicznościowy, który spokojnie można nazwać lekcją patriotyzmu. Z przejęciem i dziecięcą szczerością, niespeszeni tłumem widzów śpiewali pieśni, recytowali wiersze. Przypominali o rozbiorach Polski i pokoleniach naszych przodków, którzy walczyli o odzyskanie wolności i niepodległości. Mówili o wartościach najwyższych oraz o tym, w jaki sposób należy je szanować.
Dzieci spisały się wspaniale, nie tylko ich rodzicom łezka zakręciła się w oku. Po przedstawieniu wszystkich zebranych na plac Poniatowskiego poprowadziła Orkiestra OSP Nadarzyn. Tam odbyła się uroczysta odprawa wart. Jak co roku uczestniczyli w niej żołnierze z Kompani Reprezentacyjnej WP. Zgodnie z przyjętą tradycją w miejscach pamięci narodowej, szczególnych dla mieszkańców naszej gminy złożono wiązanki i kwiaty. Wśród składających byli między innymi przedstawiciele władz samorządowych Gminy Nadarzyn, Powiatu Pruszkowskiego, placówek oświatowych, instytucji działających na terenie gminy oraz partii politycznych.
W uroczystościach uczestniczyło wielu mieszkańców gminy, licznie zgromadziła się młodzież i dzieci. W podniosłej atmosferze zebrani mogli wspólnie celebrować 97 rocznicę odzyskania niepodległości.
Uroczystości zakończył poczęstunek dla zebranych, ciesząca się powodzeniem grochówka. Strawę duchową zapewniła Orkiestra OSP Nadarzyn, „serwując” wspaniały koncert w sali widowiskowej NOK.

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2015-11-13
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Święto Niepodległości na sportowo

Turniej mini-siatkówki dziewcząt dla rocznika 2004 z okazji Dnia Niepodległości został zorganizowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa mazowieckiego, przy współpracy Urzędu Gminy Nadarzyn, sekcji siatkówki GLKS Nadarzyn, Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie, sponsora technicznego sekcji Firmy Stanno oraz sponsorów nadarzyńskiej siatkówki i sportu Firmy: Hetman, Serwis DAF w Walendowie, Scania Finans Polska, Wanzl  i Milan Sport.

Zawody zgromadziły na stracie 42 zespoły (trzyosobowe + rezerwowe) z 19 klubów z całej Polski w sumie ponad 160 zawodniczek, a na trybunach zasiadło ponad 300 kibiców (rodziców, opiekunów, trenerów i sympatyków siatkówki). Rozegrano ponad 350 spotkań na 8 boiskach. Wylano litry potu i ... łez, były ogromne emocje, dominowała jednak przede wszystkim radość i dobra siatkarska zabawa. 
        Zawody punktualnie o godzinie 9.30 otworzyło nadarzyńskie "Trio Trenerskie": Mistrzyni Europy z 2003 roku - Dominika Leśniewicz, główny organizator i pomysłodawca turnieju - Damian Krzemiński oraz Dariusz Zwoliński - tak przy okazji prezes GLKS Nadarzyn. Wszystkie uczestniczki zawodów otrzymały pamiątkowe "gadżety", a trenerzy prezenty w postaci klawiatury do komputera oraz co najważniejsze "piłeczek antystresowych"!!! Potem rządziła już tylko siatkówka.
         Nie sposób pisząc  o tych zawodach nie wspomnieć tych, którzy ten turniej przeprowadzili. Sędziowały zawodniczki GLKS, uczennice klas sportowych I i II nadarzyńskiego Gimnazjum  wykonując wspaniałą pracę: Gosia, Natalia, Bączuś, Klodzia, Kunia, Asia, Moki, Eliza, Wera, Piwciu, Sojcia - dziękujemy. Sekretariat prowadzili dzielnie; trenerzy sekcji Damian, Edyta, Ewa i doświadczona zawodniczka klubu Marta. Zapleczem technicznym zajęli się  pracownicy GOS; Pani Danusia, Pan Grzegorz  oraz Mateusz, którzy Dzień Niepodległości uczcił społeczną pracą na rzecz środowiska siatkarskiego, a zdążył także zaliczyć Bieg Niepodległości w Warszawie. Opiekę medyczną zapewniła nieoceniona Pani Beata, która tym razem musiała kilka razy interweniować  bandażując i schładzając przykręcone stawy skokowe. Dziękujemy także rodzicom naszych zawodniczek, którzy przygotowali ciasto i napoje w formie poczęstunku dla uczestników zawodów.
          Z ciekawostek  warto wspomnieć, że zawody odwiedził  całkowicie prywatnie jeden z najlepszych rozgrywających, Mistrz Swiata  - Paweł Zagumny. Gracz warszawskiej Politechniki przybył obserwować swoją córkę występującą  w jednej z ekip Metro Warszawa. Przy okazji nie odmówił dzieciakom wielkiej frajdy jaką były wspólne zdjęcia, czy autograf. Tak  więc w hali przy Żółwińskiej mieliśmy przez chwilę dwójkę złotych medalistów: świata - Pawła i Europy - Dominikę, których dzieci  stawiały w tym turnieju swoje pierwsze siatkarskie kroki.
         Teraz słowo o naszych drużynach i zawodniczkach, a jest dużo do napisania, więc skupię się na rzeczach najważniejszych.
Nadarzyn I (Kinga Wrońska, Julia Brzeczkowska, Julia Głodek  i Ania Majewska). Podopieczne trenera Damiana Krzemińskiego zajęły II miejsce przegrywając tylko 1 mecz w finale z KS Metro Warszawa. Warto podkreślić, że dziewczęta pokazały się przede wszystkim jako zespół i wszystkie miały swój ogromny wkład w zdobyty medal. Postępy jakie w ostatnim czasie zrobiły obie Julki są wręcz niewyobrażalne. To jednak prawda, że praca czyni Mistrza.
Nadarzyn II (Wiktoria Nawrocka, Gabrysia Jedlińska i Oliwka Jóźwik) trzy debiutantki, które zagrały pierwszy taki turniej w życiu zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Ujęły ambicją i walecznością oraz... inteligencją. Oczywiście stres, nerwy i braki w technice wynikające z krótkiego okresu treningowego i braku doświadczenia zrobiły swoje,  ale 17 miejsce!!! W tych zawodach to zaledwie zapowiedź ich możliwości. Mądrość i dojrzałość w grze Gabrysi (aż trudno uwierzyć, że to były jej pierwsze zawody), skoczność i dynamika Wiktorii (niesamowite możliwości motoryczne, jedne z lepszych w gronie tych 160 zawodniczek) oraz spontaniczność Oliwki (i ogromny postęp w grze; obrony, zagrywka i kilka udanych ataków) stworzyło mieszankę, na którą się doskonale patrzyło.
Nadarzyn III (Wiktoria Leśniewicz, Tosia Dośpiał, Ania Wrońska i Amanda Chrostek). Młodziutkie zawodniczki (rocznik 2005-2006) nadarzyńskiej Akademii Siatkówki prowadzone przez trenerkę Dominikę Leśniewicz to prawdziwy wulkan energii. Dziewczęta zajęły miejsce w przedziale 23-25,  a mogłoby być nawet dużo lepiej, jednak kipiąca w nich energia była często nie do opanowania. Patrząc na nie z jaką pasją i zaangażowaniem walczą o piłkę (często między sobą) człowiek sobie uświadamia, że czas płynie nieubłaganie. Na tle koleżanek spokój i opanowanie Amandy wydaje się epokowe.
Nadarzyn IV  (Wiktoria Zantonowicz, Maja Krzemińska, Kasia Serwin, Weronika Brzezińska). Podobnie jak ich rówieśniczki i koleżanki z Nadarzyn III turniej w tej kategorii miały potraktować wyłącznie treningowo jako poligon do nabierania doświadczenia i siatkarskiego obycia. Po początkowym "wielkim strachu" przed starszymi i fizycznie silniejszymi rywalkami z meczu na mecz poczynały sobie coraz śmielej i odważniej. W efekcie odniosły pierwsze turniejowe zwycięstwo i uniknęły honorowego miejsca na końcu tabeli. Obserwując ich minki w trakcie i po zawodach wydaje się, że trenerce Ewie Podkalickiej udało się je ostatecznie przekonać, że serce do walki potrafi zniwelować niekiedy różnice w umiejętnościach.

Wyniki turnieju:

1 Metro Warszawa 1
2 GLKS Nadarzyn
3 Sukces Komprachcice

4 Sparta Warszawa 1
5 Lider Konstantynów łódzki 1
6 Wrzos Międzyborów 1

7 NOSiR Nowy Dwór Maz. 1
8 Lider Konstantynów łódzki 2
9 Rekord Zambrów 1

10-12 Volley Płock 1 , NOSri Nowy Dwór Maz. 2 34 Volley Łódź 1

13-15 Beta Pionki 2, Sparta Grodzisk Maz. 1, NOSiR Nowy Dwór Maz 3

16 Beta Pionki 1

17-19 GLKS Nadarzyn 2, Metro Warszawa 1, SP 220 W-wa 1

20-22 Praska 30 W-wa  2, Sparta Grodzisk Maz. 2, Remis Świdnik 1

23-25 Rekord Zambrów 2, 34 Volley Łódź 2, Metro Warszawa 3

26-28 GLKS Nadarzyn 3, Volley Płock 2, Praska 30 W-wa 1

29-31 Lider Konstantynów łódzki  3, Sparta Warszawa 3, SET Lesznowola 2

32 Remis Świdnik 3

33-34 Krótka Mysiadło 2, Wrzos Międzyborów 2
35-36 Lider Konstantynów 4, Set Lesznowola 1
37-38 Remis Świdnik 2, Krótka Mysiadło 1
39-40 GLKS Nadarzyn 4, Remis Świdnik 4
41-42 SP 220 2, Sparta Grodzisk 3

MVP        Karolina Staniszewska ( Metro)
              Kinga Wrońska ( GLKS )
              Maria Bodzioch ( Komprachcice)

Dariusz Zwoliński prezes GLKS

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna: planowane wyłączenia prądu

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że planowane są przerwy w dostawie prądu w Gminie Nadarzyn.

Szczegóły w załączniku.

Jednocześnie przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2015-11-12

UWAGA: Zmiany przystankowe na trasie linii 703, 711, 733

W związku z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu od dnia 9 listopada 2015 r. od ok. godz. 14:00 do odwołania:

- zawiesza się funkcjonowanie przystanku PASZKÓW 51,
- wznawia się funkcjonowanie przystanku WOLICA 51 w dotychczasowej lokalizacji,
- przywraca się funkcjonowanie przystanku DŁUGA 51 w nowej lokalizacji zgodnie z projektem organizacji ruchu (za wiaduktem).

Przepraszamy za utrudnienia!

 Szczegóły: http://www.ztm.waw.pl/zmiany.php?c=102&i=7349&l=1

 • autor: Monika Kosakowska-Ludwiniak, data: 2015-11-12

„Dzień Drzwi Otwartych” i „Przytulanie hejtera”

W piątkowy wieczór, 6 listopada w świetlicy Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w Młochowie rozpoczęliśmy III Nadarzyńskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia.

Dzień, w którym można było poznać się bliżej i skorzystać z porad specjalistów nazwaliśmy „Dniem Drzwi Otwartych”.

Gościliśmy ojca Piotra Hejno z Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości z Zakroczymia, psychologa, terapeutą uzależnień, przedstawicieli: AA, DDA, Al-Anon, GOPS, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Cieszymy się, że nasze zaproszenie przyjęli również państwo Halina i Franciszek Antonikowie, wice prezes Raszyńskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Arka” pan Artur Kozieł z małżonką, pedagodzy i psychologowie ze szkół oraz przewodnicząca i wice przewodniczący Rady Seniorów.

Rozmowy na temat uzależnień i przemocy przeplatane były muzyką w wykonaniu Zespołu „24 godziny”. Wysłuchaliśmy historii osób, które w swoim życiu zmagały się z uzależnieniami i/lub przemocą. Mądre i wspierające słowa skierował do uczestników spotkania również o. Piotr Hejno, który opowiadał o pracy Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości prowadzonego przez zakon Braci Mniejszych Kapucynów, „Ośrodek posiada długie tradycje w pracy trzeźwościowej (…) od ponad czterdziestu lat, służy wszystkim, którym sprawa trzeźwości naszego Narodu jest droga sercu”. Swoje drzwi otwieramy tym, którzy cierpią z powodu choroby alkoholowej – własnej lub kogoś bliskiego”.

Wykład teoretyczny na temat psychologicznych aspektów uzależnień wygłosiła psycholog, terapeuta uzależnień - Małgorzata Słowik.

Ale czy można uzależnić się od złości, nienawiści? Jak pisze Michał Wawrzyniak - autor książki pt. „Hejtoholik” – „anonimowi uzależnieni od krytykowania „hejtoholicy” rzucają bezpodstawne, agresywne i krzywdzące opinie na prawo i lewo. Kiedyś cierpiały na tym dzieci w gimnazjach, później prezenterzy telewizyjni. Dziś problem ten niebezpiecznie zbliża się do Ciebie. Gwałtownie topnieją szanse na to, abyś nigdy nie poczuł jego niszczycielskiego wpływu. Co gorsza, zrozumiesz wagę problemu dopiero wtedy, gdy dotknie Cię osobiście. Ten czas nadejdzie, prędzej czy później.”

Przykładem tragicznego w skutkach internetowego hejtu, stał się 14-letni poniżany przez rówieśników Dominik. Po śmierci chłopca agresja ze szkolnej ławy przeniosła się do sieci – tam na portalach społecznościowych powstawały profile na których młodzi ludzie obrażali nieżyjącego nastolatka, a poziom agresji, nienawistnych i brutalnych wypowiedzi wobec chłopca w niektórych środowiskach narastał.

Pierwszy dzień spotkania w ramach III Nadarzyńskich Dni Profilaktyki miał na celu zaakcentowanie tak trudnych tematów jak uzależnienia i przemoc oraz skłonić nas do refleksji  na temat konsekwencji takich zachowań.

Uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe książeczki; przygotowane zostały również karty informacyjne z danymi kontaktowymi do instytucji, w których można uzyskać pomoc. Na koniec zasiedliśmy przy wspólnym stole smakując potrawy z ziemniaka.

Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację tego spotkania a szczególnie pracownikom Gminnego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego „Tęcza” za przygotowanie części merytorycznej i kulinarnej oraz Nadarzyńskiemu Ośrodkowi Kultury za kolejny rok współpracy.

Źródło:

1.http://oatzakroczym.pl/o-nas/

2 http://www.tvp.info/20712085/jednego-w-rurkach-mniej-szydercze-profile-i-agresja-wobec-14latka-ktory-popelnil-samobojstwo

3 http://hejtoholik.pl/

Krystyna Masłowska – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2015-11-10
 • -
 • -
 • -
 • -

Polska Walcząca - Narodowe Święto Niepodległości

W ramach obchodów Święta Odzyskania Niepodległości na placu pod Urzędem Gminy (ul. Mszczonowska 24) obejrzeć można wystawę historyczną zatytułowaną „Polska Walcząca”. Ekspozycję wypożyczono z Instytutu Pamięci Narodowej, w ramach rozpoczętej w 2013 roku współpracy Urzędu Gminy Nadarzyn z IPN. Dostępna będzie dla zwiedzających do 30 listopada.

Wystawa prezentuje fenomen powstania i działania Polskiego Państwa Podziemnego. Plansze opowiadają o początku konspiracji we wrześniu 1939 r., walce przeciwko obu okupantom − Niemcom i Sowietom, powstaniu i działalności władz Rzeczpospolitej na uchodźstwie, działalności podziemnego sądownictwa i edukacji, przebiegu Akcji „Burza", wybuchu Powstania Warszawskiego. Zaprezentowane zostały również sylwetki bohaterów, w tym „Żołnierzy Wyklętych”, którzy kontynuowali walkę o niepodległość Polski, stawiając opór komunistycznej dyktaturze.

Serdecznie zapraszamy.

Urząd Gminy Nadarzyn

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2015-11-10

Informacja

Informujemy mieszkańców o  możliwości wnoszenia uwag i wniosków do projektowanej organizacji ruchu na ul. Wierzbowej w Nadarzynie.

Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu do dnia 18.11.2015 r.

Referat Inwestycji

 • autor: Monika Kosakowska-Ludwiniak, data: 2015-11-10
 • -
 • -

Dni Niepodległości w Muzeum Niepodległości

11 listopada o godzinie 11 w gmachu Muzeum Niepodległości w Warszawie przy Aleji Solidarności 62, odbędzie się wernisaż ponadczasowej wystawy okolicznościowej pt. "Epopeja Legionowa". Temat Legionów Polskich, ich dziejów oraz tła ich działań jest niezwykle obszerny, i trudno nawet marzyć, aby wszystkie związane z nim zagadnienia można było szczegółowo ukazać na jednej tylko ekspozycji. Przypadająca właśnie teraz setna rocznica największego rozkwitu formacji wojskowych, walczących w latach I wojny światowej o odrodzenie Polski, jest okazją do przybliżenia tematyki życia naszych rodaków przed wiekiem, oraz o wydarzeniach, które na trwałe odmieniły losy Polski, Europy i świata.

W ramach tej ekspozycji, dzięki m.in 34 planszom omawiającym aspekty życia żołnierzy i cywilów,  pokazane zostaną dzieje Legionów Polskich od momentu wybuchu I wojny światowej, poprzez rozkwit formacji, jej walki, niezwykle bogatą i złożoną żołnierską codzienność, aż po działania ich bezpośrednich następców w walce o niepodległość oraz utrwalanie pamięci o działaniach legionowych.

Punktem końcowym programu będzie koncert „Patria Mia, Ojczyzno Droga! w hołdzie tym, którzy walczyli o Polskę niepodległą” – w programie utwory muzyki klasycznej i pieśni patriotyczne w wykonaniu Anety Skarżyński (mezzosopran) i Andrzeja Seroczyńskiego (fortepian)

10.11. (wtorek) godz. 12.00: Finał konkursu Niepodległa. Prowadzenie: Michał Rybak.

10.11. (wtorek) godz. 17.00: Biblioteka Filmu Historycznego. Projekcja filmu Fajna ferajna, czyli powstanie oczyma dzieci (reż. Tomasz Stankiewicz). Prowadzenie: Andrzej Brzoza (Fundacja Ars Creatori).

Film opowiada o Powstaniu Warszawskim oczyma najmłodszych uczestników tych wydarzeń. „Fajna ferajna” to film niezwykły, przede wszystkim ze względu na występujące w nim osoby. Na ekranie pojawiają się świadkowie i uczestnicy Powstania: Barbara Rybeczko-Tarnowiecka – Basia, Halina Stańczak-Kryska – Halusia, Bogusław Kamola – „Hipek”, Jerzy Grzelak – „Pilot”, Stanisław Wołczaski – „Kazimierz”.

Na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Historycznych i Wojskowych film „Fajna Ferajna. Powstanie oczyma dzieci” w reżyserii Tomasza Stankiewicza otrzymał Brązową Szablę, Nagrodę Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Muzeum Niepodległości było współorganizatorem Festiwalu.
Twórcami filmu są: Tomasz Stankiewicz (reżyseria i scenariusz) i Monika Kowaleczko-Szumowska (scenariusz).

Program uroczystości Dni Niepodległości:

11.11. (środa): Narodowe Święto Niepodległości. Pałac Przebendowskich /Radziwiłłów. godz. 11.00: Wernisaż wystawy czasowej Epopeja legionowa oraz kuratorskie oprowadzanie.

godz. 12.00: Patria Mia, Ojczyzno Droga! Spotkanie historyczno-muzyczne w wykonaniu: Anety Skarżyński (mezzosopran) i Andrzeja Seroczyńskiego (fortepian). Współorganizacja: Fundacja Solidarność Wschód i Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód. godz. 13.00: Kuratorskie oprowadzanie po wystawach: Epopeja legionowa i Z Orłem Białym przez wieki.

Muzeum Więzienia Pawiak.
Składanie kwiatów pod tablicą pamięci przed budynkiem Ministerstwa Edukacji Narodowej
(godz. 11.00) i przed Muzeum Więzienia Pawiak (godz. 12.00).

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.
Kuratorskie oprowadzanie po ekspozycji malarstwa Aleksandra Sochaczewskiego (godz. 11 i 13).

12.11. (czwartek) godz. 17.00: Wykorzystanie motywu orła na różnych etapach edukacji szkolnej. Wykład dr Jolanty Załęczny towarzyszący wystawie Z Orłem Białym przez wieki.

12.11. – 15.11. (czwartek – niedziela): Międzynarodowy Festiwal we Lwowie Odkrywamy Paderewskiego. Współorganizacja: Polsko -Ukraińska Fundacja im. Ignacego Jana Paderewskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i Muzeum Niepodległości.

14.11. – 15.11. (sobota – niedziela): Konferencja Polscy muzycy w świecie. Współorganizacja: Fundacja Polonia Semper Fidelis. Wernisaż wystawy planszowej Ignacy Jan Paderewski. Muzyk, Patriota, Mąż stanu (Spotkanie w Muzeum Lubelskim).

14.11. (sobota) godz. 12.00: Sztandar Baonu Stołecznego. Spotkanie z Tomaszem Sarneckim prezesem Stowarzyszenia Cytadela. W programie: spacer do Garnizonu Warszawa.  Współorganizacja: Towarzystwo Przyjaciół Warszawy.
godz. 14.15: Koncert Trio Achetto w składzie: Katarzyna Dul –skrzypce, Marta Straszyńska –altówka, Nadia Bojadżijew –wiolonczela. W repertuarze muzyka polska: Feliksa Janiewicza, Fryderyka Chopina i Michała Kleofasa Ogińskiego. Współorganizacja: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków oraz STOART.

Bartłomiej Kłusek, Muzeum Niepodległości

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2015-11-10

Posłuchaj nas: "Symbole narodowe"

Koalicja samorządowców w obronie interesów mieszkańców

Spotkanie reprezentantów władz samorządów lokalnych miast Pruszkowa, Ożarowa Mazowieckiego i Piastowa oraz gmin Brwinowa, Starych Babic, Michałowic, Raszyna i Nadarzyna zakończyło się porozumieniem. Samorządowcy wypracowali wspólne stanowisko w sprawie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia. Solidarnie będą bronili interesów społeczności lokalnej i razem przeciwstawią się strategii GAZ-SYSTEM-u opartej na „specustawie gazowej”.

„Specustawa” – nie będziemy obywatelami drugiej kategorii

Przez tereny powiatu pruszkowskiego wytyczono część gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna-Gustorzyn. Linia ta ma znaczenie strategiczne, przez co jej budowa podlega pod tak zwaną „specustawę gazową”. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. działania swoje opiera o uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2014 r. poz. 1501)). W praktyce pozwala ona na wejście z inwestycją na cudze nieruchomości nie licząc się ani z prawem własności, ani z planami zagospodarowania przestrzennego, czy wieloletnią strategią rozwoju.

GAZ-SYSTEM S.A. przedstawił gminie Nadarzyn do zaopiniowania dwa warianty budowy na naszym terenie linii gazowej wysokiego ciśnienia. Jeden – bardzo niekorzystny dla mieszkańców został przez władze stanowczo odrzucony. Drugi wariant zakładał budowę rurociągu na terenach lasów Młochowskich z ominięciem terenów inwestycyjnych gminy. Gmina zaakceptowała to rozwiązanie stawiając jednak kilka warunków.

Operator ze względów ekonomicznych zrezygnował z rozwiązania zaakceptowanego przez gminę. Korzystając z uprawnień nadanych przez „specustawę” powrócił do wariantu dla nas niekorzystnego. Jako, że GAZ-SYSTEM nie liczy się nie tylko z interesem mieszkańców, ale także opinią lokalnych władz, włodarze Nadarzyna zaproponowali samorządowcom z terenu naszego powiatu współpracę w obronie wspólnych interesów.

Będzie wspólny protest

5 listopada odbyło się spotkanie przedstawicieli władz samorządów lokalnych, z terenów przez które ma przebiegać planowany gazociąg. Chodzi o inwestycję „Budowa gazociągu Rembelszczyzna – Mory – Wola Karczewska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego”.

Piastów reprezentowali burmistrz Grzegorz Szuplewski i jego zastępca Konrad Rytel, Ożarów – zastępca burmistrza Tomasz Tymoftyjewicz, a Pruszków prezydent Jan Starzyński. Na spotkanie przybyli wójtowie: Raszyna - Andrzej Zaręba, Michałowic - Krzysztof Grabka i kierownik referatu Planowania Przestrzennego Jarosław Sobol, z gminy Brwinów w spotkaniu uczestniczyły kierowniczki referatów: Planowania Przestrzennego Iwona Grzybczyk - Kostrzewska i Ochrony Środowiska i Rolnictwa Edyta Osmańska-Jakóbik, Stare Babice reprezentowali kierownicy referatów Planowania Przestrzennego Andrzej Koliński oraz Ochrony Środowiska Piotr Czajkowski. Gminę Nadarzyn reprezentował zastępca wójta Tomasz Muchalski oraz kierownik referatu Urbanistyki i Architektury Stanisława Bandyra, kierownik referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  Anna Rodkiewicz i przedstawiciel ref. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki. Obowiązki służbowe nie pozwoliły na uczestnictwo w spotkaniu władzom powiatowym, które jednak na bieżąco będą informowane o wynikach współpracy samorządowców z terenu naszego powiatu.

Zebrani zgodni byli, że nawet „specustawa” nie daje firmie GAZ-SYSTEM podstaw do ignorowania opinii jednostek samorządowych. Przyznali, że rozbudowa krajowego systemu przesyłowego jest bardzo ważna i nikt nie zamierza jej blokować, jednak nie może się odbywać kosztem obywateli. Zwłaszcza jeśli można wypracować rozwiązania akceptowalne dla obu stron.

Jan Starzyński prezydent Pruszkowa stwierdził, że „specustawa nie uprawnia do lekceważenia interesów lokalnych i władz samorządowych”. Zgromadzeni zwracali uwagę, że Operator nie liczy się z opinią władz samorządowych a zdarzały się przypadki, że nawet nie występował o ich opinię. Niektóre gminy zdecydowanie nie zgadają się z planowanym przebiegiem gazociągu i wysyłały już stosowne pisma do władz wojewódzkich. Zgromadzeni nie ukrywali również, że budowa gazociągu wysokiego ciśnienia budzi wiele obaw, wspominali między innymi awarie, do których już doszło. Byli zgodni, że taka inwestycja w obszarach zamieszkałych jest ryzykowna i tym bardziej GAZ-SYSTEM powinien wykazać chęć ustalenia warunków akceptowalnych dla obu stron.

Z uwagi na podejście Operatora i konieczność ochrony interesów mieszkańców a także miast i gmin z naszego powiatu zebrani zdecydowali, że będą prezentowali wspólne stanowisko w rozmowach z Operatorem. Pierwszym formalnym działaniem będzie przygotowanie wspólnego protestu, popartego przez wszystkich zgromadzonych.

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2015-11-06

Uwaga - przerwa w dostawie wody!

Przedsiębiorstwo Komunalne w Nadarzynie Sp z o.o. zawiadamia, że w związku z wymianą zasuwy wodociągowej w ul. Grodziskiej w dniu 10.11.2015r. od godziny 9:00 do godziny 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulic Grodziskiej i bocznych w Starej Wsi na odcinku od ul. Jemiołowej do ul. Mszczonowskiej.

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o. o.

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2015-11-06
 • -

11 listopada - Dzień Narodowego Święta Niepodległości

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nadarzyn - przypominamy i apelujemy o wywieszenie flag państwowych w Dniu Narodowego Święta Niepodległości - 11 listopada.

Informujemy także, że w dniu 11 listopada w godz. 14.00 -21.00 w związku z uroczystościami z okazji Święta Odzyskania Niepodległości zamknięta dla ruchu zostanie część Placu Poniatowskiego przy Nadarzyńskim Ośrodku Kultury. A co za tym idzie w ww. godzinach autobusy ZTM zatrzymywać się będą na przystanku przy ul. Kościelnej.

Przypominamy ponadto, że dzień 11 listopada jest dniem świątecznym i obowiązuje wtedy świąteczny rozkład jazdy: http://www.ztm.waw.pl/

 

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2015-11-06

Nadarzyńskie Gimnazjum

III Nadarzyńskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia

Zapraszamy na III Nadarzyńskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia organizowane przez GKRPA, Grupę AA Klemens oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie.
W ramach tegorocznych spotkań chcemy skoncentrować się wokół 2 tematów:

 1. Uzależnienia - tegoroczne hasło zaproponowane w ramach obchodów 17. rocznicy przez Grupę Klemens brzmi: „Czy potrafię przyjąć dar trzeźwości i wejść w proces rozwoju”.
 2. Przemoc - z uwzględnieniem hejtu w internecie (kontynuacja działań rozpoczętych w czerwcu w GODM „Tęcza” w ramach kampanii Fundacji Dzieci Niczyje „Przytul hejtera”).

Harmonogram


6 listopada 2015 (piątek) w godz. 17.30 - 19.30 „Dzień Drzwi Otwartych” - Świetlica NOK w Młochowie
7 listopada 2015 (sobota) w godz. 16.00 - 20.00 - Sala Klementyńska w Nadarzynie
17. rocznica powstania grupy Klemens
16.00 - 17.00 Msza Św. w Kościele pw. św. Klemensa w Nadarzynie
17.15 - 18.15 Koncert CUD - „Ciało Umysł Dusza” w wykonaniu Piotra Nagiela
18.30 - 20.00 Mityng otwarty (bez przerwy) w domu parafialnym pod hasłem „Czy potrafię przyjąć dar trzeźwości i wejść w proces rozwoju
5 grudnia 2015 (sobota) - Nadarzyński Ośrodek Kultury
Koncert Anny Pietrzak na zakończenie III NDP (godzina koncertu jak i cały harmonogram na ten dzień zostaną podane w terminie późniejszym).

Szczegółowe informacje na stronie Stop Przemocy:
http://stopprzemocy.nadarzyn.pl/index.php…

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam,
Krystyna Masłowska - pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2015-11-05
 • -

Igor znowu wygrywa!

Igor Misztal po niedawnym triumfie w Mistrzostwach Europy nie zwalnia tempa. W Międzynarodowych Mistrzostwach Belgii Osób Niepełnosprawnych, które odbyły się w dniach 31 października - 3 listopada wywalczył II miejsce.
Młody zawodnik GLKS Wanzl Scania Nadarzyn zdobył kolejne ważne punkty w rankingu olimpijskim. W tych samych zawodach Igor wywalczył również złoty medal w turnieju drużynowym. Przed nim jeszcze bardzo ważny start w Mistrzostwach Chin w Pekinie, które odbędą się w grudniu. Tam właśnie powinny się rozstrzygnąć kwestie kwalifikacji na Igrzyska w Rio de Janeiro. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

Dariusz Zwoliński prezes GLKS

 

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2015-11-05
 • -

Konkurs fotograficzny „Zabytek na pierwszym planie”

Być może podczas wakacyjnych wędrówek natknąłeś się na zabytek architektury drewnianej, który kryje w sobie zaklętą historię. Zrobiłeś zdjęcie? Prześlij je do nas! Jeśli nie, weź aparat i korzystając z uroków złotej polskiej jesieni, wybierz się na poszukiwania chat i dworków, kapliczek przydrożnych, kościołów i cerkwi, karczm, leśniczówek i innych drewnianych budowli. Uwiecznij na fotografii to, co wraz z nieubłaganym upływem czasu znika z mazowieckiego krajobrazu. Odkryj historię w drewnie zaklętą!

Autorzy najlepszych zdjęć zostaną nagrodzeni.

Jak wziąć udział w konkursie?

Wyślij e-maila na adres zabytki@mazovia.pl. W temacie wpisz ”Zaklęte w drewnie” i załącz zdjęcie oraz formularz zgłoszeniowy.

Formularz wraz z regulaminem konkursu dostępne są na stronie:

http://www.mazovia.pl/konkursy--szkolenia/konkursy-fotograficzne/art,13,konkurs-fotograficzny-zabytek-na-pierwszym-planie.html.

Termin nadsyłania zdjęć

30 października – 20 listopada 2015 r.

Kto może przystąpić do konkursu?

Każda osoba zajmująca się fotografią profesjonalnie i amatorsko. Jeśli nie masz 18 lat, musisz przedstawić zgodę rodziców, bądź opiekunów.

Jak wygrać konkurs?

Prześlij samodzielnie wykonane zdjęcie nawiązujące do hasła przewodniego konkursu: „Zaklęte w drewnie”. Pamiętaj o oryginalności ujęcia, walorach artystycznych fotografii oraz poprawności technicznej. W formularzu wpisz informacje o zdjęciu (tytuł zdjęcia, dokładne określenie miejsca i czasu wykonania fotografii, nazwa zabytku).

Jak zdobyć nagrodę publiczności?

Fotografie spełniające wymogi regulaminu zostaną umieszczone na facebookowym profilu „Mazowiecki Szlak Tradycji”. Autor pracy, która uzyska najwięcej „lajków”, otrzyma nagrodę publiczności.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Uzyskasz je w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej dzwoniąc pod nr (22) 59 79 521 oraz nr (22) 59 79 225, bądź kierując pytanie na adres e-mail: zabytki@mazovia.pl.

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2015-11-05
 • -

Roześmiana sobota w NOK-u

7 listopada w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury odbędzie się I Ogólnopolski Przegląd Jednoosobowych Form Śmiesznych „NOKaut”. Finałowe prezentacje konkursowe rozpoczną się o godz. 14. Występy artystów oceniał będzie Tomasz Jachimek, który o godz. 20.00 wystąpi w „One Man Show”.
Bilety na „One Man Show” 30 zł, z kartą Nadarzyniaka 25 zł. Sprzedaż od 3 listopada w kasie NOK.

Serdecznie zapraszamy

Szczegóły http://www.nok.pl/

 

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2015-11-04

UWAGA CZAD!!!

W związku z wystąpieniem, w ubiegłych latach, na terenie powiatu pruszkowskiego przypadków zatruć tlenkiem węgla (czadem), w tym również śmiertelnych, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie apeluje o szczególne zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas użytkowania spalinowych urządzeń grzewczych.

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych, tj. wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

Natomiast "sprawca" zatruć czyli tlenek węgla powstaje podczas niepełnego procesu spalania, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze.

Tlenek węgla jest nazywany również CICHYM ZABÓJCĄ, gdyż:

 • jest gazem niewyczuwalnym przez człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
 • blokuje dostęp tlenu do organizmu prowadząc do niedotlenienia tkanek, a przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Nie można zatykać przewodów wentylacyjnych, czy otworów nawiewnych np. w drzwiach łazienkowych, całkowite uszczelnienie mieszkania powoduje niezachowanie lub zaburzenie cyklu wentylacji, co stanowi duże zagrożenie.
 2. Należy pamiętać o okresowych przeglądach i czyszczeniu kanałów kominowych i wentylacyjnych - niedrożne mogą być przyczyną zatruć tlenkiem węgla, szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody.

Zgodnie z prawem budowlanym, właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych, co najmniej raz w roku powinni poddawać kontroli stanu technicznego instalacje gazowe oraz przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne). Czynności te mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. A zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
 • od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt. 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;
 • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt. 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych
 1. Nie ogrzewać pomieszczeń kuchnią gazową. Takie praktyki mogą również skończyć się poważnym zatruciem organizmu. Nowoczesne gazowe urządzenia promiennikowe, mimo, iż są wyposażone w katalizatory, powinny być używane z zachowaniem określonych zasad bezpieczeństwa i należy przestrzegać ich instrukcji użytkowania. Stanowczo niedopuszczalne jest pozostawianie takich urządzeń włączonych na noc w zamkniętym pomieszczeniu, w którym śpią ludzie.
 2. Instalowanie pieców gazowych powinno być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych fachowców i zgodnie z zaleceniami producentów. Wszelkie samowolne przeróbki są niedozwolone. 
 3. Użytkowanie wszystkich urządzeń grzewczych powinno zawsze odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją użytkowania.
 4. W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń, łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie i zdrowie.

Ponadto:

 1. Nie wolno bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej,
 2. Użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
 3. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
 4. Systematycznie sprawdzać ciąg powietrza w kanałach wentylacyjnych chociażby poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, czy kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki.
 5. Często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien lub drzwi w czasie ich pracy i bezpośrednio po niej.

UDZIELANIE POMOCY W PRZYPADKU ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA:

 1. Kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub garażu; Nie wolno wpadać w panikę tylko należy jak najszybciej zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając szybę w oknie,
 2. Wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce (do innego pomieszczenia lub na zewnątrz budynku) zapewniając świeże powietrze, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym,
 3. Wezwać służby ratownicze (Pogotowie Ratunkowe nr 999, Straż Pożarną nr 998 lub inne służby pod numerem "112"),
 4. Jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy bezzwłocznie zastosować sztuczne oddychanie np. metodą usta – usta oraz masaż serca (uciskanie klatki piersiowej) w stosunku 2 wdechy i 30 uciśnięć. Uciśnięcia wykonywać na równym twardym podłożu w tempie ok. 100 razy/minutę.

PAMIĘTAJMY! OD STOSOWANIA SIĘ DO POWYŻSZYCH RAD MOŻE ZALEŻEĆ NASZE ZDROWIE I ŻYCIE ORAZ ZDROWIE I ŻYCIE NASZYCH BLISKICH.

Szczegółowe informacje na BIP: http://www.kppsp-pruszkow.mojbip.pl/?pid=48 , opracowane na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie, dostępnych pod adresami:

http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=4626

http://www.straz.pl/home/porady/czad-cichy-zabojca

Przygotował: mł. bryg. Lesław Pawul i st. kpt. Karol Kroć.

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2015-11-03

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.