Urząd Gminy w Nadarzynie

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, iż ulega zmianie termin rekrutacji dzieci do Gminnego Żłobka
nr 1,,Zaczarowany ogród'' w Ruścu z dnia 5.01.2015 r. na dzień 7.01.2015 r., godz 10.00.

Dyrektor Gminnego Żłobka nr 1
,,Zaczarowany Ogród'' w Ruścu
Marta Jędrzejewska

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-12-31

Protest wyborczy – stanowisko Komisarza Wyborczego

Sędzia Sądu Okręgowego Dorota Tyrała – Komisarz Wyborczy w Warszawie przedstawiła swoje stanowisko w związku z zawiadomieniem Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie protestu wyborczego z wniosku Arkadiusza Kopra.

Sędzia odniosła się kolejno do wszystkich 4 zarzutów wymienionym w proteście wyborczym. Powołując się na obowiązujące przepisy prawa, szczegółowo wyjaśniła nie tylko, co stanowią przepisy w danej kwestii. Po zbadaniu sprawy i zapoznaniu się z dokumentami wyraziła swój pogląd na sprawę oraz rekomendację dotyczącą jej dalszego biegu.

Pierwszy zarzut - (bez)prawnie dopisani?

Sędzia zwróciła uwagę na to, że każdego roku – systematycznie – wzrasta nie tylko liczba mieszkańców, ale i liczba wyborców. Od 2009 roku liczba mieszkańców gminy z 10 309 wzrosła do 12 654 osób w 2014 roku. W tym samym czasie liczba wyborców z 8 094 wzrosła do 9 826. Na własny wniosek w 2009 roku do rejestru wyborców wpisano 302 osoby, do 2014 roku dopisano w sumie 617 osób z czego w tym roku 395 osób (93 osoby więcej niż w 2009 roku).

Z powyższego zestawienia wynika, iż liczba mieszkańców Gminy Nadarzyn w ostatnich latach uległa zwiększeniu i zwiększeniu uległa również liczba wyborców wpisywana do rejestru wyborców na własny wniosek.”

Sędzia opisuje nie tylko obowiązujące przepisy dotyczące dopisania do rejestru wyborców, ale również sposób weryfikacji złożonych wniosków.

„(…) sprawdzenie, czy przesłanki stałego zamieszkania wnioskodawców na obszarze Gminy Nadarzyn, pod adresem wskazanym w pisemnej deklaracji zostały spełnione sprawdza się poprzez dokonanie wizji lokalnej w terenie, sprawdzenie w referacie rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki, czy dokonują opłaty za  wywóz nieczystości stałych z posesji, czy mają nadany numer porządkowy na nieruchomość (w przypadku trudności w lokalizacji nieruchomości), czy jest ktoś zameldowany z najbliższej rodziny, czy na działce znajduje się budynek”.

Skarżący zarzuca bezpodstawne wpisywanie do rejestru wyborców nie tylko obywateli polskich, ale również obywateli niebędących obywatelami polskimi, a obywatelami Unii Europejskiej, żądając przy tym dokumentacji potwierdzającej zasadność decyzji.

- Decyzje takie zostały wydane w 3 przypadkach i nie ma żadnych podstaw do ich kwestionowania. Podważanie zaś uprawnień do udziału w głosowaniu obywateli polskich innej narodowości (azjaci, hindusi) jest objawem dyskryminowania tej grupy ludności – twierdzi Sędzia Sądu Okręgowego Dorota Tyrała.

6 okręgów – 194 osoby dopisane – 9 okręgów – 201 dopisanych wyborców!

Jednocześnie Sędzia zwraca uwagę na to, że Skarżący „nie zgłasza żadnych zastrzeżeń w zakresie nieprawidłowości w głosowaniu w okręgach wyborczych nr 1, nr 2, nr 5, nr 9, nr 10 i nr 11, pomimo, że głosowanie odbywało się w tych samych komisjach obwodowych gdzie głosowano w okręgach, co do których Skarżący żąda ich unieważnienia. Uwadze Sędzi nie umknął fakt, że „w tych okręgach mandaty otrzymali kandydaci Komitetu, który reprezentuje Skarżący”. Zwraca również uwagę na to, że w okręgach, co do których Skarżący nie zgłasza zastrzeżeń, także dopisano wyborców do rejestru. W okręgu nr 1 dopisano 20 osób, w okręgu nr 2 – 23 osoby, w okręgu nr 5 – 23 osoby, w okręgu nr 9 – 41 osób, w okręgu nr 10 – 37 osób i w okręgu nr 11 – 50 osób.

- Łącznie – jak zaznacza Sędzia – na 15 okręgów wyborczych w wymienionych 6 okręgach dopisanych zostało 194 osoby tj. blisko połowa (395) z liczby dopisanych do rejestru w Gminie.

Zatem Skarżący akceptuje wynik wyborów i nie ma uwag do liczby dopisanych wyborców w okręgach, w których reprezentanci jego komitetu zwyciężyli. Pomimo, że w tych 6 okręgach dopisano o 7 osób mniej niż w pozostałych  9 okręgach łącznie.

Sędzia zwróciła także uwagę na to, że - Skarżący w zakresie zarzutów dot. popełnienia przestępstw w sprawie spraw meldunkowych i wpisów do rejestru wyborców, nie przedstawia żadnych dowodów, a operuje wyłącznie domniemaniem o popełnieniu czynu zabronionego. W tej sytuacji Sędzia stwierdziła, że „zarzuty przedstawione w punkcie I. protestu nie zasługują na uwzględnienie i mając treść art. 393§ 2 i §3 w związku z art. 392§ 1 ust. 2 Kodeksu wyborczego wnoszę o pozostawienie protestu wyborczego w tym zakresie bez dalszego biegu”.

Drugi zarzut - losowanie i nieobecność pełnomocników

Sędzia Dorota Tyrała powołując się na obowiązujące przepisy prawa szczegółowo wyjaśnia jak powinno i jak przebiegało losowanie określające, która z list uzyskuje mandat. Komisarz Wyborczy stwierdziła, że „Nieobecność pełnomocników nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania”. Był to koronny zarzut dotyczący nieprawidłowości losowania Radnego. Sędzia stwierdza, że zgodnie z literą prawa „nieobecność przedstawiciela jednego z komitetów wyborczych podczas losowania, przeprowadzonego zgodnie z określoną przez Kodeks wyborczy i Państwową Komisję Wyborczą procedurą, nie może stanowić podstawy do jego kwestionowania i żądania unieważnienia z tego powodu wyborów w okręgu i mając na uwadze treść art. 393§2 w związku z art. 82§1 ust.2 Kodeksu wyborczego wnoszę o nieuwzględnienie protestu w tym zakresie.

Trzeci zarzut – ręce pod stołem, sklejone karty

Komisarz Wyborczy odnosząc się do treści protokołów z głosowania w obwodzie wyjaśnia, że gmina podzielona została na 5 obwodów i 15 okręgów wyborczych zawierających się w tych obwodach. Zaznaczyła, że każda z komisji liczyła głosy i sporządzała protokoły w kilku okręgach wyborczych.

Skarżący twierdzi, że w obwodzie nr 3 doszło do wydania podwójnych kart – w okręgu nr 7, wskazuje przy tym 2 członków Komisji z imienia i nazwiska” – zaznacza Komisarz Wyborczy, jednocześnie wyjaśniając całą sytuację.

Sędzia Dorota Tyrała tłumaczy kwestię powołując się na treść protokołów z głosowania oraz załączniki do protokołu sporządzone na okoliczność próby dezorganizacji pracy Komisji oraz wydanie poleceń porządkowych członkom Komisji – załącznik nr 9 i nr 10.

„(…) jeden z wyborców przez pomyłkę otrzymał dwie karty do głosowania w wyborach do Rady Gminy. Karta (nadwyżkowa) została zwrócona. Ponadto, Komisja zajęła stanowisko w sprawie trzymania rąk pod stołem i nagannego zachowania męża zaufania. Powaga zarzutów Skarżącego nie wymaga komentarza.”

Porównując generalne wyniki głosowania również nie można stwierdzić, że rozbieżności między głosowaniem w wyborach do Rady Gminy, a głosowaniem w wyborach Wójta Gminy Nadarzyn były tak drastyczne by uznać, że nastąpiła jakakolwiek manipulacja: w wyborach do Rady Gminy wyborcy otrzymali 6 488 kart do głosowania, a na Wójta 6 484. Kart wyjętych z urny – odpowiednio 6 487 i 6 481 i oddano głosów ważnych: 6 284 i 6 324. Tak więc, różnica między głosami ważnymi w wyborach do Rady Gminy i Wójta wynosi 40, a nie 100 i to mniej głosów ważnych oddano w wyborach do Rady, a nie na Wójta – przeciwnie jak podaje Skarżący.”

Czy są podstawy do unieważnienia wyborów?

Konkludując Sędzia zwraca uwagę, że zarówno z protokołów jak i dołączonych do nich wyjaśnień i informacji wynika, że „nie można wywnioskować, by doszło do błędów bądź nadużyć, skutkujących możliwością postawienia zarzutu popełnienia przestępstwa przeciwko wyborom czy też naruszenia przepisów prawa mających wpływ na przebieg głosowania lub wynik wyborów”.

Zdaniem Komisarza Wyborczego „(…) zarzuty wymienione w proteście w żadnym przypadku nie spełniają warunków wynikających z wskazanego wyżej pkt. 1 i 2 oraz §1 art. 82 ustawy. Argumentacja nie zawiera również poparcia w dowodach, że w jakikolwiek sposób zostało naruszone prawo wyborcze czy też przepisy regulujące procedury wyborcze, mające wpływ na wynik wyborów”. Na koniec Sędzia stwierdza, że „argumentacja na poparcie zarzutów wymienionych w proteście jest polemiczna, protest w całości nie zasługuje na uwzględnienie”.

W poniższym załączniku znajduje się skan całości wspomnianego dokumentu. Zapraszamy do lektury.

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-12-31
 • -

Orszak Trzech Króli - ogłoszenie

W związku z organizacją ORSZAKU TRZECH KRÓLI, od 5 stycznia 2015 roku, od godz. 18.00 do 6 stycznia 2015 roku do godz. 16.00, z komunikacji wyłączone zostają parkingi przy ul. Sitarskich i Pl. Poniatowskiego ( przed budynkiem NOK – od strony budynku i parku). Dodatkowe miejsce parkingowe  będą zorganizowane przy Urzędzie  Gminy i na Targowisku, przy ul. Żółwińskiej, w godz. 10.00-16.00. W dniu 6 stycznia 2015 roku,  w godz. 12.00 – 15.00 zostaje przeniesiony przystanek dla wszystkich linii ZTM z Pl. Poniatowskiego na ul. Sienkiewicza.

Mapka przemarszu znajduje się w załączniku:

 

 

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-12-30

Harmonogram dyżurów aptek na rok 2015

Harmonogram dyżurów aptek z terenu Powiatu Pruszkowskiego - w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od 6 stycznia 2015 r. do 1 stycznia 2016 r. W dniu 28 października 2014 roku Rada Powiatu Pruszkowskiego podjęła uchwałę  Nr XLII/408/2014 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

Ustaliła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego w następujący sposób:
1) w dni od poniedziałku do piątku – od godziny 8.00 do godziny 20.00
2) w soboty – od godziny 9.00 do godziny 13.00

Harmonogram w załączniku

źródło: http://www.powiat.pruszkow.pl/

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-12-30

Plik do pobrania:

ZTM - rozkład jazdy w okresie 31.12.2014 r. - 06.01.2015 r.

31.12.14 r. (Sylwester – środa)
autobusy:
          
- obowiązuje rozkład jazdy dnia powszedniego
- organizacja tak jak w dniach 22-23.12.2014r. (z wyłączeniem linii 900)
- linia 900 kursuje wg rozkładu dnia świątecznego
- rozkład specjalny linii 709  
- zawieszenie kursowania linii ZS1
 tramwaje:          
- obowiązuje rozkład jazdy dnia powszedniego
- organizacja jak w dniach 22-23.12.2014r.
 metro:                
- obowiązuje rozkład jazdy dnia powszedniego
- wprowadzenie kursowanie metra przez całą noc - w godz. 0.00-5.00 z częstotliwością co 15 min oraz uruchomienie dodatkowych składów po zakończeniu imprezy sylwestrowej
SKM:                 
- obowiązuje rozkład jazdy dnia powszedniego

1.01.15 r. (Nowy Rok - czwartek)
 autobusy, tramwaje, metro, SKM

- obowiązuje rozkład jazdy dnia świątecznego (ze zmianami analogicznie jak w dniach 25-26.12.2014r.)

2.01.15 r oraz 05.01.15 r. (piątek oraz poniedziałek)
autobusy:  
        
- obowiązuje rozkład jazdy soboty
- linie lokalne typu L-x obowiązuje rozkład jazdy soboty, przy czym linia L-8 kursuje wg specjalnego rozkładu jazdy
- zawieszenie kursowania linii: 426, ZS1
- zasilenie linii w godzinach szczytu: 101, 122, 132, 138, 145, 162, 167, 171, 186, 189,197 („f”), 504, 507, 512,
 517, 520, 523, 527, 709, 710, 718, 719, 723, 739
- uruchomienie kursowania linii: 314, 317, 326, 331, 345 (specjalne rozkłady w godzinach szczytu)
 tramwaje:          
- obowiązuje rozkład jazdy soboty
- rozkłady specjalne; 2, 31
- zawieszenie kursowania linii: 14
metro:                 
- obowiązuje rozkład jazdy soboty (z kursami nocnymi), zwiększenie częstotliwości w godzinach szczytu
SKM:
- obowiązuje rozkład jazdy dnia świątecznego.

3-4.01.15 r. (sobota-niedziela)
 autobusy, tramwaje, metro:

- w dniu 3.01.2015r. obowiązuje rozkład jazdy soboty
- w dniu 4.01.2015r. obowiązuje rozkład jazdy dnia świątecznego
- zawieszenie kursowania linii: 14, ZS1
SKM:
 - obowiązuje rozkład jazdy dnia świątecznego

6.01.15 r. ( Trzech Króli- wtorek)
autobusy, tramwaje, metro, SKM:
 
- obowiązuje rozkład jazdy dnia świątecznego
- zawieszenie kursowania linii 126 i 426
- zawieszenie kursowania linii 14

Przepraszamy za utrudnienia !!!

Organizacja komunikacji podczas nocy sylwestrowej: http://www.ztm.waw.pl/zmiany.php?c=102&i=5835&l=1

źródło: http://www.ztm.waw.pl/

 

 

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-12-30

Muzeum Dulag 121 zaprasza

Muzeum Dulag 121 i Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie zapraszają na wieczór z kolędami, który odbędzie się 4 stycznia w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Kościuszki 41 w Pruszkowie o godz. 16:00.

więcej na: http://www.dulag121.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=345

 oraz

Muzeum Dulag 121 i Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza zapraszają na spotkanie z poetą, krytykiem literackim i eseistą Przemysławem Dakowiczem, które odbędzie się 10 stycznia 2015 r. o godz. 16:00 w siedzibie Muzeum w Pruszkowie przy ul. 3 Maja 8A.

Tematem spotkania i dyskusji będzie wydany w 2014 roku tom esejów Obcowanie. Manifesty i eseje - zbiór wypowiedzi programowych, esejów, notatek i rozmów, które koncentrują się wokół zasadniczych pytań o kondycję i kształt kultury na przełomie wieków XX i XXI. Dakowicz podejmuje refleksję nad stanem polskiej kultury po komunizmie, pyta o kształt zbiorowej świadomości Polaków oraz o to, czy i jaka tożsamość jest nam dzisiaj potrzebna. Istotnym punktem odniesienia dla tych rozważań stanowi myśl poprzedników, m.in. Maurycego Mochnackiego, Stanisława Brzozowskiego, Jarosława Marka Rymkiewicza i Jana Polkowskiego. Obcowanie jest próbą wskazania i opisania źródeł obecnego kryzysu w sferze duchowości oraz celnych artystycznie prób jemu zaradzenia, zmierzających do odbudowania w literaturze i sztuce fundamentów tradycji chrześcijańskiej. Jest to autorski projekt nowego języka literatury, który posiadałby zdolność mówienia o współczesności bez utraty kontaktu z tradycją, a zarazem byłby „otwarciem na dialog, gotowością do uczestniczenia w sporze o wartości zasadnicze”. Bohaterami tekstów są m.in. Vincent van Gogh, Thomas Merton oraz Czesław Miłosz. Rozmowę z pisarzem poprowadzi historyk Krzysztof Niewiadomski (Instytut Historii PAN i Muzeum Historii Polski).
 

źródło:  http://www.dulag121.pl/

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-12-30

Dyżur SPGZOZ

Informujemy, że dnia 02.01.2015r. oraz 05.01.2015r. dyżur będzie pełnił Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie przy ul. Sitarskich 3, tel. 22 739 48 40 Ośrodek Zdrowia w Młochowie będzie nieczynny!

W dni powszednie w godzinach 18.00-8.00 oraz całodobowo w niedziele i dni wolne od pracy stacjonarna i wyjazdowa pomoc lekarsko-pielęgniarska w Pruszkowie ul. Armii Krajowej 2/4
Tel. 22 758 67 14 (na wprost wejścia głównego do szpitala).

źródło:  http://www.zoz.nadarzyn.pl/

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-12-30

Informacja

W dniu 31 grudnia 2014(środa) roku kasa Urzędu Gminy będzie nieczynna. Jednocześnie informujemy, iż 2 stycznia 2015 roku ( piątek) jest dniem pracującym (Urząd Gminy  oraz kasa będą  czynne).

Za utrudnienia przepraszamy!!!

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-12-30

System gospodarowania odpadami komunalnymi

Informujemy, że szczegółowy harmonogram wywozu śmieci dla poszczególnych miejscowości Gminy Nadarzyn na rok 2015 znajduje się na stronie: www.nadarzyn.pl w zakładce Ochrona środowiska/ Informacje i uchwały.  Przypominamy także, że mieszkańcy Gminy zobowiązani są do wnoszenia opłaty za śmieci w terminach:
- za I kwartał do 31 marca,
-  za II kwartał do 30 czerwca,
-  za III kwartał do 30 września,
-  za IV kwartał do 31 grudnia.

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-12-30

Rozkład jazdy

Od dnia 02.01.2015 r. ulega zmianie rozkład jazdy linii : Pruszków PKS - Nadarzyn – Szamoty – Walendów. Szczegóły w załączniku:

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-12-30

Plik do pobrania:

Kondolencje dla Pana Marcina Karczamarczyka

 • -
 • -

Uliczne jasełka po raz pierwszy w Nadarzynie

Orszak Trzech Króli to największe jasełka na świecie. "Pokój i radość w rodzinie! PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM". To hasła, pod którymi 6 stycznia 2015 wyruszy po raz pierwszy w Nadarzynie Orszak Trzech Króli.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa wraz z dziećmi do udziału w tym wspaniałym wydarzeniu i do wspólnego świętowania Objawienia Pańskiego.

W programie:

11:30 Prezentacja Orszaków; atak "diabelski" na Orszak i przybycie Posła Cesarskiego.

12:00 Anioł Pański i radosny przemarsz kolorowych orszaków na Plac Poniatowskiego

13:00 Rodzinne Kolędowanie przy Stajence (Plac Poniatowskiego)

Bądźcie z nami! Szczegóły na plakacie i na stronie:

http://nadarzyn.orszak.org/aktualnosci-miasta/uliczne-jaselka-po-raz-pierwszy-w-nadarzynie-3.html

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-12-29

Zapobieganie zakażeniom HCV

Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie i Młochowie wziął udział w Projekcie „Zapobieganie zakażeniom HCV”.

Choroby zakaźne towarzyszyły życiu człowieka od samego początku. Ich opisy, sposoby leczenia i zalecenia zdrowotne pojawiały się już w czasach starożytnych. Na przełomie lat 60. i 70. XX wieku, kiedy większość chorób zakaźnych o znaczeniu społecznym została opanowana i sytuacja epidemiologiczna uległa znaczącej poprawie, zaczęło panować przekonanie, że pod tym względem, w dobie dynamicznie rozwijającej się techniki, nauk biologicznych, medycyny i farmaceutyki, nic nam już nie grozi. Mimo, iż niektóre choroby zostały wyeliminowane lub ograniczone poprzez wprowadzenie szczepień, istnieją jednak choroby stanowiące nadal bardzo duże zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Jedną z takich chorób jest wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C) wywołane przez wirus Hepatitis C Virus - HCV. W ostatnich latach prowadzone są bardzo liczne działania mające na celu zwiększenie możliwości ograniczania zakażeń HCV. Organizowane są akcje badań profilaktycznych, programy edukacyjne skierowane do różnych grup społecznych i zawodowych. Dlatego Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie i Młochowie wziął udział w Projekcie „Zapobieganie zakażeniom HCV”.

Zależało nam na zwiększeniu wiedzy społeczności lokalnej na temat WZW C oraz zagrożeń wynikających z zakażenia wirusem HCV poprzez szeroką edukację i popularyzację zachowań ograniczających transmisję wirusa. Postawiliśmy na wzrost świadomości zdrowotnej społeczności lokalnej w zakresie potrzeby wczesnego wykrywania wirusa, czyli wykonywania testów na obecność przeciwciał wirusa HCV we krwi – testów anty-HCV.

W przyszłości zapobiegniemy odległym następstwom zakażenia wirusem HCV (zapalenie, włóknienie, marskość wątroby, rak wątroby, niewydolność wątroby).

http://www.zoz.nadarzyn.pl/

SPG ZOZ Nadarzyn

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-12-29

Teledysk promujący społeczność Gminy Nadarzyn już DOSTĘPNY!!!

Zapraszamy do oglądania !!!

https://www.youtube.com/watch?v=QXPHwDyYEa4&feature=youtu.be

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Zapraszamy na III Sesję Rady Gminy Nadarzyn, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014 r. /środa/ o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 - sala konferencyjna /I piętro/. Informacja o zwołaniu sesji oraz projekty uchwał dostępne po kliknięciu TUTAJ.

Nadarzyńscy gimnazjaliści - powiatowi Mistrzowie tenisa stołowego

Po zdobyciu mistrzostwa powiatu pruszkowskiego w tenisie stołowym zarówno przez gimnazjalistki jak i gimnazjalistów "nasze" zawodniczki wywalczyły również mistrzostwo rejonu, a gimnazjaliści wicemistrzostwo. Turniej odbył się 17 grudnia w Grodzisku Mazowieckim. Gratulujemy szczególnie dziewczętom, które będą reprezentować rejon warszawski zachodni w mistrzostwach województwa mazowieckiego na przełomie kwietnia i maja 2015 roku.

Wiesław Iwaniuk - koordynator sportu

 • -

Nowy numer Wiadomości Nadarzyńskich

Świąteczny numer wydania bezpłatnego miesięcznika „Wiadomości Nadarzyńskie”. U nas pełna wersja elektroniczna (wystarczy kliknąć na okładkę obok). Zapraszamy do lektury.

Świąteczne filmy iTV Nadarzyn

Serdecznie zapraszamy do oglądania świątecznych programów artystycznych z placówek oświatowych w gminie Nadarzyn.

Filmy dostępne w zakładce iTV Nadarzyn w kategorii EDUKACJA

Miłego oglądania!

Kondolencje

 • -
 • -
 • -

Promocyjny teledysk gminy

Najbardziej pożądana produkcja 2014 roku” - zdaniem dziennikarzy Kuriera Południowego - jest już gotowa. Odbył się pokaz przedpremierowy. Widzowie byli pod wrażeniem zarówno obrazów, jakie ukazały się ich oczom jak i towarzyszących im dźwięków. Przygotowywany w aurze tajemniczości, a wręcz skandalu teledysk promujący gminę Nadarzyn robi wrażenie. Społeczność lokalna, od najmłodszych po seniorów prezentuje się wspaniale. Pomysłowo ujęta sceneria i wyeksponowana uroda naszej gminy sprawiają, że mieszkańcy reszty kraju z zazdrością spoglądali będą na Nadarzynian.

Oficjalną premierę promocyjnego teledysku zaplanowano na 24 grudnia… Wszystko wskazuje na to, że będzie to ciekawy prezent dla mieszkańców Gminy Nadarzyn. Trailer clipu jest już dostępny…

https://www.youtube.com/watch?v=y23n-Z3KD-A

Pikanterii sprawie nadaje spore zainteresowanie oraz rozmaite domysły, które towarzyszyły temu przedsięwzięciu od samego początku.

Przypominamy, że płatnikiem realizacji filmu jest renomowana firma z branży samochodowej. Udział w teledysku był dobrowolny, do kręcenia filmu wykorzystano drony. Pomysłodawcą jest pan Michał Stawarski.

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-12-19

Uwaga! Zmiany w wigilijnym rozkładzie PKS

W Wigilię 24 grudnia tego roku skrócone zostaną kursy autobusów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej. Zmiana dotyczy ostatniego kursu na trasie Nadarzyn – Pruszków (tj. ostatni kurs z Pruszkowa do Nadarzyna) o godz. 17:05, powrót z Nadarzyna do Pruszkowa o godz. 17:50.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.pksgrodzisk.com.pl/komunikaty.html

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-12-19

Gmina Nadarzyn w Radiu Niepokalanów

Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszej (19 grudnia 2014 roku) audycji samorządowej w Radiu Niepokalanów. Jak w każdy trzeci piątek miesiąca o godzinie 13:10 rozpocznie się audycja poświęcona naszej gminie. W dzisiejszym programie zaprosimy mieszkańców Naszej Gminy do udziału w ulicznych jasełkach czyli Orszaku Trzech Króli oraz tradycyjnie już w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-12-19
 • -

Unijne wsparcie dla szkoły podstawowej w Kostowcu

Umowę w sprawie 818 tys. zł unijnej dotacji podpisali z ramienia województwa mazowieckiego Leszek Ruszczyk wicemarszałek, Wiesław Raboszuk członek zarządu oraz wójt gminy Nadarzyn Janusz Grzyb i skarbnik Magdalena Sieczka. Dotacja zostanie przeznaczona na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Kostowcu.

Poniżej link do materiału filmowego:
https://www.youtube.com/watch?v=GZFgDm9LVWA

Biuro Prasowe Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-12-17
 • -

III miejsce gimnazjalistów w turnieju koszykarskim

W turnieju Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza - Mazovia rozegranym w sobotę, 13.12 w Nowej Wsi, koszykarze z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie, wywalczyli brązowy medal.

Ostateczne wyniki: I miejsce - Michałowice, II miejsce - Milanówek, III miejsce - Nadarzyn, IV miejsce - Brwinów, V miejsce - Podkowa Leśna, VI miejsce - Leszno, VII miejsce - Błonie.

M.Milczarek

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-12-17
 • -
 • -
 • -
 • -

Turniej Mikołajkowy Judo

W dniach 13 i 14 grudnia odbył się w Warszawie Turniej Mikołajkowy Judo. Startowały w nim dzieci z roczników 2007 do 2001 z kilkudziesięciu klubów, w tym kilka spoza Mazowsza.

Gminę Nadarzyn reprezentowała czwórka judoków z UKS Czerwone Smoki. Młodzi wojownicy walczyli zacięcie, ale ze zmiennym szczęściem. Najlepiej spisali się bracia Cichy: Jeremi zdobył brązowy medal. Jego młodszy brat Miłosz zajął wysokie, piąte miejsce w stawce kilkunastu zawodników. Młodziutki zawodnik wygrał dwie walki i dwie przegrał. Chłopiec ma serce do walki oraz talent, jedną z walk eliminacyjnych wygrał po przepięknym rzucie.

Bardzo dzielnie stawała na macie Marysia Prejss, ale jeszcze tym razem "motyle w brzuchu" okazały się silniejsze. Jej czas jeszcze nadejdzie.

W kategorii najstarszych judoków nieźle zaprezentował się nasz nowy zawodnik Jasiek Kielak. Przegrał co prawda swoje obie walki, ale ujmy mu te przegrane nie przynoszą. Trochę przypadkowa dyskwalifikacja w jednej, i bardzo zacięta, nawet przez spory czas wygrywana walka z dobrym przeciwnikiem pozwalają widzieć w nim prawdziwego wojownika. Dodajmy - to były jego pierwsze zawody po ponad rocznej przerwie w startach.

Andrzej Pilipczuk

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-12-15

„Gramy i pomagamy” turniej ping-ponga

09.01.2015r w hali sportowo-widowiskowej mieszczącej się w Nadarzynie przy ul. Żółwińskiej 41, w godzinach 9.30-14.30 odbędzie się turniej ping-ponga „Gramy i pomagamy” o Puchar Dyrektora Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie.
Celem imprezy jest zbiórka pieniędzy na 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Szczegóły w Regulaminie oraz na stronie Gimnazjum:

http://www.gimnazjum.nadarzyn.pl/dane.php?id=120

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-12-15

Ogłoszenie

W związku z planowanym uruchomieniem w styczniu Gminnego Żłobka Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu poszukujemy na stanowisko Pielęgniarki osobę spełniającą warunki przedstawione, poniżej:

Pielęgniarka Gminnego Żłobka Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu na podstawie:
1) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 ze zm.)
2) Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.)

Pielęgniarka w Gminnym Żłobku Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu - umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 etat.

Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
c) wykształcenie zgodne z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r., tj.
- zawód pielęgniarki, położnej może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania
 zawodu stwierdzone przez okręgową radę pielęgniarek i położnych,
- posiada dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub odpowiednio szkoły położnych bądź odbyła wymagany staż podyplomowy,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) czynne prawo wykonywania zawodu,
f) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
g) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
h) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
i) ciesząca się nieposzlakowaną opinią,
j) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

Wymagania dodatkowe:
a) wiedza na temat pielęgnacji i opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
b) umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
c) dobra organizacja pracy,
d) kreatywność,
e)wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pielęgniarki:
a) opieka oraz dbałość o higienę dzieci,
b) pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi,
c) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa,
d) przestrzeganie obowiązującego prawa lokalnego, regulaminów wewnętrznych oraz Instrukcji i Zarządzeń obowiązujących w żłobku.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
a) list motywacyjny,
b) życiorys zawodowy (CV),
c) kopie dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu stwierdzone przez okręgową radę pielęgniarek i położnych,
d) podpisane oświadczenie, kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

5. podpisane oświadczenie, że kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
6. podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku nałożenia,
7. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Kandydat przed zawarciem stosunku pracy winien dostarczyć na własny koszt oryginalny dokument o nie figurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.

Należy posiadać książeczkę sanitarno-epidemiologiczną.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 30.12 2014 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Pielęgniarka Gminnego Żłobka Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu”," pocztą lub osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy w Nadarzynie, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn.

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny powinny zawierać klauzulę.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-12-15

Mistrzostwa Powiatu Pruszkowskiego w tenisie stołowym

We czwartek, 11 grudnia 2014 roku w Hali Gminnego Ośrodka Sportu przy Gimnazjum im. J.P. II w Nadarzynie  odbyły się Mistrzostwa Powiatu Pruszkowskiego w tenisie stołowym szkół podstawowych i szkól gimnazjalnych.

W turnieju szkół podstawowych -  chłopcy ze Szkoły Podstawowej w Kostowcu zajęli drugie miejsce. Lepiej poradzili sobie gimnazjaliści. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy z nadarzyńskiego gimnazjum wywalczyli mistrzostwo powiatu i będą 17 grudnia 2014 roku reprezentować powiat pruszkowski w mistrzostwach międzypowiatowych, które rozegrane zostaną w Grodzisku Mazowieckim.

Gratulujemy chłopcom ze Szkoły Podstawowej w Kostowcu, którzy na tym etapie zakończyli udział w rozgrywkach tenisa stołowego w edycji 2014/2015 gimnazjalistkom i gimnazjalistom poza gratulacjami życzymy dalszych sukcesów i dalszych awansów w rozgrywkach.


Wiesław Iwaniuk - koordynator sportu

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-12-12
 • -
 • -

Turniej piłki nożnej dla najmłodszych uczniów

W Szkole Podstawowej w Młochowie w dniu 11.12.2014r. odbył się cykliczny turniej piłki nożnej dla najmłodszych uczniów z naszej gminy pod patronatem wójta gminy Nadarzyn Pana Janusza Grzyba, który ufundował nagrody rzeczowe i medale dla wszystkich uczestników turnieju.

Współzawodnictwo uczestników było bardzo zacięte, a poziom wysoki. W tej rywalizacji wzięli udział reprezentanci wszystkich Szkół Podstawowych z gminy Nadarzyn, którzy byli podzieleni na dwie grupy. W grupie A zacięte spotkania rozgrywały dzieci z klasy I i II natomiast w grupie B z klas III i IV.

W grupie A bezapelacyjnym zwycięzcą została Szkoła Podstawowa w Młochowie. Najlepszym bramkarzem został Szymon Wegnerowski a królem strzelców został Jakub Jagodziński obaj  SP Młochów. II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Nadarzynie, która nieznacznie wyprzedziła o 1 punkt Szkołę Podstawową w Ruścu. Dzieci z Kostowca  nie wygrały żadnego spotkania ale bardzo dzielnie stawiały opór swoim rówieśnikom z innych szkół.

Starsze dzieci z klas III-IV pokazały wielki hart ducha i nie odpuszczały żadnego spotkania. Trzy drużyny miały taką samą ilość punktów i o kolejności zadecydował  stosunek bramek. II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Ruścu a najlepszą drużyną już po raz drugi z kolei została Szkoła Podstawowa w Woli Krakowiańskiej, która miała w swoim składzie dwie dziewczynki. Najlepszym bramkarzem grupy B został Piotr Dębski ze Szkoły Podstawowej z Woli Krakowiańskiej. Królem strzelców został Bartek Zadrożny ze Szkoły Podstawowej z Ruśca. Na koniec turnieju Mikołaj, który przyjechał z dalekiej Laponii udekorował dzieci medalami. Trzy najlepsze drużyny z każdej grupy dostały nagrody rzeczowe w postaci piłek.

Chciałbym podziękować wójtowi gminy Nadarzyn Panu Januszowi Grzybowi za patronowanie temu turniejowi od lat i ufundowanie nagród dla wszystkich dzieci. Również swoje podziękowania kieruję do Koordynatora Sportu szkolnego Pana Wiesława Iwaniuka za pomoc o organizacji turnieju.

Szczególne podziękowania kieruję na ręce Pana Dyrektora Szkoły Podstawowej w Młochowie Pana Jarosława Wołkowyckiego za udostępnienie sali sportowej i opieki na dziećmi.

Bogdan Malinowski, Kierownik hali sportowej GOS w Nadarzynie

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-12-12
 • -

"Orszak Trzech Króli" w Nadarzynie

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Nadarzyna do uczestnictwa w ulicznych jasełkach "Orszaku Trzech Króli", które odbędą się 6 stycznia 2015 roku. Orszak to przede wszystkim święto rodzinne, idziemy pod hasłem: Pokój i radość w rodzinie. – PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM
Nadarzyński Orszak będą współtworzyły szkoły naszej gminy.

Pragniemy dołożyć wszelkich starań, aby w naszym Nadarzyńskim Orszaku szedł prawdziwy WIELBŁĄD. Będzie to możliwe jeśli wygramy konkurs "Głosuj na wielbłąda" dostępny na stronie:

http://orszak.org/konkursy/konkurs-glosuj-na-wielblada-1.html

Drodzy Mieszkańcy! Zagłosujcie na wielbłąda w Nadarzynie. Głosowanie trwa do 15 grudnia 2014 roku.

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-12-12

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna: planowane wyłączenia prądu

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że od 15 do 19 grudnia 2014 r. planowane są przerwy w dostawie prądu. Szczegóły w załączniku.

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-12-12

SPGZOZ

Informujemy, że dnia 02.01.2015r. oraz 05.01.2015r. dyżur będzie pełnił Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie przy ul. Sitarskich 3, tel. 22 739 48 40 Ośrodek Zdrowia w Młochowie będzie nieczynny!

W dni powszednie w godzinach 18.00-8.00 oraz całodobowo w niedziele i dni wolne od pracy stacjonarna i wyjazdowa pomoc lekarsko-pielęgniarska w Pruszkowie ul. Armii Krajowej 2/4
tel. 22 758 67 14 (na wprost wejścia głównego do szpitala).

źródło: http://www.zoz.nadarzyn.pl/

 

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-12-12

Nagroda Prix Galien dla zespołu prof. Henryka Skarżyńskiego

W Monte Carlo 4 grudnia 2014 r. Specjaliści ze Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach pod Warszawą otrzymali złoty medal międzynarodowego konkursu Prix Galien za opracowanie pierwszej na świecie Krajowej Sieci Teleaudiologii.

W uroczystości uczestniczyli i wręczali nagrody Minister Spraw Zagranicznych Ksiestwa Monaco – Michel Roger oraz Ambasador Francji w Monaco – Hadelin de La Tour du Pin.

Konkurs Prix Galien nagradza i promuje innowacyjne osiągnięcia farmacji i medycyny od 1970 roku,  a nagroda postrzegana jest jako odpowiednik Nagrody Nobla w tych dziedzinach .

W uroczystości uczestniczyli i wręczali nagrody Minister Spraw Zagranicznych Ksiestwa Monaco – Michel Roger oraz Ambasador Francji w Monaco – Hadelin de La Tour du Pin.

Więcej na stronie: 

http://whc.ifps.org.pl/2014/12/nagroda-na-miare-nobla/         

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-12-11

Pikieta przed Urzędem Gminy

 • fot. arch. GLKS Nadarzyn sekcja biegowa

GLKS NADARZYN SEKCJA BIEGOWA

6 grudnia odbył się  Bieg Mikołajkowy w Legionowie. Na dystansie 500 mł Adrian Polski (IV klasa)zajął I miejsce,  Kacper Szustak (I klasa)III m na dystanie 200 m zajął, natomiast na VIII m utrzymał się Filip Frankowski. Na 600 m 10 była Joanna Polski, na 800 m 14 Małgorzata Ciemińska a na 1000 m 8 Mateusz Kuch.

GRATULUJĘ!!!

Najbliższe zawody:
28 grudnia – Bieg Sylwestrowy w Mszczonowie – 5 km (biegi dla dzieci), korzystanie za darmo z basenu. Więcej informacji, poniżej:
http://www.weekendztermami.eu/redir,index?wiecej=443&wiecej_news=1

Zapraszam do udziału w zawodach!

Jacek Nowocień – trener i opiekun sekcji biegowej GLKS Nadarzyn

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-12-11

,,Mini - Olimpiada Przedszkolaka’’

W dniu 5 grudnia 2014 roku  dla publicznych przedszkoli z Gminy Nadarzyn  z okazji " Mikołajek" zorganizowano " Mini - Olimpiadę  Przedszkolaka", w której wzięły 15 - osobowe reprezentacje z przedszkoli w  Nadarzynie, Młochowie i Wolicy. Zawody odbyły się w Publicznym Przedszkolu w Nadarzynie.  Dzieci wzięły udział  w czterech konkurencjach, z których dwie pierwsze wymagały sprawności i szybkości, a pozostałe dwie uwagi, koncentracji i celności.  Pierwsze miejsce zajęło Przedszkole w Wolicy, drugie miejsce Przedszkole z Nadarzyna a trzecie dzieci z Przedszkola w Młochowie.  Wszystkie przedszkolaki otrzymały specjalne "mikołajkowe" medale, zawodnicy słodki poczęstunek a kibice cukierki. 

Wiesław Iwaniuk - koordynator sportu

 

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-12-09

Oświadczenie

W zakresie informacji dotyczących zmian kadrowych w SPGZOZ w Nadarzynie (zwolnienie Szymona Walewskiego) stosowne oświadczenie wydał Dyrektor SPGZOZ w Nadarzynie Adam Chustecki.

Treść oświadczenia poniżej:

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-12-09
 • -

Życzenia dla Pani Ireny Santor

Dziś urodziny obchodzi mieszkanka gminy Nadarzyn Pani Irena Santor.

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-12-09

ITV Nadarzyn - nowe materiały

Zapraszamy na ITV Nadarzyn ( stronę gminnej telewizji samorządowej) http://www.nadarzyn.pl/127,itv-nadarzyn.html . D obejrzenia m.in. nowe materiały na temat:
- wyborów,
- turnieju mikołajkowego ,,O puchar Wójta Gminy Nadarzyn'',
oraz relacji z przygotowań do świąt.

Zapraszamy serdecznie!

 

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-12-09

Kiermasz Świąteczny

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-12-08
 • fot. arch. stowarzyszenie

Zawody strzeleckie LOK

W sobotę 6 grudnia 2014 r. w Nadarzynie odbyły się Gminne Zawody w dwuboju strzeleckim z broni pneumatycznej, „O Puchar Inspektora ds. Obronnych i Wojskowych Gminy Nadarzyn ”.

Sędzia Główny
 /mjr(r) mgr Ireneusz Pisarski/

 

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-12-08
 • fot. arch. muzeum dulag
 • fot. arch. muzeum dulag

,,Solidarni'' z Muzeum Dulag

Zapraszamy na spotkanie poświęcone historii jednej z organizacji opozycyjnych PRL, które odbędzie się 14 grudnia o godzinie 14. w Muzeum Dulag 121. Złoży się na nie wernisaż wystawy poświęconej Grupom Oporu „Solidarni”, przygotowanej przez Stowarzyszenie Wolnego Słowa oraz wykład i prezentacji multimedialna Bolesława Jabłońskiego i Jana Kulczyckiego poświęcony historii Grup Oporu „Solidarni”. Spotkanie współorganizowane jest wraz z Pruszkowskim Stowarzyszeniem Patriotycznym.

Wystawa »„Solidarni” ku wolności« przedstawia dzieje Grup Oporu „Solidarni”, biogramy jej członków (m. in. Tadeusza Klincewicza, Waldemara Różyckiego, Jerzego Gumowskiego i Janusza Ramotowskiego) oraz przeprowadzone przez nie akcje: rozrzucanie ulotek, organizowanie manifestacji, a także kolportowanie wydawnictw drugoobiegowych opublikowanych w założonej przez członków Grupy Oficynie Wydawniczej RYTM. Autorami wystawy są: Jacek Juzwa, Mieszko Zieliński i Włodzimierz Domagalski, a sama wystawa została przygotowana przez Stowarzyszenie Wolnego Słowa przy udziale Muzeum Historii Polski. Otwarcie wystawy uświetni występ Iwony Kowalik-Szatkowskiej, a akompaniować jej  będzie Grzegorz Mroczek.

Dopełnieniem wernisażu będzie wykład i prezentacja multimedialna Bolesława Jabłońskiego i Jana Kulczyckiego przybliżająca poruszaną tematykę. Grupy Oporu „Solidarni” były niezależną, tajną organizacją działającą w latach 80-tych, związana z podziemnymi strukturami NSZZ „Solidarność”. Ich początki sięgają przełomu 1981 i 1982 roku, a ich działalność trwała aż do 1989 roku. Najważniejszymi polami działalności Grup były akcje ulotkowe i nadawania krótkich audycji radiowych. Grupy posiadały także sekcję legalizacyjną odpowiadającą za przygotowanie dokumentów dla ukrywających się członków opozycji oraz sekcję transportową, która odbierała przemycaną do Polski pomoc techniczną (powielacze, materiały do druku). W ramach Grup powstała także Oficyna Wydawnicza RYTM, której celem było wydawanie książek zakazanych przez komunistyczną cenzurę i drukowanie ulotek.

Zapraszamy do zapoznania się z historią Grup Oporu „Solidarni” i do udziału w spotkaniu. Wstęp wolny.

Muzeum Dulag 121
ul. 3 Maja 8a,
05-800 Pruszków
tel. (22) 758 86 63
tel. kom: 696-591-295
www.dulag121.pl
http://www.facebook.com/dulag121

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-12-08

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Zapraszamy na II Sesję Rady Gminy Nadarzyn, która odbędzie się w dniu 10 grudnia  2014 r. /środa/ o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 - sala konferencyjna /I piętro/. Informacja o zwołaniu sesji oraz projekty uchwał dostępne na: http://bip.nadarzyn.pl/88,zawiadomienia-o-zwolaniu-sesji.html?wiecej=1328

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-12-08

Zaproszenie na Mikołajkowy Turniej Halowy

W dniu 11.12.2014 r. w Młochowie odbędzie się  Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej          dla Szkół Podstawowych w Gminie Nadarzyn pod patronatem Wójta Gminy Nadarzyn. Serdecznie zapraszamy!

 

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-12-05

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

W niedzielę 23 listopada, po trwającej blisko miesiąc akcji, zakończyliśmy zbiórkę makulatury, której celem było pozyskanie środków na budowę studni w Sudanie Południowym. Akcja była przeprowadzona wspólnie ze Stowarzyszeniem Dobro Wspólne Łomianki, Parafią Rzymskokatolicką św. Klemensa w Nadarzynie oraz Nadarzyńskim Szczepem Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Wataha”. Makulatura była zbierana w Bibliotece w Nadarzynie oraz filii w Młochowie, a w ostatni weekend również na terenie nadarzyńskiej Parafii. Zbiórka zakończyła się sukcesem;  kontener był wypełniony po brzegi a po zważeniu okazało się, że zebraliśmy aż 2340 kg. Wszystkim osobom, które wspomogły akcję serdecznie dziękujemy.

Beata Fedorko
Kustosz w Bibliotece Publicznej

tel. 22 729 89 13
e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl
http://www.biblioteka.nadarzyn.pl

 

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-12-05
 • fot. arch. BPGN
  fot. arch. BPGN
 • fot. arch. BPGN
  fot. arch. BPGN

Świąteczne iluminacje

Kilkunastoletnią tradycją naszej gminy jest to, że na czas radosnych Świąt Bożego Narodzenia przystrajamy kolorowymi lampkami nasze domy, ulice, place, rynek, budynki użyteczności publicznej.

6 grudnia kolejny już raz przed budynkiem Urzędu Gminy rozbłyśnie 8 metrowa choinka i wiele innych kolorowych dekoracji, które pozostaną z nami przez okres świąteczny.

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-12-05

Sport szkolny - mistrzostwa Gminy Nadarzyn w szachach

Po kilkuletniej przerwie ponownie rozegrano turniej szachowy w szkołach podstawowych . W eliminacjach szkolnych  uczestniczyli  uczniowie ze  Szkół Podstawowych w Nadarzynie , Ruścu,  Młochowie i Kostowcu.  Finał tego turnieju odbył się 28 listopada 2014 roku w Szkole Podstawowej w Kostowcu.  Zwycięzcami zarówno w kategorii  dziewcząt jak i chłopców  zostali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Ruścu.  Drugie miejsce w obu kategoriach zajęli  uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Młochowie a trzecie ze Szkoły Podstawowej w Kostowcu.
Indywidualne wyniki są następujące:   Dziewczęta -  1  miejsce  Kamila Kiełbasińska ,  II  miejsce  Ala  Niedbała ,  III  miejsce  Ula Wąsiewicz.  Chłopcy -  1 miejsce  Andrzej Bęza , II miejsce Jędrzej Greszta ,  III miejsce  Kamil  Bojanowski. Turniej  przeprowadził  Pan Tadeusz Górniewski , który był również sędzią głównym. 

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy Panu Tadeuszowi Górniewskiemu . 

Wiesław Iwaniuk - koordynator sportu 

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-12-04

Konkurs PSOR dla rolników

PT KRUS Piaseczno zaprasza rolników do wzięcia udziału w konkursie "Zwracam opakowania, dbam o bezpieczeństwo w gospodarstwie i środowisko". Konkurs dotyczy nałożonego na przepisy prawa obowiązku odpowiedniego zagospodarowywania opakowań po środkach niebezpiecznych, w tym po środkach ochrony roślin. Informacje o konkursie na stronie internetowej www.systempsor.pl.

Katarzyna Gaca
Inspektor
PT KRUS Piaseczno
(22)737-00-29

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-12-04

Gratulacje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • -

Zaproszenie na koncert Szkoły Muzycznej w Nadarzynie

Szkoła Muzyczna w Nadarzynie zaprasza na koncert “Kolędowe granie”, który odbędzie się 14 grudnia (niedziela), godz. 16.00 w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury, Pl. Poniatowskiego 42, Nadarzyn.

Koncert odbędzie się z udziałem św. Mikołaja!

Wstęp wolny.

Izabela Malec
Dyrektor

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-12-04

Subwencja oświatowa

Już w grudniu dzieci sześcioletnie,  uczące się w klasach I szkół podstawowych Gminy Nadarzyn, będą mogły korzystać z nowego sprzęt i pomocy dydaktycznych. Będzie to możliwe dzięki środkom pozyskanym przez Gminę Nadarzyn   z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 50 000 zł.

Maria Jaworska - inspektor ds. oświaty

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-12-03

Wójt Gminy Nadarzyn ogłasza pierwszą rekrutację do Gminnego Żłobka Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu

Wójt Gminy Nadarzyn informuje, że pierwszy nabór do Gminnego Żłobka Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu,  rozpocznie się 8 grudnia 2014 r. Wniosek o przyjęcie dziecka do placówki wraz   z  załącznikami można pobrać w wersji papierowej z kancelarii Urzędu Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn,  w godzinach jego urzędowania lub  w wersji elektronicznej.

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami można składać do dnia 23.12.2014r. do godz. 16.00  W KANCELARII    Urzędu Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn.

Maria Jaworska - inspektor ds. oświaty

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-12-03

Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie - 15 lat minęło

28 listopada 2014 r. – w nadarzyńskim gimnazjum miała miejsce niezwykła uroczystość jubileuszowa.  Społeczność Gimnazjum im. św. Jana Pawła II świętowała 15-lecie swojego istnienia. Uroczystą galę z tej okazji poprowadzili Zbigniew Reluga – dyrektor szkoły, Magdalena Drzewiecka (nauczycielka j. angielskiego) oraz Dariusz Zwoliński (nauczyciel wf). Wśród zaproszonych gości byli: Bożena Żelazowska – Zastępca Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych; Zofia Wolanin  - Członek Zarządu Głównego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP, Witold Lisowski – Prezes Zarządu Głównego Fundacji Grobu Nieznanego Żołnierza, Bernard Malinowski – Członek Zarządu tejże Fundacji; Przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Warszawy – z Prezes Marzeną Grochowską, Beatą Tomecką oraz Agnieszką  Piszewską.; ks. Andrzej Wieczorek – dziekan dekanatu raszyńskiego, Proboszcz parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie; przedstawiciele władz powiatowych z Wicestarostą Agnieszką Kuźmińską. Obecni byli także Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn Danuta Wacławiak, Wójt Gminy Nadarzyn Janusz Grzyb, Zastępca Wójta Tomasz Muchalski, Sekretarz Edyta Gawrońska, a także inni współpracujący ze szkołą pracownicy UG  Nadarzyn, Kierownicy i Dyrektorzy jednostek podległych oraz szkół i przedszkoli, przedstawiciele zaprzyjaźnionych ze szkołą firm i instytucji, poprzedni  dyrektorzy szkoły, absolwenci, rodzice i uczniowie.

Były podziękowania i wspomnienia, przeplatane  skeczami w wykonaniu Marka Żwirskiego i ks. Jarka Kuśmierczyka nauczycieli gimnazjum, którzy jak się okazało posiadają ogromny talent aktorski „kabaretowy”. Specjalnie przygotowane, okazjonalne pokazy slajdów przypomniały najważniejsze wydarzenia z historii szkoły, znamienite postacie, które gościły w jej murach oraz uczniów, którzy się tu kształcili.  Wspomnienia związane z  pierwszymi latami działania szkoły  przedstawili m.in. Wójt Janusz Grzyb, była dyrektor Elżbieta Chruściak,  Dariusz Zwoliński nauczyciel wf oraz Grzegorz Sadowski nauczyciel j. polskiego. Była także przygotowana specjalnie na tę okazję „Dumka na dwa serca” wyśpiewana przez gimnazjalistów. Na zakończenie uroczystości był tort jubileuszowy i wspólny poczęstunek.

Podczas uroczystości  Bożena Żelazowska Zastępca Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych została  odznaczona Medalem ,, Dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej’’.

Natomiast Wójt Gminy Nadarzyn Janusz Grzyb uhonorowany został medalem PRO PATRIA za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny; Tomasz Muchalski  Zastępca  Wójta Gminy Nadarzyn - najwyższym kombatanckim odznaczeniem Za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Ponadto medalami  Związku Kombatantów RP i BWP zostali odznaczenia ks. Dziekan Andrzej Wieczorek. Odznakę Honorową Pamięci Krystyny Krahelskiej – pamięci Powstania Warszawskiego 1944 otrzymał Dyrektor Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie Zbigniew Reluga. Honorowa Złota Odznaka Towarzystwa Przyjaciół Warszawy przyznana został  Małgorzacie Rec, Katarzynie Onyszk i Karolinie Podleśnej –nauczycielkom  Gimnazjum. Ponadto Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym ”Zwycięzcom” odznaczeni zostali Maciej Szmel oraz Teresa Dąbrowska – nauczyciele SP im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu.  Ks. Jarek Kuśmierczyk otrzymał medal Wzorowego Krwiodawcy (za 25 oddanych litrów krwi). Medal za działalność na rzecz propagowania idei krwiodawstwa otrzymał Marek Żwirski. Weronika Rec –  absolwentka nadarzyńskiego Gimnazjum otrzymała Złotą Odznakę Przyjaciela  Warszawy.

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-12-02
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

„Karty Historii” - spotkanie w Muzeum Dulag 121

W najbliższą sobotę, 6 grudnia o godzinie 16, Muzeum Dulag 121 zaprasza na projekcję filmu dokumentalnego „Zejść na ziemię – Powstanie Warszawskie 1944 r.” połączoną ze spotkaniem z reżyserem, Michałem Nekandą-Trepką. Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu „Karty Historii”.

Film „Zejść na ziemię – Powstanie Warszawskie 1944” (2012 r) to wyjątkowy dokument pokazujący walki w Warszawie w 1944 r. z perspektywy zarówno polskich jak i niemieckich żołnierzy, a także cywili wspominających te wydarzenia po latach. W filmie wykorzystano archiwalne zdjęcia lotnicze Warszawy, wykonane przez armię niemiecką w lecie 1944 roku, a także materiały filmowe z Bundesarchiv.

Gościem spotkania będzie reżyser filmu Michał Nekanda –Trepka, scenarzysta, reżyser i dziennikarz telewizyjny, autor takich filmów jak: „Łyżeczka życia” (poświęcony Irenie Sendlerowej), „To nasza młodość” (opowiadający o losach dzieci wywiezionych z Wielkopolski i Warszawy do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen) oraz „Ostatni świadek” (wspomnienia Samuela Willenberga, uczestnika buntu Żydów w Treblince).

Zapraszamy na spotkanie w sobotę, 6 grudnia o godz. 16. do siedziby Muzeum Dulag 121 przy ul. 3 Maja 8a w Pruszkowie. Wstęp wolny.

oraz na stronie Muzeum:

www.dulag121.pl

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-12-02
 • -

„Mikołajki ze sztuką”

Nadarzyński Ośrodek Kultury zaprasza w sobotę, 6 grudnia na „Mikołajki ze sztuką”.

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-12-02

184 rocznica wybuchu Powstania Listopadowego

Obchodzimy rocznicę Powstania Listopadowego, które wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku. To także dzień Podchorążego, upamiętniający rozpoczętą atakiem na Belweder akcję powstańczą podoficerów Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie.

Młodzi oficerowie ze Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie pod wodzą porucznika Piotra Wysockiego, wraz z cywilnymi spiskowcami rozpoczęli powstanie, które trwało 325 dni.

Działania powstańcze rozpoczęte w stolicy rozprzestrzeniły się na inne obszary podzielonej Polski i w styczniu 1831 roku przerodziły się w wojnę polsko-rosyjską.

Nadarzyn wprawdzie nie był miejscem gdzie toczyły się walki powstańcze jednak posiada pamiątkę z tamtego okresu o dużej wartości historycznej. We wnętrzu kościoła św. Klemensa w Nadarzynie na marmurowym epitafium hrabiego Tomasza Ostrowskiego znajdują się inskrypcje pozostawione przez jeńców z Powstania Listopadowego. Z inskrypcji tych wynika, że więzionych tutaj jeńców przyprowadzono z Warszawy po czym zabierano ich do transportu na wschód. Odczytano między innymi następujące zapisy:

Leopold Ogrodowicz… dnia 31 września 1831 … Dzisiaj przeprowadzają nas tu stąd do Warszawy… wszyscy nas t kościele jest 318 przeprowadzonych z Woli pod Warszawą…;

Xawery Skibicki d.8. tu przyprowadzen iako niewolnik zabrany w Woli pod Warszawą na d. 6. Wyszedłem z tej Świątyni Pańskiej w marszu nie wiedząc przeznaczenia d. 13 września 1831r.;

Franciszek Patysiewicz zabran do niewoli w Woli d 6.9…83.l;

Xaweryn Taylor równego z innymi doznał losu”.

Źródła:

Artykuł Bohdana Skaradzińskiego pt.: „Nadarzyński relikwiarz” w: „U nas” 1994 nr 9, str. 10.

Opracowanie „Nadarzyn na przestrzeni wieków. Historia Nadarzyna od średniowiecza po czasy współczesne”, Nadarzyn 2014.

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-12-01
 • -

Pierwsza sesja Rady Gminy Nadarzyn VII kadencji

W poniedziałek 1 grudnia 2014 r., o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nadarzyn (I piętro, ul. Mszczonowska 24) odbyła się I Sesja Rady Gminy Nadarzyn VII kadencji. Podczas uroczystej sesji rozpoczynającej pracę nowej Rady Gminy wydane zostały zaświadczenia o wyborze radnych i wójta. Następnie Radni  oraz Wójt Janusz Grzyb złożyli ślubowanie. Wybrano Przewodniczącą Rady Gminy, którą została  p. Danuta Wacławiak oraz Wiceprzewodniczącego p. Andrzeja Pietrzaka.

Skład nowej Rady Gminy Nadarzyn:
1. Burakowski Krzysztof
2. Ciemiński Paweł
3. Jach Katarzyna
4. Jakubowski Andrzej
5. Jakubowski Dariusz
6. Kapitan Bożena
7. Karolak Sylwester
8. Miszczuk Piotr
9. Perzyna Jan
10. Pietrzak Andrzej
11. Wacławiak Danuta
12. Wąsiewicz Małgorzata
13. Zaborowski Marcin
14. Zdzebel Elżbieta
15. Żukowski Jacek

 • autor: Monika Kosakowska, data: 2014-12-01
 • -

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej

Zapraszamy na Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Milan Sport Cup dla rocznika 2007 o puchar Wójta Gminy Nadarzyn. Zawody odbędą się w sobotę 6 grudnia 2014 roku w hali przy ul. Sitarskich w Nadarzynie. Organizator gwarantuje, że sportowych emocji nie zabraknie.

Więcej informacji na stronie:

http://www.milansport.pl/news.php?readmore=218

 • autor: Joanna Czarnecka, data: 2014-12-01

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.