Urząd Gminy w Nadarzynie

1. Projekt pn. Nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Rozalinie

Projekt realizowany w ramach programu Osi 4 "LEADER", działania 413, "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Gmina Nadarzyn uzyskała dofinansowanie w wysokości 50.000 zł na remont i przebudowę budynku świetlicy w Rozalinie.

W wyniku prac remontowych i budowlanych nastąpi rozbudowa świetlicy. Do obecnie działającej sali zostanie dołączona druga sala, która powstanie dzięki zagospodarowaniu dotychczas niewykorzystywanego poddasza. Dzięki temu dwukrotnie zwiększy się możliwość uczestnictwa dzieci w zajęciach, będzie miejsce na nowe zajęcia oraz imprezy, na spotkania, na organizację różnych wydarzeń o charakterze lokalnym, społecznym, kulturalnym, historycznym.

 • -
 • -
 • -

2. Projekt pn. Promocja lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturalnego poprzez wydanie książki i przygotowanie wystawy Historia Nadarzyna od początku istnienia do współczesności

Projekt realizowany w ramach programu Osi 4 "LEADER", działania 413, "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z zakresu małych projektów. Gmina Nadarzyn uzyskała dofinansowanie w wysokości 32.440 zł na przygotowanie wystawy oraz 2 tys. egz. książki.

 • -
 • -
 • -

3. Projekt pn. Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Projekt realizowany w ramach programu Osi 4 "LEADER", działania 413, "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z zakresu małych projektów. Gmina Nadarzyn uzyskała dofinansowanie w wysokości 25.000 zł.

W ramach projektu powstał dodatkowy plac zabaw z nawierzchnią naturalną (trawą) wyposażony m.in. w przejście linowe, zestaw zabawowy z wieżyczką i zjeżdżalnią, huśtawki, karuzelę, domek-sklepik z wygrodzeniem, bujaki sprężynowe, gry integracyjne oraz ławkę. Na terenie zostały także umieszczone urządzenia do ćwiczeń – siłownia zewnętrzna.

 • -
 • -
 • -

4. Projekt pn. Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Starej Wsi

Projekt realizowany w ramach programu Osi 4 "LEADER", działania 413, "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z zakresu małych projektów. Gmina Nadarzyn uzyskała dofinansowanie w wysokości 25.000 zł. Plac w Starej Wsi będzie pełnić następujące funkcje:

 • Miejsce odpoczynku i informacji dla turystów i gości – altana z zadaszeniem, ławeczki, stojak na rowery, tablica informacyjna z mapami, przebiegiem szlaków i ścieżek turystycznych;
 • Miejsce do zabawy dla dzieci i młodzieży – urządzenie zabawowe dla dzieci, huśtawka wahadłowa dwustanowiskowa, huśtawka ważka, karuzela kołowa, 3 bujaki sprężynowe oraz zestaw sprawnościowy dla młodzieży;
 • Miejsce do ćwiczeń dla młodzieży i dorosłych – sześć urządzeń siłowni zewnętrznej w tym wyciąg górny podwójny, drabinka i podciąg nóg, twister i stepper, motylek pojedynczy, surfer wahadło podwójne, krzesełko do wyciskania podwójne.
 • -
 • -
 • -

5. Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nadarzyn”

Projekt realizowany w ramach: Osi  priorytetowej: 8.   Społeczeństwo   informacyjne  -   zwiększenie   innowacyjności   gospodarki,   Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego Beneficjentem jest Gmina Nadarzyn.

Gmina Nadarzyn pozyskała 866.890 zł (ze 100% dofinansowaniem ze środków unijnych) na realizację projektu, który pozwoli na zmniejszenie problemu wykluczenia cyfrowego na terenie naszej gminy.

W ramach projektu:

1. 52 rodziny spełniające jednocześnie następujące trzy kryteria:

 • posiadające dzieci, młodzież od urodzenia do 25 lat
 • z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym pobierające zasiłek pielęgnacyjny z tego tytułu w nadarzyńskim GOPS
 • mieszkańcy naszej gminy (zameldowani)

otrzymają sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz dostęp do Internetu.

2. 13 placówek z terenu naszej gminy zostanie doposażonych w sprzęt komputerowy  (90 szt.) – Szkoła Podstawowa w Nadarzynie, Szkoła Podstawowa w Młochowie, Szkoła Podstawowa w Ruścu, Szkoła Podstawowa w Kostowcu, Szkoła Podstawowa w Woli Krakowiańskiej, Gimnazjum, Nadarzyński Ośrodek Kultury i świetlice gminne, Ognisko „Tęcza”. Z projektu przez rok będzie płacony dostęp do Internetu. Niektóre placówki wykonają również modernizację sieci i potrzebne sieciowanie.
3. Rodziny objęte pomocą będą mogły uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach z zakresu obsługi komputera i Internetu. Poza tym przez rok rodziny te będą mogły korzystać z komputerowej pomocy serwisowej i technicznej.

 • -
 • -
 • -

6. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2014/2015 w szkołach na terenie gminy będą realizowane programy unijne, które mają za dwa podstawowe zadania: wspieranie dzieci i młodzieży wykazujących problemy z nauką, a także wspieranie uczniów, którzy przejawiają szczególne zdolności, by rozwijać ich zainteresowania i pasje.

Projekt pn.: „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”  będzie prowadzony w Szkole Podstawowej w Nadarzynie, w Szkole Podstawowej w Młochowie, w Szkole Podstawowej w Woli Krakowiańskiej oraz w Gimnazjum w Nadarzynie. Gmina Nadarzyn pozyskała na ten cel 98.040 zł. Wkład własny gminy 0zł.

Dla każdej z tych szkół zostały zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski innowacyjne programy, w ramach których grupy projektowe, zgodnie z potrzebami wskazanymi przez nauczycieli, będą uczestniczyć w blokach tematycznych w wymiarze 20 godzin lekcyjnych miesięcznie. Bloki te obejmują zajęcia z nauki języka obcego, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym. Każda ze szkół przyjęła odrębne harmonogramy zajęć, zgodnie ze zdiagnozowanymi w każdej z tych placówek potrzebami.

Szkoła Podstawowa w Nadarzynie będzie kontynuowała zajęcia w ramach projektu „Dać szansę na przyszłość”. Jest to projekt adresowany do uczniów klas IV-VI. Na ten rok szkolny przypada kwota dofinansowania 77.612,80 zł.

Przewidziane są:
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne: z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i logopedii,
- zajęcia z zakresu doradztwa i opieki pedagogiczno-psychologicznej: z pedagogiem,
- zajęcia dodatkowe pozalekcyjne i pozaszkolne (tzw. koła zainteresowań): polonistyczne, informatyczne, historyczne,
- zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Ww. projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, natomiast projekt „Moja przyszłość” dodatkowo realizowany jest w partnerstwie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 • -
 • -

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.