Urząd Gminy w Nadarzynie

1. Projekt dotyczący zakupu instrumentów muzycznych dla orkiestry OSP w Nadarzynie. Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznano na ten cel 40.000 zł.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało środki na zakup instrumentów muzycznych dla Nadarzyńskiej Orkiestry Dętej OSP.
Dotacja wyniosła 60% całkowitego kosztu zadania czyli 40.000 zł. Pozostały koszt to środki własne Gminy Nadarzyn. Zakupione zostaną: waltornia, komplet talerzy, tuba B, 2 sakshorny i 2 klarnety. Wszystkie instrumenty będą wysokiej klasy, bardzo dobrej jakości.

  • -

2. Projekt pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca rekreacyjno-edukacyjnego przy Szkole Podstawowej w Ruścu”.

Projekt realizowany w ramach programu Osi 4 "LEADER", działania 413, "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z zakresu „małych projektów”. Gmina Nadarzyn uzyskała dofinansowanie na wybudowanie małego placu zabaw przy szkole Podstawowej w Ruścu w wysokości 22.560 zł. Plac ten będzie miał 240 m2 powierzchni i będzie przeznaczony na aktywny wypoczynek dzieci. Jednocześnie dzięki tematycznym tablicom informacyjnym będzie spełniał rolę edukacyjną. Tablice będą ukazywać zasoby przyrodnicze, historyczne i kulturowe naszego regionu: 1. Miejsca pamięci, 2. Pomniki przyrody i miejsca chronione, 3. Historia Ruśca i Starej Wsi, 4. Postać malarza J. Chełmońskiego i Jego prace, 5. Ludzie tworzący historię „Malej Ojczyzny”. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

  • -

3. Projekt pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Nadarzynie dla społeczności Gminy Nadarzyn”.

Projekt realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Gminie Nadarzyn przyznano dofinansowanie na wybudowanie hali widowiskowo-sportowej przy Przedszkolu Publicznym w Nadarzynie w wysokości 500.000 zł, co stanowi 53,3% kosztów budowy. W wybudowanym obiekcie na parterze znajdować się będą m. in.: sala sportowo –widowiskowa, pomieszczenie techniczne, dwie szatnie, toalety oraz zaplecze higieniczno-sanitarne; na piętrze pomieszczenie techniczne i magazynowe. Powierzchnia użytkowa dobudowanej części wyniesie 326,10 m2, powierzchnia całkowita 387,98 m2.
Zadanie zostanie zrealizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

  • -

4. Projekt pn. „Remont i modernizacja parku – „Skwer przy Lipowej” w Nadarzynie – część sportowa”

Z „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na rok 2013” w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej została przyznana dotacja na wykonanie części sportowej Skweru przy Lipowej. Dotacja wynosi 90.000zł, co stanowi 25,2% kosztu budowy części sportowej. Powierzchnia objęta programem sportowym to 907,44 m2, w tym plac do tenisa stołowego, boisko wielofunkcyjne, boisko do ćwiczeń sportowych.

  • -

5. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych.

Od września br. w szkołach podstawowych naszej gminy będą realizowane dwa nowe projekty.

Pierwszy projekt dotyczy pieciu szkół podstawowych: w Nadarzynie, Ruścu, Młochowie, Kostowcu i Woli Krakowiańskiej. Od września 2013 roku szkoły te będą realizować projekt pn. „Dobry start - kontynuacja”, którego głównym zadaniem jest wspieranie procesu indywidualizacji nauczania w klasach I-III. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic jakości usług edukacyjnych.

Wsparciem zostanie objętych 283 uczniów. Prowadzone będą zajęcia wyrównawcze dostosowane do indywidualnego rytmu zdobywania wiedzy m.in.: zajęcia logopedyczne, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, przejawiających trudności w uczeniu się matematyki, zajęcia socjoterapeutyczne i psychologiczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia z integracji sensorycznej. Jednocześnie będą również realizowane zajęcia rozwijające indywidualne umiejętności i zdolności dzieci m.in.: zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne, przyrodnicze, plastyczne, językowe, sportowe, umuzykalniające.

Okres trwania projektu: 01.09.2013 – 30.06.2014
Wartość projektu 224.981,80, w tym zakup pomocy dydaktycznych 11.321,80. Wkład własny Gminy Nadarzyn 0zł.

Jednocześnie Szkoła Podstawowa w Nadarzynie rozpocznie dwuletni projekt pn. „Dać szansę na przyszłość”, skierowany do uczniów klas IV-VI. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic jakości usług edukacyjnych.

Objętych projektem będzie 213 uczniów. Dodatkowe pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze będą z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz zajęcia logopedyczne i z pedagogiem. Jednocześnie odbywać się będą pozalekcyjne zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczne, informatyczne i historyczne.
Wszyscy uczniowie klas szóstych będą mieć zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego. 26 nauczycieli będzie uczestniczyć w szkoleniach z zakresu „ocenianie kształtujące”.

Okres trwania projektu: 01.09.2013 - 30.06.2015
Wartość projektu 175.310 zł. Wkład własny Gminy Nadarzyn 17.531 zł.

  • -

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.