Urząd Gminy w Nadarzynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy, działa w oparciu ustawy o pomocy społecznej. Od 01.05.2004 r. obowiązuje nowa ustawa o pomocy społecznej - z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. Nr 64 poz. 593).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres: ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn;
tel. 22 729 81 73; fax 22 739 73 20

Świadczenia rodzinne: tel. 22 739 97 07

Kierownik: Krystyna Masłowska

www.gops.nadarzyn.pl

Do świadczeń pieniężnych mają prawo osoby lub rodziny, których dochód wynosi:
1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie więcej niż 461 zł.
2. w przypadku osoby w rodzinie nie więcej niż 316 zł na osobę w rodzinie.
3. kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego dla osób i rodzin utrzymujących się z gospodarstwa rolnego wynosi 194 zł.

Takie kryterium dochodowe nie jest brane pod uwagę, jeżeli chodzi o udzielenie pomocy rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej obowiązujące od dnia 01.05.2004 to:
1. zasiłek stały, który adresowany jest do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Świadczenie to jest finansowane z budżetu państwa. Jest ono zróżnicowane pod względem wysokości w zależności od dochodu na osobę w rodzinie.
- zasiłek dla osób samotnych stanowi różnicę między posiadanym dochodem, a kwotą 461 zł przy czym jego wartość nie może być wyższa niż 418 zł i niższa niż 30 zł miesięcznie.
- dla osób w rodzinie wysokość zasiłku stanowi różnicę między dochodem na osobę w rodzinie, a kryterium 316 zł przy czym kwota świadczenia nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
2. zasiłek okresowy jest adresowany do osób i rodziny bez dochodów lub dochodach niższych niż ustawowe kryterium. O zasiłek ten mogą ubiegać się osoby lub rodziny które z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia lub oczekiwania do nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczeń społecznych (renta, emerytura). Wysokość zasiłku okresowego stanowi różnicę między przyjętym kryterium, a posiadanym dochodem. Ustawa ta ustala minimalną gwarantowaną wysokość tego świadczenia i tak:
- dla osób samotnych w wysokości nie niższej niż 50% kwoty różnicy między kryterium dochodowym a posiadanym dochodem.
- dla rodziny w wysokości nie niższej niż 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a posiadanym dochodem. Ta minimalna gwarantowana wys. świadczenia (50%) wejdzie w życie dopiero w 2008 roku. Do tego momentu kwoty gwarantowane będą narastać stopniowo i tak w 2004r. było to 20% dla osoby samotnej i 15% dla rodziny. W 2005 r. odpowiednio 30% i 20% oraz w 2006r. 35% i 25%.Świadczenie to jest zadaniem własnym gminy dotowanym z budżetu tylko do 2006 roku. Zgodnie z nową ustawą osoby pobierające zasiłki okresowe są zobowiązane do zawarcia kontraktu socjalnego, który powinien zawierać wzajemne zobowiązania, warunki i miejsce ich spełnienia n p. podjęcie leczenia odwykowego, podjęcie pracy), które umożliwią tym osobom i rodzinom usamodzielnienie się i wyjście z kręgu świadczeniobiorców pomocy społecznej.
3. Zasiłek celowy i celowy specjalny – to świadczenie jednorazowe mające na celu zaspokojenie konkretnej potrzeby bytowej, n p. zakup leków, opału, zakup obiadów.

Ustawa ta wprowadziła także zmiany dot. kierowania i odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Obowiązani do wnoszenia odpłatności za pobyt w DPS są w kolejności:
a) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka
b) małżonek, dzieci
c) gmina, z której osoba została skierowana przyczyn, jeżeli mieszkaniec ponosi pełną odpłatność samodzielnie, to gmina i rodzina nie mają takiego obowiązku.
- mieszkaniec wnosi 70% własnego dochodu
- rodzina ponosi odpłatność wtedy, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego.
- gmina, z której osoba została skierowana do DPS w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez podopiecznego członków rodziny.

Decyzję o skierowaniu do DPS oraz decyzje ustalającą odpłatność wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy dla tej osoby ze względu na miejsce zamieszkania.

W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się Punkt Konsultacyjny Psychologa, Punkt Informacji Prawnej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 739-73-20 lub (22) 729-81-73.

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.