Urząd Gminy w Nadarzynie

Aktualnie realizowane projekty unijne:

Projekt pn. „Budowa sieci dróg rowerowych w gminie Nadarzyn w ramach ZIT dla WOF 2014-2020+ polegającego na budowie dróg rowerowych i pieszo rowerowych w pasie drogowym dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nadarzyn” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - (Projekt ASI) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt pn. „Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

Projekt pn. ”OZE w Gminie Nadarzyn” - realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Projekt pn. „Rozwój terenów zieleni w Gminie Nadarzyn” - realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II oś priorytetowa Ochrona środowiska

Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu działek o nr ewid. 513, 514 w miejscowości Wolica” - realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt pn. „Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT – kolejny etap” - realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt pn. „Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn” - realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt pn. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej lub turystycznej w miejscowości Stara Wieś i Strzeniówka” - realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualnie realizowane projekty krajowe:

Projekt pn. „Lokalny Animator Sportu” z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać – 2019” - realizowany w ramach Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, Ministerstwa Sportu i Turystki.

Projekt pn. "Zapewnienie funkcjonowania 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w gminnym żłobku „Zaczarowany Ogród” w Ruścu" - realizowany w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki Nad Dziećmi W Wieku Do Lat 3 „MALUCH + 2019”, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Baza projektów z otrzymanym dofinansowaniem

Programy, w ramach których Gmina Nadarzyn pozyskała dotacje ze źródeł zewnętrznych:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

grafika,miniatura,2657,-.png

8oOfMX67g8f2RF0g5Z270UojOH02aMdaI3ZMTY1ZiLUMGTJk+C4DFBAEAYWj2trawldwae5rE7FnA5HwHajx3Yvh6bPBy8ejNjVCjRqpMYs1miFDhgwZOui5U+YuYYskIlQQBMHW1hZUo13d3FaNzKCaEWGGDBkyZJgspCXCOHojajx9Nige+yIjwgwZMmTIMFn4f99Wt7dD9JgzAAAAAElFTkSuQmCCAA==

XnVYAAAAASUVORK5CYIIA

jDvNgnuiZi4ooAAQIECPz18Hl5kQABAgQIEPhrg+BFAgQIECBA4AMIXiRAgAABAgQ+gOBFAgQIECBA4AMIXiRAgAABAgQ+gOBFAgQIECBA4AMIXiRAgAABAgQ+gOBFAgQIECBA4AP+P8LtVj0ZGE5QAAAAAElFTkSuQmCCAA==

8DOG2G1lE8s7MAAAAASUVORK5CYIIA

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Znalezione obrazy dla zapytania Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

eO3m4eHh+fz4P43fqIi4swMlAAAAAElFTkSuQmCCAA==

8DOG2G1lE8s7MAAAAASUVORK5CYIIA

Instytucje, z którymi Gmina Nadarzyn współpracowała w celu pozyskania dotacji:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Mazowsze serce Polski Logo

Fundacja PZU

AkwIgcKdyNdPcfBUi6SYX+P0GwM6oHtEx8AAAAAElFTkSuQmCCAA==

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

8PHnoKk3kjhsgAAAAASUVORK5CYIIA

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

H871zHwcAZxHQAAAABJRU5ErkJgggA=

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ai0Jw4HKd+IcAAAAAElFTkSuQmCCAA==

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Znalezione obrazy dla zapytania wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej logo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”

ckXsICYikrpK78U4uXEBIp7xHShIgr7a3CsmKI5WLmZBMemhMdINKs1Bw+L18XEc3Ay1HlfR3cV5Z4NdgWJ+BInaPiqb+lJkHuhHechxlJLAzRC3h611aMz3u+F7+oSsOtE4oJj0vKDBaYLJc2fVAAAAAElFTkSuQmCCAA==

Warszawski Obszar Funkcjonalny
- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

ebm7C8QQQJY5TSUAgJEhlQAgXZBKAJAuSCUASBekEgCkC1IJANIFqQQA6YJUAoB0QSoBQLoglQAgXZBKAJAuSCUASBekEgCkC1IJANIFqQQA6YJUAoB0+Rca1RzXZ7PRDwAAAABJRU5ErkJgggA=

Miasto Stołeczne Warszawa

wNCuvTv11su5QAAAABJRU5ErkJgggA=

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.