Urząd Gminy w Nadarzynie

Linki

Banery

  • Unia Europejska
  • http://nadarzyn.intergis.pl
  • baner
  • baner
  • baner

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu XXX Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 poz.446 ze zm./ zwołana zostanie XXX Sesja Rady Gminy Nadarzyn - na dzień 27 marca 2017 r. /poniedziałek/ na godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 – sala konferencyjna /I piętro/.

Porządek obrad:  http://bip.nadarzyn.pl/88,zawiadomienia-o-zwolaniu-sesji?tresc=6787

Planowane wyłączenia prądu - AKTUALIZACJA!!!

-

Przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego - zaproszenie

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piastowie

zaprasza na pokaz
pt. "Przetwórstwo mleka na poziomie gospodarstwa"

22 marca 2017 r., godz. 16:00
Świetlica wiejska w Parolach

Program:
16:00 - 16:10 Otwarcie szkolenia i powitanie uczestników
16:10 - 18:00 Przetwórstwo mleka na poziomie gospodarstwa m.in. przygotowanie kefiru, jogurtu i sera kwasowego
Grażyna Adamczyk MODR Warszawa O/Bielice

18:10 - 18:30 dyskusja i podsumowanie pokazu

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego - informacja

Doradcy terenowi Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zapraszają do korzystania z nieodpłatnej pomocy:
• doradzamy w zakresie sporządzania dokumentacji, niezbędnej do uzyskania środków Unii Europejskiej lub innych instytucji;
• doradzamy w zakresie organizacji, tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych;
• upowszechniamy analizy rynku artykułów rolno-spożywczych;
• doradzamy wspierając rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej;
• informujemy o zasadach i trybie pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt;
• upowszechniamy wiedzę o zasadach zwykłej dobrej praktyki rolniczej oraz o walorach przyrodniczych gospodarstwa rolnego;
• współdziałamy przy programach rolno-środowiskowych, działaniach rolno-środowiskowo-klimatyczych, rolnictwie ekologicznym oraz programach mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych;
prowadzimy szkolenia, miedzy innymi w zakresie:
a) rolnictwa ekologicznego,
b) zarządzania gospodarstwem rolnym,
c) rachunkowości w gospodarstwach rolnych,
d) rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
e) modernizacji gospodarstw i poprawy jakości artykułów rolno-spożywczych,
f) stosowania metod agrotechnicznych, hodowli i przetwórstwa rolno-spożywczego,
g) przyznawania pomocy ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

Wykonujemy także usługi odpłatne - zgodnie z cennikiem, dostępnym u każdego doradcy i na stronie internetowej www.modr.mazowsze.pl

Kontakt do Twojego Terenowego Doradcy: 22 729 72 54

LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ogłoszenia

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ogłasza nabór wniosków:

- o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023,

- o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023,

- o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023.

Postępowanie przetargowe w sprawie ścieżek rowerowych w gminie Nadarzyn

Postępowanie przetargowe w sprawie ścieżek rowerowych w gminie Nadarzyn

Dzisiaj zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na:
Budowę sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT dla WOF 2014-2020+ polegającego na budowie dróg rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie drogowym dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nadarzyn realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Podziałanie 4.3.2 - Mobilność miejska w ramach ZIT, Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - ZIT: Ścieżki i infrastruktura rowerowa z dofinansowaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Najlepsi gospodarze na Mazowszu – Nadarzyn w czołówce

-

Nadarzyn został laureatem regionalnej edycji Rankingu Zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku. Wśród mazowieckich gmin wiejskich zajęliśmy trzecie miejsce. Otrzymaliśmy również wyróżnienie w Rankingu dynamiki wzrostu liczby osób pracujących w okresie 2003 – 2015.

Nauczyciel poszukiwany-SP Młochów

Szkoła Podstawowa w Młochowie poszukuje od nowego roku szkolnego 2017/2018 nauczyciela fizyki w wymiarze 2 godz. oraz nauczyciela języka polskiego w wymiarze 4 godz.
Kontakt: Szkoła Podstawowa w Młochowie, ul. Mazowiecka 46, 05-831 Młochów.
telefon: 0 22 729 91 40
faks: 0 22 729 92 07
e-mail: szkoola@op.pl

Banery

  • ITV
  • Karta Nadarzyniaka
  • system sms

Wiadomości Nadarzyńskie

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.05