Urząd Gminy w Nadarzynie

1. Projekt pn. „Budowa sieci dróg rowerowych w gminie Nadarzyn w ramach ZIT dla WOF 2014-2020+ polegającego na budowie dróg rowerowych i pieszo rowerowych w pasie drogowym dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nadarzyn”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 4.505.434,26 zł.

W ramach projektu na terenie gminy Nadarzyn zostaną wybudowane drogi rowerowe i pieszo-rowerowe w pasie drogowym dróg publicznych, gminnych i powiatowych. Projekt skupia się na poprawie funkcjonalności systemu komunikacji zbiorowej gminy oraz obniżeniu emisji CO2, a także zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa wśród rowerzystów. Dzięki realizacji projektu powstanie 20.75 km ścieżek rowerowych na terenie gminy Nadarzyn oraz 7 punktów „Bike&Ride”, w których udostępnionych zostanie 70 miejsc postojowych. Dodatkowo powstaną wiaty, punkt serwisowy, biletomat na trasie.

2. Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać - edycja 2017”

Projekt realizowany w ramach Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystki w wysokości 23.290,00 zł.

W ramach projektu wszystkie chętne dzieci z klas I-III (137 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych gminy Nadarzyn) będą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu nauki pływania. W ramach projektu dofinansowywane jest, dla każdego uczestniczącego w programie ucznia, 20 godzin zajęć na pływalni, pod opieką instruktorów pływania.

W ten sposób zostaną zrealizowane główne cele projektu: upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych, wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni. Zajęcia zakończone zostaną sprawdzianem z podstawowych umiejętności pływackich. Uczestnicy programu poznają także podstawowe zasady bezpiecznego przebywania w wodzie.

3. Projekt pn. „Lokalny Animator Sportu”

W ramach projektu Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 9.000,00 zł na pokrycie części kosztów wynagrodzenia animatora pracującego na Orliku w Kostowcu.

4. Projekt „Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”

Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie 35.800,00.

W ramach projektu uczniowie Gimnazjum w Nadarzynie poznają ścieżki kariery edukacyjno - zawodowej i zdobędą umiejętności poruszania się po rynku pracy, co przyczyni się do zwiększenia ich zdolności do zatrudnienia. Projekt zawiera działania mające na celu systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjno - zawodowego w szkole oraz przygotowanie do świadczenia tego typu usług. Jeden nauczyciel z Gimnazjum będzie miał możliwość uzyskania kwalifikacji doradcy edukacyjno - zawodowego. W ramach programu będzie też możliwość podnoszenia posiadanych przez nauczycieli kwalifikacji.

Najważniejszym zaplanowanym do zrealizowania zadaniem jest utworzenie w szkole Punktu Informacji i Kariery. Zostanie nawiązana współpraca między szkołami ponadpodstawowymi i średnimi z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego czyli z terenu m.st. Warszawa oraz 39 gmin wokół Warszawy. Rozwijana również będzie współpraca gimnazjów z otoczeniem społeczno - gospodarczym.

5. Projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - (Projekt ASI)

Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie 136.605,00. Okres realizacji projektu przypada na lata 2016-2018.

W 2017 roku Gmina Nadarzyn kontynuuje realizację projektu ASI, dzięki któremu będzie nadal podnoszona sprawność urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług. Kontynuowane również będą zadania dotyczące zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania modułów e-Urząd.

6. Projekt pn. „Budowa boiska piłkarskiego, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Parole”

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2016. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 100.000,00. Zadanie realizowane w 2016 i 2017 roku.

W 2017 roku Gmina Nadarzyn kontynuuje budowę boiska piłkarskiego, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Parole. Termin zakończenia inwestycji zgodnie z umową został ustalony na dzień 28.09.2017 roku. Wybudowany obiekt sportowy pozwoli na uprawianie czynnego sportu zarówno dzieciom, młodzieży, jak i osobom starszym.

7. Projekt pn. „Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina otrzymała dofinasowanie w wysokości 1.003.614,72 zł.

W 2017 roku Gmina Nadarzyn kontynuuje realizację projektu. W bieżącym roku dzieci będą kontynuowały naukę na podjętych w 2016 roku zajęciach oraz będą uczestniczyły w szeregu nowych zajęć. Nauczyciele natomiast objęci projektem będą nadal mieli możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji na studiach podyplomowych, podczas szkoleń, kursów i warsztatów. Zgodnie z przedstawionymi przez szkoły Diagnozami Potrzeb, w br. pracownie szkolne doposażone zostaną w tablice multimedialne wraz z projektorami, aby dzieci mogły pracować w nich w sposób innowacyjny.

8. Projekt pn. Zapewnienie funkcjonowania 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w gminnym żłobku „Zaczarowany Ogród” w Ruścu

Projekt realizowany w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki Nad Dziećmi W Wieku Do Lat 3 „MALUCH plus” - 2017. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 26.880,00 zł.

W ramach projektu Gminny Żłobek nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu otrzyma dofinansowanie do 16 miejsc opieki nad małymi dziećmi.

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.05

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.