Urząd Gminy w Nadarzynie

Zawiadomienie o zwołaniu XXX Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 poz.446 ze zm./ zwołana zostanie XXX Sesja Rady Gminy Nadarzyn - na dzień 27 marca 2017 r. /poniedziałek/ na godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 – sala konferencyjna /I piętro/.

Porządek obrad:  http://bip.nadarzyn.pl/88,zawiadomienia-o-zwolaniu-sesji?tresc=6787

Planowane wyłączenia prądu - AKTUALIZACJA!!!
-

Przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego - zaproszenie

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piastowie

zaprasza na pokaz
pt. "Przetwórstwo mleka na poziomie gospodarstwa"

22 marca 2017 r., godz. 16:00
Świetlica wiejska w Parolach

Program:
16:00 - 16:10 Otwarcie szkolenia i powitanie uczestników
16:10 - 18:00 Przetwórstwo mleka na poziomie gospodarstwa m.in. przygotowanie kefiru, jogurtu i sera kwasowego
Grażyna Adamczyk MODR Warszawa O/Bielice

18:10 - 18:30 dyskusja i podsumowanie pokazu

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego - informacja

Doradcy terenowi Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zapraszają do korzystania z nieodpłatnej pomocy:
• doradzamy w zakresie sporządzania dokumentacji, niezbędnej do uzyskania środków Unii Europejskiej lub innych instytucji;
• doradzamy w zakresie organizacji, tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych;
• upowszechniamy analizy rynku artykułów rolno-spożywczych;
• doradzamy wspierając rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej;
• informujemy o zasadach i trybie pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt;
• upowszechniamy wiedzę o zasadach zwykłej dobrej praktyki rolniczej oraz o walorach przyrodniczych gospodarstwa rolnego;
• współdziałamy przy programach rolno-środowiskowych, działaniach rolno-środowiskowo-klimatyczych, rolnictwie ekologicznym oraz programach mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych;
prowadzimy szkolenia, miedzy innymi w zakresie:
a) rolnictwa ekologicznego,
b) zarządzania gospodarstwem rolnym,
c) rachunkowości w gospodarstwach rolnych,
d) rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
e) modernizacji gospodarstw i poprawy jakości artykułów rolno-spożywczych,
f) stosowania metod agrotechnicznych, hodowli i przetwórstwa rolno-spożywczego,
g) przyznawania pomocy ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

Wykonujemy także usługi odpłatne - zgodnie z cennikiem, dostępnym u każdego doradcy i na stronie internetowej www.modr.mazowsze.pl

Kontakt do Twojego Terenowego Doradcy: 22 729 72 54

LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ogłoszenia

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ogłasza nabór wniosków:

- o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023,

- o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023,

- o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023.

Postępowanie przetargowe w sprawie ścieżek rowerowych w gminie Nadarzyn
Postępowanie przetargowe w sprawie ścieżek rowerowych w gminie Nadarzyn

Dzisiaj zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na:
Budowę sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT dla WOF 2014-2020+ polegającego na budowie dróg rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie drogowym dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nadarzyn realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Podziałanie 4.3.2 - Mobilność miejska w ramach ZIT, Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - ZIT: Ścieżki i infrastruktura rowerowa z dofinansowaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Najlepsi gospodarze na Mazowszu – Nadarzyn w czołówce
-

Nadarzyn został laureatem regionalnej edycji Rankingu Zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku. Wśród mazowieckich gmin wiejskich zajęliśmy trzecie miejsce. Otrzymaliśmy również wyróżnienie w Rankingu dynamiki wzrostu liczby osób pracujących w okresie 2003 – 2015.

Nauczyciel poszukiwany-SP Młochów

Szkoła Podstawowa w Młochowie poszukuje od nowego roku szkolnego 2017/2018 nauczyciela fizyki w wymiarze 2 godz. oraz nauczyciela języka polskiego w wymiarze 4 godz.
Kontakt: Szkoła Podstawowa w Młochowie, ul. Mazowiecka 46, 05-831 Młochów.
telefon: 0 22 729 91 40
faks: 0 22 729 92 07
e-mail: szkoola@op.pl

PIT-y w Bibliotece!
-

Wzorem lat ubiegłych, w czytelni Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn, odbędą się dyżury pracownika pruszkowskiego Urzędu Skarbowego. Zapraszamy do Biblioteki w Nadarzynie 28 marca oraz 25 kwietnia br. (wejście od strony Rynku).
W czasie dyżuru pracownik Urzędu Skarbowego będzie udzielał wyjaśnień niezbędnych do prawidłowego wypełnienia oraz złożenia zeznania podatkowego za rok 2016. Na miejscu można będzie złożyć, za poświadczeniem na kopii, wypełnione formularze PIT. Zapraszamy.

Więcej o aktualnych wydarzeniach w Bibliotece na stronie: www.biblioteka.nadarzyn.pl

PKN - przerwa w dostawie wody

Informujemy, że w związku z przebudową trasy S8 doszło do awarii wodociągu w ulicy Rolnej w Kajetanach.

W wyniku tego nastąpiła przerwa w dostawie wody mieszkańcom ulicy Brzozowej, ulicy Klonowej oraz odcinka ulicy Rolnej od numeru 56 do trasy katowickiej w Kajetanach. Planowane przywrócenie dostaw wody to 15.03.2017 r. do godziny 15.00. Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.05

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.